Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 62/26


Yttrande från Regionkommittén om ”Att förstärka EU-medborgarskapet och främja EU-medborgarnas valrättigheter”

2013/C 62/06

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Regionkommittén betonar vikten av att EU-medborgarna deltar i Europeiska unionens demokratiska liv, framför allt i det land där de är bosatta. EU-medborgarskapet spelar en viktig roll för att bygga upp den europeiska demokratin genom att EU-medborgarna får möjlighet att delta i unionens integrationsprocess och i politiken i det land där de är bosatta.

Kommittén framhåller att känslan av samhörighet spelar en stor roll när det gäller att göra Europeiska unionen mer påtaglig för medborgarna, och att det därför är viktigt att vi förstärker denna känsla liksom medborgarnas ansvarskänsla. Detta bör ses som en kontinuerlig uppgift. Med de redskap vi har till förfogande och med hjälp av olika åtgärder bör vi föra medborgarna närmare Europeiska unionen.

Kommittén understryker att lokala och regionala myndigheter spelar en viktig roll när det gäller att kontinuerligt främja och stärka förståelsen för EU-medborgarskapet med åtföljande rättigheter. De står närmast EU-medborgarna och kan i störst utsträckning bidra till att stärka deltagandedemokratin och öka förståelsen för fördelarna med den europeiska integrationen.

Kommittén betonar att det är särskilt viktigt att bidra till att öka kunskaperna om EU-medborgarnas rättigheter och däribland deras valrättigheter i den medlemsstat där de är bosatta och att göra det lättare att utöva dessa rättigheter inför valet till Europaparlamentet 2014.

Med respekt för subsidiaritetsprincipen uppmanar Regionkommittén medlemsstaterna att förutom vid kommunalvalen även vid regionala val göra det möjligt att utöva de valrättigheter som följer av EU-medborgarskapet.

Med vederbörlig respekt för subsidiaritetsprincipen föreslår Regionkommittén att medlemsstaterna skulle kunna utreda åtgärder som skulle göra det möjligt att koppla samman tidpunkten för de lokala och regionala valen med valen till Europaparlamentet. Detta skulle kunna främja medvetenheten om hur valen till Europaparlamentet och de lokala och regionala valen påverkar EU-medborgarnas vardagsliv.

Föredragande

György GÉMESI (HU–PPE), borgmästare i Gödöllő

Referensdokument

Yttrande från Regionkommittén – Att förstärka EU-medborgarskapet och främja EU-medborgarnas valrättigheter

I.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Unionsmedborgarskap och valrättigheter

1.

Regionkommittén förbinder sig att främja ett område med frihet, säkerhet och rättvisa samt EU-medborgarskapet.

2.

Kommittén ser positivt på att 2013 har utsetts till Europaåret för medborgarna och att man fokuserar på EU-medborgarskapet. Detta kan skapa verkliga möjligheter till ökade insatser för att uppmuntra valdeltagandet i val på olika nivåer med hjälp av berörda lokala och regionala myndigheter och nationella organ samt de viktigaste aktörerna som utformar det politiska livet i medlemsstaterna.

3.

Vi delar uppfattningen att 20-årsjubileet av EU-medborgarskapet, som infördes genom Maastrichtfördraget, och Europaåret för medborgarna 2013 ger ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma allmänheten på de rättigheter och skyldigheter som följer av EU-medborgarskapet och att aktivt verka för att medborgerliga rättigheter, däribland valrättigheterna, får fullt genomslag och eventuellt utökas.

4.

Vi anser att det är viktigt att stödja EU-medborgarskapet och medborgerliga rättigheter samt att främja och fullt ut genomföra den rösträtt och rätt att vara valbar som slås fast i Lissabonfördraget. Genom att garantera och tillämpa de medborgerliga rättigheterna främjar man också valdeltagandet.

5.

ReK erinrar om att instrumentet Europeiskt medborgarinitiativ, som infördes genom Lissabonfördraget, skapar en ny rätt till demokratiskt deltagande på EU-nivå, vilket bör spela en viktig roll för att gjuta liv i EU-medborgarskapet. Kommittén uppmanar därför Europeiska kommissionen att vidta alla åtgärder som behövs för att främja detta instrument.

