Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Bryssel den 13.9.2017

COM(2017) 482 final

2017/0220(COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om det europeiska medborgarinitiativet

(Text av betydelse för EES)

{SWD(2017) 294 final}

MOTIVERING

1.    BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

·    Motiv och syfte med förslaget

Det europeiska medborgarinitiativet (nedan kallat medborgarinitiativet) är en rättighet som fastställs i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I artikel 11.4 i EU-fördraget anges följande: ”Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen”. Detta instrument syftar till att främja medborgarnas deltagande i Europeiska unionens demokratiska liv genom att ge dem möjlighet att direkt uppmana kommissionen att lägga fram förslag till unionsrättsakter för att tillämpa fördragen.

I enlighet med artikel 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastställdes de regler och förfaranden som gäller för medborgarinitiativet i förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 1 . Förordningen trädde i kraft i april 2012. Den rättsliga ramen för medborgarinitiativet kompletteras genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011 av den 17 november 2011 om tekniska specifikationer för system för insamling via internet i enlighet med förordning (EU) nr 211/2011 2 .

I sin första rapport från 2015 om tillämpningen av förordningen 3 kartlade kommissionen ett antal utmaningar som följer av genomförandet av förordningen under de tre första åren sedan förordningen trädde i kraft. I rapporten åtog sig kommissionen att vidta åtgärder för att förbättra medborgarinitiativets funktion och att ytterligare analysera effekterna av dessa utmaningar. För det ändamålet har kommissionen inlett ett antal tekniska studier under de senaste åren för att analysera utmaningarna med bland annat medborgarinitiativets system för insamling via internet och en förenkling av uppgiftskraven för undertecknarna.

Efter antagandet av kommissionens rapport 2015 har medborgarinitiativet varit föremål för en översyn under de senaste två åren. Andra EU-institutioner, organ och aktörer i det civila samhället har också bedömt och utvärderat instrumentet och identifierat brister när det gäller hur medborgarinitiativet fungerar och hinder för organisatörer som lanserar medborgarinitiativ. Framför allt Europaparlamentets resolution 4 lyfte fram ett antal utmaningar och krävde en ändring av förordning (EU) nr 211/2011 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011. Europaparlamentet krävde dessutom att ett antal ändringar skulle antas för att förbättra medborgarinitiativets funktion.

Fem år efter det att denna förordning trädde i kraft har EU:s institutioner, medlemsstaterna och berörda parter samlat på sig erfarenhet av hur detta instrument för deltagandedemokrati på EU-nivå genomförs. Kommissionens rapport och de bidrag som inkom under översynen har sammanställts till ett antal nyckelområden för att förbättra genomförandet av medborgarinitiativet och underlätta användningen av det för medborgarna. Även om kommissionen har vidtagit olika åtgärder i det syftet inom ramen för den nuvarande rättsliga ramen, härrör en väsentlig del av de flaskhalsar som har kartlagts från bestämmelserna i förordningen och kan endast åtgärdas genom att förordningen ändras. Ett lagstiftningsförslag är därmed nödvändigt.

Syftet med detta förslag är att förbättra hur medborgarinitiativet fungerar genom att åtgärda de brister som har konstaterats under de senaste åren. De huvudsakliga politiska målen är följande: i) att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörerna och de som stöder initiativet och ii) att uppnå medborgarinitiativets fulla potential som ett verktyg för att främja debatt och deltagande på europeisk nivå, även bland unga människor, och föra EU närmare medborgarna.

·    Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Att öka den demokratiska legitimiteten i EU genom att öka medborgarnas engagemang och delaktighet är en av kommissionens tio prioriteringar (prioritering nr 10 – En union i demokratisk förändring) 5 . Detta förslag bidrar direkt till denna prioritering genom att göra medborgarinitiativet mindre betungande och mer användarvänligt så att det kan uppnå sin fulla potential som ett instrument för medborgardeltagande på europeisk nivå och föra EU närmare medborgarna. Ett förbättrat medborgarinitiativ kompletterar de politiska rättigheter som EU-medborgarna redan har, nämligen att ha rösträtt och vara valbara vid kommunala val och val till Europaparlamentet 6 . Det ger även unga människor en möjlighet att delta på europeisk nivå.

Kommissionen har vidtagit och fortsätter att vidta en rad icke lagstiftningsmässiga åtgärder för att underlätta organisatörernas och medborgarnas användning av instrumentet. Detta inbegriper särskilt följande: i) stärkt stöd till organisatörerna, ii) förbättringar i registreringsfasen, inbegripet möjligheten att delvis registrera initiativ, iii) erbjudande om användning av kommissionens servertjänst för system för insamling via internet för medborgarinitiativ, iv) en förbättrad programvara för insamling via internet för medborgarinitiativ ska göras tillgänglig för organisatörerna utan kostnad, och v) det planerade inrättandet av en gemensam samarbetsplattform vid internet för medborgarinitiativet. Mer måste dock göras för att förbättra instrumentets funktion så att det uppnår sin fulla potential.

Förbättringen av medborgarinitiativet är förenlig med andra initiativ från kommissionen, vilket speglar den nuvarande kommissionens politiska riktlinjer, som syftar till att öka medborgarnas engagemang och delaktighet i beslutsfattandet i EU.

Agendan för bättre lagstiftning 7 bidrar framför allt till att öka medborgarnas och de berörda parternas möjligheter att bidra till EU:s politik under alla steg i beslutsprocessen och förbättrar samrådsmekanismerna i detta avseende, vilket gör samråden med berörda parter till en väsentlig del av förberedandet och översynen av det politiska arbetet. Att främja och öka medborgarnas deltagande i det demokratiska livet i EU är också ett av de viktigaste målen och åtgärdsområden som lyftes fram i den tredje rapporten om EU-medborgarskapet i januari 2017 8 . Programmen ”Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap” och ”Ett Europa för medborgarna” syftar också till att värna om det europeiska medborgarskapet, främja de rättigheter som ett europeiskt medborgarskap innebär och förbättra villkoren för medborgerligt och demokratiskt deltagande på EU-nivå och genomför ett antal åtgärder för detta ändamål 9 . EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 10 strävar även efter att underlätta den digitala kontakten mellan förvaltningar å ena sidan och medborgare och företag å andra sidan för att tillhandahålla högkvalitativa allmänna tjänster.

