Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Bryssel den 16.5.2018

COM(2018) 288 final

2018/0149(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett protokoll till överenskommelsen om internationell tillfällig persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) avseende internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss

(Text av betydelse för EES)

MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss 1 trädde i kraft den 1 januari 2003. Överenskommelsen uppdaterades senare för att återspegla framsteg inom teknik och lagstiftning genom beslut nr 1/2011 2 av den gemensamma kommitté som inrättats genom överenskommelsen.

Interbus-överenskommelsen omfattar för närvarande internationell tillfällig persontransport med buss. Den 5 december 2014 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar, på Europeiska unionens vägnar (unionen är en avtalsslutande part till Interbus-överenskommelsen), om att utvidga överenskommelsens tillämpningsområde till linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport (med krav på tillstånd). Den föreslagna texten i tillägget till detta rådsbeslut stämmer överens med de tillstånd till förhandlingar som beviljats av rådet.

Tre förhandlingsrundor har hållits med de avtalsslutande parterna, i samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet. Medlemsstaterna inbjöds att delta som sakkunniga vid varje tillfälle.

Vid mötet den 10 november 2017 enades de närvarande avtalsslutande parterna om att texten var stabil och klar, efter några förändringar som infördes under mötet. Tre avtalsslutande parter från östra och sydöstra Europa var närvarande (Montenegro, Republiken Moldavien och Ukraina). Dessutom hade en avtalsslutande part (Republiken Albanien) tidigare skriftligen gett sitt stöd till texten. Man enades om en period för undertecknande.

Linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss är viktiga branscher som erbjuder europeiska medborgare mobilitet till ett överkomligt pris. Deras fortsatta utveckling utanför EU skulle i lika hög grad gynna EU-medborgare, turister, turistbranschen och europeiska regioner. Det som begränsar denna utveckling är skillnaderna mellan de bilaterala avtalen mellan medlemsstater och tredjeländer som gör att tillståndsförfarandet för och bedrivandet av internationell linjetrafik och särskild linjetrafik blir tungarbetat. Detta syns tydligast när det gäller långväga internationell linjetrafik som passerar genom flera länder.

Marknadstillträde i fråga om linjetrafik och särskild linjetrafik bör beviljas, så som fastställs i utkastet till protokoll, genom ett enhetligt tillståndsförfarande som förutsätter genomförande av EU:s regelverk på området för persontransport på väg, inbegripet vägsäkerhet, tekniska bestämmelser, förarkompetens, sociala regler, passagerares rättigheter, miljö och yrkesmässigt bedrivande av trafik.

Interbus-överenskommelsen kommer att fortsätta vara i kraft, utan ändringar, för internationell tillfällig persontransport med buss.

Protokollet omfattar endast de bestämmelser som krävs för att utvidga Interbus-överenskommelsen till internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss (som kräver tillstånd). Det ändrar eller upprepar inte de generella reglerna utan hänvisar till de grundläggande bestämmelserna i Interbus-överenskommelsen. Detta faktum, liksom att en avtalsslutande part kan underteckna och ratificera protokollet endast efter att ha undertecknat och anslutit sig till eller ratificerat Interbus-överenskommelsen kommer att garantera att Interbus-reglerna godtas och tillämpas av de avtalsslutande parterna i och med att de undertecknar och ratificerar eller ansluter sig till protokollet.

Utöver Europeiska unionen är för närvarande Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Moldavien, Montenegro, Republiken Turkiet och Ukraina avtalsslutande parter till Interbus-överenskommelsen, och de kan underteckna och ratificera eller ansluta sig till protokollet.

Samlade erfarenheter från befintliga överenskommelser om vägtransport, t.ex. genom partnerskap mellan transportörer som är etablerade på de territorier som betjänas av trafiken, har beaktats.

På vissa villkor får en avtalsslutande part eller EU-medlemsstat besluta, utan diskriminering, att all internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport på väg med startpunkt eller slutpunkt på partens eller statens territorium ska vara föremål för partnerskapsarrangemang mellan transportörer från trafikens startpunkt och slutpunkt.

Transportörer som är etablerade i de avtalsslutande parter eller EU-medlemsstater som passeras och har hållplatser för att ta upp eller släppa av passagerare får delta i dessa partnerskap, om de så beslutar.

Utkastet till protokoll understryker EU-lagstiftningen (förordning (EG) nr 1071/2009 3 ) när det gäller sanktioner och de allvarligaste överträdelserna, liksom när det gäller att uppfylla de fyra villkoren för yrkesmässigt bedrivande av persontransport på väg (faktisk och stabil etablering, gott anseende, finansiella resurser och yrkeskompetens).

