Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

26.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerischen Vervaltungsgerichtshof (Tyskland) den 15 december 2010 — Wolfgang Köppl mot Freistaat Bayern

(Mål C-590/10)

2011/C 95/02

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bayerischen Vervaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Wolfgang Köppl

Svarande: Freistaat Bayern

Tolkningsfrågor

1.

Ska artiklarna 1.2, 8.2 och 8.4 i direktiv 91/439/EEG — särskilt vad avser artiklarna 2.1 och 3.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — tolkas så att de tillåter en medlemsstat (nedan kallad värdmedlemsstaten) att inte erkänna ett körkort för kategori B, som en annan medlemsstat (nedan kallad den utfärdande medlemsstaten) i uppenbar strid med körkortets villkor om bosättning enligt artikel 7.1 b i direktiv 91/439/EEG har utfärdat till en person, mot vilken värdmedlemsstaten tidigare har vidtagit åtgärder enligt artikel 8.2 i direktiv 91/439/EEG, när denna person senare har ansökt om ett körkort för kategori C i den utfärdande medlemsstaten utan att detta uppenbart strider mot körkortets villkor om bosättning?

2.

Om denna fråga besvaras jakande: Kan värdmedlemsstaten vägra att erkänna det körkort för kategori C som har utfärdats till denna person?