·    Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Förslaget är även fullständigt konsekvent och förenligt med befintlig unionspolitik. Genom ändringen av förordningen uppdateras och förbättras ett antal specifika bestämmelser i den rättsliga ramen för medborgarinitiativet mot bakgrund av utvecklingen i EU:s lagstiftning sedan förordningen om medborgarinitiativet antogs 2011.

Detta omfattar i synnerhet reformen av regler för dataskydd och antagandet av förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) 11 2016. Den allmänna dataskyddsförordningen tillämpas fullt ut vid organisatörernas och medlemsstaternas behandling av personuppgifter enligt förordningen om medborgarinitiativet och föreskriver ett särskilt ansvar för att skydda personuppgifter som samlats in för medborgarinitiativet. Samtidigt garanterar förslaget tillämpningen av förordning (EG) nr 45/2001 12 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter, vilken gäller kommissionens behandling av personuppgifter inom ramen för den förordningen.

Med hänsyn till de särskilda bestämmelserna om medborgarinitiativets centrala system för insamling via internet, gör förslaget det samtidigt möjligt att bland annat ta hänsyn till förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden 13 . Att påskynda införandet av tjänster för elektronisk identifiering, såsom elektroniskt id-kort och e-signatur, är ett av huvudmålen i EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016–2020 14 inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden 15 .

2.    RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

·    Rättslig grund    

Förslaget grundar sig på artikel 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) om antagandet av bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för ett medborgarinitiativ enligt artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

·    Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

Förordningen avser ett område där EU har exklusiv befogenhet enligt artikel 24 i EUF-fördraget, eftersom enbart unionen får anta de regler och förfaranden som rör det europeiska medborgarinitiativet. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig.

·    Proportionalitetsprincipen

I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget går detta förslag inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

I förslaget föreskrivs ett antal målinriktade förbättringar när det gäller genomförandet av medborgarinitiativet i syfte att göra det mer tillgängligt och enklare att använda för organisatörer och medborgare. Detta inbegriper åtgärder som är kopplade till de nationella myndigheternas ansvarsområden i medlemsstaterna, nämligen att förenkla uppgiftskraven för undertecknarna och förbättra insamlingen av stödförklaringar via internet genom att inrätta ett centralt insamlingssystem för medborgarinitiativet.

Förslaget innehåller också mer begränsade ändringar på andra områden, såsom intygande av system för insamling via internet, kontroll och intygande av stödförklaringar i medlemsstaterna och bestämmelser om ansvar och påföljder i de fall där förslaget ger medlemsstaterna handlingsutrymme vid införlivandet i enlighet med nationell lagstiftning.

·    Val av instrument

Artikel 24 i EUF-fördraget föreskriver en särskild rättslig grund för det europeiska medborgarinitiativet och antagandet genom bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för ett medborgarinitiativ enligt artikel 11 i EU-fördraget. Endast en förordning som är direkt tillämplig kan tillhandahålla nödvändiga regler och villkor för genomförandet av ett instrument med en europeisk dimension, vilket medborgarinitiativet är.

Denna förordning syftar till att ändra och förbättra de nuvarande reglerna och villkoren som fastställs i förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet. Ändringen innebär också en möjlighet att förenkla förordningens nuvarande struktur för att förbättra tydligheten och samstämmigheten. Eftersom de ändringar som ska göras är omfattande och gäller de grundläggande bestämmelserna i den befintliga förordningen, bör den rättsakten upphävas och ersättas för tydlighetens skull för medborgare och organisatörer.

3.    RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

·    Efterhandsutvärderingar

För att utvärdera den befintliga lagstiftningen och kartlägga förbättringar för ändringen av förordning (EU) nr 211/2011 har kommissionen genomfört omfattande samråd med berörda parter, beställt ett antal studier om särskilda frågor och fått ett yttrande från Refit-plattformen. Förfarandet beskrivs nedan och presenteras i detalj i arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget. På grundval av detta arbete har kommissionen kartlagt ett antal brister i förordningen som har en inverkan på instrumentets ändamålsenlighet och effektivitet.

Problemen kan struktureras runt följande tre aspekter:

(i) Svårigheter som organisatörerna stöter på i registreringsfasen, vilket föranleder kommissionen att neka att registrera ett stort antal av de föreslagna medborgarinitiativen.

(ii) Komplexitet för organisatörerna att samla in stödförklaringar, vilket framgår av den låga andelen av framgångsrika initiativ, dvs. initiativ som uppnår det nödvändiga antalet underskrifter inom ett år av insamling.

(iii) Det låga antal initiativ som når tröskeln på en miljon och medborgarinitiativens hittills begränsade inverkan.

Flera regler som för närvarande föreskrivs i förordningen om medborgarinitiativet anses vara komplicerade och betungande för organisatörerna, undertecknarna och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Detta inbegriper särskilt följande: i) registreringsfasen, ii) medborgarinitiativets livscykel och tidsfrister, iii) inrättandet av system för insamling via internet och intygande av dessa system i medlemsstaterna, iv) olika krav på personuppgifter för dem som undertecknar medborgarinitiativ, och v) det faktum att organisatörerna ansvarar för insamlingen av personuppgifter. Flera berörda parter anser att effekterna och uppföljningen av de tre första framgångsrika initiativen hittills har varit begränsade.

·    Samråd med berörda parter

De samråd med berörda parter som har genomförts om förordningen om medborgarinitiativet gjordes i två faser:

– Den första fasen (2015–mars 2017) inleddes med kommissionens rapport om tillämpningen av förordningen om medborgarinitiativet. Denna fas syftade till att samla in synpunkter på förordningen och hur man kan förbättra instrumentet inom ramen för den befintliga rättsliga ramen. Man samlade även in synpunkter på huruvida förordningen behövde ändras. Flera riktade samråd med berörda parter har ägt rum som en del av utvärderingen som kommissionen och andra EU-institutioner, såsom Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen, har gjort. Arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar, som åtföljer förslaget, innehåller mer detaljerad information om dessa samråd och utvärderingar.

