Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

21.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/40


Yttrande från Regionkommittén – ”Att återförena EU med medborgarna: Mer och bättre kommunikation på lokal nivå”

(2015/C 019/09)

Föredragande

Christophe Rouillon (FR–PES), borgmästare i Coulaines

I.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

EUROPEISKA UNIONENS REGIONKOMMITTÉS STÅNDPUNKT

Allmänna principer

1.

Misstron mot institutionerna och politiken i allmänhet, den ökade andelen EU-fientliga röster vid Europaparlamentsvalet den 22–25 maj 2014 och det historiskt låga valdeltagandet utgör en ny varning som man snabbt måste dra de fulla konsekvenserna av.

2.

Att försona medborgarna med EU och stimulera deras europeiska engagemang utgör en politisk och demokratisk utmaning och en kommunikationsutmaning som måste antas gemensamt av alla styresnivåer i EU, även regionerna och kommunerna.

3.

Det är EU-institutionernas ansvar att föreslå ett nytt sätt att i partnerskap förmedla det europeiska projektet för att öka medborgarnas stöd för EU. I denna decentraliserade och kreativa process måste institutionerna enas om ett förenande kommunikationskoncept som lyfter fram EU, dess identitet, dess existensberättigande, dess värderingar och de konkreta resultaten av EU-politiken i medborgarnas liv. Kommunikationskonceptet måste vara lyhört för de frågor som är angelägna för medborgarna.

4.

Regionerna och städerna har en erkänd tradition och sakkunskap när det gäller samråd och dialog med invånarna, som bland annat bygger på deltagandemekanismer som är väsentliga tillgångar för EU:s institutionella kommunikation.

Principen om flernivåstyre och EU:s kommunikation

5.

Regionkommittén upprepar att man för att föra EU närmare medborgarna måste skapa förutsättningar för förbättrade beslutsprocesser och en mer demokratisk och öppen dialog mellan medborgarna och institutionerna på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

6.

Kommittén välkomnar initiativen för att förbättra förutsättningarna för medborgerligt och demokratiskt deltagande på EU-nivå, t.ex. det europeiska medborgarinitiativet, och beklagar minskningen av budgeten för programmet ”Ett Europa för medborgarna” i den nya fleråriga budgetramen.

7.

Såsom anges i den resolution som antogs med anledning av ReK:s 20-årsjubileum och i kommitténs stadga om flernivåstyre i Europa anser vi att EU:s verksamhet bättre bör avspegla de frågor som är angelägna för medborgarna och tillföra ett verkligt mervärde, i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

8.

De lokala och regionala myndigheterna bör ges större ansvar i egenskap av viktiga partner i genomförandet av en kommunikation som syftar till att bygga broar mellan medborgarna och EU. ReK-ledamöterna bör tillsammans med regionala och lokala politiska företrädare vara viktiga aktörer för europeisk integration i sina respektive valkretsar och EU-institutionernas språkrör för den lokala allmänna opinionen. I gengäld är det upp till de regionala och lokala myndigheterna, särskilt de som är folkvalda, att genom ett omfattande upplysningsarbete informera alla medborgare om EU:s insatser inom deras områden, något som under alla omständigheter föreskrivs i bestämmelserna om kommunikation om strukturfonderna. För att de till fullo ska kunna ta på sig detta ömsesidiga ansvar skulle det också vara önskvärt att de ges en plats i protokollet för lokala och europeiska evenemang.

9.

Man bör undvika att fragmentera och öka antalet kanaler, prioriteringar, resurser och stilar för kommunikation i syfte att uppnå en bättre samordning av EU-institutionernas och EU-organens kommunikationsstrategier och kommunikationsverksamhet.

10.

Det är också nödvändigt att skapa konvergens mellan EU-institutionernas respektive profileringspolitik för att göra det lättare för medborgarna att få en överblick över det europeiska projektet. Det är viktigt att ”översätta” EU-fackspråket och EU-terminologin för medborgarna och att bidra till en bättre förståelse av de institutionella strukturerna med hjälp av lättfattligt informationsmaterial.

