Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (första avdelningen) den 28 april 1999. - Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe mot Hauptzollamt Bremen. - Begäran om förhandsavgörande: Finanzgericht Bremen - Tyskland. - Kombinerade nomenklaturen - Tulltaxenummer 0802 - Torkade valnötsbitar som lagrats tillfälligt i en temperatur på -24 ºC. - Mål C-405/97.Rättsfallssamling 1999 s. I-02397Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

Nyckelord1 Gemensamma tulltaxan -Tulltaxenummer - Klassificering av varor - Kriterier - Varans objektiva kännetecken och egenskaper - Tolkning av tulltaxenummer - Förklarande anmärkningar som har utarbetats av kommissionen och av tullsamarbetsrådet - Myndighet - Räckvidd

2 Gemensamma tulltaxan - Tulltaxenummer - Torkade valnötsbitar som lagrats tillfälligt i en temperatur på -24 _C - Klassificering enligt nummer 0802 i Kombinerade nomenklaturen

Sammanfattning3 Det avgörande kriteriet för klassificering av varor skall i allmänhet vara deras objektiva kännetecken och egenskaper, såsom de definieras i rubriken till numret i Kombinerade nomenklaturen. Det finns dessutom förklarande anmärkningar som har utarbetats av kommissionen, vad beträffar kombinerade nomenklaturen, och av tullsamarbetsrådet, vad beträffar Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, vilka utgör viktiga tolkningsdata vid bedömningen av vad som inbegripes under olika tulltaxenummer, likväl utan att vara rättsligt bindande.

4 Kombinerade nomenklaturen skall tolkas så, att torkade valnötsbitar, som importerats från tredje land och som i gemenskapen lagras vid en temperatur på -24 _C och, efter att ha värmts upp, tullklareras för att övergå till fri omsättning, skall tullklassificeras enligt tulltaxenummer 0802 som "Andra nötter, färska eller torkade, även skalade".

Det framgår nämligen av de inledande anmärkningarna till kapitel 8 i Kombinerade nomenklaturen att fryst frukt skall klassificeras enligt samma tulltaxenummer som motsvarande färsk frukt och av tullsamarbetsrådets allmänna anvisningar avseende samma kapitel att en fryst produkt skall anses vara en produkt som har kylts under sin fryspunkt, medan en kyld produkt är en produkt vars temperatur har sänkts utan att ha blivit fryst.

Dels innehåller inte torkade valnötter vatten som kan frysa, dels har behandlingen av varan vid uppvärmningen inte medfört några sådana för frysning utmärkande kännetecken som irreversibla förändringar bland annat av vävnadernas strukturer.

ParterI mål C-405/97,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget, från Finanzgericht Bremen (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe

och

Hauptzollamt Bremen,

angående tolkningen av tulltaxenummer 0802 i Kombinerade nomenklaturen, i dess lydelse enligt bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 2551/93 av den 10 augusti 1993 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 241, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22) och om giltigheten av artikel 522.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1),

meddelar

DOMSTOLEN

(första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann (referent) samt domarna D.A.O. Edward och L. Sevón,

generaladvokat: A. Saggio,

justitiesekreterare: R. Grass,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe, genom skatterådgivaren Otto Wilser, Stuttgart,

- Europeiska gemenskapernas kommission, genom juridiske chefsrådgivaren Richard B. Wainwright, och Karin Schreyer, nationell tjänsteman med förordnande vid rättstjänsten, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 27 januari 1999 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Finanzgericht Bremen har genom beslut av den 7 oktober 1997, som inkom till domstolens kansli den 3 december samma år, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget ställt tre frågor om tolkningen av tulltaxenummer 0802 i Kombinerade nomenklaturen, i dess lydelse enligt bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 2551/93 av den 10 augusti 1993 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 241, s. 1, svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22, nedan kallad KN) och om giltigheten av artikel 522.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, s. 1, svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1, nedan kallade tillämpningsföreskrifterna).

