Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 209/5


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 juni 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Sigmaringen, Verwaltungsgericht Chemnitz (Tyskland)) – Arthur Wiedemann (C-329/06) mot Land Baden-Württemberg och Peter Funk (C-343/06) mot Stadt Chemnitz

(Förenade målen C-329/06 och C-343/06) (1)

(Direktiv 91/439/EEG - Ömsesidigt erkännande av körkort - Indragning av körkort i en medlemsstat på grund av narkotika- eller alkoholmissbruk - Nytt körkort som har utfärdats i en annan medlemsstat - Beslut att inte erkänna förarbehörigheten i den första medlemsstaten - Bosättning som inte överensstämmer med direktiv 91/439/EEG)

(2008/C 209/07)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstolar

Verwaltungsgericht Sigmaringen, Verwaltungsgericht Chemnitz

Parter i målen vid den nationella domstolen

Klaganden: Arthur Wiedemann (C-329/06), Peter Funk (C-343/06)

Motparter: Land Baden-Württemberg (C-329/06), Stadt Schemnitz (C-343/06)

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Verwaltungsgericht Sigmaringen – Tolkningen av artiklarna 1.2, 7.1 a, 8.2 och 8.4 i samt bilaga 3 till rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT L 237, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 4, s. 22), i dess lydelse enligt rådets direktiv 96/47/EG av den 23 juli 1996 om ändring av direktiv 91/439/EEG om körkort (EGT L 235, s. 1) – Beslut att inte erkänna den behörighet att framföra motordrivna fordon som följer med ett körkort som en person på otillbörligt sätt har erhållit i en annan medlemsstat när vederbörande har fått sitt nationella körkort indraget i bosättningsstaten med anledning av narkotikamissbruk – Rättsmissbruk

Domslut

1)

Artiklarna 1.2, 7.1, 8.2 och 8.4 i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003, ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstat att, under sådana omständigheter som är aktuella i målen vid de nationella domstolarna, inom sitt territorium, vägra att erkänna den behörighet att framföra motordrivna fordon som följer med ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat vid en senare tidpunkt då ingen spärrtid förelåg, och därmed giltigheten av nämnda körkort, till dess att innehavaren av detsamma har uppfyllt villkoren i den förstnämnda medlemsstaten för utfärdande av ett nytt körkort efter indragning av ett tidigare körkort, däribland att vederbörande har genomgått en prövning av sin lämplighet och att det därvid har kunnat fastställas att grunderna för indragningen inte längre föreligger.

Under samma omständigheter utgör nämnda bestämmelser inte hinder för en medlemsstat att, inom sitt territorium, vägra att erkänna den behörighet att framföra motordrivna fordon som följer med ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat vid ett senare tillfälle, när det på grundval av uppgifter på körkortet eller andra obestridliga uppgifter som härrör från den utfärdande medlemsstaten, är klarlagt att innehavaren av körkortet, vilken fått ett tidigare körkort indraget i den förstnämnda medlemsstaten, vid utfärdandet av det nya körkortet inte hade permanent bosättning i den utfärdande medlemsstaten.

2)

Artiklarna 1.2, 8.2 och 8.4 i direktiv 91/439, i dess lydelse enligt förordning nr 1882/2003, utgör hinder för en medlemsstat, som enligt detta direktiv är skyldig att erkänna den behörighet att framföra motordrivna fordon som följer med ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat, att tillfälligt återkalla nämnda behörighet medan den andra medlemsstaten kontrollerar omständigheterna vid utfärdandet av körkortet. Nämnda bestämmelser utgör emellertid inte, under samma omständigheter, hinder för en medlemsstat att återkalla nämnda behörighet, om det följer av uppgifter på körkortet eller andra obestridliga uppgifter som härrör från den andra medlemsstaten att kravet på bosättning i artikel 7.1 b i direktiv 91/439 inte har iakttagits vid utfärdandet av körkortet.


(1)  EUT C 249, 14.10.2006.

EUT C 281, 18.11.2006.