6.

ReK betonar vikten av att EU-medborgarna deltar i Europeiska unionens demokratiska liv, framför allt i det land där de är bosatta. EU-medborgarskapet spelar en viktig roll för att bygga upp den europeiska demokratin genom att EU-medborgarna får möjlighet att delta i unionens integrationsprocess och i politiken i det land där de är bosatta (1).

7.

Vi framhåller att känslan av samhörighet spelar en stor roll när det gäller att göra Europeiska unionen mer påtaglig för medborgarna, och att det därför är viktigt att vi förstärker denna känsla liksom medborgarnas ansvarskänsla. Detta bör ses som en kontinuerlig uppgift. Med de redskap vi har till förfogande och med hjälp av olika åtgärder bör vi föra medborgarna närmare Europeiska unionen.

8.

Vi betonar vikten av att samarbeta med Europeiska kommissionen, och Europaparlamentet samt med lokala och regionala myndigheter i EU:s alla medlemsstater för att främja EU-medborgarskapet.

9.

Vi understryker ännu en gång betydelsen av att inrätta ett område med verklig frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst i en värld där rörligheten ökar (2) och att rätten till fri rörlighet inom detta område är en central aspekt av EU-medborgarskapet.

10.

Regionkommittén betonar att en EU-medborgare har rätt att utnyttja sin rätt att delta och ställa upp i lokala val och i val till Europaparlamentet på samma villkor som medborgarna i det land där EU-medborgaren är bosatt (3).

11.

Vi påminner om att det finns flera hinder i vardagen mot att fullt ut utnyttja sina valrättigheter, trots att medlemsstaterna redan har harmoniserat sin vallagstiftning i enlighet med relevanta EU-direktiv (4). Europeiska kommissionens rapporter om tillämpningen av direktiven 94/80/EG och 93/109/EG pekar på detta (5).

12.

Kommittén ser positivt på de åtgärder som Europeiska kommissionen har vidtagit för att avlägsna hindren för att utöva de rättigheter som följer av EU-medborgarskapet. Vi beklagar i detta sammanhang att vissa EU-medborgare inte till fullo kan utöva sina rättigheter som medborgare på grund av lagstiftning i vissa medlemsstater som förvägrar valrättigheter till medborgare som lever eller har levt utanför det land där de är medborgare. Vi uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att se till att alla EU-medborgare garanteras denna grundläggande demokratiska rättighet.

13.

Vi stöder och erbjuder oss att samarbeta med kommissionen vid utformningen av rapporten om EU-medborgarskapet 2013, som ska innehålla en redogörelse för de framsteg som gjorts efter kommissionens rapport om EU-medborgarskapet 2010 samt förslag på ytterligare åtgärder.

14.

Kommittén understryker att lokala och regionala myndigheter spelar en viktig roll när det gäller att kontinuerligt främja och stärka förståelsen för EU-medborgarskapet med åtföljande rättigheter. De står närmast EU-medborgarna och kan i störst utsträckning bidra till att stärka deltagandedemokratin och öka förståelsen för fördelarna med den europeiska integrationen, bl.a. genom specifika informations- och utbildningsinsatser.

15.

ReK noterar att den lokala och regionala demokratin måste skapa en solid grund för utvecklingen av en stark och hållbar demokratikultur på olika nivåer och därför är synnerligen viktig för att en stor andel av medborgarna i de lokala och regionala valen ska utöva sina valrättigheter. Det är också mycket viktigt att de lokala och regionala myndigheterna, inom ramen för sina befogenheter, främjar demokrati- och medborgarutbildning och att denna utbildning bygger på medborgarnas konkreta erfarenheter i vardagen av demokratiska processer och en kultur av demokratisk styrning.

16.

Vi uppmuntrar EU-medborgarna att delta i det lokala och politiska livet och att utöva sin rösträtt, med respekt för deras frihet att själva avgöra om de ska delta i de lokala valen och i valen till Europaparlamentet i de medlemsstater där de är bosatta. För att EU-medborgarna ska kunna fatta välgrundade beslut är det viktigt att de får lämplig information om de rättigheter de har i den medlemsstat där de är bosatta när det gäller gränsöverskridande situationer.