2 Frågan har uppkommit i en tvist mellan Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe (nedan kallat Mövenpick) och Hauptzollamt Bremen (nedan kallat Hauptzollamt) med anledning av tullklassificeringen av ett parti torkade valnötsbitar.

Tillämpliga bestämmelser

3 Tulltaxenummer 0802 i KN har följande lydelse:

"0802 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade:

...

- Valnötter

...

0802 32 00 - - Skalade"

4 Tulltaxenummer 0811 i KN är avfattat på följande sätt:

"0811 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

...

0811 90 - Andra slag:

...

- - Andra

...

- - - Andra"

5 I artikel 112.2 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1, svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4, nedan kallad kodexen) föreskrivs med avseende på importvaror följande:

"Om de nämnda varorna har genomgått de vanliga formerna av hantering enligt artikel 109 skall varornas beskaffenhet, tullvärdet och kvantiteten för fastställande av importtullbeloppet på deklarantens begäran anses vara desamma som de som skulle beaktas för varorna vid den tid som anges i artikel 214, om de inte hade genomgått denna hantering. Beslut om avvikelser från denna bestämmelse får emellertid fattas enligt kommittéförfarandet."

6 Av artikel 214.1 i kodexen framgår att om inte annat uttryckligen föreskrivs är den tidpunkt som avses den tidpunkt då den tullskuld som hänför sig till varan uppkommer.

7 I den version som var i kraft vid tiden för händelserna i målet, föreskrevs i artikel 522.3 i tillämpningsföreskrifterna följande:

"Om en hantering skulle leda till högre importtullar än de som gäller för varorna före hanteringen, skall den berörda personen inte lämna den begäran som avses i artikel 112.2 i kodexen.

I detta fall skall lagerhavaren av ett lager av typ D avsäga sig varje fördel han kan vinna genom tillämpning av de taxeringsgrunder som konstaterats eller godkänts för de hanterade varorna, när de hänfördes till förfarandet."

8 Ovannämnda bestämmelse ändrades genom artikel 1.16 i kommissionens förordning (EG) nr 3254/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning nr 2454/93 (EGT L 346, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 87). I den nya version som trädde i kraft den 7 januari 1995, omfattar artikel 522 i tillämpningsföreskrifterna inte längre den restriktion som tidigare föreskrevs i artikel 522.3.

9 I artikel 526.4 i tillämpningsföreskrifterna, i dess ändrade lydelse enligt artikel 1.18 i förordning nr 3254/94, föreskrivs att när de varor som skall överföras har genomgått vanliga former av hantering och artikel 112.2 i kodexen är tillämplig, skall varucertifikatet innehålla de uppgifter om beskaffenhet, tullvärde och kvantitet för de överförda varorna som skulle ha beaktats i händelse av att en tullskuld hade uppkommit, om varorna i fråga inte hade genomgått denna hantering.

Tvisten vid den nationella domstolen

10 Mövenpick importerade torkade valnötsbitar från Kina. Under transporten kyldes varorna till en temperatur mellan 0 och +5 _C. Vid ankomsten till Tyskland placerades varorna i tullager där de förvarades vid en temperatur på -24 _C. Innan de försattes i fri omsättning placerades varorna i ett lager där temperaturen var 0 _C.

11 Den 22 december 1994 deklarerade klaganden i målet vid den nationella domstolen för Zollamt Neustädter Hafen ett parti torkade valnötsbitar under tulltaxenummer 0802 32 00 i KN i syfte att detta parti skulle övergå till fri omsättning. Tullmyndigheten klassificerade emellertid varorna som frysta valnötter under tulltaxenummer 0811 90 99. De tullar som gäller för detta tulltaxenummer är högre än de som gäller för tulltaxenummer 0802 32 00.

12 Den 16 januari 1995 överklagade Mövenpick beslutet till Hauptzollamt, som genom beslut av den 15 mars 1996 lämnade överklagandet utan bifall.

