Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/9


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 april 2009 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof (Österrike)) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft mot LIBRO Handelsgesellschaft mbH

(Mål C-531/07) (1)

(Fri rörlighet för varor - Nationell lagstiftning om fasta priser för importerade böcker - Åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion - Motivering)

2009/C 153/17

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft

Svarande: LIBRO Handelsgesellschaft mbH

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Oberster Gerichtshof (Österrike) — Tolkning av artiklarna 3.1, 10, 28, 30, 81 och 151 i EG-fördraget — Nationell lagstiftning som innebär en skyldighet för importörer av tyskspråkiga böcker att fastställa ett pris för detaljhandeln som inte får understiga det pris som fastställts i ursprungslandet

Domslut

1)

En nationell lagstiftning som innebär att importörer av böcker på tyska förbjuds att fastställa ett pris som är lägre än det detaljhandelspris som förläggaren har fastställt eller rekommenderat i den stat där böckerna gavs ut utgör en ”åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ importrestriktion”, i den mening som avses i artikel 28 EG.

2)

En nationell lagstiftning som innebär att importörer av böcker på tyska förbjuds att fastställa ett pris som är lägre än det detaljhandelspris som förläggaren har fastställt eller rekommenderat i den stat där böckerna gavs ut kan inte motiveras med stöd av artiklarna 30 EG eller 151 EG och inte heller av tvingande krav av allmänintresse.


(1)  EUT C 37, 9.2.2008.