Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Bryssel den 31.3.2015

COM(2015) 145 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

Rapport om tillämpningen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet

1.Inledning

Det europeiska medborgarinitiativet är en av de viktigaste nyheterna i Lissabonfördraget 1 och går ut på att göra medborgarna mer delaktiga i EU:s politiska process. En av de stora fördelarna med medborgarinitiativet är att det skapar kontakter med likasinnade i hela EU, och underlättar alleuropeiska debatter om frågor som uppenbarligen ligger medborgarna varmt om hjärtat. Uppskattningsvis 6 miljoner stödförklaringar har redan samlats in av organisatörer av medborgarinitiativ på olika områden, och 10 % av de registrerade initiativen har klarat av att nå gränsen på 1 miljon stödförklaringar.

Medborgarinitiativet gör det möjligt för medborgarna att vända sig direkt till EU-institutionerna med viktiga frågor på EU-nivå. Detta är tänkt att ytterligare stärka EU:s demokratiska legitimitet. Kommissionen lägger stor vikt vid medborgarinitiativet och är fast besluten att få det att fungera så att hela dess potential kan tas till vara.

Reglerna och rutinerna för medborgarinitiativ finns i en förordning 2 som antogs av Europaparlamentet och rådet i februari 2011 och trädde i kraft den 1 april 2012. Alla medlemsstater har genomfört förordningen 3 . Enligt artikel 22 i förordningen ska kommissionen senast den 1 april 2015 och därefter vart tredje år överlämna en rapport om tillämpningen av förordningen till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionens bedömning i denna rapport bygger på synpunkter som inkommit löpande från de berörda parterna, däribland organisatörer av medborgarinitiativ 4 , direkt eller via Europeiska ombudsmannens utredning på eget initiativ, Europaparlamentets undersökning, diverse publikationer, konferenser m.m. Dessutom beaktas information och åsikter från medlemsstaterna 5 som inkommit via kommissionens expertgrupp för medborgarinitiativet 6 .

2.Läge

Ett medborgarinitiativ ska gå igenom ett antal steg. För att väcka ett medborgarinitiativ ska organisatörerna bilda en medborgarkommitté. Innan organisatörerna kan börja samla in stödförklaringar från undertecknare måste det föreslagna initiativet registreras av kommissionen. När registreringen är bekräftad har organisatörerna ett år på sig att samla in de stödförklaringar som krävs för att nå de olika trösklarna.

Sedan april 2012 har kommissionen tagit emot 51 ansökningar om registrering av föreslagna medborgarinitiativ. Av dessa registrerades 31 initiativ (16 under 2012, nio 2013, fem 2014 och ett 2015). För närvarande samlas stödförklaringar in för tre initiativ 7 .

Av initiativen har 18 nått slutet av insamlingstiden (tio andra initiativ 8 drogs tillbaka före insamlingstidens slut). Av dessa 18 initiativ fick tre det nödvändiga antalet stödförklaringar och gavs in till kommissionen. Två av dem har redan formellt besvarats av kommissionen: Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet. Vatten är en kollektiv nyttighet, inte en handelsvara! (Right2Water) och En av oss. Det tredje (Stoppa djurförsök) håller på att handläggas av kommissionen och ska besvaras senast den 3 juni 2015 (jfr avsnitt 3 e).

Däremot uppfyllde 20 föreslagna initiativ inte kraven på registrering, och kunde därför inte registreras av kommissionen.

Registrerade

Inte registrerade

Insamling pågår

Dragits tillbaka av organisa-törer

Insamling avslutad 9

Initiativ avslutat utan tillräckligt stöd 10

Inlämnat till kommissionen – kommissionens svar kommer

Besvarat av kommis-sionen

Avslag

3

10

3

12

1

2

20

31

Sex medborgarkommittéer väckte talan i Tribunalen mot kommissionens beslut att inte registrera deras föreslagna initiativ 11 . Medborgarkommittén för En av oss ifrågasatte kommissionens meddelande 12 . Alla dessa mål pågår.

Europeiska ombudsmannen har tagit emot två klagomål från organisatörer. Ombudsmannen har redan avslutat ett klagomål 13 , och konstaterat att kommissionen inte gjort sig skyldig till felaktig handläggning. Det andra ärendet handläggs fortfarande av ombudsmannen 14 .

3.Tillämpning av medborgarinitiativet

Här redovisas tillämpningen av medborgarinitiativet, uppställt efter stegen i ett initiativ.

a.Medborgarkommitté

Ett medborgarinitiativ ska organiseras av en medborgarkommitté bestående av minst sju EU-medborgare, som ska vara bosatta i sju olika medlemsstater och ha åldern inne för att rösta i Europaparlamentsvalet. Bara de sju ledamöterna som krävs för att uppfylla detta villkor registreras av kommissionen.

Statistik om medborgarkommittéernas ledamöter

Bosättningsland och medborgarskap för de registrerade initiativens kommittéledamöter:

Bosättningsland

Medborgarskap

Kommittéledamöternas ålder, registrerade initiativ:

Ålder

b.Registrering

För att kunna registreras ska ett föreslaget initiativ uppfylla villkoren i artikel 4.2 i förordningen, nämligen att en medborgarkommitté har bildats, att kontaktpersoner har utsetts, att det föreslagna medborgarinitiativet inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen, att initiativet inte är uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande och att initiativet inte uppenbart strider mot unionens värden enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. Det har hittills registrerats 31 föreslagna initiativ på en rad områden, bl.a. miljö, rörlighet, utbildning, utvecklingssamarbete och socialpolitik 15 .

Däremot kunde 20 föreslagna initiativ inte registreras 16  eftersom de uppenbart föll utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen. Alla beslut om avslag på ansökan om registrering har offentliggjorts på medborgarinitiativets webbplats.

c.Insamling

Organisatörerna har tolv månader på sig att samla in stödförklaringar från och med den dag då deras föreslagna initiativ registrerades av kommissionen.

Alla EU-medborgare som är tillräckligt gamla för att rösta i Europaparlamentsvalet får ge sitt stöd till ett initiativ. Enligt förordningen ska undertecknare ha anknytning till en viss medlemsstat genom medborgarskap eller bosättning och lämna personuppgifter så att medlemsstaten kan kontrollera stödförklaringarna. Dessa krav varierar mellan medlemsstaterna 17 . Skillnaderna hindrar en del EU-medborgare från att ställa sig bakom ett medborgarinitiativ 18 . Detta har föranlett kritik och frustration hos organisatörer och undertecknare, då många av dem anser att den olika behandlingen och den stora mängd personuppgifter som en del medlemsstater kräver, ibland ett personnummer eller motsvarande, kan avskräcka medborgare från att stödja ett initiativ.

Kraven anges i bilaga III till förordningen, och kan ändras genom en delegerad akt antagen av kommissionen på begäran av den berörda medlemsstaten. Kommissionen fortsätter sina ansträngningar att uppmuntra medlemsstaterna att förenkla sina krav.

Flera medlemsstater har redan reagerat positivt på kommissionens maningar till förenkling. En ändring av bilaga III trädde i kraft den 8 oktober 2013 på förslag av Spanien, Irland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Slovenien. Bland annat gav Nederländerna möjlighet för nederländska medborgare utomlands att lämna stöd på ett nederländskt formulär, medan Spanien gav möjlighet för icke-spanska EU-medborgare bosatta i Spanien att lämna sitt stöd på ett spanskt formulär. Detta minskar antalet medborgare som hindras i sin rätt att stödja ett initiativ. En andra ändring, som kommissionen antog i mars 2015 och nu håller på att granskas av Europaparlamentet och rådet 19 , innebär enklare krav för Lettland, Malta och Sverige. 

Undertecknare kan ge sitt stöd på papper eller på nätet genom formulär som följer mallen i bilaga III till förordningen. Man kan också stödja ett initiativ med hjälp av en avancerad elektronisk signatur 20 , men det har såvitt känt ingen gjort hittills.

Omkring 55 % av stödförklaringarna för de tre initiativen Right2Water, En av oss och Stoppa djurförsök samlades in på nätet.

Initiativ

Stödförklaringar på papper

Stödförklaringar på nätet

Right2Water

Omkring 20 %

Omkring 80 %

En av oss

Omkring 70 %

Omkring 30 %

Stoppa djurförsök

Omkring 40 %

Omkring 60 %

När ett föreslaget initiativ är registrerat kan organisatörerna också förse kommissionen med översättningar av initiativet till valfria officiella EU-språk. Innan översättningarna av initiativet läggs ut kontrollerar kommissionen att det inte finns några uppenbara, betydande skillnader mellan måltext och källtext i fråga om rubrik, ämne och mål. Att en översättning läggs ut gör att organisatörerna kan använda denna språkversion för att beskriva sitt föreslagna initiativ på stödformuläret.