13 I sitt överklagande till Finanzgericht Bremen av den 3 april 1996 gjorde Mövenpick gällande att varorna skulle deklareras under det tulltaxenummer som bäst motsvarar deras tillstånd vid tullklareringen. Eftersom det enligt Mövenpick var omöjligt att skilja mellan upptinade nötter och nötter som inte har blivit frysta, borde de förstnämnda klassificeras enligt tulltaxenummer 0802. Klaganden i målet vid den nationella domstolen anförde dessutom att artikel 522.3 i tillämpningsföreskrifterna fråntar den i artikel 112.2 i kodexen föreskrivna principen dess verkan, varigenom gränserna för de befogenheter som tilldelas genom artikel 122.2 överskrids och bestämmelsen således blir ogiltig.

14 Finanzgericht gav en expert i uppdrag att avgöra om valnötsbitar som importerats och lagrats under samma förhållanden som de berörda varorna förändras med avseende på vävnadernas struktur, smak och utseende. Experten konstaterade att på grund av den låga vattenhalten i valnötter uppstår vanligtvis inte de för frysning karaktäristiska förändringarna vid uppvärmning efter att valnötter tillfälligt har förvarats i temperaturer på -20 _C eller lägre. Experten drog följande slutsats:

"Att sänka valnötternas temperatur till -20 _C kan inte anses vara en frysmetod i naturvetenskaplig mening. Tvärtom måste det anses vara en kylmetod, eftersom valnötterna, till sin natur, inte innehåller vatten som kan frysa."

15 Hauptzollamt stod fast vid sin ståndpunkt och gjorde gällande att även om inte frysningsförfarandet ändrar nötternas naturliga egenskaper, påverkar det dem ändå eftersom det förhindrar fettet i nötterna från att härskna.

16 Finanzgericht lutar åt Hauptzollamts uppfattning. Eftersom fråga är om tolkning av gemenskapsbestämmelser, har Finanzgericht emellertid beslutat att vilandeförklara målet och att ställa domstolen följande frågor:

"1) Skall Gemensamma tulltaxan i dess lydelse enligt bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 2551/93 av den 10 augusti 1993 (EGT L 241) om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (Kombinerade nomenklaturen för år 1994) tolkas så, att tulltaxenummer 0802 omfattar torkade valnötsbitar som importerats från tredje land och som djupfryses i ett tullager inom gemenskapen och, efter att ha tinats upp, tullklareras för att övergå till fri omsättning?

2) För det fall den första frågan besvaras nekande:

Var artikel 522.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 (EGT L 253, s. 1), som upphävdes genom att artikel 522 omformulerades genom kommissionens förordning (EG) nr 3254/94 av den 19 december 1994 (EGT L 346, s. 1), ogiltig?

3) För det fall den andra frågan besvaras jakande:

Kan artikel 522 i förordning nr 2454/93 jämförd med artikel 526.4 i tillämpningsföreskrifterna till tullkodexen i dess lydelse enligt artikel 1.16 och 1.18 i kommissionens förordning (EG) nr 3254/94 av den 19 december 1994 (EGT L 346, s. 1) tillämpas även på tulldeklarationer från tiden före den 7 januari 1995?"

Den första tolkningsfrågan

17 Genom sin första fråga önskar den hänskjutande domstolen huvudsakligen få klarhet i huruvida KN skall tolkas så att torkade valnötsbitar, som importerats från tredje land och som i gemenskapen lagras vid en temperatur på -24 _C och, efter att ha värmts upp, tullklareras för att övergå till fri omsättning, skall tullklassificeras enligt tulltaxenummer 0802 som "Andra nötter, färska eller torkade, även skalade" eller enligt tulltaxenummer 0811 som "Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta".