– Den andra fasen byggde på resultaten från den första fasen och inriktade sig på att samla in synpunkter på förslagen till förbättringar och alternativ för ändringen av förordningen, framför allt genom ett offentligt samråd som pågick i tolv veckor.

I det offentliga samrådet efterfrågades en allmän utvärdering av den nuvarande ramen och medborgarinitiativet samt förslag på förbättring och synpunkter på mer specifika aspekter enligt de viktigaste etapperna i medborgarinitiativets livscykel: i) förberedande fas, ii) registrering av initiativet, iii) insamling av stödförklaringar, iv) inlämning till kommissionen och uppföljning, samt v) insyn och information. Kommissionen mottog 5 323 svar, varav 98 % från medborgarna.

Sammantaget har synpunkter samlats in från ett stort antal berörda parter, framför allt från medborgare (undertecknare och eventuella undertecknare), organisatörer av medborgarinitiativ och organisationer i det civila samhället, men även från behöriga myndigheter i medlemsstaterna, forskare (universitet eller tankesmedjor), offentliga myndigheter som förvaltar liknande instrument för deltagande, värdtjänsteleverantörer och programvaruleverantörer samt dataskyddsmyndigheter i medlemsstaterna. När kommissionen analyserade och sammanfattade de insamlade uppgifterna låg fokus framför allt på synpunkter från medborgarna, organisatörerna och organisationer i det civila samhället, eftersom de är de huvudsakliga användarna av instrumentet. Resultaten av samrådet sammanfattas i en rapport som bifogas till arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget.

Följande förslag som framfördes under samrådet har införts i förslaget:

– Förbättringar i registreringsförfarandet, inbegripet möjligheten att delvis registrera initiativ.

– Kommissionen ska tillhandahålla en helpdesk och en samarbetsplattform via internet för medborgarinitiativet som ett forum för diskussion, rådgivning och stöd till organisatörerna.

– Kommissionen ska inrätta och driva ett centralt system för insamling via internet.

– Uppgiftskraven för undertecknarna förenklas och det kommer att bli möjligt för alla EU-medborgare att ge sitt stöd på grundval av nationalitet.

– Minimiåldern för undertecknarna är fastställd till 16 år.

– Organisatörerna kan välja startdatum för insamlingskampanjen.

– Det är möjligt för undertecknarna att hålla sig informerade via e-post.

Vissa förslag har inte beaktats eftersom de antingen ansågs vara mindre ändamålsenliga eller effektiva än andra förslag, eller eftersom de inte var rättsligt genomförbara. Arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget innehåller detaljerade förklaringar.

·    Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Kommissionen förlitade sig på följande externa sakkunskap:

Rekommendationer från andra EU-institutioner och organ, framför allt Europaparlamentets resolution om det europeiska medborgarinitiativet, och ett antal särskilda studier har bidragit till översynen 16 .

Fyra särskilda studier om genomförandet av medborgarinitiativet som har lanserats av kommissionen 17 :

– Utvärdering av IKT-konsekvenserna av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 för medborgarinitiativet.

– Studie om användningen av e-identifiering

för medborgarinitiativet.

– Studie om kraven på personuppgifter för medborgarinitiativet.

– Studie om systemen för insamling via internet och tekniska specifikationer i enlighet med förordning (EU) nr 211/2011 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011.

Dessutom har ett antal andra studier använts som underlag för översynen. Dessa studier är förtecknade i bilaga 1 till det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget.

Ändringen av förordningen om medborgarinitiativet har även diskuterats inom ramen för expertgruppen för medborgarinitiativet med deltagande av företrädare för nationella myndigheter i medlemsstaterna. Expertgruppen har också bidragit till översynen, framför allt när det gäller särskilda bidrag från flera delegationer 18 .

·    Konsekvensbedömning

Med tanke på dess institutionella karaktär har ändringen av förordning (EU) nr 211/2011 inga direkta betydande ekonomiska, sociala eller miljömässiga konsekvenser och en konsekvensbedömning ansågs inte vara nödvändig. De tekniska och praktiska åtgärderna för att förenkla medborgarinitiativet kan dock förväntas minska den administrativa bördan både för organisatörer och medlemsstater. De olika alternativen för att förbättra medborgarinitiativet har bedömts i det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer detta förslag och i ett antal särskilda studier om genomförandet av medborgarinitiativet.

·    Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Refit-plattformen antog ett yttrande om medborgarinitiativet i juni 2016 19 och angav ett antal sätt på vilka det kan förenklas, i synnerhet: i) förbättring av registreringsfasen samt rådgivning och stöd till organisatörerna, ii) förenkling av uppgiftskraven för undertecknarna, iii) åtgärder för att förenkla medborgarkommittén och minska ansvaret för organisatörerna, iv) tidsplan för medborgarinitiativet och startdatum för den tolv månader långa insamlingsperioden, v) förbättring av systemen för insamling via internet, och vi) främjande av informationsinsatser för medborgarinitiativet.

Förslaget innehåller förbättringar på alla dessa områden, i synnerhet ett antal bestämmelser som är i linje med rekommendationerna i detta yttrande, vilket förklaras närmare i det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer detta förslag.

Dessutom kommer flera av bestämmelserna i förslaget att möjliggöra en förbättrad ändamålsenlighet och effektivitet samt inbesparingar på flera områden, såsom insamling via internet, översättningar, formulär för stödförklaringar och inlämning av stödförklaringar till medlemsstaternas nationella myndigheter. Fokus ligger på att göra instrumentet mer tillgängligt och mindre betungande och kostsamt för organisatörerna och undertecknarna. Vissa av ändringarna gäller dock även effektiviteten och besparingar för de offentliga myndigheterna, inbegripet kommissionen och de behöriga nationella myndigheterna.    

