Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 142/9


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 24 april 2008 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

(Mål C-286/07) (1)

(Fördragsbrott - Artikel 28 EG - Registrering av begagnade fordon som tidigare varit registrerade i andra medlemsstater - Krav på utdrag ur handelsregistret för att visa att fordonets säljare är näringsidkare - Ej krav på ingivande av fakturor eller andra handlingar som visar tidigare överlåtelser)

(2008/C 142/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: B. Stromsky)

Svarande: Storhertigdömet Luxemburg (ombud: C. Schiltz, i egenskap av ombud, och P. Kinsch, avocat)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artikel 28 EG – Nationell lagstiftning enligt vilken det för registrering av begagnade fordon som tidigare varit registrerade i andra medlemsstater krävs ett utdrag ur handelsregistret avseende säljaren trots att detta krav inte gäller för fordon som tidigare varit registrerade i Luxemburg – Hinder för den fria rörligheten för varor – Sakliga skäl föreligger inte och åtgärden är inte proportionerlig

Domslut

1)

Storhertigdömet Luxemburg har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 28 EG genom att för registrering av fordon i Luxemburg kräva ett utdrag ur handelsregistret eller en motsvarande handling som visar att fordonets säljare är näringsidkare, med undantag för näringsidkare som återfinns i det register som förs vid Société Nationale de Contrôle Technique.

2)

Storhertigdömet Luxemburg ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 211, 8.9.2007.