Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

8.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1070

av den 31 mars 2015

om ändring av bilagorna III, V och VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (1), särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

(1)

Tre medlemsstater har begärt ändringar av de uppgifter som krävs i formulären i bilaga III till förordning (EU) nr 211/2011.

(2)

Uppgifterna i bilagorna III, V och VII behöver ändras för att förtydliga eller förenkla de aktuella förfarandena.

(3)

När det gäller ändringarna av bilaga III bör kommissionen beakta de uppgifter som medlemsstaterna lämnat.

(4)

Flera organisatörer av initiativ som är registrerade vid kommissionen håller för närvarande på att samla in stödförklaringar i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 211/2011. De bör därför tillåtas att använda både formulären i bilaga I till den här förordningen och formulären i den tidigare lydelsen enligt bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 887/2013 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 211/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

3.

Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 2

Formulär som överensstämmer med bilaga III till förordning (EU) nr 211/2011, i dess ändrade lydelse enligt den delegerade förordningen (EU) nr 887/2013, får fortsätta att användas för insamling av stödförklaringar från undertecknare av föreslagna medborgarinitiativ som har registrerats i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) nr 211/2011 före dagen för den här förordningens ikraftträdande.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.

(2)  EUT L 247, 18.9.2013, s. 11.


BILAGA I

”BILAGA III

Del C

1.   Krav för de medlemsstater som inte kräver tillhandahållande av ett personligt id-nummer/ett nummer på en personlig id-handling (stödförklaringsformulär – del A)

Medlemsstat

Undertecknare vars stödförklaring ska lämnas in till berörd medlemsstat

Belgien

bosatta i Belgien

utlandsboende belgiska medborgare, om de har informerat sina nationella myndigheter om sin bosättningsort

Danmark

bosatta i Danmark

utlandsboende danska medborgare, om de har informerat sina nationella myndigheter om sin bosättningsort

Tyskland

bosatta i Tyskland

utlandsboende tyska medborgare, om de har informerat sina nationella myndigheter om sin bosättningsort

Estland

bosatta i Estland

utlandsboende estniska medborgare

Irland

bosatta i Irland

Luxemburg

bosatta i Luxemburg

utlandsboende luxemburgska medborgare, om de har informerat sina nationella myndigheter om sin bosättningsort

Nederländerna

bosatta i Nederländerna

utlandsboende nederländska medborgare

Slovakien

bosatta i Slovakien

utlandsboende slovakiska medborgare

Finland

bosatta i Finland

utlandsboende finska medborgare

Förenade kungariket

bosatta i Förenade kungariket

2.   Förteckning över de medlemsstater som kräver tillhandahållande av antingen ett personligt id-nummer eller ett nummer på en personlig id-handling som anges nedan och som utfärdats av den berörda medlemsstaten (stödförklaringsformulär – del B):

BULGARIEN

Единен граждански номер (personnummer)

TJECKIEN

Občanský průkaz (nationellt id-kort)

Cestovní pas (pass)

GREKLAND

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (id-kort)

Διαβατήριο (pass)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (bosättningsintyg/intyg om permanent bosättning)

SPANIEN

Documento Nacional de Identidad (id-kort)

Pasaporte (pass)

Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (id-nummer för utländska medborgare (NIE), numret på kortet eller intyget, som motsvarar det nummer som registrerats i det centrala utlänningsregistret)

FRANKRIKE

Passeport (pass)

Carte nationale d'identité (nationellt id-kort)

KROATIEN

Osobni identifikacijski broj (personligt id-nummer)

ITALIEN

Passaporto (pass), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (inklusive uppgift om utfärdande myndighet)

Carta di identità (id-kort), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (inklusive uppgift om utfärdande myndighet)

CYPERN

Δελτίο Ταυτότητας (id-kort för medborgare eller bosatta)

Διαβατήριο (pass)

LETTLAND

Personas kods (personligt id-nummer)

LITAUEN

Asmens kodas (personnummer)

UNGERN

személyazonosító igazolvány (id-kort)

útlevél (pass)

személyi azonosító szám (személyi szám) (personligt id-nummer)

MALTA

Karta tal-Identità (id-kort)

Dokument ta 'residenza (bosättningshandling)

ÖSTERRIKE

Reisepass (pass)

Personalausweis (id-kort)

POLEN

Numer ewidencyjny PESEL (PESEL-id-nummer)

PORTUGAL

Bilhete de identidade (id-kort)

Passaporte (pass)

Cartão de Cidadão (medborgarkort)

RUMÄNIEN

carte de identitate (id-kort)

pașaport (pass)

certificat de înregistrare (registreringsintyg)

carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (intyg om permanent boende för EU-medborgare)

Cod Numeric Personal (personligt id-nummer)

SLOVENIEN

Enotna matična številka občana (personligt id-nummer)

SVERIGE

Personnummer”


BILAGA II

BILAGA V

FORMULÄR FÖR ÖVERSÄNDANDE AV STÖDFÖRKLARINGAR TILL MEDLEMSSTATERNAS BEHÖRIGA MYNDIGHETER


BILAGA III

BILAGA VII

FORMULÄR FÖR INGIVANDE AV ETT MEDBORGARINITIATIV TILL KOMMISSIONEN