Sammanlagt har över 300 översättningar lagts ut i registret över medborgarinitiativ. I genomsnitt översätts ett föreslaget initiativ till elva språk. Fyra initiativ har tillhandahållit översättningar till alla officiella EU-språk. Omkring en tredjedel av översättningarna har behövt revideras (en eller flera gånger) av organisatörerna innan de offentliggjordes.

Insamling på nätet

Enligt artikel 6 i förordningen ska organisatörerna bygga upp ett system för insamling på internet och få det godkänt av en behörig myndighet i den medlemsstat 21 där de insamlade uppgifterna kommer att lagras, innan de börjar samla in stödförklaringar.

För att systemet ska bli godkänt måste man bl.a. se till att undertecknarnas uppgifter samlas in och lagras på ett säkert sätt i enlighet med de tekniska specifikationerna i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011.

Organisatörerna kan ansöka om godkännande före eller efter det att de registrerar sitt föreslagna initiativ hos kommissionen. Insamlingsperioden börjar dock i samtliga fall att löpa den dag då initiativet registreras hos kommissionen, oavsett om organisatörernas system har godkänts eller inte. För det mesta hade organisatörerna inte fått sina system godkända innan de fick sitt initiativ registrerat av kommissionen. Det fick till följd att de visserligen kunde börja samla in underskrifter på papper men att de hade mindre än tolv månader på sig för att samla in stödförklaringar på nätet. Godkännande av system innan initiativet har registrerats är ett problem av betydelse för medlemsstaternas myndigheter, eftersom de måste genomföra kontrollen utan att veta om initiativet kommer att registreras eller inte.

I enlighet med förordningen om medborgarinitiativ har kommissionen inom ISA-programmet (programmet för lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU) 22 tagit fram programvara med öppen källkod för insamling av stödförklaringar på nätet, och den har sedan den 22 december 2011 tillhandahållits kostnadsfritt. Åtta versioner av programvaran har släppts hittills, med successiva förbättringar, nya funktioner och uppdateringar.

Organisatörerna kan använda kommissionens programvara (med eller utan ändringar) eller någon annan valfri programvara. För att bygga upp ett komplett system måste de också ha en server (som också ska följa de tekniska specifikationerna) att installera programvaran på.

Snart efter det att förordningen trätt i kraft klagade organisatörerna av de första initiativen på att det var svårt att hitta lämpliga servrar till överkomligt pris som de kunde bygga upp sina system på. Eftersom detta hindrade organisatörerna från att börja samla in stödförklaringar på nätet erbjöd sig kommissionen – utöver sina åligganden enligt förordningen – att undantagsvis stå värd kostnadsfritt för organisatörernas system för insamling.

För alla initiativ som registrerats senast den 31 oktober 2012 och för att kompensera för förseningar orsakade av dessa praktiska problem fattade kommissionen ett politiskt beslut om att undantagsvis godta stödförklaringar som samlats in fram till den 1 november 2013.

Av de 31 registrerade initiativen har 21 initiativ samlat in stödförklaringar på nätet. Två av dem (Right2Water och 30 km/h - för bättre bruk av våra gator) har använt privata servrar och har fått sina system godkända av den behöriga tyska myndigheten 23 . Alla andra initiativ har utnyttjat kommissionens erbjudande om värdtjänster och har fått sina system godkända av den behöriga myndigheten i Luxemburg 24 .

Alla organisatörer som samlat in stödförklaringar på nätet har använt kommissionens programvara.

d.Kontroll av stödförklaringar

I enlighet med artikel 15 i förordningen har medlemsstaterna utsett behöriga myndigheter 25 för kontroll av stödförklaringarna 26 .

Alla medlemsstaternas myndigheter har ombetts att kontrollera stödförklaringar. 26 medlemsstater har kontrollerat stödförklaringarna till alla tre initiativen Right2Water, En av oss och Stoppa djurförsök, medan två medlemsstater bara har kontrollerat stödförklaringar för ett eller två av dem.

