Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

14.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 109/3


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 22 november 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Tyskland) — Wolfgang Köppl mot Freistaat Bayern

(Mål C-590/10) (1)

(Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna - Direktiv 91/439/EEG - Artiklarna 1.2, 8.2 och 8.4 - Artikel 7.1 - Ömsesidigt erkännande av körkort - Indragning av nationellt körkort - En annan medlemsstat har utfärdat ett körkort i kategori B - Åsidosättande av bosättningsvillkoret - Samma medlemsstat har senare utfärdat ett körkort i kategori C - Bosättningsvillkoret uppfyllt - Skyldighet att inneha ett giltigt körkort för fordon i kategori B när körkort för fordon i kategori C utfärdas)

2012/C 109/04

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Wolfgang Köppl

Motpart: Freistaat Bayern

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Tolkningen, mot bakgrund av artiklarna 2.1 och 3.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, av artiklarna 1.2, 8.2 och 8.4 i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT L 237, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 4, s. 22) — Ett körkort för kategori B, som en medlemsstat i strid med villkor om bosättning har utfärdat till en medborgare i en annan medlemsstat, efter att dennes körkort i den senare medlemsstaten återkallats och spärrtiden avseende detta körkort gått ut — Senare utfärdande av samma medlemsstat av ett körkort för kategori C i enlighet med villkor om bosättning — Möjlighet för den medlemsstat som personen bor i att vägra att erkänna detta körkort

Avgörande

Artiklarna 1.2, 8.2 och 8.4 i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort 91/439/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2000/56/EG av den 14 september 2000, utgör inte hinder mot att en medlemsstat vägrar att erkänna ett körkort för kategorierna B och C, som en annan medlemsstat har utfärdat till en person gentemot vilken den första medlemsstaten har vidtagit åtgärder, i den mening som avses i artikel 8.2 i samma direktiv, när det är uppenbart att den andra medlemsstaten har utfärdat körkortet för fordon i kategori B i strid mot villkoret om bosättning enligt artikel 7.1 b i samma direktiv, såsom framgår av uppgifter i körkortet, och körkortet för fordon i kategori C har utfärdats med stöd av det första körkortet utan att den omständigheten att nämnda bosättningsvillkor inte har beaktats framgår av det nya körkort som utfärdats med stöd av detta körkort för fordon i kategori C.


(1)  EUT C 95, 26.3.2011.