11.

EU-institutionerna måste fortsätta sina insatser för att professionalisera och förbättra sin kommunikations- och deltagandepolitik. Kommunikationen måste vara anpassad till medborgarnas intressen och bör inte begränsas till institutionella kampanjer och sista minuten-kampanjer just före Europaparlamentsvalet. Till exempel bör det arbete som Europaparlamentet utförde med stöd av de politiska partierna under kampanjen inför valet till Europaparlamentet tjäna som modell för EU:s dagliga kommunikation.

Kommunikationsplanen för 2015–2019: Att återförena EU med medborgarna

12.

EU-institutionerna bör gemensamt förplikta sig till en ”kommunikationsplan för 2015–2019: Att återförena EU med medborgarna” fram till nästa Europaparlamentsval genom att på grundval av samordnade och decentraliserade strategier och initiativ för kommunikation fastställa kvantifierade och mätbara mål för att mobilisera allmänheten för det europeiska projektet och öka dess kunskaper om detta.

13.

I denna plan bör man ge upp den traditionella uppifrån och ned-metoden, som går ut på att förklara och ”sälja” EU. Framväxten av en dialog med och mellan medborgarna kommer att möjliggöra en tvåvägskommunikation och återkoppling från gräsrotsnivån.

14.

Kommittén föreslår att man senast i maj 2019 ska uppnå att en majoritet av de tillfrågade i Standard Eurobarometer-undersökningarna anser att deras röst räknas i EU, att de förstår EU:s viktigaste beslutsprocesser och politik och att de är välinformerade om EU-frågor samt anger att de har en positiv bild av EU (1).

Innehåll och skildring i kommunikationsplanen för 2015–2019: Att återförena EU med medborgarna

15.

Innehållet i EU:s kommunikation bör anpassas till de lokala kulturella, sociala och ekonomiska förutsättningarna, och de nationella utmaningarna bör beaktas. Det skulle vara klokare och enklare att ”europeisera” de befintliga lokala, regionala och nationella rummen än att sträva efter att skapa ett enhetligt europeiskt offentligt rum.

16.

Kommunikationen bör inriktas och skräddarsys i enlighet med de behov och intressen som medborgarna har, särskilt ungdomarna, de allt fler äldre människorna och invånarna i landsbygdsområden och stadsnära områden.

17.

ReK understryker att ungdomar är en lika viktig målgrupp i alla regioner. Unga människor som ges möjlighet delta i EU:s program för rörlighet, elevutbyten, utbytesår eller internationella ungdomsträffar samt partnerskap mellan skolor, blir morgondagens EU-ambassadörer. ReK vill därför att så många ungdomar som möjligt ska få chansen att delta i EU:s program och partnerskap, t.ex. programmet Erasmus+, som måste bli mer känt i regionerna.

18.

För att kommunikationsplanen för 2015–2019 ska bli en framgång anser ReK att det är mycket viktigt att skapa kommunikationsverktyg som hjälper till att involvera och motivera allmänheten samt främjar den emotionella aspekten av att vara och känna sig som en europé. I detta sammanhang finns det många lokala och regionala myndigheter som har webbplattformar eller sociala plattformar som kan vara mycket användbara för att nå ut till medborgarna och få dem att engagera sig i det europeiska projektet.

19.

Regionkommittén upprepar att det är nödvändigt att lyfta fram faktauppgifter om EU-politikens räckvidd och inflytande på medborgarnas vardag.

20.

ReK påminner om vikten av flerspråkighet. Därför bör informationen finnas tillgänglig på alla officiella EU-språk.

21.

Kommittén uppmuntrar EU-institutionerna att tillhandahålla information för att motverka spridningen av rykten och felaktig information som syftar till att misskreditera EU genom att förvränga fakta. Vi uppmanar de politiska företrädarna på alla nivåer att direkt bemöta grundlös s.k. Brussels bashing, särskilt inrikespolitiskt motiverade attacker från nationella regeringar och politiska partier, och vi vill bygga vidare på insatserna från de kvinnor och män som bygger Europa varje dag och försöka diskutera EU-frågor på grundval av objektiv och korrekt information.

