Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/3


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsinfordran avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 354/03)

Medlemsstat

Frankrike

Berörda flyglinjer

Strasbourg–Amsterdam

Strasbourg–Madrid

Strasbourg–München

Avtalets löptid

9 april 2019–8 april 2022

Tidsfrist för inlämnande av ansökningar och anbud

5 december 2018, före kl. 17.00 lokal tid i Paris (Frankrike)

Adress till den plats där anbudsinfordran och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsinfordran och den allmänna trafikplikten kan erhållas

Direction de la Sécurité de l’Aviation civile Nord-Est

Aéroport de Strasbourg-Entzheim

CS 60003 ENTZHEIM

67836 TANNERIES Cedex

Frankrike

Tfn +33 388596386

dsac-ne-osp-bf@aviation-civile.gouv.fr