Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Bryssel den 16.5.2018

COM(2018) 291 final

2018/0144(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) vad gäller utkastet till kommitténs beslut nr x/xxxx

(Text av betydelse för EES)

MOTIVERING

1.FRÅGA SOM BEHANDLAS I FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Det här förslaget rör rådets beslut om fastställandet av vilken ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) vad gäller utkastet till kommitténs beslut nr x/xxxx ( 1 ).

2.Bakgrund till förslaget

2.1.Överenskommelse om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen).

Överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) ( 2 ) (nedan kallad överenskommelsen) syftar till att underlätta tillfällig internationell trafik med buss mellan de avtalsslutande parterna. Överenskommelsen trädde i kraft den 1 januari 2003. Överenskommelsen uppdaterades senare genom den gemensamma kommitténs beslut nr 1/2011( 3 ).

Europeiska unionen är avtalsslutande part i överenskommelsen( 4 ) .

Rådet antog rådets beslut (EU) 2016/1146 av den 27 juni 2016 ( 5 ) om vilken ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) vad gäller utkastet till kommitténs beslut nr x/xxxx (tidigare nr 1/2016).

2.2.Den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med Interbus-överenskommelsen

Enligt artikel 24.2 b i Interbus-överenskommelsen ska den gemensamma kommittén ändra eller anpassa kontrolldokumenten och de andra dokumentmallarna i bilagorna till överenskommelsen. För att beakta framtida åtgärder som vidtas inom unionen, och i enlighet med artikel 24.2 c i Interbus-överenskommelsen, ändrar eller anpassar den gemensamma kommittén bilaga 1 vad gäller villkoren för yrkesmässigt bedrivande av persontransport på väg, samt bilaga 2 avseende tekniska normer för bussar. Enligt artikel 24.2 e i Interbus-överenskommelsen ska den gemensamma kommittén också ändra eller anpassa kraven på sociala bestämmelser.

Den gemensamma kommittén får fatta beslut endast om två tredjedelar av de avtalsslutande parterna, inbegripet Europeiska unionen, är företrädda vid kommitténs sammanträde. När den gemensamma kommittén ska fatta beslut, krävs enhällighet av de företrädda avtalsslutande parterna. Europeiska unionen är en avtalsslutande part i överenskommelsen. Medlemsstaterna ska bistå kommissionen i kommittén.

2.3.Den planerade akten från den gemensamma kommitté som inrättats genom Interbus-överenskommelsen

Under sitt nästa möte under 2018 ska den gemensamma kommitté anta den gemensamma kommitténs beslut nr x/xxx.

Syftet med den planerade akten är att uppdatera överenskommelsen mot bakgrund av den tekniska och rättsliga utveckling som skett sedan slutet av 2009.

Den planerade akten kommer att vara bindande för parterna i enlighet med artikel 23 i överenskommelsen där följande föreskrivs: Inrättandet av den gemensamma kommittén och dess omröstningsregler.

3.Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar

Under förhandlingarna med parterna blev det uppenbart att vissa ändringar av rådets ståndpunkt var nödvändiga. Dessa ändringar redovisas i punkt 5 nedan.

Detta nya förslag från kommissionen till rådets beslut syftar till att fastställa unionens nya ståndpunkt angående utkastet till beslut nr x/xxxx av den gemensamma kommitté som inrättats genom artikel 23 i Interbus-överenskommelsen. Det tidigare rådets beslut (EU) 2016/1146 bör upphävas.

De föreslagna ändringarna i förhållande till den tidigare ståndpunkten överensstämmer med befintlig politik eftersom de huvudsakligen klargör texten och i ett fall beviljar en kortare övergångsperiod för de avtalsslutande parter som inte är EU-medlemmar. När det gäller den övergångsperiod på tre år som beviljas i fråga om passagerares rättigheter vid vägtransporter (förordning (EU) nr 181/2011 6 ) är den relativt kort och eventuell snedvridning av konkurrensen förväntas förbli måttlig.