I och med protokollet införs en gemensam kommitté för att underlätta förvaltningen av protokollet. De bestämmelser om den gemensamma kommittén som fastställts inom ramen för Interbus-överenskommelsen gäller i tillämpliga delar den gemensamma kommittén inom ramen för detta protokoll. Den gemensamma kommittén inom ramen för detta protokoll ska följaktligen arbeta särskilt med framtida mindre tekniska och juridiska uppdateringar som är specifika för protokollet. Den gemensamma kommittén bör också anta sin egen arbetsordning. Andra uppgifter för den gemensamma kommittén som härrör från själva protokollet består i att ta emot och sprida information, utvärdera hur protokollet fungerar (vart femte år) och vidta åtgärder om en avtalsslutande part i ett tredjeland ansluter sig till EU.

Enligt utkastet till protokoll kan giltighetstiden för ett tillstånd till internationell linjetrafik och särskild linjetrafik inte överskrida fem år.

Själva utkastet till protokoll kan ingås för en period på fem år från och med den dag då det träder i kraft. Protokollets varaktighet kommer att förlängas automatiskt i perioder på fem år mellan de avtalsslutande parter som inte uttrycker någon önskan om att detta inte ska ske.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Det föreslagna protokollet stämmer överens med unionens vägtransportpolitik. Det omfattar de relevanta delarna av förordning (EG) nr 1073/2009 4 , anpassade till syftet med en internationell överenskommelse.

I utkastet till protokoll föreskrivs ytterligare harmonisering av ramverket för internationell linjetrafik och särskild linjetrafik med buss.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Förslaget till protokoll är förenligt med EU:s grannskapspolitik och yttre förbindelser.

Utkastet till protokoll är också förenligt med befintliga avtal, t.ex. avtalen om tullunion och föranslutning, samt associeringsavtal, och syftar till att ge ett regelverk inom vilket EU och andra avtalsslutande parter till Interbus-överenskommelsen kan ha tillträde till varandras marknader för internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport inom ramen för enhetliga regler.

Skattebestämmelser

Tillnärmning av tull- och skattebestämmelser i utkastet till protokoll är, till sitt syfte och innehåll, endast sekundär och indirekt till sin natur, i jämförelse med de transportpolitiska mål som eftersträvas i protokollet.

2.RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Rättslig grund

Den rättsliga grunden är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och den materiella rättsliga grunden är särskilt artikel 91 i EUF-fördraget i kombination med artikel 218.5 i EUF-fördraget.

Subsidiaritetsprincipen

Unionens tillämpning av ett protokoll som utvidgar tillämpningsområdet för ett befintligt internationellt multilateralt avtal där en union är en avtalsslutande part kan bara antas av unionen själv, som således är exklusivt behörig i frågan.

Protokollet ersätter motsvarande bestämmelser i bilaterala avtal om linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport på väg som ingåtts mellan de avtalsslutande parterna liksom mellan EU-medlemsstaterna och tredjeländer som är avtalsslutande parter. I protokollet tillåts dock att befintliga tillstånd inom ramen för bilaterala avtal behålls under fem år innan de ersätts av protokollets bestämmelser.

Proportionalitetsprincipen

Bestämmelserna i utkastet till protokoll är proportionerliga och icke-diskriminerande och de gäller ömsesidigt för alla avtalsslutande parter (inbegripet EU). Deras avsikt är att minska eventuell otillbörlig konkurrens och ta bort dåliga fordon och transportörer som inte följer reglerna från vägarna.

Den lagstiftning som det hänvisas till i utkastet till protokoll har redan antagits av EU.

Val av instrument

Enligt artikel 218.5 i EUF-fördraget ska det tillämpliga instrumentet vara ett rådsbeslut.

3.INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV SAKKUNNIGUTLÅTANDEN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING/FÖRENKLING

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden och konsekvensbedömning

Kommissionen har inte gjort någon konsekvensbedömning eller utnyttjat externa sakkunnigutlåtanden. En utvidgning av Interbus-överenskommelsen till internationell linjetrafik och särskild linjetrafik med buss skulle bidra till att bredda den geografiska tillämpningen av EU:s regelverk på området för persontransport på väg.

De ekonomiska och sociala effekterna skulle gynna persontransportbranschen och turismen. Ökade trafikvolymer skulle troligen ge måttliga miljöeffekter.

