Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

6.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 301/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerischer Verwaltungsgerichthof den 23 augusti 2010 — Wolfgang Hoffmann mot Freistaat Bayern

(Mål C-419/10)

()

2010/C 301/16

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bayerischer Verwaltungsgerichthof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Wolfgang Hoffmann

Motpart: Freistaat Bayern

Tolkningsfråga

Ska artikel 2.1 och artikel 11.4 andra meningen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (1) tolkas så, att en medlemsstat ska vägra att erkänna giltigheten av ett körkort som en annan medlemsstat utfärdat till en person utom en spärrtid som gällt för denne, om körkortet har återkallats på den förstnämnda medlemsstatens territorium och nämnda person har sin permanenta bosättningsort i den utfärdande medlemsstaten?


(1)  EUT L 403, s. 18.