Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (andra avdelningen) den 17 oktober 1995. - Ministre des finances mot Société Pardo & Fils och Camicas SARL. - Begäran om förhandsavgörande: Cour d'appel de Pau - Frankrike. - Gemensamma tulltaxan - Tulltaxenummer - Drycker - Smaksatt vin av färska druvor - Sangria. - Förenade målen C-59/94 och C-64/94.Rättsfallssamling 1995 s. I-03159Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordGemensamma tulltaxan - Tulltaxenummer - Dryck av typen "sangria" som till mer än 50 procent består av vin av färska druvor, fruktextrakt, vatten och socker - Klassificering enligt nummer 2205 i Kombinerade nomenklaturen

SammanfattningNummer 2205 (Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen) i Kombinerade nomenklaturen till Gemensamma tulltaxan, såsom den anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och kommissionens förordning (EEG) nr 3174/88 om ändring av bilaga I i den förstnämnda förordningen, skall tolkas så, att det omfattar en dryck som benämns "sangria", och som till mer än 50 procent består av vin av färska druvor samt vatten, socker och fruktextrakt. Vattnet och sockret förändrar inte dryckens huvudsakliga karaktär av smaksatt vin då de tillsätts i lämplig mängd.

ParterI de förenade målen C-59/94 och C-64/94,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget, från Cour d'appel de Pau (Frankrike), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i de vid den nationella domstolen anhängiga målen mellan

Ministre des Finances

och

Société Pardo & Fils (C-59/94),

och mellan

Ministre des Finances

och

Camicas SARL (C-64/94),

angående tolkningen av tulltaxenummer 2205 och 2206 i Kombinerade nomenklaturen till Gemensamma tulltaxan såsom den anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT nr L 256, s. 1) och kommissionens förordning (EEG) nr 3174/88 av den 21 september 1988 om ändring av bilaga I i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT nr L 298, s. 1),

meddelar

DOMSTOLEN

(andra avdelningen)

sammansatt av G. Hirsch (referent), avdelningsordförande, G.F. Mancini och F.A. Schockweiler, domare,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- bolagen Pardo & Fils och Camicas SARL genom SCPA Girard, Bournilhas, Citron, advokatbyrå i Paris,

- Frankrikes regering (mål C-59/94) genom Catherine de Salins, sous-directeur vid utrikesministeriets rättsavdelning, och Nicolas Eybalin, secrétaire des affaires étrangères vid samma avdelning, båda i egenskap av ombud,

- Spaniens regering (mål C-64/94) genom Alberto Navarro González, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, och Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado vid Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia, båda i egenskap av ombud,

- Europeiska gemenskapernas kommission genom Hendrik van Lier, juridisk rådgivare, i egenskap av ombud, och Hervé Lehmann, advokat i Paris,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 16 mars 1995 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Cour d'appel de Pau har genom två beslut av den 8 december 1993, som har inkommit till domstolen den 11 och 15 februari 1994, med stöd av artikel 177 i EG-fördraget ställt en fråga, som är identisk i de två målen, om tolkningen av tulltaxenummer 2205 och 2206 i Kombinerade nomenklaturen till Gemensamma tulltaxan såsom den anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT nr L 256, s. 1) och kommissionens förordning (EEG) nr 3174/88 av den 21 september 1988 om ändring av bilaga I i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT nr L 298, s. 1).

2 Denna fråga har uppkommit i två tvister mellan å ena sidan bolagen Pardo & Fils och Camicas, klagande i målen vid den nationella domstolen, (nedan kallade "Pardo" och "Camicas") och å andra sidan ministre des Finances, svarande i målen vid den nationella domstolen, om tulltaxeklassificeringen av den dryck som benämns "sangria".

3 År 1988 och 1989 importerade Pardo och Camicas som är franska tullklareringsföretag stora mängder sangria från Spanien.

4 Vid den tiden förekom under en övergångsperiod tullavgifter mellan Konungariket Spanien och de övriga medlemsstaterna.

5 Det framgår av handlingarna i målet att den aktuella sangrian utgjordes av en blandning av vin av färska druvor (mer än 50 procent), vatten (mellan 30 och 36 procent), socker och fruktextrakt, och hade en alkoholhalt på 6,97 procent.

6 Pardo och Camicas deklarerade varorna enligt nummer 2205 som gäller "Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen". De franska tullmyndigheterna klassificerade emellertid den ifrågavarande sangrian enligt nummer 2206 00, vilket avser "Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd", vilka är föremål för högre tullavgifter. Firmorna Pardo och Camicas har fört talan mot denna klassificering.

7 Sedan Cour d'appel de Pau hade konstaterat att samma fråga om tolkningen av Gemensamma tulltaxan uppkommit i båda målen, beslutade den att förklara målen vilande och i en begäran om förhandsavgörande ställa följande fråga till domstolen:

"Skall den dryck som benämns sangria, och som tillverkas av minst 50 procent vin av färska druvor (nummer 2204) klassificeras enligt nummer 2205 eller 2206 i Gemensamma tulltaxan?"