Liksom tidigare kan transportörerna vara små och medelstora företag med mindre bussflottor eller större företag med större flottor.

En särskild kommitté, utsedd av rådet, har fortlöpande informerats om framsteg i förhandlingarna, och medlemsstaternas sakkunniga har deltagit i förhandlingarna med de tredjeländer som är avtalsslutande parter.

Förenkling

En harmonisering av förfarandena för att få tillstånd till internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss skulle förenkla tillståndsförfarandet.

4.BUDGETKONSEKVENSER

Inga.

5.ÖVRIGA INSLAG

Utvärdering och rapportering

I artikel 16 i protokollet föreskrivs att den gemensamma kommitté som avses i artikel 18 i protokollet vart femte år ska utvärdera hur protokollet fungerar.

Ytterligare förfarande

Kommissionen anser att det är nödvändigt att inleda förfarandet för att underteckna och därefter ingå protokollet. Följaktligen överlämnar kommissionen härmed till rådet detta förslag till ett rådsbeslut om undertecknande av ett protokoll om internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss som hör till överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen).

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Särskilda bestämmelser i utkastet till rådets beslut:

·I artikel 1 i utkastet till rådsbeslut föreskrivs undertecknandet, på unionens vägnar, av protokollet om internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss som hör till Interbus-överenskommelsen).

·I artikel 2 bemyndigas rådets generalsekretariat att utfärda det instrument som ger den eller de personer som anges av protokollets förhandlare full befogenhet att underteckna protokollet.

·I artikel 3 föreskrivs rådsbeslutets ikraftträdande.

Särskilda bestämmelser i bilagan till utkastet till rådets beslut:

·I artikel 1 anges protokollets tillämpningsområde för internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med startpunkt eller slutpunkt i den avtalsslutande part där transportören är etablerad eller där fordonen är registrerade, där trafiken passerar och passagerare tas upp och släpps av, eller där trafiken passerar utan att passagerare tas upp och släpps av. Cabotage i alla former är förbjuden.

·Artikel 2 är en bestämmelse om icke-diskriminering.

·Artikel 3 innehåller definitioner.

·I artikel 4 hänvisas till bilaga 1 till Interbus-överenskommelsen om de bestämmelser som gäller för yrkesmässigt bedrivande av persontransport på väg.

·I artikel 5 hänvisas till bilaga 2 till Interbus-överenskommelsen om de tekniska villkor som gäller för fordon.

·I artikel 6 finns bestämmelser om internationell linjetrafik och särskild linjetrafik som kräver tillstånd. Bland annat föreskrivs möjligheten för avtalsslutande parter eller EU-medlemsstater att besluta att all internationell linjetrafik och särskild linjetrafik mellan avtalsslutande parter ska vara föremål för partnerskapsarrangemang mellan transportörer från trafikens startpunkt och slutpunkt. Transportörer från de avtalsslutande parter eller medlemsstater som passeras och har hållplatser för att ta upp eller släppa av passagerare får delta i dessa partnerskap, om de så beslutar.

·I artikel 7 föreskrivs att avsnitten V och VI i Interbus-överenskommelsen om sociala bestämmelser och tull- och skattebestämmelser gäller för protokollet.

·Artikel 8 innehåller bestämmelser om den tillståndsgivande myndighet som utfärdar tillstånd, mottagarna av tillstånd, giltighetstiden för ett tillstånd, uppgifter som ska anges i ett tillstånd och användning av extrafordon i tillfälliga situationer och undantagssituationer.

·I artikel 9 definieras förfarandet för att lämna in en ansökan om tillstånd.

·I artikel 10 föreskrivs tillståndsförfarandet, inbegripet kontakter mellan de relevanta behöriga myndigheterna, för att bevilja tillståndet och de särskilda orsakerna till att en anmälan avslås.

·I artikel 11 finns regler för förnyelse eller ändring av ett tillstånd.

·I artikel 12 finns regler om hur ett tillstånd upphör att gälla.

·I artikel 13 finns bestämmelser om transportörers skyldigheter.

·I artikel 14 föreskrivs att de avtalsslutande parterna ska säkerställa att transportörer uppfyller de relevanta bestämmelserna i detta protokoll.

·I artikel 15 (jämförd med artikel 8.9) förtecknas de handlingar som ska medföras i fordonet.

·I artikel 16 föreskrivs protokollets varaktighet (fem år), med en automatisk förlängning i perioder på fem år, samt regelbundna utvärderingar av hur protokollet fungerar.