17.

Vi ser positivt på att även Stockholmsprogrammet (6) prioriterar den grundläggande rätten till fri rörlighet. I programmet betonas vikten av att främja och stärka medborgarnas valrättigheter samt att uppmuntra ett ökat valdeltagande. Det räcker inte att enbart fastställa dessa rättigheter, utan man måste även göra det möjligt att utöva dem på ett enkelt sätt. I Regionkommitténs politiska prioriteringar för 2012 åtar sig kommittén att "bidra till att målen i Stockholmsprogrammet och dess handlingsplan uppfylls till fullo" (7).

18.

Vi ser positivt på kommissionens avsikt att inrätta en informell plattform som ska underlätta en direkt dialog mellan kommissionen, Regionkommittén och de nationella sammanslutningarna av lokala och regionala myndigheter om genomförande av valrättigheterna. Syftet är att underlätta och stimulera dialog och debatt om EU-medborgarskapet, identifiera frågeställningar och svårigheter samt underlätta utbytet av erfarenheter och goda exempel.

19.

Vi vill framhålla att Regionkommittén har planerat flera aktiviteter under 2013 som kan stödja EU-medborgarnas kunskaper om sina valrättigheter och möjligheterna att utöva dessa (8).

20.

Vi vill erinra om att Regionkommittén under medborgaråret 2013 kommer att anordna ett antal aktiviteter i nära samarbete med övriga EU-institutioner, särskilt Europeiska kommissionen. Aktiviteterna kommer att inbegripa spridning av information samt presentationer och besök i skolor och på universitet utförda av ReK-ledamöter. Det kommer att anordnas seminarier, offentliga debatter och kommunhusmöten om frågor kring rätten till fri rörlighet, valrättigheterna och de nationella och lokala myndigheternas roll. Det kommer även att anordnas medieaktiviteter där lokala journalister medverkar. Information om dessa aktiviteter kommer att finnas på ReK:s webbplats tillsammans med informationsmaterial om ReK:s EU-pass på alla officiella språk, och inom ramen för den årliga EuroPCom-konferensen kommer man att kunna ta del av goda exempel på decentraliserad EU-kommunikation.

Kommunala val samt val till Europaparlamentet

21.

ReK framhåller att enligt kommissionens rapport (9) är väljare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare i genomsnitt mer benägna att delta i kommunala val än i val till Europaparlamentet (10). Detta är en viktig slutsats som bör bli föremål för en närmare vetenskaplig undersökning. Under alla omständigheter visar det att lokala frågor är viktiga och motiverar vissa medborgare att engagera sig. Det är viktigt att bygga vidare på denna dynamik och undersöka vilka faktorer som också skulle kunna motivera människor att engagera sig för EU-politiska frågor och valen till Europaparlamentet.

22.

Vi vill betona att det fortfarande är en utmaning att öka och fullt ut förverkliga valdeltagandet i kommunala val för unionsmedborgare med rösträtt.

23.

Vi anser att man verksamt kan bidra till ökad förståelse av frågan "Varför ligger det i mitt eget intresse att delta i val?" genom att öka kunskaperna om deltagande i lokala val och val till Europaparlamentet hos olika generationer och ingjuta en känsla av att tillhöra en gemenskap. Även informationsprojekt om de fördelar som kan vinnas genom valliknande rollspel, erfarenhetsutbyte, användning av olika informationskanaler samt betoning av den betydelse som beslut fattade på lokal nivå och EU-nivå har för invånarnas vardagsliv i en viss stad eller ett visst område kan ha betydelse i detta sammanhang.

24.

Vi betonar att man på alla nivåer i flernivåstyret måste vidta ytterligare åtgärder för att öka valdeltagandet och antalet medborgare som är upptagna i röstlängden. Vidare är det viktigt att främja kunskaper om valrättigheterna och valförfarandet, se till att det blir lättare att registrera sig och undanröja språkliga hinder.

25.

Vi uppmuntrar till förenkling av administrativa förfaranden och rekommenderar medlemsstaterna att införa lämpliga e-tjänster för att göra det möjligt för EU-medborgarna att utöva sina valrättigheter, särskilt när det gäller att tas upp i röstlängden, och stöder utbytet av goda exempel som avser detta.