Förslaget till beslut nr x/xxxx av gemensamma kommittén i bilagan är förenligt med EU:s grannskapspolitik och politik för yttre förbindelser.

Utkastet till beslut är också förenligt med andra avtal, t.ex. om tullunionen, föranslutningsavtalen och associeringsavtalen.

Ståndpunkten för unionen som avtalspart i överenskommelsen kan endast ändras av unionen själv, som således är exklusivt behörig i frågan.

4.Rättslig grund

4.1.Förfarandemässig rättslig grund

4.1.1.Principer

I artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) föreskrivs att beslut ska antas ”om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram.”.

Begreppet ”akter med rättslig verkan” omfattar akter som har rättslig verkan med stöd av de regler i internationell rätt som tillämpas på organet i fråga. Det omfattar även instrument som inte har bindande verkan enligt internationell rätt, men som är ”ägnade att på ett avgörande sätt påverka innehållet i de bestämmelser som antas av unionslagstiftaren” 7 .

4.1.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Den gemensamma kommittén är ett organ som inrättats genom en överenskommelse, nämligen Interbus-överenskommelsen.

Den akt som ska antas av den gemensamma kommittén utgör en akt med rättslig verkan. Den planerade akten har rättslig verkan eftersom den ger gemensamma kommittén befogenhet att uppdatera överenskommelsen mot bakgrund av den tekniska och rättsliga utvecklingen.

Den planerade akten varken kompletterar eller ändrar överenskommelsens institutionella ram.
   

Den förfarandemässiga rättsliga grunden för det föreslagna beslutet är därför artikel 218.9 i EUF-fördraget jämförd med artikel 91 i EUF-fördraget. Den rättsliga grunden är densamma som för det ursprungliga rådets beslut (EU) 2016/1146.

4.2.Materiell rättslig grund

4.2.1.Principer

Den materiella rättsliga grunden för ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget är främst beroende av syftet med och innehållet i den planerade akt avseende vilken en ståndpunkt intas på unionens vägnar. Den planerade akten syftar till att uppnå ett mål och därför måste beslutet enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget ha en enda materiell rättslig grund.

4.2.2.Tillämpning i det aktuella fallet

Den planerade aktens huvudsakliga syfte och innehåll avser transportpolitik.

Den materiella rättsliga grunden för förslaget till beslut är därför artikel 91 i EUF-fördraget.

4.3.Slutsats

Den rättsliga grunden för förslaget till beslut bör vara artikel 91 jämförd med artikel 218.9 i EUF-fördraget.

Den rättsliga grunden är densamma som för det ursprungliga rådets beslut (EU) 2016/1146.

5.Detaljerad förteckning över ändringar som görs i utkastet till gemensamma kommitténs beslut i bilagan till beslut (EU) 2016/1146

(1)Det föreslås att hänvisningar före skälen ska omnämna den gemensamma kommitténs beslut nr 1/2011, som ändrade Interbus-överenskommelsen. Detta påverkar inte innehållet.

(2)I artikel 1 i utkastet till beslut av gemensamma kommittén läggs en hänvisning till om ytterligare en mall för deklaration som kommer att fogas till protokollet, med avseende på förordning (EU) nr 181/2011, vad gäller passagerares rättigheter vid busstransport. En sådan deklaration skulle göra av avtalsslutande parter i Interbus-överenskommelsen och vara kopplad till artikel 7 i den förordningen, som reglerar ersättning i de olika situationer den hänvisar till.

(3)I samma syfte hänvisar rubriken och villkoren i bilagan till utkastet till gemensamma kommitténs beslut till samma mall för deklaration.

(4)I led 1b och i sista stycket i led 3a iii) i bilagan till utkastet till beslutet av gemensamma kommittén har hänvisningen till smarta färdskrivare inom ramen för AETR( 8 ) justerats något utan att det påverkar förhållandet mellan förordning nr 165/2014 och AETR-överenskommelsen. Hänvisningen till artikel 13 i AETR-överenskommelsen läggs till avseende den övergångsperiod som anges i den, för införande av digital färdskrivare enligt AETR-överenskommelsen.

