Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (femte avdelningen) den 26 september 2000. - Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ldª mot Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância. - Begäran om förhandsavgörande: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Fri rörlighet för varor - Gemensamma tulltaxan - Tulltaxenummer - Ost eller kasein - Förordning (EEG) nr 3174/88. - Mål C-42/99.Rättsfallssamling 2000 s. I-07691Sammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordGemensamma tulltaxan - Tulltaxenummer - Produkt som har erhållits från skummjölk som är försatt med löpe och där produktens sammansättning består av 54 procent vatten, 0,9 procent fett, 5,7 procent fosfor, 2 procent salt samt kasein - Klassificering enligt undernummer 0406 90 11 i Kombinerade nomenklaturen

Sammanfattning$$Kombinerade nomenklaturen skall tolkas på så sätt att en produkt som har erhållits från skummjölk som är försatt med löpe och där produktens sammansättning består av 54 procent vatten, 0,9 procent fett, 5,7 procent fosfor, 2 procent salt samt kasein skall klassificeras enligt undernummer 0406 90 11, som har rubriken "Annan ost: - För bearbetning".

I de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen, vilkas lydelse är förenlig med bestämmelserna i nämnda nomenklatur och inte ändrar bestämmelsernas räckvidd, föreskrivs nämligen, i fråga om undernumren 3501 10 10 till 3501 10 90, att kasein omfattas av dessa undernummer förutsatt att dess vattenhalt är högst 15 viktprocent och att det i annat fall omfattas av tulltaxenummer 0406.

Eftersom produkten inte verkar höra till något annat särskilt undernummer och eftersom den är avsedd för bearbetning, förefaller undernummer 0406 90 11 vara det mest lämpade.

(se punkterna 17, 19-24 samt domslutet)

ParterI mål C-42/99,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Fábrica de Queijo Eru Portuguesa L.da

och

Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância,

ytterligare deltagare i rättegången:

Ministério Público,

angående tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, i dess lydelse enligt bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 3174/88 av den 21 september 1988 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 298, s. 1),

meddelar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden D.A.O. Edward samt domarna L. Sevón, P.J.G. Kapteyn, H. Ragnemalm (referent) och M. Wathelet,

generaladvokat: N. Fennelly,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören H.A. Rühl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- Fábrica de Queijo Eru Portuguesa L.da, genom advokaten Á. Caneira, Lissabon,

- Portugals regering, genom direktören L. Fernandes, utrikesministeriets rättsavdelning för gemenskapsfrågor, Â Seiça Neves, samma avdelning, och H. Ventura, rättsavdelningen vid generalstyrelsen för tullar och särskilda konsumtionsskatter, samtliga i egenskap av ombud,

- Europeiska gemenskapernas kommission, genom F. de Sousa Fialho, rättstjänsten, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 6 april 2000 av: Fábrica de Queijo Eru Portuguesa L.da, företrätt av advokaten Á. Caneira, Portugals regering, företrädd av juristen V. Guimarães, centrala skattemyndighetens center för skattestudier, i egenskap av ombud, och kommissionen, företrädd av A. Caeiros, rättstjänsten, i egenskap av ombud,

och efter att den 8 juni 2000 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Supremo Tribunal Administrativo har genom beslut av den 13 januari 1999, som inkom till domstolen den 12 februari samma år, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG) ställt två frågor om tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, i dess lydelse enligt bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 3174/88 av den 21 september 1988 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 298, s. 1, nedan kallad KN).

2 Dessa frågor har uppkommit i en tvist mellan bolaget Fábrica de Queijo Eru Portuguesa L.da (nedan kallat Eru Portuguesa) och Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância, angående tulltaxeklassificering enligt KN av en produkt kallad "skimmed milk cheese" (skummjölksost).

Gemenskapsrättsliga bestämmelser

3 Den nationella domstolen anser att de tulltaxenummer i KN som är relevanta är följande:

"0406 Ost och ostmassa: ... 0406 90 - Annan ost: 0406 90 11 - - För bearbetning - - Annan: ... 3501 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim: 3501 10 - Kasein: ... 3501 10 90 - - Annat"

4 I anmärkning 2 till kapitel 4 i förordning nr 3174/88 anges följande:

"Produkter som erhållits genom koncentrering av vassle och som är försatta med mjölk eller mjölkfett skall klassificeras som ost enligt nr 0406, under förutsättning att de

a) har en halt av mjölkfett av minst 5 viktprocent beräknat på torrsubstansen,

b) har en torrsubstanshalt av minst 70 viktprocent men högst 85 viktprocent,

c) är gjutna eller kan gjutas i formar."

