Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/4


Meddelande i enlighet med artikel 12.5 a) i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om den information som medlemsstaternas tullmyndigheter tillhandahållit beträffande klassificering av varor enligt tullnomenklaturen

2011/C 364/02

Bindande klassificeringsbesked upphör att gälla den dag då de till följd av följande internationella tullåtgärder inte längre är i överensstämmelse med tolkningen av tullnomenklaturen:

Ändringar av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet och klassificeringsutlåtanden som godkänts av Tullsamarbetsrådet (Tullsamarbetsrådets dokument nr NC1649 – rapport från det 47:e sammanträdet för kommittén för Harmoniserade systemet):

ÄNDRINGAR TILL DE FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGARNA I ENLIGHET MED FÖRFARANDET I ARTIKEL 8 I KONVENTIONEN BETRÄFFANDE HARMONISERADE SYSTEMET OCH KLASSIFICERINGSUTLÅTANDEN SOM UTGIVITS AV VÄRLDSTULLORGANISATIONENS KOMMITTÉ FÖR HARMONISERADE SYSTEMET

(HS-KOMMITTÉNS 47:e SAMMANTRÄDE I MARS 2011)

DOKUMENT NC1649

Ändringar av de förklarande anmärkningarna till nomenklaturen vilka bifogats HS-konventionen

Kapitel 29

R/11

Klassificeringsutlåtanden godkända av kommittén för Harmoniserade systemet

2106.90/26-27

R/3

2208.90/4-6

R/2

4410.11/1

R/4

8517.62/20

R/5

8528.51/1

R/6

8543.70/5

R/7

Bindande klassificeringsbesked upphör att gälla, i enlighet med artikel 17 i tullkodexen, från och med den 1 januari 2012 om de inte längre är förenliga med tolkningen av tullnomenklaturen till följd av följande internationella åtgärder på tullområdet.

Ändring av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet som godtagits av Tullsamarbetsrådet (Tullsamarbetsrådets dokument nr NC1649, bilaga Q/4, rapport från det 47:e mötet i HS-kommittén (HSC)):

ÄNDRINGAR TILL DE FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGARNA I ENLIGHET MED FÖRFARANDET I ARTIKEL 8 I KONVENTIONEN BETRÄFFANDE HARMONISERADE SYSTEMET SOM UTGIVITS AV VÄRLDSTULLORGANISATIONENS KOMMITTÉ FÖR HARMONISERADE SYSTEMET

(HS-KOMMITTÉNS 47:e SAMMANTRÄDE I MARS 2011)

DOKUMENT NC1649

Ändring av de förklarande anmärkningarna och till nomenklaturen i bilagan till HS-konventionen som följer av rekommendationen av den 26 juni 2009 och genomarbetade av HSC vid dess 47:e möte (dokument NC1649)

Förklarande anmärkningarna

Q/4

Ändring av de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet som godtagits av Tullsamarbetsrådet (Tullsamarbetsrådets dokument nr NC1705, bilaga N, rapport från det 48:e mötet i HS-kommittén (HSC)):

ÄNDRINGAR TILL DE FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGARNA I ENLIGHET MED FÖRFARANDET I ARTIKEL 8 I KONVENTIONEN BETRÄFFANDE HARMONISERADE SYSTEMET SOM UTGIVITS AV VÄRLDSTULLORGANISATIONENS KOMMITTÉ FÖR HARMONISERADE SYSTEMET

(HS-KOMMITTÉNS 48:e SAMMANTRÄDE I SEPTEMBER 2011)

DOKUMENT NC1705

Ändring av de förklarande anmärkningarna och till nomenklaturen i bilagan till HS-konventionen som följer av rekommendationen av den 26 juni 2009 och genomarbetade av HSC vid dess 48:e möte (dokument NC1705)

Förklarande anmärkningarna

N

Uppgifter om dessa åtgärder kan fås från Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bryssel, Belgium) eller kan laddas ned från följande Internet-adress:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm