Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 328/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Gießen (Tyskland) den 28 september 2010 — Brottmålsförfarande mot Baris Akyüs

(Mål C-467/10)

()

2010/C 328/33

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Gießen

Part i målet vid den nationella domstolen

Baris Akyüs

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 1.2 jämförd med artikel 8.4 andra stycket i rådets direktiv 91/439/EEG (1) av den 29 juli 1991 om körkort och artikel 2.1 jämförd med artikel 11.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG (2) av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) tolkas så, att en medlemsstat (värdstaten) inte får vägra att erkänna ett körkort inom sitt territorium som har utfärdats av en annan medlemsstat (utfärdandestaten) när värdstaten, innan körkortet utfärdades i utfärdandestaten, har beslutat att inte utfärda ett körkort till körkortinnehavaren på grund av att kraven på fysisk och psykisk lämplighet för att framföra motorfordon på ett säkert sätt inte var uppfyllda?

2.

Om ovanstående fråga besvaras jakande: Ska artikel 1.2 jämförd med artikel 8.4 andra stycket i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort och artikel 2.1 jämförd med artikel 11.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) tolkas så, att en medlemsstat (värdstaten) inte får vägra att erkänna ett körkort inom sitt territorium som har utfärdats av en annan medlemsstat (utfärdandestaten) när värdstaten, innan körkortet utfärdades i utfärdandestaten, har beslutat att inte utfärda ett körkort till körkortinnehavaren på grund av att kraven på fysisk och psykisk lämplighet för att framföra motorfordon på ett säkert sätt inte var uppfyllda och det, på grund av uppgifter på körkortet, andra obestridlig uppgifter som härrör från utfärdandestaten eller andra otvivelaktiga upplysningar, i synnerhet eventuella uppgifter som körkortsinnehavaren själv har lämnat eller andra säkra uppgifter som värdstaten har tillgång till, står klart att bestämmelsen om bosättningsort i artikel 7.1 b i direktiv 91/439/EEG och artikel 7.1 e i direktiv 2006/126/EG har åsidosatts?

För den händelse att andra otvivelaktiga upplysningar, i synnerhet eventuella uppgifter som körkortsinnehavaren själv har lämnat eller andra säkra uppgifter som härrör från värdstaten, inte är tillräckliga: Ska uppgifter också anses härröra från utfärdandestaten enligt domstolens rättspraxis när de inte har överlämnats direkt, utan endast indirekt i form av ett meddelande från tredje man, i synnerhet värdstatens ambassad i utfärdandestaten, som baseras på sådana uppgifter?

3.

Ska artikel 1.2 jämförd med artikel 8.4 andra stycket i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort och artikel 2.1 jämförd med artikel 11.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (omarbetning) tolkas så, att en medlemsstat (värdstaten) inte får vägra att erkänna ett körkort inom sitt territorium som har utfärdats av en annan medlemsstat (utfärdandestaten) när de formella kraven för att få körkort var uppfyllda i utfärdandestaten, men det står klart att vistelsen enbart syftade till att göra ett förvärv av körkort möjligt och inte ägde rum av några andra syften som skyddas genom unionsrätten, och särskilt genom de grundläggande friheterna enligt FEUF och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (körkortsturism)?


(1)  EGT L 237, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 4, s. 22.

(2)  EUT L 403, s. 18.