5 I de förklarande anmärkningarna till systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (nedan kallat HS) anges i fråga om nummer 35.01, A 1, som avser kasein, kaseinater och andra kaseinderivat, att kasein är huvudbeståndsdelen av proteinerna i mjölk och att det erhålls från skummjölk genom utfällning (ystning), i allmänhet med syror eller löpe.

6 I kommissionens förklarande anmärkningar till KN anges i fråga om undernumren 3501 10 10 till 3501 10 90 följande:

"Dessa undernummer omfattar kasein av de typer som nämns i de förklarande anmärkningarna till HS, nr 3501, A 1. Dessa typer av kasein klassificeras enligt dessa undernummer - oavsett vilken ystningsmetod som använts för att framställa dem - förutsatt att deras vattenhalt är högst 15 viktprocent. I annat fall klassificeras de enligt nr 0406."

Tvisten i målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

7 I mars månad 1989 importerade Eru Portuguesa 1863 kartonger som innehöll en vara kallad "skimmed milk cheese" (skummjölksost) från Danmark. Varan hade följande sammansättning: 54 procent vatten, 0,9 procent fett, 5,7 procent fosfor, 2 procent salt samt kasein.

8 Enligt en deklaration från Eru Portuguesa, som har bifogats den portugisiska regeringens skriftliga yttrande, framställs produkten av skummjölk som är försatt med löpe, och den uppträder i form av flingor som är oupplösliga i vatten, vilka dock löses upp i alkaliska ämnen.

9 Produkten var enligt denna deklaration avsedd för framställning av dietprodukter. Eru Portuguesa preciserade vid förhandlingen att produkten var avsedd för ostframställning.

10 Eru Portuguesa deklarerade varan under tulltaxenummer 3501 10 90 som kasein. De portugisiska tullmyndigheterna, Tribunal Técnico de Primeira Instância och Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância klassificerade den emellertid enligt tulltaxenummer 0406 90 11 som ost. Efter det att Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância hade ogillat en talan mot denna klassificering inkom Eru Portuguesa med ett överklagande till Supremo Tribunal Administrativo.

11 Det är mot denna bakgrund som Supremo Tribunal Administrativo beslutade att förklara målet vilande och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Strider de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas Kombinerade nomenklatur mot kommissionens förordning (EEG) nr 3174/88, genom att det i de förstnämnda sägs att tulltaxenummer 0406 (ost och ostmassa) omfattar kasein med en vattenhalt av mer än 15 viktprocent medan det i nämnda förordning föreskrivs (kapitel 4) att kasein skall klassificeras enligt tulltaxenummer 0406 som ost, om produkten

a) har en fetthalt av minst 5 procent,

b) har en torrsubstanshalt av minst 70 procent, men högst 85 procent,

c) är gjuten eller kan gjutas i formar?

2) Skall de importerade varorna (som hade följande sammansättning: 54 procent vatten, 0,9 procent fett, 5,7 procent fosfor, 2 procent salt samt kasein) med hänsyn till kommissionens förordning (EEG) nr 3174/88 klassificeras enligt tulltaxenummer 3501 10 90 0 00 000 som kasein - annat -, eller enligt tulltaxenummer 0406 90 11 01 0 000 som annan ost?"

12 Den nationella domstolen har ställt sina frågor, som skall undersökas tillsammans, för att få klarhet i huruvida KN skall tolkas på så sätt att en produkt som har erhållits från skummjölk som är försatt med löpe och där produktens sammansättning består av 54 procent vatten, 0,9 procent fett, 5,7 procent fosfor, 2 procent salt samt kasein skall klassificeras enligt undernummer 0406 90 11, som har rubriken "Annan ost: - För bearbetning", eller enligt undernummer 3501 10 90, som har rubriken "Kasein: - Annat".

13 Av fast rättspraxis framgår att, av hänsyn till rättssäkerheten och i syfte att underlätta kontroll, det avgörande kriteriet för klassificering av varor i allmänhet skall vara deras objektiva kännetecken och egenskaper, såsom de definieras i rubriken till numret i KN. Det finns även förklarande anmärkningar som har utarbetats av kommissionen (vad beträffar KN) och Tullsamarbetsrådet (vad beträffar HS), vilka utgör viktiga tolkningsdata vid fastställandet av vad som inbegrips under olika tullnummer, likväl utan att vara rättsligt bindande (se bland annat dom av den 6 november 1997 i mål C-201/96, LTM, REG 1997, s. I-6147, punkt 17, och av dom av den 9 februari 1999 i mål C-280/97, ROSE Elektrotechnik, REG 1999, s. I-689, punkt 16).