26.

Kommittén delar kommissionens uppfattning och strävan att få till stånd en automatisk registrering när man registrerar sin bostadsadress. En sådan förenkling av det administrativa förfarandet för att upptas i röstlängden skulle på ett mer verksamt sätt kunna bidra till integrationen och till att medborgarna utnyttjar sina valrättigheter.

27.

ReK uppmuntrar medlemsstaterna att i samarbete med nationella och lokala myndigheter bidra till utbytet och spridning av erfarenheter genom att utarbeta utvärderingsrapporter och lägesanalyser om införlivandet och genomförandet av EU-lagstiftningen. Dessa dokument bör ställas till invånarnas förfogande via lämpliga informations- och publicitetssystem.

28.

Vi bedömer det vara viktigt att det i medlemsstaterna kan utvecklas ett effektivt samarbete mellan olika styresnivåer utifrån principen om flernivåstyre, i syfte att finna juridiska lösningar på problem som eventuellt hänger samman med tillämpningen av de nationella valrättsbestämmelserna. I det sammanhanget bör man också ta hänsyn till rekommendationer från sakkunniga.

29.

Vi uppmuntrar medlemsstaterna att avlägsna hindren även när det gäller valbarhet och se till att även de medborgare som inte är bosatta i medlemsstaten får möjlighet att kandidera och ta politiskt ansvar.

30.

Vi uppmanar också medlemsstaterna att inrätta kontaktpunkter för att göra det lättare att samla in och regelbundet utvärdera uppgifter om EU-medborgare från andra medlemsstater som kandiderar och väljs i det land där de är bosatta. Detta skulle också kunna underlätta utbytet av erfarenheter mellan medlemsstaterna och EU-institutionerna.

31.

Vi inser att EU:s direktiv om mekanismer för att förhindra dubbel röstning eller dubbla kandidaturer fortfarande är otillräckliga. Vi stöder därför kommissionens avsikt att utarbeta ett nytt förslag för att hantera problemet på ett bättre sätt, samtidigt som man måste se till att den lagstiftning som följer av detta inte skapar nya administrativa hinder för utövandet av EU-medborgarnas rätt att ställa upp som kandidater i val till Europaparlamentet i det land där de är bosatta.

32.

Vi betonar att det är särskilt viktigt att bidra till att öka kunskaperna om EU-medborgarnas rättigheter och däribland deras valrättigheter i den medlemsstat där de är bosatta och att göra det lättare att utöva dessa rättigheter inför valet till Europaparlamentet 2014.

33.

Vi anser att de europeiska politiska partierna är av central betydelse för att öka medvetenheten om europeisk politik och ge uttryck för EU-medborgarnas politiska vilja, och de ska utgöra en bro mellan den nationella politiken och EU-politiken. De representerar medborgarnas vilja, ger utrymme för offentliga debatter om europeiska frågor och stöder samspelet mellan varje nivå i Europeiska unionens system för flernivåstyre. Kommittén uppmanar därför de europeiska politiska partierna att intensifiera sina insatser och ta fram nya redskap för att öka den politiska medvetenheten, exempelvis genom att presentera toppkandidater till höga poster inom EU i europeiska val eller ställa upp med transnationella listor vid valen till Europaparlamentet.

Program med EU-finansiering för EU-medborgarskap

34.

Kommittén anser att det är viktigt att göra medborgarna mer medvetna om deras ställning som EU-medborgare (11) och att öka kunskaperna om de rättigheter och skyldigheter som EU-medborgarskapet medför. Det är viktigt att skapa europeiska projekt för att sprida information och ge möjlighet till EU-finansiering av konferenser, seminarier, utbildningar, utbyte av goda exempel och samarbetsaktiviteter, med särskilt beaktande av programmen Rättigheter och medborgarskap och Ett Europa för medborgarna. Kommittén uppmanar lokala och regionala myndigheter att aktivt delta i gränsöverskridande projekt och vänortsprojekt.

35.