·    Grundläggande rättigheter

Hänsyn tas i detta förslag till de grundläggande rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8, om vars och ens rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

4.    BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget avser ett antal särskilda budgetkonsekvenser som är kopplade till ett antal onlinesystem för medborgarinitiativet som kommissionen kommer att inrätta och tillgängliggöra för medborgare och organisatörer utan kostnad. Framför allt föreskrivs i förslaget inrättandet, underhåll och utveckling av följande nätbaserade verktyg: ett officiellt register för medborgarinitiativet (artikel 4), en samarbetsplattform för rådgivning och stöd till medborgare och organisatörer (artikel 4) och det centrala systemet för insamling via internet för medborgarinitiativet (artikel 10).

Finansieringsöversikten som åtföljer detta förslag innehåller en detaljerad bedömning av budgetkonsekvenserna och de personalresurser och administrativa resurser som krävs för att genomföra dessa system och tjänster för att förbättra medborgarinitiativet.

5.    ÖVRIGA INSLAG

·    Genomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

Enligt förslaget kommer kommissionen att se över hur medborgarinitiativet fungerar med jämna mellanrum och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur medborgarinitiativet tillämpas senast fem år från och med dagen för dess ikraftträdande och vart femte år därefter. Rapporterna kommer att vara offentliga.

·    Förklarande dokument (för direktiv)

Ej tillämpligt

·    Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

I förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet föreskrivs de förfaranden och villkor som krävs för EU:s medborgarinitiativ. Detta förslag innehåller ett antal förbättringar i syfte att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och enklare att använda för organisatörer och anhängare. Medborgarinitiativet ska kunna användas fullt ut som ett sätt att främja debatten och medborgarnas deltagande på unionsnivå och föra EU närmare medborgarna.

Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser

I artikel 1 fastställs förordningens tillämpningsområde.

I artikel 2 föreskrivs den rätt som varje unionsmedborgare som fyllt 16 år har att stödja ett initiativ genom att underteckna en stödförklaring i enlighet med denna förordning.

Artikel 3 innehåller bestämmelser om hur många undertecknare som krävs för att ett initiativ ska vara giltigt, inbegripet särskilt stöd genom minst en miljon underskrifter från minst en fjärdedel av medlemsstaterna. Vidare specificeras kravet på att man i minst en fjärdedel av medlemsstaterna måste ha ett minimiantal undertecknare som anges i bilaga I och som även fortsättningsvis ska motsvara det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750.

I artikel 4 anges kommissionens och medlemsstaternas åtgärder för att ge information och stöd till initiativens organisatörer. Den bygger på befintliga åtgärder enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 211/2011, inbegripet i synnerhet information och stöd samt medborgarinitiativets officiella register som förs av kommissionen. Genom den införs också krav på att göra en samarbetsplattform via internet för medborgarinitiativet tillgänglig. Den ska tillhandahålla ett diskussionsforum och ge organisatörerna information och råd, stöd till dem när det gäller översättningen av de viktigaste delarna av deras initiativ till alla officiella språk samt åtgärder avseende information och stöd som medlemsstaterna ska vidta för att föra unionen närmare medborgarna.

Kapitel 2 – Förfarandebestämmelser

Artikel 5 innehåller krav för initiativens organisatörer, inbegripet bildande och sammansättning av samt ansvarsområden för gruppen av organisatörer som består av minst sju unionsmedborgare som har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet och personer bosatta i minst sju av medlemsstaterna. Den gör det också möjligt för en rättslig enhet som inrättats i syfte att förvalta ett initiativ att betraktas som en grupp av organisatörer i enlighet med förordningen. Denna artikel innehåller också bestämmelser som förtydligar villkoren för det ansvar gruppen av organisatörer har. Även om gruppens ansvar för behandling av personuppgifter även i fortsättningen kommer att regleras genom den allmänna dataskyddsförordningen, föreskrivs det i denna artikel att gruppen av organisatörer ska vara solidariskt ansvariga för skada som under det att ett initiativ organiseras orsakas av olagliga handlingar som begås uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

I artikel 6 fastställs förfarandet och villkoren för kommissionens registrering av initiativ. Enligt den får stödförklaringarna samlas in först efter det att initiativet har registrerats, och i artikeln fastställs också kraven för att bevilja eller neka registrering. I denna artikel införs också möjligheten att delvis registrera initiativ i sådana fall då en del eller delar av initiativen, inbegripet deras huvudsakliga syfte, inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till EU-rättsakt för att tillämpa fördragen.

I artikel 7 anges att gruppen av organisatörer har rätt att dra tillbaka ett initiativ som har registrerats vid någon tidpunkt innan det överlämnas till kommissionen i enlighet med det förfarande som fastställs i förordningen.

I artikel 8 föreskrivs tidsfristerna för att samla in stödförklaringar, inbegripet rätten för organisatörerna att inom tre månader från registreringen av initiativet välja startdatum för insamlingsperioden och maximal löptid på tolv månader för insamlingsperioden.

Artikel 9 innehåller förfarandet och villkoren för insamlingen av stödförklaringarna. I artikeln förtydligas att stödförklaringar för initiativ får samlas in via internet eller på papper och att endast de formulär som överensstämmer med förlagorna i bilaga III till förordningen får användas för att samla in stödförklaringar. En person som skriver under en stödförklaring ska endast behöva tillhandahålla de personuppgifter som anges i bilaga III. Medlemsstaterna ska före den 1 juli 2019 underrätta kommissionen om de vill ingå i del A eller B i bilaga III. I artikeln införs också möjligheten för unionsmedborgarna att stödja ett initiativ via internet genom det centrala insamlingssystem som avses i artikel 10 med hjälp av ett anmält medel för elektronisk identifiering i den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014. I artikeln fastställs också att en person får underteckna en stödförklaring endast en gång.