·I artikel 17 beskrivs en femårig övergångsperiod för befintlig linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport på väg inom ramen för bilaterala avtal, ratificering eller godkännande av protokollet, protokollets depositarie, samt protokollets ikraftträdande, uppsägning och språk.

·I artikel 18 fastställs en gemensam kommitté för protokollets förvaltning.

·I artikel 19 föreskrivs förfarandet när ett tredjeland som är avtalsslutande part till protokollet ansluter sig till EU.

·I artikel 20 beskrivs hur protokollet är öppet för undertecknande och föreskrivs att anslutning till eller ratificering av protokollet kan ske endast efter undertecknande av och anslutning till eller ratificering av Interbus-överenskommelsen.

·I artikel 21 föreskrivs att varje avtalsslutande part till Interbus-överenskommelsen får ansluta sig till protokollet efter dess ikraftträdande.

·I artikel 22 fastställs att bilagorna till protokollet ska utgöra en integrerad del av protokollet.

·I bilagorna 1 och 2 till protokollet hänvisas till bilagorna 1 och 2 till Interbus-överenskommelsen. I bilaga 1 understryks och upprepas särskilt EU-lagstiftningen om passagerares rättigheter och kontroller och sanktioner i samband med de allvarligaste överträdelserna, liksom villkoren för yrkesmässigt bedrivande av persontransport.

·I bilaga 3 finns en mall för ansökan om internationell linjetrafik eller särskild linjetrafik.

·I bilaga 4 finns en mall för tillstånd till internationell linjetrafik eller särskild linjetrafik.

2018/0149 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett protokoll till överenskommelsen om internationell tillfällig persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) avseende internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag 5 , och

av följande skäl:

(1)I enlighet med rådets beslut 2002/917/EG 6 ingicks överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (nedan kallad Interbus-överenskommelsen) på Europeiska unionens vägnar den 3 oktober 2002 och trädde i kraft den 1 januari 2003 7 .

(2)Den 5 december 2014 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ett protokoll till Interbus-överenskommelsen om internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss, med Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Moldavien, Montenegro, Republiken Turkiet och Ukraina.

(3)Förhandlingarna slutfördes med framgång vid mötet mellan de avtalsslutande parterna till Interbus-överenskommelsen den 10 november 2017.

(4)Protokollet bör underlätta tillhandahållandet av linjetrafik och särskild linjetrafik mellan de avtalsslutande parterna till Interbus-överenskommelsen och därmed ge upphov till förbättrade persontransportförbindelser dem emellan.

(5)I fråga om allmänna regler, särskilt om den gemensamma kommitténs funktion, och för att underlätta dess tillämpning, återspeglar utkastet till protokoll mestadels de regler som fastställs i Interbus-överenskommelsen.

(6)För att protokollets nytta inte ska försenas alltför mycket, och i likhet med vad som föreskrivs i Interbus-överenskommelsen, föreskrivs i protokollet dess ikraftträdande, för de avtalsslutande parter som har godkänt eller ratificerat det, när fyra avtalsslutande parter, inbegripet unionen, har godkänt eller ratificerat det.

(7)Protokollet till Interbus-överenskommelsen om internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss bör därför undertecknas på unionens vägnar, under förbehåll att det ingås vid ett senare tillfälle.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet till överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) i fråga om internationell linjetrafik och särskild linjetrafik för persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) godkänns härigenom på unionens vägnar, under förbehåll att det ingås.

Texten till det protokoll som ska undertecknas åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets generalsekretariat ska utfärda det instrument som ger den eller de personer som anges av protokollets förhandlare full befogenhet att underteckna protokollet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    EGT L 321, 26.11.2002, s. 11.
(2)    Beslut nr 1/2011 av den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss av den 11 november 2011 om antagande av den gemensamma kommitténs arbetsordning och om anpassning av bilaga 1 till överenskommelsen om villkor för yrkesmässigt bedrivande av persontransport på väg, bilaga 2 till överenskommelsen om tekniska standarder för bussar och de krav på sociala bestämmelser som avses i artikel 8 i överenskommelsen (2012/25/EU) (EUT L 8, 12.1.2012, s. 38).
(3)    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).
(4)    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).
(5)    COM(2018) 288
(6)    Rådets beslut 2002/917/EG av den 3 oktober 2002 om ingåendet av Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (EGT 321, 26.11.2002, s.11).
(7)    EGT L 321, 26.11.2002, s. 44.