Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 9 juli 2009 – Wierer mot Land Baden-Württemberg

(mål C‑445/08)

”Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna – Körkort – Direktiv 91/439/EEG – Indragning av det nationella körkortet på grund av rattfylleri – Underlåtenhet att förete ett medicinskt-psykologiskt utlåtande, vilket i värdmedlemsstaten är nödvändigt för att erhålla ett nytt körkort – Körkort som utfärdats i en annan medlemsstat – Värdmedlemsstatens prövning av kravet på bosättning – Möjlighet att stöda sig på uppgifter som körkortsinnehavaren lämnat inom ramen för den skyldighet att medverka som föreskrivs i värdmedlemsstatens nationella rätt – Möjlighet att inhämta information från den utfärdande medlemsstaten”

Transport – Vägtransport – Körkort – Direktiv 91/439 (Rådets direktiv 91/439, i dess lydelse enligt förordning nr 1882/2003, artiklarna 1.2, 7.1, 8.2 och 8.4) (se punkterna 59–63 samt domslutet)

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Tolkning av artikel 9 i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT L 237, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 4, s. 22) – Vägran att erkänna ett körkort som utfärdats i en annan medlemsstat varvid kravet på bosättning inte har beaktats – Möjlighet för värdmedlemsstaten att, i samband med dess prövning av huruvida den utfärdande medlemsstaten vid tidpunkten för utfärdandet av körkortet beaktat kravet på bosättning, stöda sig på de uppgifter som körkortsinnehavaren själv lämnat i samband med det administrativa förfarandet eller domstolsförfarandet på grund av sin skyldighet att medverka, eller i förekommande fall att inhämta information från den utfärdande medlemsstaten – Körkortsinnehavare som på grund av att han kört rattfull fått sitt körkort indraget och som inte kunnat förete ett medicinskt-psykologiskt utlåtande, vilket i hans bosättningsstat är ett krav för att ett körkort ska kunna utfärdas på nytt.

Avgörande

Artiklarna 1.2, 7.1, 8.2 och 8.4 i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003, ska tolkas på så sätt att de utgör hinder för en medlemsstat att vägra att på sitt territorium erkänna den förarbehörighet som följer av ett körkort som senare har utfärdats av en annan medlemsstat till en person som tidigare i värdmedlemsstaten fått sitt gamla körkort indraget på grund av att han kört rattfull då detta andra körkort erhållits efter utgången av spärrtiden för att ansöka om ett nytt körkort, om det visar sig att

–        den utfärdande medlemsstaten inte beaktat kravet på bosättning, eftersom den utgått ifrån de förklaringar och uppgifter som körkortsinnehavaren, i enlighet med en skyldighet enligt den nationella rätten att medverka, lämnat i samband med det administrativa förfarandet eller domstolsförfarandet,

eller

–        att de uppgifter som de nationella myndigheterna och domstolarna i värdmedlemsstaten inhämtat från den utfärdande medlemsstaten inte är obestridliga uppgifter som härrör från denna senare medlemsstat som visar att körkortsinnehavaren inte var bosatt i denna medlemsstat när denna senare utfärdade körkortet.