Totalt sett fann de behöriga myndigheterna att knappt 90 % av de här tre initiativens stödförklaringar var giltiga. Resultaten var liknande både för stödförklaringar som samlats in på papper och på nätet.

För alla tre initiativen fann de flesta myndigheterna att över 80 % av stödförklaringarna var giltiga, och det var bara en myndighet som hade ett resultat på mindre än 60 %.

Slumpvis stickprovskontroller genomfördes i 17 medlemsstater (varav fyra bara kontrollerade stödförklaringar på papper och en bara stödförklaringar på nätet). Inga nämnvärda skillnader märktes mellan de medlemsstater som tog stickprov och de som kontrollerade alla stödförklaringar.

För att hjälpa medlemsstaterna med kontrollen har kommissionen tagit fram ett kontrollverktyg inom ISA-programmet 27 . Det bygger på ett verktyg som redan hade utvecklats av den tyska myndigheten Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Hittills har bara några få medlemsstater använt verktyget.

e.Inlämning och granskning av initiativ som fått tillräckligt mycket stöd

I det första initiativet, Right2Water, som lämnades in till kommissionen den 20 december 2013, efterlystes ”lagstiftning som förverkligar den av Förenta nationerna erkända mänskliga rättigheten till vatten och sanitet, och främjar försörjning av vatten och sanitet som oumbärliga offentliga tjänster för alla”.

I enlighet med förordningen togs organisatörerna emot av kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och av företrädare för berörda generaldirektorat den 17 februari 2014. En offentlig utfrågning ägde rum samma dag i Europaparlamentet.

Kommissionens svar antogs den 19 mars 2014. Kommissionen svarar positivt på de frågor där kommissionen får agera enligt fördragen och enligt subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Som uppföljning av initiativet Right2Water har kommissionen gjort utfästelser på en rad områden, som nu håller på att genomföras 28 .

Det andra initiativet En av oss ville att EU skulle upphöra med ”finansiering av verksamhet som förutsätter att mänskliga embryon förstörs, speciellt inom forskning, biståndshjälp och folkhälsa”.

Initiativet lämnades in till kommissionen den 28 februari 2014. Organisatörerna togs emot den 9 april 2014 av kommissionären för forskning, innovation och vetenskap och av företrädare för berörda generaldirektorat. En offentlig utfrågning i parlamentet ägde rum den 10 april 2014.

Den 28 maj 2014 antog kommissionen ett meddelande där man sade att man inte tänkte lägga fram något lagförslag, eftersom man tyckte att det räckte med EU:s gällande lagstiftning, som nyligen antagits av Europaparlamentet och rådet.

I det tredje initiativet Stoppa djurförsök uppmanas kommissionen att ”upphäva direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, och att lägga fram ett nytt förslag i syfte att avskaffa djurförsök och istället göra det obligatoriskt, inom biomedicinsk och toxikologisk forskning, att använda uppgifter som är direkt relevanta för människor”.

Initiativet lämnades in den 3 mars 2015, och kommissionen ska svara senast den 3 juni 2015.

Undertecknarnas antal och fördelning

Right2Water:

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

40549

1406

7575

0*

1236455

516

2513

33220

58051

0*

0

65223

2924

393

13252

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Summa

5566

18245

1635

21469

57643

3962

13964

3176

17546

20988

14589

11579

7104

1659543

* Intyg inkomna efter tidsfristen. DK: 3495, FR: 17247.

Kursiverat: länder där gränsen nåtts (13).

En av oss:

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

5478

906

11468

7563

137874

2417

6679

52977

144827

83503

12778

623947

6407

9132

11646

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Summa

5469

45933

23017

27271

24973

235964

65564

110405

3481

31951

1230

2468

26298

1721626

Kursiverat: länder där gränsen nåtts (18).

Stoppa djurförsök:

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

0

12598

4075

4610

164304

2502

3333

1952

47194

61818

0

690325

533

3167

4737

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Summa

1291

26948

1662

9909

9208

38824

11305

1645

19507

12055

12495

7661

19472

1173130

Kursiverat: länder där gränsen nåtts (9).

Undertecknarnas fördelning visar att organisatörerna fokuserat på vissa medlemsstater (t.ex. Tyskland i fråga om Right2Water och Italien i fråga om En av oss och Stoppa djurförsök) för att nå gränsen på en miljon namn och samtidigt nå gränsen i sju medlemsstater. Erfarenheten visar att det hittills har varit svårt för organisatörerna att bedriva kampanjer i alla EU-länder med samma intensitet.

