Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 123/6


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 8 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-181/17) (1)

((Fördragsbrott - Transportpolitik - Förordning (EG) nr 1071/2009 - Yrkesmässig trafik - Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik - Villkor för beviljande - Artikel 3.1 och 3.2 - Artikel 5 b - Antal fordon som krävs - Nationell lagstiftning - Strängare villkor för beviljande - Minsta antal fordon är högre))

(2018/C 123/08)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Hottiaux och J. Rius)

Svarande: Konungariket Spanien (ombud: V. Ester Casas)

Domslut

1)

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3.1 och 3.2 samt artikel 5 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, genom att kräva att företag ska inneha minst tre fordon för att kunna erhålla tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

2)

Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 195, 19.6.2017.