Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

28.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/7


Domstolens dom (första avdelningen) av den 7 april 2011 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van koophandel Brussel, Belgien) — Francesco Guarnieri & Cie mot Vandevelde Eddy VOF

(Mål C-291/09) (1)

(Fri rörlighet för varor - Artikel 34 FEUF - Skyldighet att ställa säkerhet för rättegångskostnader (cautio judicatum solvi) - Bolag bildat enligt monegaskisk rätt - Artikel 18 första stycket FEUF)

2011/C 160/04

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank van koophandel Brussel

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Francesco Guarnieri & Cie

Svarande: Vandevelde Eddy VOF

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Rechtbank van koophandel te Brussel — Tolkning av artiklarna 28–30 EG — ”Cautio judicatum solvi”– Åsidosättande av gemenskapsbestämmelser på området för fri rörlighet för varor

Domslut

Artikel 34 FEUF ska tolkas så att den inte utgör hinder för att det i lagstiftningen i en medlemsstat föreskrivs en skyldighet att ställa säkerhet för rättegångskostnader (cautio judicatum solvi) för en monegaskisk kärande, som har väckt talan vid en tvistemålsdomstol i den medlemsstaten mot en medborgare i samma medlemsstat om att utfå betalning i enlighet med fakturor avseende leverans av varor som likställs med gemenskapsvaror, samtidigt som det inte föreligger någon sådan skyldighet för medborgarna i den aktuella medlemsstaten.


(1)  EUT C 267, 7.11.2009.