(5)I sista stycket i led 2 i bilagan till utkastet till beslut av gemensamma kommittén ska orden ”i den mån den omfattar tillfällig busstrafik” utgå. De är överflödiga eftersom förordning (EU) nr 181/2011 omfattar både tillfällig trafik och linjetrafik och skiljer mellan respektive bestämmelser för dessa trafikslag.

(6)På samma område verkar det lämpligt att bevilja avtalsslutande parter som inte är EU-medlemmar en övergångsperiod på tre år för att uppnå de lägsta ersättningsnivåer som anges i artikel 7 i förordningen. I vissa fall är de lägsta ersättningsnivåerna i förordningen betydligt högre än de som används i vissa andra avtalsslutande parter än Europeiska unionen, och det tar tid att uppnå de nivåer som anges i förordningen.

(7)Led 6 i bilagan till utkastet till beslut av gemensamma kommittén rör en mall för deklaration om artikel 4 och bilaga 1. För närvarande bifogas denna mall överenskommelsen utan att betecknas som bilaga. Av tydlighetsskäl föreslås att den numreras som bilaga 6.

(8)Led 6a i bilagan till utkastet till beslut av gemensamma kommittén rör om punkt 1 i samma mall för deklaration enligt dess lydelse i utkastet till den gemensamma kommitténs beslut som bifogas beslut (EU) 2016/1146 och hänvisar till tre villkor som fastställs i kapitel I i förordning (EG) nr 1071/2009( 9 ). Ursprungligen behandlades det fjärde villkoret, som rör ekonomiska resurser, i led 2 i mallen för deklaration. Eftersom detta led utgår enligt det bifogade utkastet till beslut, ersätts hänvisningen till de tre villkoren i nuvarande led 1 (och blir ett enda led i den nya texten) med en hänvisning till fyra villkor (faktisk och fast etablering, gott anseende, ekonomiska resurser och yrkesmässig kompetens).

(9)I fråga om led 6b i bilagan till utkastet till beslut av gemensamma kommittén föreslås det att punkt 2 ska utgå i sin helhet, och inte bara andra stycket i dess punkt 2 så som anges i beslut (EU) 2016/1146. Den punkten i mallen för deklaration i bilaga 6 handlar om övergångsperioden för ekonomiska resurser till den 1 januari 2005, såsom fastställs i artikel 4 i överenskommelsen. Den tidpunkten har passerats och led 2 kommer att utgå i sin helhet. Följaktligen föreslås det att man även avstår från numrering av mallen för deklaration.

(10)En tydlig mall för deklaration av de avtalsslutande parterna i Interbus-överenskommelsen om artikel 7 i förordning (EU) nr 181/2011 bör läggas till som bilaga 7 till avtalet, i syfte att åtfölja den övergångsperiod på tre år som avses ovan.

6.Offentliggörande av den planerade akten

Eftersom den gemensamma kommitténs akt kommer att ändra Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss är det lämpligt att offentliggöra det i Europeiska unionens officiella tidning efter antagandet.

2018/0144 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) vad gäller utkastet till kommitténs beslut nr x/xxxx

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag 10 , och

av följande skäl:

(1)Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (nedan kallad överenskommelsen) ingicks av unionen genom rådets beslut av den 3 oktober 2002 11 och trädde i kraft den 1 januari 2003.

(2)Enligt artikel 24.2 i överenskommelsen har gemensamma kommittén till uppgift att ändra eller anpassa kontrolldokumenten och de andra dokumentmallarna i bilagorna till överenskommelsen. För att beakta framtida åtgärder som vidtas inom unionen, och i enlighet med artikel 24.2 c i överenskommelsen, ändrar eller anpassar den gemensamma kommittén bilaga 1 vad gäller villkoren för yrkesmässigt bedrivande av persontransport på väg, samt bilaga 2 avseende tekniska normer för bussar. Enligt artikel 24.2 e i överenskommelsen ska gemensamma kommittén också ha till uppgift att ändra eller anpassa kraven på sociala bestämmelser.

