Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

8.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 285/11


Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 3 juli 2008 – (begäran om förhandsavgörande av Amtsgericht Landau/Isar – Tyskland) – Brottmål mot Rainer Günther Möginger

(Mål C-225/07) (1)

(Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna - Direktiv 91/439/EEG - Ömsesidigt erkännande av körkort - Indragning av körkort - Spärrtid för att utfärda nytt körkort - Giltigheten av ett körkort som har utfärdats i en annan medlemsstat under spärrtiden)

(2008/C 285/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Landau/Isar

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Rainer Günther Möginger

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Amtsgericht Landau/Isar – Tolkningen av artikel 8.2 och 8.4 i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT L 237, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 4, s. 22) – Beslut att i bosättningsstaten inte erkänna giltigheten av ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat under spärrtiden för att erhålla nytt körkort i bosättningsstaten

Avgörande

Artiklarna 1.2, 8.2 och 8.4 i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003 ska tolkas så det inte hindrar en medlemsstat från att vägra att erkänna giltigheten av ett körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat medan körkortsinnehavaren i den första medlemsstaten var föremål för ett beslut om spärrtid. Den omständigheten att frågan om giltigheten uppkommit efter det att nämnda spärrtid löpt ut saknar betydelse i detta hänseende.


(1)  EUT C 183, 4.8.2007.