14 I förevarande fall konstaterar domstolen att varken rubrikerna till tulltaxenumren eller anmärkningarna i avdelningarna eller i kapitlen innehåller tydliga anvisningar som kan användas för klassificeringen enligt tulltaxan av den produkt som är i fråga i målet vid den nationella domstolen.

15 Användbara anvisningar för klassificeringen enligt tulltaxan av en sådan produkt som är i fråga i målet vid den nationella domstolen ges däremot i de förklarande anmärkningar till HS och till KN som avser de aktuella tulltaxenumren.

16 I de förklarande anmärkningarna till HS anges i fråga om nummer 35.01, som avser kasein och kaseinderivat, att kasein är huvudbeståndsdelen av proteinerna i mjölk och att det erhålls från skummjölk genom utfällning, i allmänhet med syror eller löpe.

17 I kommissionens förklarande anmärkningar till KN föreskrivs, i fråga om undernumren 3501 10 10 till 3501 10 90, att kasein omfattas av dessa undernummer förutsatt att dess vattenhalt är högst 15 viktprocent. I annat fall omfattas det av tulltaxenummer 0406.

18 Domstolen konstaterar att den produkt som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, enligt den deklaration från Eru Portuguesa som det hänvisas till i punkt 8 i denna dom, har erhållits från skummjölk som är försatt med löpe, det vill säga på samma sätt som kasein.

19 Av beslutet om hänskjutande framgår emellertid att vattenhalten uppgår till 54 procent. Med hänsyn till de förklarande anmärkningar till KN som avser undernumren 3501 10 10 till 3501 10 90 bör produkten följaktligen klassificeras enligt tulltaxenummer 0406, som har rubriken "Ost och ostmassa". Eftersom produkten inte verkar höra till något annat särskilt undernummer och eftersom den är avsedd för bearbetning, förefaller undernummer 0406 90 11, som har rubriken "Annan ost: - För bearbetning", vara det mest lämpade.

20 Eftersom de förklarande anmärkningarna inte är bindande, skall det emellertid undersökas om deras lydelse är förenlig med bestämmelserna i KN och inte ändrar bestämmelsernas räckvidd.

21 I detta hänseende noterar domstolen för det första att de förklarande anmärkningar som avser undernumren 3501 10 10 till 3501 10 90 inte strider mot anmärkning 2 till kapitel 4 i förordning nr 3174/88, som den nationella domstolen har hänvisat till i sin första fråga, eftersom förstnämnda anmärkningar avser produkter som har erhållits från skummjölk, medan anmärkning 2 till kapitel 4 i förordning nr 3174/88 endast avser produkter som har erhållits genom koncentrering av vassle.

22 Domstolen konstaterar dessutom att den klassificering som följer av de förklarande anmärkningar som avser undernumren 3501 10 10 till 3501 10 90 inte ändrar den räckvidd som bestämmelserna i KN har, för det första eftersom ostarna kan erhållas på samma sätt som den produkt som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, nämligen från skummjölk som är försatt med löpe, och för det andra eftersom det i gemenskapsföreskrifterna om kasein, som generaladvokaten har hänvisat till i punkterna 31 och 32 i sitt förslag till avgörande, föreskrivs att kasein har en mindre vattenhalt som aldrig överstiger 15 procent.

23 Domstolen noterar slutligen att det argument som kommissionen åberopade under förhandlingen, att en sådan produkt som är i fråga i målet vid den nationella domstolen inte bör klassificeras som ost på grund av sin höga fosforhalt, inte stöds vare sig av bestämmelserna i KN eller av de förklarande anmärkningarna till HS eller till KN.

24 Mot denna bakgrund skall de frågor som har ställts besvaras så, att KN skall tolkas på så sätt att en produkt som har erhållits från skummjölk som är försatt med löpe och där produktens sammansättning består av 54 procent vatten, 0,9 procent fett, 5,7 procent fosfor, 2 procent salt samt kasein skall klassificeras enligt undernummer 0406 90 11, som har rubriken "Annan ost: - För bearbetning".

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

25 De kostnader som har förorsakats den portugisiska regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(femte avdelningen)

- angående de frågor som genom beslut av den 13 januari 1999 har ställts av Supremo Tribunal Administrativo - följande dom:

Kombinerade nomenklaturen, i dess lydelse enligt bilaga I till kommissionens förordning (EEG) nr 3174/88 av den 21 september 1988 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, skall tolkas på så sätt att en produkt som har erhållits från skummjölk som är försatt med löpe och där produktens sammansättning består av 54 procent vatten, 0,9 procent fett, 5,7 procent fosfor, 2 procent salt samt kasein skall klassificeras enligt undernummer 0406 90 11, som har rubriken "Annan ost: - För bearbetning".