Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

26.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 425/15


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 425/06)

Medlemsstat

Spanien

Berörda flyglinjer

Melilla-Almería/Granada/Sevilla

Kontraktets löptid

Fyra år från det att verksamheten inleds

Tidsfrist för inlämnande av anbud

Två månader från dagen för offentliggörandet av detta meddelande

Adress där texten med erbjudandet att delta i anbudsförfarandet, och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten kan erhållas

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

SPANIEN

Tfn +34 915977505

Fax +34 915978643

E-post: osp.dgac@fomento.es