Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

15.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 209/6


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 juni 2008 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Chemnitz (Tyskland)) – Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06) mot Landkreis Mittweida, och Steffen Schubert (C-335/06) mot Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

(Förenade målen C-334/06-C-336/06) (1)

(Direktiv 91/439/EEG - Ömsesidigt erkännande av körkort - Indragning av körkort i en medlemsstat på grund av narkotika- eller alkoholmissbruk - Nytt körkort som har utfärdats i en annan medlemsstat - Beslut att inte erkänna förarbehörigheten i den första medlemsstaten - Bosättning som inte överensstämmer med direktiv 91/439/EEG)

(2008/C 209/08)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Chemnitz

Parter i målen vid den nationella domstolen

Klaganden: Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06), Steffen Schubert (C-335/06)

Motparter: Landkreis Mittweida, Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Verwaltungsgericht Chemnitz – Tolkningen av artiklarna 1.2, 8.2 och 8.4 i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT L 237, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 4, s. 22) – Beslut att inte erkänna den behörighet som följer med ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat efter det att spärrtiden har löpt ut, när det nationella körkortet har dragits in på grund av att innehavaren har fört fordon i alkoholpåverkat tillstånd, och vederbörande inte har kunnat förete det medicinsk–psykologiska utlåtande som är nödvändigt för att erhålla ett nytt körkort i bosättningsstaten – Rättsmissbruk

Domslut

Artiklarna 1.2, 7.1, 8.2 och 8.4 i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003, ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstat att, under sådana omständigheter som är aktuella i målet vid den nationella domstolen, inom sitt territorium, vägra erkänna den behörighet att framföra motordrivna fordon som följer med ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat vid en senare tidpunkt då ingen spärrtid förelåg, och därmed giltigheten av nämnda körkort, till dess att innehavaren av detsamma har uppfyllt villkoren i den förstnämnda medlemsstaten för utfärdande av ett nytt körkort efter indragning av ett tidigare körkort, däribland att vederbörande har genomgått en prövning av sin lämplighet och att det därvid har kunnat fastställas att grunderna för indragningen inte längre föreligger.

Under samma omständigheter utgör nämnda bestämmelser inte hinder för en medlemsstat att, inom sitt territorium, vägra erkänna den behörighet att framföra motordrivna fordon som följer med ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat vid ett senare tillfälle, när det på grundval av uppgifter på körkortet eller andra obestridliga uppgifter som härrör från den utfärdande medlemsstaten är klarlagt att innehavaren av körkortet, vilken fått ett tidigare körkort indraget i den förstnämnda medlemsstaten, vid utfärdandet av det nya körkortet inte hade permanent bosättning i den utfärdande medlemsstaten.


(1)  EUT C 261, 28.10.2006.