Genom artikel 10 införs ett krav på kommissionen att senast den 1 januari 2020 inrätta och driva ett centralt system för insamling via internet som är gratis för organisatörerna av registrerade initiativ och som gör det möjligt för medborgarna att stödja initiativ via internet. I artikeln specificeras att systemet ska inrättas och drivas i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem. I artikeln föreskrivs också möjligheten för de medborgare som använder det centrala systemet för insamling via internet för det medborgarinitiativ som avses i artikel 10 att stödja initiativ genom stödförklaringar med hjälp av ett anmält medel för elektronisk identifiering eller elektronisk signatur i den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014 och fastställs medlemsstaternas motsvarande skyldigheter i detta avseende.

I artikel 11 föreskrivs möjligheten för organisatörerna att inrätta sina egna enskilda system för insamling via internet, säkerhetsdetaljer och tekniska detaljer för dessa system och förfarandet för kontroll av de behöriga nationella myndigheterna i medlemsstaterna. En sådan kontroll ska inte påverka de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt förordning (EU) 2016/679. Den bygger på villkoren enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 211/2011 och fastställer att de nya tekniska specifikationer för enskilda system för insamling via internet som ersätter kommissionens nuvarande genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011 ska antas senast den 1 januari 2020.

I artikel 12 föreskrivs att varje medlemsstat ska kontrollera och bestyrka de stödförklaringar som har undertecknats av deras medborgare. I artikeln förtydligas villkoren för den kontroll som ska utföras av de behöriga nationella myndigheterna och utfärdandet av ett intyg från dessa myndigheter med uppgift om antalet giltiga underskrifter som samlats in i varje medlemsstat.

I artikel 13 fastställs villkoren och tidsfristerna för inlämning av initiativ till kommissionen.

I artikel 14 fastställs offentliggörandet och den offentliga utfrågningen när det gäller de initiativ som lämnats in till kommissionen och föreskrivs villkoren för den offentliga utfrågningen i Europaparlamentet som ska äga rum inom tre månader räknat från den tidpunkt då organisatörerna lämnade in initiativet. Enligt artikeln höjs också kraven på deltagande av berörda parter och en balanserad representation av alla relevanta offentliga och privata intressen i utfrågningen som kommissionen och Europaparlamentet anordnar tillsammans. I artikeln föreskrivs också kommissionens representation på lämplig nivå och möjligheten för företrädare för unionens institutioner och rådgivande organ att delta i utfrågningen.

I artikel 15 föreskrivs förfarandet för kommissionens granskning av och svar på EU-medborgarnas initiativ, inbegripet kravet på kommissionen att ta emot gruppen av organisatörer på lämplig nivå och att i ett meddelande fastställa sina juridiska och politiska slutsatser när det gäller initiativet, de eventuella åtgärder som den avser att vidta och skälen för att vidta eller inte vidta åtgärder. I artikeln förlängs också tidsperioden för denna fas från tre månader enligt förordning (EU) nr 211/2011 till fem månader och införs särskilda bestämmelser om delgivning av kommissionens svar till andra EU-institutioner och rådgivande organ samt möjligheten att informera undertecknarna och medborgarna om det svar som gavs på initiativen.

Kapitel 3 – Övriga bestämmelserI artikel 16 fastställs krav på insyn när det gäller stöd- och finansieringskällor för initiativ under hela förfarandet och vid tiden för inlämning till kommissionen i enlighet med artikel 13.

I artikel 17 fastställs den informations- och kommunikationsverksamhet för medborgarinitiativet som kommissionen ska genomföra samt möjligheten för organisatörerna och kommissionen att samla in e-postmeddelanden från undertecknare för kommunikationsändamål, om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter för bestämda ändamål och i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

I artikel 18 föreskrivs att förordning (EU) 2016/679 ska tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt den här förordningen. Företrädaren för gruppen av organisatörer eller, i förekommande fall, den rättsliga enhet som inrättats i syfte att administrera initiativet och medlemsstaternas behöriga myndigheter är registeransvariga i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679. I artikeln föreskrivs också en uppsättning krav för skydd av personuppgifter, inbegripet tidsfristerna för när gruppen av organisatörer, kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska förstöra stödförklaringarna.

I artikel 19 anges att de behöriga myndigheter som utsetts i medlemsstaterna ska utföra de uppgifter som fastställs i förordningen och offentligöra denna information i registret.

I artikel 20 anges skyldigheten för medlemsstaterna att underrätta kommissionen om de särskilda bestämmelser som antagits för att genomföra förordningen i syfte att offentliggöra dessa nationella bestämmelser i registret.

Kapitel 4 – Delegerade akter och genomförandeakter

Genom artikel 21 inrättas en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011 för att genomföra artikel 11.5 om antagandet av tekniska specifikationer för de enskilda systemen för insamling via internet för medborgarinitiativet.

I artikel 22 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter om ändringar av bilagorna till denna förordning inom ramen för de relevanta bestämmelserna i förordningen.

I artikel 23 föreskrivs kommissionens befogenhet att anta delegerade akter på obestämd tid i syfte att ändra bilagorna till förordningen samt villkoren för utövande av den delegering av befogenheter som fastställs i förordningen.

Kapitel 5 – Slutbestämmelser

Artikel 24 innehåller en standardregel om översynen av tillämpningen av denna förordning och framläggandet av en rapport till Europaparlamentet och rådet senast fem år efter det datum då förordningen börjar tillämpas och därefter vart femte år.

I artikel 25 upphävs förordning (EU) nr 211/2011 och föreskrivs att hänvisningar till den upphävda rättsakten ska tolkas som hänvisningar till den här förordningen. 

Artikel 26 innehåller en standardregel för ikraftträdande och tillämpning, inklusive en övergångsperiod, som föreskrivs att förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 2020 med undantag för artiklarna 9.4, 10, 11.5 och 19–24 som ska tillämpas från och med ikraftträdandet av denna förordning.