Vi anser att det bör handla om sådana EU-program som tillsammans har som mål att stödja kunskapen om och tillämpningen av EU-rätten och EU-politiken i medlemsstaterna, främja gränsöverskridande samarbete och öka kompetensen på aktuella insatsområden.

36.

Vi upprepar att det vore lämpligt att förverkliga projekt som syftar till att konkretisera EU-medborgarskapet genom stöd till olika former av territoriellt samarbete samt projekt som bidrar till att minska administrativa bördor och hinder.

37.

Vi betonar att det också vore lämpligt att införa enklare och mer verksamma metoder när det gäller finansiering av program med anknytning till EU-medborgarskapet och att det är nödvändigt att bättre identifiera politiska prioriteringar samt fokusera på att sprida projektens resultat för bättre synlighet. För att nå de politiska målen måste man stödja utbildnings- och informationskampanjer, stärka nätverk och underlätta gränsöverskridande samarbete. Förutom detta måste program som är inriktade på EU-medborgarskapet göras mer attraktiva med hjälp av reklam och informationskampanjer i medlemsstaterna.

Skolans och ungdomens roll för ett aktivt EU-medborgarskap

38.

Vi understryker att tonvikten bör läggas på ungdomar och på skolan, inklusive institutioner för högre utbildning, i samband med utökad informationsverksamhet inom ramen för EU-projekt. Regionkommittén har i ett initiativyttrande särskilt betonat vikten av att främja ett aktivt medborgarskap bland ungdomar genom undervisning (12).

39.

Vi vill rikta uppmärksamheten på att utbildningspolitiken spelar en viktig roll för EU-medborgarna, särskilt när det gäller att informera ungdomar om begreppet unionsmedborgarskap och de rättigheter som följer med detta, men den borde i betydligt större utsträckning också bidra till att främja flerspråkighet och elevers och lärares rörlighet.

40.

ReK anser att det är viktigt att de unga har tillgång till så bred information som möjligt, så att de kan bli medvetna EU-medborgare som utövar sin rösträtt. Det är nödvändigt att på ett bättre sätt informera och upplysa dem om vad som står på spel och vad vi röstar om i valen.

41.

Vi vill rikta uppmärksamheten på Europarådets stora erfarenheter när det gäller att främja nätverk på utbildningsområdet och föreslår även samarbete och utbyte av erfarenheter i samband med det arbete som utförs på detta område.

42.

Kommittén är övertygad om att informationskampanjer kan öka medvetenheten om de rättigheter som följer av EU-medborgarskapet, liksom andelen röstande EU-medborgare. Här kan partnersamarbete med skolor, institutioner för högre utbildning och andra utbildningsinstitutioner spela en viktig roll. På högskolorna och universiteten läser ofta utländska studenter som deltar i utbytesprogram, och deras valrättsaktiviteter kan på det här sättet främjas.

Förslag för att öka valdeltagandet

43.

Vi vill påpeka att erfarenheten visar att valdeltagandet kan öka om man håller allmänna eller regionala och lokala val samtidigt (13).

44.

Vi påminner om att Regionkommittén i sitt yttrande (14) om handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet uppmanar alla aktörer att undersöka hur de kan utöka möjligheterna för EU-medborgare att delta i val i den medlemsstat där de är bosatta.

45.

Med tanke på att den befintliga EU-lagstiftningen bestämmer reglerna för att delta i lokala val och val till Europaparlamentet och att det inte föreskrivs att medlemsstaternas valsystem måste vara helt harmoniserade, uppmanar Regionkommittén, med respekt för subsidiaritetsprincipen, medlemsstaterna att förutom vid kommunalvalen även vid regionala val göra det möjligt att utöva de valrättigheter som följer av EU-medborgarskapet.

46.

ReK har för avsikt att aktivt stödja utvecklingen av medborgarinitiativet "Let me vote".

47.

Med vederbörlig respekt för subsidiaritetsprincipen föreslår Regionkommittén att medlemsstaterna skulle kunna utreda åtgärder som skulle göra det möjligt att koppla samman tidpunkten för de lokala och regionala valen med valen till Europaparlamentet. Detta skulle kunna främja medvetenheten om hur valen till Europaparlamentet och de lokala och regionala valen påverkar EU-medborgarnas vardagsliv.

