Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 421/10


INFORMATION FRÅN KOMMISSIONEN I ENLIGHET MED RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1485

(2018/C 421/04)

I enlighet med artikel 3 i rådets beslut (EU) 2018/1485 av den 28 september 2018 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad avser ändringarna av bilagorna till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och av de bestämmelser som bifogas den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN) (1), meddelar kommissionen att de beslut som fattats i respektive organ finns tillgängliga:

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.488.2018-Eng.pdf och https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.489.2018-Eng.pdf.


(1)  EUT L 251, 5.10.2018, s. 25.