2017/0220 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om det europeiska medborgarinitiativet

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 24,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 20 ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande 21 ,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) stärker unionsmedborgarskapet och förstärker ytterligare unionens demokratiska funktion, bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv. Det europeiska medborgarinitiativet (nedan kallat medborgarinitiativet) är ett unionsinstrument för deltagandedemokrati som ger medborgarna möjlighet att direkt vända sig till kommissionen med en begäran om att den ska lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att tillämpa fördragen; denna rätt liknar den som tilldelas Europaparlamentet enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och rådet enligt artikel 241 i EUF-fördraget.

(2)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 22 fastställde reglerna och förfarandena för medborgarinitiativet och kompletterades av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011 23 .

(3)Kommissionen räknade i sin rapport om tillämpningen av förordning (EU) nr 211/2011 från mars 2015 24 upp ett antal utmaningar som uppstår vid genomförandet av den förordningen och åtog sig att ytterligare undersöka vilken inverkan dessa problem har på medborgarinitiativets ändamålsenlighet och att förbättra dess funktion.

(4)I sin resolution om medborgarinitiativet av den 28 oktober 2015 25 uppmanade Europaparlamentet kommissionen att se över förordning (EU) nr 211/2011 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011.

(5)Denna förordning syftar till att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörerna och de som stöder ett initiativ för att uppnå medborgarinitiativets fulla potential som ett verktyg för att främja debatt och medborgardeltagande på europeisk nivå och för att föra unionen närmare medborgarna.

(6)För att uppnå dessa mål bör de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet vara tydliga, enkla och användarvänliga och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär. Det bör finnas en välavvägd balans mellan rättigheter och skyldigheter.

(7)Det är lämpligt att fastställa en minimiålder för personer som vill stödja ett medborgarinitiativ. För att uppnå medborgarinitiativets fulla potential som ett instrument för deltagandedemokrati och för att främja medborgardeltagande på unionsnivå, framför allt bland unga européer, bör åldern fastställas till 16 år.

(8)I enlighet med artikel 11.4 i EU-fördraget får ett antal unionsmedborgare – minst en miljon personer från ett betydande antal medlemsstater – ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

(9)För att säkerställa att medborgarinitiativen representerar unionsintresset, och samtidigt säkerställa att instrumentet ändå är lätt att använda, bör minimiantalet medlemsstater som medborgarna kommer från fastställas till en fjärdedel av medlemsstaterna.

(10)För att säkerställa att medborgarinitiativen är representativa och att liknande villkor gäller för medborgare som vill stödja ett initiativ är det också lämpligt att fastställa minimiantalet undertecknare från var och en av dessa medlemsstater. Minimiantalet undertecknare som krävs i varje medlemsstat bör fastställas enligt principen om degressiv proportionalitet och motsvara det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750.

(11)Alla medborgare i unionen bör ha rätt att stödja ett initiativ på papper eller via internet enligt liknande villkor oberoende av deras nationalitet eller bosättningsort.

(12)Även om personuppgifterna som behandlas vid tillämpningen av denna förordning kan inbegripa känsliga personuppgifter till följd av medborgarinitiativets karaktär som instrument för deltagandedemokrati, är det berättigat att kräva personuppgifter av de personer som stöder medborgarinitiativ och att behandla dessa uppgifter om detta krävs för att göra det möjligt att kontrollera stödförklaringarna i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

(13)För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt och tillhandahålla stöd för medborgare och organisatörer bör kommissionen tillhandahålla information och rådgivning till organisatörerna och tillgängliggöra en samarbetsplattform via internet för att tillhandahålla ett diskussionsforum, där man hittar information och råd om medborgarinitiativet. För att säkerställa närheten till medborgarna bör medlemsstaterna inrätta en eller flera kontaktpunkter på sina respektive territorier för att förse medborgarna med information och stöd när det gäller medborgarinitiativet.

(14)En viss organiserad struktur krävs för att kunna lansera och förvalta ett medborgarinitiativ på ett framgångsrikt sätt. Den strukturen bör utgöras av en grupp av organisatörer, bestående av fysiska personer som bor i minst sju olika medlemsstater, detta för att uppmuntra uppkomsten av frågor som rör hela unionen och främja eftertanke kring dessa frågor. För att främja insyn och en välfungerande och effektiv kommunikation bör gruppen av organisatörer utse en företrädare som under hela förfarandet samordnar mellan gruppen av organisatörer och unionsinstitutionerna. Gruppen av organisatörer bör ha möjlighet att, i enlighet med nationell lagstiftning, bilda en rättslig enhet för att förvalta ett initiativ. Den rättsliga enheten bör betraktas som en grupp av organisatörer för syftet med denna förordning.

(15)För att säkerställa att de medborgarinitiativ som föreslås kännetecknas av samstämmighet och insyn, och för att undvika en situation där underskrifter samlas in till stöd för ett förslag till medborgarinitiativ som inte uppfyller villkoren i fördragen och denna förordning, bör initiativ som uppfyller villkoren i denna förordning registreras av kommissionen innan man börjar samla in stödförklaringar från medborgarna. Kommissionen bör sköta registreringen i enlighet med de allmänna principerna för god förvaltningssed.

(16)För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt och med hänsyn till att de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör vara tydliga, enkla, användarvänliga och proportionerliga, är det lämpligt att delvis registrera ett initiativ i de fall då endast en del eller delar av initiativet uppfyller kraven för registrering enligt denna förordning. Initiativ bör delvis registreras när en betydande del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför ramen för kommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag på en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen och alla andra registreringskrav uppfylls. När det gäller omfattningen av att delvis registrera initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas och eventuella undertecknare bör informeras om omfattningen av registreringen och det faktum att stödförklaringar enbart samlas in enligt omfattningen av registreringen av initiativet.

(17)Stödförklaringar för ett medborgarinitiativ bör samlas in inom en bestämd tidsfrist. För att säkerställa att föreslagna medborgarinitiativ är aktuella och samtidigt ta hänsyn till hur komplicerat det är att samla in stödförklaringar i hela unionen, bör tidsfristen inte vara längre än tolv månader räknat från den dag då insamlingsperioden inleds, vilken gruppen av organisatörer bestämmer.