18 Av fast rättspraxis framgår att, av hänsyn till rättssäkerheten och i syfte att underlätta kontroll, det avgörande kriteriet för klassificering av varor i allmänhet skall vara deras objektiva kännetecken och egenskaper, såsom de definieras i rubriken till numret i KN. Det finns dessutom förklarande anmärkningar som har utarbetats av kommissionen (vad beträffar KN) och av tullsamarbetsrådet (vad beträffar Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering) vilka utgör viktiga tolkningsdata vid bedömningen av vad som inbegripes under olika tulltaxenummer, likväl utan att vara rättsligt bindande (se bland annat dom av den 10 december 1998 i mål C-328/97, Glob-Sped, ännu inte publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 26, samt av den 9 februari 1999 i mål C-280/97, ROSE Elektrotechnik, ännu inte publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 16).

19 Enligt punkt 2 i de inledande anmärkningarna till kapitel 8 i KN skall fryst frukt klassificeras enligt samma tulltaxenummer som motsvarande färsk frukt. Enligt punkt 3 i samma anmärkningar kan torkad frukt behandlas för att förbättra dess hållbarhet.

20 Det framgår av tullsamarbetsrådets allmänna anvisningar avseende kapitel 8 i KN att en "fryst" produkt skall anses vara en produkt som har kylts under sin fryspunkt tills den frusit i sin "kärna", medan en "kyld" produkt är en produkt vars temperatur har sänkts utan att ha blivit fryst.

21 Det framgår av den hänskjutande domstolens påpekanden, i synnerhet av den rapport som lades fram av den expert som samma domstol utsett, att torkade valnötter inte innehåller vatten som kan frysa, ett kännetecken som föranledde experten att dra slutsatsen att de i målet vid den nationella domstolen aktuella varorna inte hade behandlats med en frysmetod, utan med en kylmetod. Dessa omständigheter är tillräckliga för att utesluta att frysning skett i varornas "kärna".

22 Det framgår även av expertrapporten att behandlingen av de i målet vid den nationella domstolen aktuella varorna inte har medfört några för frysning utmärkande förändringar vid uppvärmningen då temperaturen i lagret höjdes. Det har således i förevarande fall inte förekommit någon "irreversibel förändring ... bland annat av vävnadernas strukturer" som domstolen fastslog vara för handen i sin dom av den 15 juni 1976 i mål 120/75, Riemer (REG 1976, s. 1003, punkt 4), varpå den drog slutsatsen att en upptinad vara inte kan klassificeras som en färsk vara.

23 Omständigheten att behandlingen likväl har påverkat de i målet vid den nationella domstolen aktuella varorna, på så sätt att den förhindrat fettet i nötterna från att härskna, kan inte anses vara av avgörande betydelse, eftersom det i punkt 3 i de inledande anmärkningarna till kapitel 8 i KN uttryckligen föreskrivs att torkad frukt kan behandlas för att förbättra dess hållbarhet.

24 Svaret på den första frågan blir således följande. KN skall tolkas så, att torkade valnötsbitar, som importerats från tredje land och som i gemenskapen lagras vid en temperatur på -24 _C och, efter att ha värmts upp, tullklareras för att övergå till fri omsättning, skall tullklassificeras enligt tulltaxenummer 0802.

Den andra och den tredje frågan

25 Med beaktande av svaret på den första frågan är det inte nödvändigt att besvara dessa frågor.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

26 De kostnader som har förorsakats kommissionen, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(första avdelningen)

- angående de frågor som genom beslut av den 7 oktober 1997 har ställts av Finanzgericht Bremen - följande dom:

Kombinerade nomenklaturen, i dess lydelse enligt bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 2551/93 av den 10 augusti 1993 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, skall tolkas så, att torkade valnötsbitar som importerats från tredje land och som i gemenskapen lagras vid en temperatur på -24 _C och, efter att ha värmts upp, tullklareras för att övergå till fri omsättning skall tullklassificeras enligt tulltaxenummer 0802.