Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.7.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 19 juli 2012

om ändring av förteckningen över grundläggande lokala förvaltningsenheter i bilagan till rådets direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

(2012/412/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 22.1,

med beaktande av rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (1), särskilt artikel 2.2, och

av följande skäl:

(1)

I bilagan till direktiv 94/80/EG förtecknas de grundläggande lokala förvaltningsenheter som fastställer direktivets omfattning.

(2)

Enligt artikel 2.2 i direktiv 94/80/EG ska medlemsstaterna anmäla till kommissionen om några av de lokala myndigheter som anges i bilagan på grund av ändringar i nationella lagar ersätts med en annan myndighet, eller om en myndighet avskaffas eller skapas på grund av sådana ändringar. Följaktligen ska kommissionen anpassa bilagan genom att ersätta, stryka eller lägga till i den på lämpligt sätt, och den ändrade bilagan ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(3)

Danmark, Grekland, Irland, Lettland och Litauen har meddelat kommissionen att deras nationella lagar har ändrats och att de grundläggande lokala förvaltningsenheter som omfattas av dessa lagar därmed har förändrats. Dessa lagar har formellt anmälts till kommissionen.

(4)

Bilagan till direktiv 94/80/EG bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 94/80/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 368, 31.12.1994, s. 38.


BILAGA

I bilagan till direktiv 94/80/EG ska listan på ”Grundläggande lokala förvaltningsenheter” ersättas med följande:

”Grundläggande lokala förvaltningsenheter i den mening som avses i artikel 2.1 a i detta direktiv är någon av följande:

i Österrike:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien,

i Belgien:

commune/gemeente/Gemeinde,

i Bulgarien:

община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление,

i Cypern:

δήμος, κοινότητα,

i Tjeckien:

obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy,

i Danmark:

kommune, region,

i Estland:

vald, linn,

i Finland:

kunta, kommun, kommun på Åland,

i Frankrike:

commune, arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune,

i Tyskland:

kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis; Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin; Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen, Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,

i Grekland:

δήμος,

i Ungern:

települési önkormányzat; község, nagyközség, város, megyei jogú város, főváros, főváros kerületei; területi önkormányzat; megye,

i Irland:

City Council, County Council, Borough Council, Town Council,

i Italien:

comune, circoscrizione,

i Lettland:

novads, republikas pilsēta,

i Litauen:

Savivaldybė,

i Luxemburg:

commune,

i Malta:

Kunsill Lokali,

i Nederländerna:

gemeente, deelgemeente,

i Polen:

gmina,

i Portugal:

município, freguesia,

i Rumänien:

comuna, orașul, municipiul, sectorul (numai în municipiul București) și județul,

i Slovakien:

samospráva obce: obec, mesto, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, mesto Košice, mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestská časť mesta Košice; samospráva vyššieho územného celku: samosprávny kraj,

i Slovenien:

občina,

i Spanien:

municipio, entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

i Sverige:

kommuner, landsting,

i Förenade kungariket:

counties in England; counties, county boroughs and communities in Wales; regions and Islands in Scotland; districts in England, Scotland and Northern Ireland; London boroughs; parishes in England; the City of London in relation to ward elections for common councilmen.”