Inlämning till kommissionen

Det finns ingen tidsfrist i förordningen för organisatörerna att lämna in initiativet till kommissionen sedan deras stödförklaringar kontrollerats av de nationella myndigheterna. För ett initiativ har det lett till att det gick mer än ett år från det att insamlingstiden löpte ut till det att initiativet lämnades in till kommissionen.

Offentlig utfrågning i Europaparlamentet

För att följa artikel 11 i förordningen och anpassa rutinerna ändrade Europaparlamentet sin arbetsordning 2012 29 .

Sedan dess har Europaparlamentet anordnat två utfrågningar, som redan nämnts 30 . Där företräddes kommissionen av vice ordföranden med ansvar för kontakter mellan institutionerna (Right2Water) respektive forsknings-, innovations- och vetenskapskommissionären och utvecklingskommissionären (En av oss).

f.Insyn i finansieringen

Enligt förordningen ska organisatörerna lämna information om alla bidrag på mer än 500 euro per år och per givare. Alla uppgifter som organisatörerna lämnat finns i registret över medborgarinitiativ.

Ingen finansiering

Total finansiering och stöd mindre än 10 000 euro

Total finansiering och stöd mer än 10 000 euro

Antal initiativ

14

9

8

De tre framgångsrika initiativen tillhör de åtta initiativ som uppgett sig ha fått över 10 000 euro i finansiering och stöd (Right2Water: 140 000 euro, En av oss: 159 219 euro och Stoppa djurförsök: 23 651 euro).

g.Kontaktpunkt

I enlighet med artikel 4.1 i förordningen har kommissionen inrättat en kontaktpunkt som lämnar information och hjälp, och är inhyst hos Europa Direkt-tjänsten. Den svarar på alla frågor från enskilda om regler och rutiner för medborgarinitiativet på alla officiella EU-språk. Kontaktpunkten har sedan april 2012 besvarat mer än 1 080 frågor.

Frågor efter typ

Allmänna frågor och synpunkter, formfrågor.

Frågor från (eventuella) undertecknare (t.ex. hur man skriver under på papper eller på nätet, hur man kontrollerar om man redan skrivit under, frågor om webbplatsens säkerhet).

Frågor om ett visst initiativ (t.ex. status, antal underskrifter, synpunkter för eller emot).

IT-frågor (programvara och register) och uppbyggnad av insamling på nätet.

Initiativens räckvidd (t.ex. vilka frågor som kan tas upp i ett medborgarinitiativ, frågor om EU:s befogenheter).

Frågor och klagomål från enskilda som inte kunnat lämna sitt stöd (t.ex. för att förordningen inte tillåter det eller för att de inte har id-kort).

Kommunikationsfrågor (journalister, spridning av information, upphovsrätt).

Genom kontaktpunkten svarar kommissionen informellt på frågor från potentiella organisatörer om bl.a. ett eventuellt medborgarinitiativ kan registreras innan en ansökan om registrering formellt lämnas in till kommissionen av organisatörerna. Kommissionen har sedan april 2012 svarat på ett femtontal frågor av den sorten. Svaren föregriper inte ett eventuellt formellt svar från kommissionen på en ansökan om registrering av ett föreslaget medborgarinitiativ.

Förutom de tjänster som tillhandahålls av Europa Direkt har även kommissionens avdelningar direkt hjälpt organisatörerna. När organisatörerna väl har fått sitt initiativ registrerat kan de direkt kontakta kommissionens avdelningar genom ett organisatörskonto på kommissionens webbplats (över 85 förfrågningar har besvarats sedan april 2012) eller e-post (omkring 125 förfrågningar). Tekniskt stöd för kommissionens programvara för namninsamling på nätet och inhysning av insamlingssystem på nätet har också tillhandahållits per e-post (nästan 300 förfrågningar) och plattformen Joinup 31 . Stöd har också tillhandahållits i särskilda möten, per telefon och per videokonferens vid behov.

4.Bedömning av genomförandet

Kommissionen anser att det europeiska medborgarinitiativet har genomförts fullständigt.

