Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/16


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 15 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från n – Tyskland) – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. mot Germanwings GmbH

(Mål C-330/17(1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förordning (EG) nr 1008/2008 - Artikel 2.18 - Artikel 23.1 - Transport - Gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i Europeiska unionen - Information - Angivande av det slutliga pris som ska betalas - Passagerarpriset ska ingå i det slutliga pris som ska betalas - Skyldighet att ange passagerarpriser i euro eller i nationell valuta - Val av relevant nationell valuta - Anknytningskriterier))

(2019/C 16/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

Motpart: Germanwings GmbH

Domslut

Artikel 23.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, i förening med artikel 2.18 i förordningen, ska tolkas så, att vid angivandet av passagerarpriser för lufttrafik inom unionen är lufttrafikföretag som inte anger priserna i euro skyldiga att använda en nationell valuta som har ett objektivt samband med den erbjudna tjänsten. Detta är särskilt fallet med den valuta som utgör lagligt betalningsmedel i den medlemsstat där avgångsorten eller ankomstorten för den berörda flygningen är belägen.

I en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet – där ett lufttrafikföretag, etablerat i en medlemsstat där euron är lagligt betalningsmedel, erbjuder lufttrafik över internet med avgångsort för den berörda flygningen i en annan medlemsstat i vilken en annan valuta än euron är lagligt betalningsmedel – får passagerarpriser anges i den valuta som är lagligt betalningsmedel i den sistnämnda medlemsstaten, om priserna inte anges i euro.


(1)  EUT C 293, 4.9.2017