(18)För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörer och medborgare bör kommissionen inrätta och upprätthålla ett centralt system för insamling av stödförklaringar via internet. Systemet bör vara tillgängligt utan kostnad för grupper av organisatörer och bör omfatta de nödvändiga tekniska aspekter som gör det möjligt att samla in stödförklaringar via internet, vilket inbegriper värdtjänst, programvara och tillgänglighetsfunktioner för att se till att personer med funktionsnedsättning kan ge sitt stöd till initiativ. Systemet bör inrättas och underhållas i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 26 .

(19)Unionsmedborgare bör ha möjlighet att stödja initiativ via internet eller på papper genom att tillhandahålla de personuppgifter som fastslås i bilaga III till denna förordning. Medlemsstaterna bör meddela kommissionen om de vill ingå i del A eller B av bilaga III. Medborgare som använder medborgarinitiativets centrala system för insamling via internet bör ha möjlighet att stödja ett initiativ genom en elektronisk stödförklaring som undertecknas med hjälp av e-identifiering och e-signatur. Kommissionen och medlemsstaterna bör tillämpa de tekniska aspekter som behövs för detta ändamål inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 27 . Medborgarna bör underteckna en stödförklaring endast en gång.

(20)En grupp av organisatörer bör ha möjlighet att inrätta sina egna system för insamling via internet för att samla in stödförklaringar i hela unionen och möjlighet att avgöra i vilken medlemsstat de uppgifter som samlats in för initiativet bör lagras. Gruppen av organisatörer bör använda ett enda enskilt insamlingssystem för varje initiativ. Enskilda system för insamling via internet som inrättas och drivs av en grupp av organisatörer bör ha tillräckliga tekniska och säkerhetsmässiga funktioner för att säkerställa att uppgifterna samlas in, lagras och överförs på ett säkert sätt under hela förfarandet. I detta syfte bör kommissionen i samarbete med medlemsstaterna fastställa detaljerade tekniska specifikationer för enskilda system för insamling via internet. Kommissionen kan be om råd från Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), som ska bistå unionens institutioner vid utarbetandet och genomförandet av politik som rör säkerheten i nätverks- och informationssystem.

(21)Medlemsstaterna bör kontrollera att de enskilda systemen för insamling via internet som en grupp av organisatörer har inrättat uppfyller kraven i denna förordning och utfärda ett intyg på detta innan stödförklaringar samlas in. Intyget för de enskilda systemen för insamling via internet bör utfärdas av den behöriga nationella myndigheten i de medlemsstater där de insamlade uppgifterna lagras. Utan att det påverkar de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen bör medlemsstaterna utse den behöriga nationella myndighet som ansvarar för systemcertifieringen. Medlemsstaterna bör ömsesidigt erkänna de intyg som utfärdats av deras behöriga myndigheter.

(22)När ett initiativ har fått det nödvändiga antalet stödförklaringar från undertecknare bör varje medlemsstat ansvara för att kontrollera och bestyrka stödförklaringar som har undertecknats av dess medborgare för bedöma om det föreskrivna minimiantalet undertecknare som har rätt att stödja ett medborgarinitiativ har uppnåtts. Med tanke på behovet av att begränsa den administrativa bördan för medlemsstaterna bör sådana kontroller genomföras på grundval av lämpliga undersökningar som kan vara baserade på stickprovsundersökningar. Medlemsstaterna bör utfärda ett dokument som bestyrker det antal giltiga stödförklaringar som mottagits.

(23)För att främja deltagande och en offentlig debatt om de frågor som tagits upp som initiativ, då ett initiativ som stöds av tillräckligt många undertecknare och uppfyller de övriga kraven i denna förordning lämnas in till kommissionen, bör gruppen av organisatörer ha rätt att presentera initiativet vid en offentlig utfrågning på unionsnivå. Den offentliga utfrågningen bör anordnas av kommissionen och Europaparlamentet inom tre månader från det datum då initiativet lämnades in och man bör säkerställa en balanserad representation mellan berörda allmänna och privata intressen och att kommissionen är företrädd på en lämplig nivå. Företrädare för de andra institutionerna och unionens rådgivande organ liksom intresserade berörda parter bör ges möjlighet att delta i utfrågningen.

(24)För att säkerställa att medborgarna deltar i det demokratiska livet i unionen på ett effektivt sätt bör kommissionen undersöka ett giltigt initiativ och svara på det. Kommissionen bör därför redogöra för sina rättsliga och politiska slutsatser och ange vilka åtgärder den avser vidta inom fem månader efter mottagandet av initiativet. Kommissionen bör på ett tydligt, begripligt och utförligt sätt förklara orsakerna till de planerade åtgärderna och den bör även ange sina skäl om den inte avser att vidta några åtgärder.

(25)Stöd och finansiering för initiativ bör vara översiktliga. Därför bör grupper av organisatörer tillhandahålla uppdaterad information om källorna till stöd och finansiering för initiativ mellan det datum då initiativet registreras och det datum då det lämnas in till kommissionen. Enheter, framför allt de organisationer som enligt fördragen bidrar till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja, bör ges möjlighet att främja och ge stöd och finansiering till medborgarinitiativ, under förutsättning att detta sker i enlighet med de förfaranden och villkor som fastställs i denna förordning och med full öppenhet. 

(26)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2016/679 28 ska tillämpas på den behandling av personuppgifter som genomförs inom ramen för denna förordning. Av rättssäkerhetsskäl är det i detta hänseende lämpligt att klargöra att företrädaren för gruppen av organisatörer, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta initiativet, och medlemsstaternas behöriga myndigheter är registeransvariga i den mening som avses i förordning (EU) nr 2016/679 och att precisera hur länge personuppgifter som samlats in i samband med ett medborgarinitiativ får lagras. Företrädaren för gruppen av organisatörer, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta initiativet, och medlemsstaternas behöriga myndigheter bör i egenskap av registeransvariga vidta alla lämpliga åtgärder för att uppfylla de skyldigheter som föreskrivs i förordning (EU) nr 2016/679, särskilt sådana som rör databehandlingens laglighet, säkerheten i samband med denna, lämnandet av information samt de registrerades rättigheter. 