22.

ReK stöder insatserna för att stimulera en ”skildring av Europa” som skulle ge allmänheten i EU möjlighet att reflektera över den europeiska integrationens historiska, kulturella, filosofiska och sociologiska grunder, inklusive kostnaderna för uteblivna åtgärder på EU-nivå, utan att detta påtvingas uppifrån eller används för att legitimera EU:s politik i efterhand.

23.

ReK understryker här hur viktigt det är att på lokal, regional, nationell och europeisk nivå utnyttja innovativa, europeiskt präglade och alltjämt underskattade och underutnyttjade sektorer, såsom idrotten, för att förstärka ”skildringen av Europa” med utgångspunkt från en gemensam berättelse och ett pedagogiskt tillvägagångssätt.

24.

Denna ”skildring av Europa” bör stärkas med hjälp av kommunikationsverktyg (videoklipp, tecknade serier och applikationer för mobila enheter osv.) som visar en familjs historia mot bakgrund av de stora händelserna i Europa och genom att personer som förkroppsligar EU:s värderingar avbildas på eurosedlarna. ReK föreslår att kulturarbetare och intellektuella som bidrar till denna ”nya skildring” ska ges plattformar och förutsättningar som främjar deras deltagande i nätverk och utbyten.

Organisering av kommunikationsplanen för 2015–2019: Att återförena EU med medborgarna, och kommunikatörernas roll

25.

Den interinstitutionella gruppen för information (IGI) bör med Europaparlamentet, rådet och kommissionen som medordförande sammanträda varje kvartal med ett tydligt uppdrag att utforma, genomföra och utvärdera de gemensamma strategiska prioriteringarna och bättre tillgodose respektive institutions behov när det gäller kommunikation. Även rådets arbetsgrupp för information bör mobiliseras i syfte att i alla medlemsstater införa strukturer för samordning mellan de ansvariga för EU-kommunikation på nationell och subnationell nivå.

26.

I samband med 2014 års val till Europaparlamentet bevisade Europaparlamentet relevansen av en centraliserad informationskampanj, som Regionkommittén deltog mycket aktivt i. Kommunikationsverksamhet på EU-nivå förutsätter emellertid decentraliserat samarbete med regionerna och kommunerna, det civila samhället och medierna. I detta sammanhang noterar kommittén omstruktureringen av kommissionens kommunikationspolitik, som förväntas bidra till förverkligandet av detta samarbete.

27.

Kommittén föreslår att EU-institutionerna under fem års tid anordnar 500 ”medborgardialoger”, som täcker hela EU:s territorium och att man undviker att hålla mötena enbart i storstäderna. Europaparlamentets informationskontor, kommissionens representationer, Regionkommittén och de lokala och regionala myndigheterna, som har nödvändiga resurser, erfarenheter och kunskaper vad gäller de lokala särdragen, bör systematiskt delta i dessa möten med medborgarna. Dessa medborgardialoger bör äga rum på symboliska platser och handla om ett specifikt EU-politikområde eller om brännande frågor för en befolkningsgrupp eller en region. De politiskt ansvariga på regional och lokal nivå, särskilt ReK:s och Europaparlamentets ledamöter, skulle uppmanas att leda dem och säkerställa en konkret uppföljning. Det skulle vara positivt om detta initiativ samordnades med informationsnätverket Europa direkt, som inrättats av kommissionen och finns närvarande i alla medlemsstater och har erfarenhet av att sprida information om det europeiska projektet på regional och lokal nivå.

28.

Kommittén skulle vilja att man varje år anordnar ett besök av en kommissionsledamot i alla 277 regioner i EU för att lyssna på medborgarna och lyfta fram EU:s insatser.

29.

