Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

11.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 246/11


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 15 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — Nederländerna) — Gaston Schul BV mot Staatssecretaris van Financiën

(Mål C-354/09) (1)

(Gemenskapens tullkodex - Artikel 33 - Varornas tullvärde - Inkluderande av tullar - Leveransvillkoret ”Delivered Duty Paid”)

2010/C 246/17

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gaston Schul BV

Motpart: Staatssecretaris van Financiën

Saken

Tolkning av artiklarna 33 första stycket, 33 f och 220 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4) — Tullvärde — Avtal med leveransvillkoret ”Delivered Duty Paid” som ingåtts mot bakgrund av antagandet att någon tull inte skulle erläggas — Belopp som inte angetts — Inräkning eller inte i tullvärdet

Domslut

Villkoret i artikel 33 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen att importtullar ska ”anges separat” från det pris som faktiskt har betalats eller ska betalas för de importerade varorna är uppfyllt när avtalsparterna är överens om att varorna ska levereras enligt villkoren DDP (Delivered Duty Paid) och också har angett detta i tulldeklarationen men, på grund av ett misstag angående varornas preferentiella ursprung, inte har uppgett något belopp för importtullarna.


(1)  EUT C 282, 21.11.2009