(3)I den senaste uppdateringen av unionens lagstiftning i överenskommelsen, som gjordes genom gemensamma kommitténs beslut nr 1/2011 12 , beaktas de unionsakter som antagits fram till slutet av 2009.

(4)Gemensamma kommittén för Interbus-överenskommelsen kommer vid sitt möte under 2018 anta ett beslut av gemensamma kommittén som uppdaterar överenskommelsen mot bakgrund av den rättsliga och tekniska utvecklingen.

(5)Genom rådets beslut (EU) 2016/1146 13 fastställdes Europeiska unionens ståndpunkt beträffande ett utkast till beslut av den gemensamma kommittén för Interbus-överenskommelsen med beaktande av de unionsakter som antagits fram till slutet av 2015.

(6)Under förhandlingarna med de andra avtalsslutande parterna 14 i överenskommelsen blev det uppenbart att vissa ändringar måste införas i den text som godkänts av rådet. Ändringarna gällde framförallt förhållandet mellan unionens bestämmelser för smarta färdskrivare och AETR och, mot bakgrund av situationen i vissa av parterna i Interbus-överenskommelsen, en övergångsperiod rörande de ersättningsbelopp som fastställs i artikel 7 i förordning (EU) nr 181/2011 15 .

(7)Det är lämpligt att upphäva rådets beslut (EU) 2016/1146 och fastställa en ny ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den gemensamma kommittén, eftersom beslutet kommer att vara bindande för unionen

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i möten i den gemensamma kommitté som inrättats genom artikel 23 i överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss, ska grunda sig på det utkast till gemensamma kommitténs beslut som bifogas det här beslutet.

Artikel 2

Rådets beslut (EU) 2016/1146 ska upphävas.

Artikel 3

Rådets beslut och gemensamma kommitténs utkast till beslut ska efter antagandet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)    Numret och året för det kommande beslutet från gemensamma kommittén anges som ”x/xxxx”. Den tidigare angivelsen var ”1/2016”.
(2)    EGT L 321, 26.11.2002, s. 11.
(3)    EGT L 8, 12.1.2012, s. 38.
(4)    De avtalsslutande parterna i Interbus-överenskommelsen är EU, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Moldavien, Montenegro, Republiken Turkiet och Ukraina.
(5)    EGT L 189, 14.7.2016, s. 48.
(6)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 28.2.2011, s. 1).
(7)    Domstolens dom av den 7 oktober 2014, Tyskland/rådet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punkterna 61–64.
(8)    Europeisk överenskommelse om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR).
(9)    Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).
(10)    COM(2018) 291
(11)    Rådets beslut av den 3 oktober 2002 om ingåendet av Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (EGT 321, 26.11.2002, s.11).
(12)    Beslut nr 1/2011 av den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss av den 11 november 2011 om antagande av den gemensamma kommitténs arbetsordning och om anpassning av bilaga 1 till överenskommelsen om villkor för yrkesmässigt bedrivande av persontransport på väg, bilaga 2 till överenskommelsen om tekniska standarder för bussar och de krav på sociala bestämmelser som avses i artikel 8 i överenskommelsen (EUT L 8, 12.1.2012, s. 38).
(13)    Rådets beslut (EU) 2016/1146 av den 27 juni 2016 om vilken ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) vad gäller utkastet till kommitténs beslut nr 1/2016 (EUT L 189, 14.7.2016, s. 48).
(14)    De avtalsslutande parterna i Interbus-överenskommelsen är EU, Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken Moldavien, Montenegro, Republiken Turkiet och Ukraina.
(15)    Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 28.2.2011, s. 1).