Det skulle vara lämpligt att Europaparlamentets och Regionkommitténs ledamöter årligen deltog i initiativet ”Back to School” i likhet med kommissionens tjänstemän som gör detta varje år.

30.

ReK välkomnar de pilotkommunikationskampanjer som kommissionen inlett under andra halvåret 2014 i sex medlemsstater och som skulle kunna utgöra en andra pelare i EU:s kommunikationsplan för 2015–2019 i egenskap av lokala kampanjer som visar på den konkreta inverkan av EU:s politik och lagstiftning. Vi föreslår att kampanjerna utvidgas till övriga medlemsstater, att regionerna och städerna görs delaktiga och att det införs en interaktiv del.

31.

EU-institutionernas kommunikationskontor i medlemsstaterna (kommissionens representationer, Europaparlamentets informationskontor, informationscentrumen Europa direkt och de förvaltningsmyndigheter som ansvarar för det övergripande genomförandet av EU-fonderna) bör samarbeta mer aktivt med de lokala och regionala myndigheterna och deras nationella sammanslutningar och tillhandahålla lämplig information om Regionkommitténs arbete med EU-lagstiftningen och inom EU:s beslutsprocess i syfte att lyfta fram EU-politikens betydelse och inverkan på lokal nivå och att uppmuntra verksamhet som syftar till att kanalisera medborgarnas frågor och farhågor och ge invånarna möjlighet att ta upp de frågor som är angelägna för dem.

32.

Regionkommittén uppmanar dessa kommunikationskontor i medlemsstaterna att göra en sammanställning av offentliga och privata initiativ för medborgerligt deltagande för att framföra budskap via dem och därmed göra budskapen mer interaktiva och öka genomslagskraften på lokal nivå. Därför rekommenderar vi att man skapar nätverk och inkluderar dessa i kommunikationsplanen som centrala verktyg för spridning av information.

33.

De lokala och regionala myndigheterna har ofta egna medier med stor spridning som skulle kunna användas för att förmedla och väcka debatt om EU-information som är anpassad till det lokala sammanhanget. EU skulle kunna förse dessa ca 1 00  000 lokala myndigheter med jargongfritt kommunikationsmaterial som är färdigt att använda (artiklar för informationsmagasin, diagram, videoklipp osv.). De nationella sammanslutningarna av lokala och regionala myndigheter och de nationella delegationerna vid ReK är den bästa utgångspunkten för att etablera kontakt med denna målgrupp som utgörs av lokala och regionala myndigheter.

34.

Regionkommittén erinrar om att de lokala och regionala myndigheterna ansvarar för genomförandet av en stor del av EU:s lagstiftning. Det är därför viktigt att se till att de har de bästa möjliga förutsättningarna att delta i EU:s lagstiftningsprocess. Det senaste gemensamma förslaget från kommissionen och Europaparlamentet om att tvinga de lokala myndigheterna och sammanslutningarna av lokala myndigheter att skriva in sig i registret över lobbyister begränsar dock avsevärt dessa möjligheter till deltagande. Regionkommittén menar därför att man bör ta upp denna aspekt av förslaget till förnyad behandling, och att man precis som med regionerna bör undanta de lokala myndigheterna och sammanslutningarna av lokala myndigheter från skyldigheten att registrera sig.

35.

Kommissionen uppmanas att skärpa kommunikationskraven i samband med beviljande av EU-stöd till de lokala och regionala myndigheterna i EU (skyltstorlek, placering, EU-loggor på kommunikationsmaterial osv.). Uppgiften ”Medfinansierad av EU” bör ersätta förkortningar av typen Eruf, Ejflu och ESF, som är obegripliga för mannen på gatan. De insatser som vissa regioner gjort för att slå samman kommunikationsbudgetarna för de olika programmen inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna och använda dem för effektivare kampanjer bör tjäna som förebild. Man bör även eftersträva synergieffekter (genom europa.eu-portalen) mellan de olika onlineprojekten (2) från kommissionen, medlemsstaterna, Europaparlamentet och ReK, som alla bygger på interaktiva kartor för att presentera de projekt som EU stöder på lokal nivå.