8 Genom beslut av den 15 februari 1995 förenade ordföranden på domstolens andra avdelning i enlighet med artikel 43 i rättegångsreglerna målen C-59/94 och C-64/94 med avseende på den muntliga förhandlingen och domen.

9 För att besvara frågan skall det erinras om att för klassificering av varor enligt Kombinerade nomenklaturen återfinns de gällande versionerna av Gemensamma tulltaxan i de ovannämnda förordningarna nr 2658/87 och 3174/88. De relevanta numren är identiska och har följande lydelse:

- 2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som gjorts starkare genom tillsats av alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 20.09

...

- 2205 Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

...

- 2206 00 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd

...

10 Enligt fast rättspraxis skall av hänsyn till rättssäkerheten och kontrollmöjligheterna det avgörande kriteriet för tullklassificering av varor på ett allmänt sätt sökas i varornas objektiva karakteristika och egenskaper, såsom dessa anges i lydelsen av numren och anvisningarna till avsnitten eller kapitlen i Gemensamma tulltaxan. Likaså har domstolen i fast rättspraxis funnit att för tolkningen av Gemensamma tulltaxan utgör såväl de bestämmelser som föregår kapitlen som de förklarande anmärkningarna i tullsamarbetsrådets nomenklatur viktiga hjälpmedel för att säkerställa en enhetlig tillämpning av tulltaxan, och kan i denna egenskap anses som giltiga medel för tolkning av tulltaxan (dom av den 9 augusti 1994, Neckermann Versand, C-395/93, Rec. s. I-4027, punkt 5).

11 Det påpekas att den ifrågavarande drycken skulle ha klassificerats enligt nummer 2205 om den inte hade innehållit vare sig vatten eller socker, och skulle då exakt ha motsvarat beskrivningen för "Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen".

12 Således skall det undersökas om tillsatsen av vatten och socker påverkar klassificeringen.

13 Frankrikes regering har gjort gällande att det framgår av lydelsen av både nummer 2205 och 2204 att dessa endast omfattar rena viner som är fria från varje tillsats av icke alkoholhaltig dryck.

14 Detta argument kan emellertid inte godtas.

15 I detta avseende bör erinras om de allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen som anges i avsnitt I A i del 1 i de ovannämnda förordningarna nr 2658/87 och nr 3174/88.

16 Den allmänna bestämmelsen 2 b har följande lydelse: "Anges ett visst material eller ämne i ett tulltaxenummer skall materialet eller ämnet klassificeras enligt detta tulltaxenummer även i blandning eller förening med andra material eller ämnen". Av detta följer att nummer 2205 inte omfattar enbart rena viner utan tillsats av vatten.

17 Denna tolkning stöds av de förklarande anmärkningarna till nummer 2204 vilka beslutats av tullsamarbetsrådet. Enligt dessa är "drycker baserade på vin i nummer 22.05" uteslutna från nummer 2204. Uttrycket "baserade på vin" anger att de drycker som omfattas av nummer 2205 även kan innehålla en viss mängd vatten.

18 Enligt den allmänna bestämmelsen 3 b är klassificeringen av blandade varor beroende av materialet eller av den beståndsdel som ger varan dess huvudsakliga karaktär. Följaktligen förefaller det i detta fall vara möjligt att klassificera varorna enligt två nummer utan att regel 3 a är tillämplig.

19 Det är ostridigt att det aromatiserade vinet utgör den karakteristiska beståndsdelen i en dryck som den ifrågavarande sangrian, vilken innehåller mer än 50 procent vin av färska druvor, fruktextrakt, vatten och socker. Då de tillsätts i lämplig mängd skulle inte vattnet och sockret kunna förändra det aromatiserade vinets huvudsakliga karaktär. Den aktuella drycken är således att hänföra till nummer 2205.

20 Denna slutsats bekräftas av de förklarande anmärkningarna i Kombinerade nomenklaturen som föreskrivits av kommissionen, enligt vilka nummer 2205 särskilt omfattar "vinbaserade drycker som benämns sangria, smaksatta med exempelvis citron eller apelsin".

21 Av det som ovan anförts följer att den fråga som ställts av den nationella domstolen skall besvaras så, att nummer 2205 i Kombinerade nomenklaturen till Gemensamma tulltaxan såsom den anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 och nr 3174/88 skall tolkas så, att det omfattar en dryck som benämns "sangria", och som består till mer än 50 procent av vin av färska druvor samt vatten, socker och fruktextrakt.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

22 De kostnader som har förorsakats Frankrikes respektive Spaniens regering och kommissionen, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(andra avdelningen)

- angående den fråga som genom beslut av den 8 december 1993 förts vidare av Cour d'appel de Pau - följande dom:

Nummer 2205 i Kombinerade nomenklaturen till Gemensamma tulltaxan såsom den anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och kommissionens förordning (EEG) nr 3174/88 av den 21 september 1988 om ändring av bilaga I i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan skall tolkas så, att det omfattar en dryck som benämns "sangria" och som består till mer än 50 procent av vin av färska druvor samt vatten, socker och fruktextrakt.