Att två initiativ lyckats gå igenom alla steg i processen, från registrering och insamling av det nödvändiga antalet namn till ett formellt svar från kommissionen, att ett tredje nu väntar på svar från kommissionen och att uppföljningen av initiativet Right2Water pågår visar att det finns rutiner och mekanismer för att garantera att det europeiska medborgarinitiativet fungerar.

Samtidigt är kommissionen medveten om att det finns utrymme för förbättringar. De senaste tre åren har de berörda parterna nämnt olika problem med denna institutionella och juridiska nyhet, såväl tekniska och praktiska aspekter som mer politiska frågor. Kommissionen vill särskilt framhäva följande 32 :

Medborgarkommittéerna är inte juridiska personer: flera kommittéer har uppgett att de oroar sig för skadeståndsansvar och hinder för medelanskaffning och skydd av personuppgifter, särskilt som ledamöterna i kommittén ska vara bosatta i minst sju olika länder.

Registrering: kvarstår som ett allvarligt bekymmer för organisatörerna, eftersom ett avsevärt antal föreslagna medborgarinitiativ uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet.

Krav på undertecknarna: medlemsstaternas olika villkor och krav på vilka personuppgifter som undertecknarna ska lämna är ett olöst problem, särskilt när medborgare berövas sin rätt att ställa sig bakom ett initiativ. Kommissionen välkomnar den konstruktiva hållningen hos de medlemsstater som hittills hörsammat kommissionens uppmaning att standardisera och förenkla sina krav på uppgifter, men mer behöver göras för att medborgarinitiativen ska bli tillgängliga för fler.

Tid för ett medborgarinitiativ: organisatörerna uppger att den tid det tar att bygga upp ett insamlingssystem på nätet innebär att de för det mesta har mindre än tolv månader på sig att samla in stödförklaringar, och att något borde göras åt det. Att det inte finns någon uttrycklig tidsfrist för att lämna in ett framgångsrikt initiativ till kommissionen kan också skapa förvirring och oklarhet för både EU-institutionerna och allmänheten.

Kontrollen av de översättningar av initiativen som organisatörerna tillhandahåller har visat sig svårhanterlig. Organisatörerna har haft det svårt att se till att översättningarna är så exakta som behövs, och detta trots att kommissionen lämnat synpunkter på de tidigare versionerna.

För insamling av stödförklaringar på nätet innebar kommissionens erbjudande att stå värd för insamlingen att det största hindret försvann. De berörda parterna är dock fortfarande kritiska till de nuvarande kontrollernas komplexitet och är inte helt nöjda med de funktionerna i kommissionens programvara. Kommissionens värdtjänster är dessutom en tillfällig lösning, eftersom det inte föreskrivs något om det i förordningen. Flera myndigheter i medlemsstaterna är inte nöjda med organisatörernas möjlighet att ansöka om godkännande av ett system innan deras initiativ har registrerats hos kommissionen. Två system har godkänts men aldrig använts, eftersom de initiativ de byggts upp för inte kunde registreras av kommissionen.

Därför beställde kommissionen nyligen en studie av medborgarinitiativ och följder för informations- och kommunikationsteknik 33 , som ska tjäna som underlag för kommissionens arbete med utveckling av insamling av stödförklaringar på nätet.

Vid ingen av de offentliga utfrågningar som Europaparlamentet anordnade inböjds några andra parter eller experter än initiativens organisatörer att delta aktivt.

Man bör försöka att lägga upp utfrågningarna så att parter som företräder olika åsikter och perspektiv kan höras. Detta är särskilt viktigt eftersom kommissionen enligt förordningen har tre månader på sig att besvara ett initiativ, vilket är mycket kort tid och inte ger mycket utrymme för ett formellt samråd med de berörda parterna.

Visa organisatörer och andra berörda parter anser att det finns för lite dialog och interaktion med kommissionen under de olika stegen i processen, särskilt efter det att kommissionen antagit ett meddelande om initiativet. De vill att granskningen och uppföljningen blir mer strukturerad, och att de får delta mer i den.

5.Slutsatser

Det är fortfarande för tidigt att uttala sig om medborgarinitiativets långsiktiga inverkan på EU:s institutioner och lagstiftningsprocess. Kommissionen har för avsikt att fortsätta att bevaka och diskutera en rad frågor på området, särskilt de som nämnts ovan, tillsammans med de berörda parterna och EU-institutionerna för att förbättra medborgarinitiativet.