36.

Kommittén rekommenderar en ökad och bättre användning av verktyg för onlinekommunikation och sociala medier som centrala verktyg i kommunikationsplanen för 2015–2019. ReK välkomnar initiativen för att utveckla innovativa metoder för deltagande online och för insamling av synpunkter från medborgarna i flera medlemsstater, och framhåller den oerhörda multiplikatorpotential som de politiskt ansvariga på lokal och regional nivå förfogar över med tanke på deras räckvidd i de sociala nätverken.

Medel och resurser för kommunikationsplanen för 2015–2019

37.

Regionkommittén motsätter sig minskningen av EU-institutionernas resurser för kommunikation för perioden 2014–2020.

38.

Kommittén föreslår att 20 % av EU:s kommunikationsbudget ska decentraliseras till nationell och lokal nivå, särskilt till informationscentrumen Europa direkt – Europahuset, i syfte att förstärka dessa organ, upprätta ett strukturellt samarbete med lokala eller regionala partner och nå ut till en större publik.

39.

Man bör förstärka reklamkampanjerna för att lyfta fram EU:s insatser och förbättra förståelsen av dess beslutsmekanismer. Man bör sluta partnerskapsavtal med 500 lokala tryckta medier, tv- och radiostationer för att anordna debatter och ge ordet åt dem som lever i och bygger Europa varje dag. Partnerskapsavtalen måste fullt ut respektera dessa mediers redaktionella frihet. EU-institutionerna bör stödja Regionkommitténs insatser för att informera lokala och regionala journalister och förbättra deras kunskaper genom att anordna regelbundna gemensamma aktiviteter.

40.

Man bör utarbeta nya modeller för medfinansiering av EU:s kommunikationsstrategier som ersättning för det förvaltningspartnerskapsprogram som upphörde 2013. Den struktur som utarbetas bör också möjliggöra direkta partnerskap med de lokala och regionala myndigheterna i medlemsstaterna. De pilotprojekt för strategiskt partnerskap som nyligen inletts mellan kommissionens representationer och regionala myndigheter skulle kunna utgöra en förebild och tillämpas i större skala förutsatt att de omfattar ömsesidiga finansiella åtaganden.

41.

Man bör ingå 500 strategiska partnerskap med budgetanslag mellan kommissionens representationer och lokala och regionala myndigheter inom ramen för kommunikationsplanen för 2015–2019: Att återförena EU med medborgarna.

42.

ReK betonar nyttan av strukturerade nätverk, såsom ReK:s årliga EuroPCom-konferens, som varje år samlar mer än 700 institutionella kommunikationsexperter i Bryssel, och stödåtgärder för att öka de lokala, regionala och nationella myndigheternas kommunikationskapacitet. Senast 2019 bör man samla minst 5  000 kommuner, städer och regioner som är ”Europas vänner” i detta nätverk för att mobilisera, utbilda och bistå de kommunikationsansvariga i medlemsstaterna.

43.

Kommissionens och Europaparlamentets institutionella representationer i medlemsstaterna uppmanas att i regionerna, Bryssel och Strasbourg anordna möten med offentliga kommunikatörer och tjänstemän från de lokala och regionala offentliga förvaltningarna.

44.

Man bör utvärdera genomslaget av EU:s kommunikationsplan för 2015–2019 och genomföra fler regionala Eurobarometerundersökningar som är anpassade till den lokala och regionala nivån samt fastställa en gemensam metod för att mäta genomslaget av kommunikationen om EU på lokal nivå genom att utnyttja de lokala och regionala myndigheternas sakkunskap och deras förståelse av den allmänna opinionen.

Bryssel den 3 december 2014

Regionkommitténs ordförande

Michel LEBRUN


(1)  Standard Eurobarometer-undersökning 81 från juni 2014.

(2)  Webbplatser, portaler, databaser och andra onlineverktyg.