48.

Vi inser att lokala och regionala myndigheter har olika struktur i olika medlemsstater, vilket speglar olika rättsliga och administrativa traditioner.

49.

Vi instämmer i Europaparlamentets förslag att valen till Europaparlamentet bör flyttas från juni till maj och anser att detta skulle kunna få en positiv inverkan på valdeltagandet.

50.

ReK anser det vara viktigt att öka EU-medborgarnas intresse och motivation för och medvetenhet om vikten av att rösta i valen och föreslår, med respekt för subsidiaritetsprincipen, att medlemsstaterna för att på lång sikt öka valdeltagandet undersöker möjligheten att göra valförfarandet mer lättillgängligt, genom till exempel förtidsröstning, e-röstning och flyttbar vallokalsutrustning. Man bör också beakta bestämmelserna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där det uttryckligen fastställs att funktionshindrade också ska ha möjlighet att på ett fullständigt och obehindrat sätt delta i val.

51.

Vi noterar att valdeltagandet varierar kraftigt trots riktade åtgärder för att informera EU-medborgarna om deras valrättigheter. För att främja valrättigheterna föreslår kommittén därför att man stimulerar och fördjupar ett utbyte av erfarenheter om bästa praxis hos de lokala och regionala myndigheterna i detta avseende.

52.

Vi betonar att man kan bidra till att öka medvetenheten om vikten av att delta i valen genom att koppla samman begreppet EU-medborgarskap med ett lokalt och regionalt perspektiv och göra medborgarna uppmärksamma på vikten av lokala och regionala myndigheters roll i EU:s beslutsprocess.

53.

I linje med ReK:s yttrande om EU-medborgarskapet 2010 är det viktigt att även stärka de politiska rättigheterna för tredjelandsmedborgare. I flera av EU:s medlemsstater har tredjelandsmedborgare rätt att rösta och kandidera i lokala och regionala val. Det leder sannolikt till ett ökat intresse för valen bland alla utländska medborgare, vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan på informationsmaterial på olika språk.

54.

Det är lämpligt att sträva efter ett brett samarbete med EU:s institutioner och deras representanter, Europe Direct-center, lokala och regionala myndigheter, civilsamhällsorganisationer, näringslivsorganisationer och arbetsmarknadens parter, för att göra varje generations röstberättigade EU-medborgare på ett ansvarsfullt sätt medvetna om sina rättigheter och hur de kan utövas.

55.

Vi anser att de folkbildnings-, informations- och utbildningskampanjer som anordnas inom ramen för Europaåret för medborgarna, och som utarbetas i samarbete med nationella och lokala myndigheter, statliga myndigheter, civilsamhällsorganisationer och pressen, måste använda sig av ett enkelt språk som är anpassat till medborgarna samt att publikationer och andra informationsdokument som rör detta ska vara tillgängliga på alla officiella EU-språk.

56.

Vi anser också att det är viktigt att EU-institutionerna, medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna i större utsträckning samarbetar med pressen. Regionkommittén skulle kunna anordna en tävling för att belöna de bästa och mest medborgarvänliga artiklarna och medierapporterna i fråga om valen, om att utöva sina rättigheter och om valförfarandets olika steg.

Bryssel den 31 januari 2013

Regionkommitténs ordförande

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 355/2010.

(2)  CdR 201/2009.

(3)  Artiklarna 39–40 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) och artikel 20.2 b och artikel 22 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(4)  Direktiv 94/80/EG och direktiv 93/109/EG.

(5)  COM(2012) 99 final och COM(2010) 605 final.

(6)  Rådsdokument 17024/09, antaget av Europeiska rådet den 10–11 december 2009.

(7)  CdR 361/2011 fin.

(8)  R/CdR 1030/2012 punkt 7.

(9)  COM(2012) 99 final.

(10)  Några huvudstäder utgör undantag när det gäller de senaste valen: Aten, Budapest, Köpenhamn och Riga.

(11)  CdR 355/2010.

(12)  CdR 173/2007.

(13)  T.ex. i Berlin, som samtidigt är en delstat, Rom 2008, Koblenz 2009, Förenade kungariket 2010.

(14)  CdR 170/2010.