Kommissionen noterar i detta avseende särskilt Europaparlamentets studie 34 , slutsatserna i Europeiska ombudsmannens utredning på eget initiativ 35 och de Medborgarinitiativdagar som anordnats varje år sedan 2012 av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och några aktörer i det civila samhället 36 .

Kommissionens pågående undersökning av namninsamling på nätet kommer att bidra till att forma kommissionens ståndpunkt i denna viktiga fråga, men kommissionen kommer under tiden att fortsätta tillhandahålla kostnadsfria värdtjänster till organisatörerna så länge som det behövs.

Dessa processer har bidragit till och kommer att fortsätta att bidra till EU-institutionernas pågående överläggningar om medborgarinitiativet. Kommissionen ser fram emot ingående diskussioner med lagstiftaren och Europaparlamentets betänkande på eget initiativ, som ska beakta diskussionerna vid den offentliga utfrågningen om medborgarinitiativet som anordnades av utskottet för konstitutionella frågor och utskottet för framställningar i februari 2015.

(1)

Artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som handlar om EU-medborgarskap.

(2)

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).

(3)

Några medlemsstaters genomförandeåtgärder väckte tvivel om förenligheten, som nu har lösts med undantag för två medlemsstater.

(4)

Uppgifterna om insamling av stödförklaringar bygger på enbart de tre inlämnade initiativen, eftersom de är de enda officiella uppgifter som kommissionen och medlemsstaterna förfogar över.

(5)

Med tanke på skillnaderna i medlemsstaternas praxis varierar detaljgraden i uppgifterna. Särskilt bör nämnas att medborgarinitiativet bara har varit tillämpligt i Kroatien sedan landets EU-inträde i juli 2013.

(6)

Se http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework för mer information.

(7)

  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing  

(8)

Fyra av dem har dragits tillbaka för omregistrering.

(9)

Kommissionen har inga officiella uppgifter om huruvida organisatörerna lyckades samla in det nödvändiga antalet stödförklaringar.

(10)

Kommissionen har inga officiella uppgifter om det exakta antalet insamlade stödförklaringar för dessa initiativ.

(11)

Målen T-754/14, T-361/14, T-44/14, T-529/13, T-450/12 och T-646/13.

(12)

Mål T-561/14.

(13)

Klagomål 2013/2071.

(14)

Klagomål 2014/402.

(15)

Hela listan finns i registret över medborgarinitiativ: http://ec.europa.eu/citizens-initiative  

(16)

  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered  

(17)

Enligt kommissionens ursprungliga förslag till förordning skulle samma krav gälla i alla medlemsstater, så att alla myndiga EU-medborgare skulle kunna ställa sig bakom medborgarinitiativ. Efter förhandlingarna mellan institutionerna föreskriver dock nu förordningen olika krav i olika medlemsstater.

(18)

För närvarande drabbar det främst irländska och brittiska medborgare som är bosatta i Bulgarien, Tjeckien, Frankrike, Österrike eller Portugal samt utanför EU.

(19)

Parlamentet och rådet kan invända mot rättsakten i två månader efter att den antagits.

(20)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

(21)

  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-online-systems  

(22)

  http://ec.europa.eu/isa/  

(23)

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

(24)

Centre des technologies de l'information de l’Etat.

(25)

  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification  

(26)

Varje medlemsstat kontrollerar stödförklaringarna i enlighet med artikel 8 i förordningen.

(27)

  https://joinup.ec.europa.eu/software/vteci/description  

(28)

Mer information: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/followup_actions/citizens_initiative_en.htm  

(29)

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-211+DOC+XML+V0//EN&navigationBar=YES  

(30)

  http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140210IPR35552/html/The-'Right2Water'-campaign-EP-hearing-on-first-European-Citizens'-Initiative samt http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140407IPR42621/html/European-Parliament-hearing-on-%E2%80%9COne-of-Us%E2%80%9D-European-Citizens%E2%80%99-Initiative

(31)

  https://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/home  

(32)

Frågorna är uppställda i samma ordning som i avsnitt 2, och följer de olika stegen i handläggningen av ett medborgarinitiativ.

(33)

Studie som får stöd av ISA-programmet.

(34)

 ECI - First Lessons of Implementation, finns på:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2014)509982

(35)

OI/9/2013/TN

(36)

  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eci-day-2014