Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 30 september 2011 — ÖBB-Personenverkehr AG, övriga parter: Schienen-Control Kommission och Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

(Mål C-509/11)

2012/C 13/08

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: ÖBB-Personenverkehr AG

Övriga parter:

1.

Schienen-Control Kommission

2.

Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 30 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (1) tolkas på så sätt att det nationella tillsynsorgan som ansvarar för att förordningen efterlevs har rätt att tvingande föreskriva det konkreta innehåll i de villkor för ersättning av biljettpriset som ska tillämpas av ett järnvägsföretag, vars villkor för ersättning inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 17 i nämnda förordning, även om tillsynsorganet enligt nationell rätt endast är behörigt att ogiltigförklara sådana villkor för ersättning?

2.

Ska artikel 17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer tolkas på så sätt att ett järnvägsföretag inte är skyldigt att utbetala ersättning av biljettpriset vid force majeure, antingen i analogi med tillämpningen av ansvarsfrihetsgrunderna i förordning (EG) nr 261/2004, förordning (EU) nr 1177/2010 eller förordning (EU) nr 181/2011 eller genom att sådan ansvarsfrihet som föreskrivs i artikel 32.2 i de enhetliga rättsreglerna för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV, bilaga I till förordningen) anses avse även fall beträffande ersättning av biljettpriset?


(1)  EUT L 315, s. 14