(27)Även om ansvaret och sanktionerna för behandling av personuppgifter fortfarande regleras i förordning (EU) nr 2016/679 bör gruppen av organisatörer vara solidariskt ansvarig i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning för skada som orsakas under det att ett initiativ organiseras av olagliga handlingar som begås uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. Dessutom bör medlemsstaterna se till att gruppen av organisatörer blir föremål för lämpliga sanktioner vid överträdelser av denna förordning. 

(28)[Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 29 gäller för kommissionens behandling av personuppgifter vid tillämpningen av denna förordning.] 

(29)För att bidra till främjandet av medborgarnas aktiva deltagande i det politiska livet i unionen bör kommissionen och organisatörerna i enlighet med dataskyddsbestämmelser kunna samla in undertecknarnas e-postadresser i syfte att hålla dem underrättade om ett initiativ, framför allt i syfte att tillhandahålla information om uppföljande åtgärder som svar på ett initiativ. Insamling av e-postadresser bör vara frivilligt och godkännas av undertecknarna. E-postadresser bör inte samlas in som en del av uppgifterna på blanketten för stödförklaring och eventuella undertecknare bör underrättas om att deras rätt att stödja ett initiativ inte är avhängig av om de ger sitt samtycke till insamling av deras e-postadress.

(30)För att möta framtida anpassningsbehov bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget i syfte att ändra bilagorna till denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(31)För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter i enlighet med denna förordning, framför allt när det gäller att precisera de tekniska specifikationerna för systemen för insamling via internet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 30 .

(32)Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8. 

(33)Av rättssäkerhetskäl och tydlighetsskäl bör förordning (EG) nr 211/2011 upphävas.

(34)Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med [artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett yttrande den [...] 31 ],

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett initiativ som uppmanar Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag när det gäller frågor där medborgarna i unionen anser att en unionsrättsakt krävs för att tillämpa fördragen (nedan kallat medborgarinitiativet eller initiativet).

Artikel 2

Rätt att stödja ett medborgarinitiativ

Varje unionsmedborgare som fyllt 16 år har rätt att stödja ett initiativ genom att underteckna en stödförklaring (nedan kallad undertecknaren) i enlighet med denna förordning.

Artikel 3

Antal undertecknare som krävs

1. Ett initiativ är giltigt i följande fall:

 

a) Det har fått stöd av minst en miljon undertecknare från minst en fjärdedel av medlemsstaterna.

b) I minst en fjärdedel av medlemsstaterna är antalet undertecknare minst lika med det minimiantal som anges i bilaga I, vilket motsvarar det antal ledamöter i Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med 750, vid tidpunkten för registreringen av initiativet.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska undertecknaren räknas i sin medlemsstat.

Artikel 4

Information och stöd från kommissionen och medlemsstaterna

1. Kommissionen ska på begäran tillhandahålla information och stöd när det gäller medborgarinitiativet till medborgare och grupper av organisatörer.

2. Kommissionen ska göra en samarbetsplattform tillgänglig via internet som förser medborgare och grupper av organisatörer med ett diskussionsforum samt information och råd om medborgarinitiativet.

Kostnaderna för att driva och underhålla samarbetsplattformen via internet ska belasta EU:s allmänna budget.

3. Kommissionen ska göra ett register tillgängligt på nätet (nedan kallat registret) som gör det möjligt för grupper av organisatörer att förvalta sitt initiativ under hela förfarandet. Registret ska innehålla en offentlig webbplats med information om medborgarinitiativet i allmänhet samt med särskilda initiativ och deras respektive status.

4. Efter det att kommissionen har registrerat ett initiativ i enlighet med artikel 6 ska den tillhandahålla en översättning av innehållet i initiativet till unionens alla officiella språk för offentliggörande av det i registret och användning av det för insamling av stödförklaringar i enlighet med denna förordning. En grupp av organisatörer får dessutom tillhandahålla översättningar till unionens alla officiella språk av den bilaga som offentliggörs i registret samt, i förekommande fall, av det utkast till rättsakt som avses i bilaga II och som har lämnats in i enlighet med artikel 6.2.

5. Kommissionen ska utarbeta en EU-tjänst för fildelning för överföring av stödförklaringar till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, i enlighet med artikel 12, som garanterar sekretess, integritet och autentisering vid överföring, och göra den tillgänglig för allmänheten kostnadsfritt.

6. Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera kontaktpunkter för att hjälpa grupper av organisatörer att upprätta ett medborgarinitiativ genom att ge information och stöd.

KAPITEL II

FÖRFARANDEBESTÄMMELSER

Artikel 5

Grupp av organisatörer

1. Ett initiativ ska förberedas och ledas av en grupp om minst sju fysiska personer (nedan kallad grupp av organisatörer). Ledamöter av Europaparlamentet ska inte räknas när det gäller detta minimiantal.

2. Medlemmarna i gruppen av organisatörer ska vara unionsmedborgare, ha uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet och personer bosatta i minst sju olika medlemsstater.

3. Gruppen av organisatörer ska utse två av sina deltagare till företrädare respektive ersättare, vilka ska samordna mellan dem och unionens institutioner under hela förfarandet och få i uppdrag att företräda gruppen av organisatörer (nedan kallade kontaktpersoner).

Gruppen av organisatörer får även utse högst två andra fysiska personer, som ska väljas bland dess medlemmar eller på annat sätt, som har i uppdrag att företräda kontaktpersonerna för kontakt med unionens institutioner under hela förfarandet.

4. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar avseende dess sammansättning under hela förfarandet och ska på lämpligt sätt styrka att kraven i punkterna 1 och 2 är uppfyllda. Ändringarna i gruppens sammansättning ska återspeglas i formulären för stödförklaringar, och namnen på de nuvarande och tidigare medlemmarna i gruppen av organisatörer ska finnas kvar i registret under hela förfarandet.

För varje initiativ ska kommissionen offentliggöra namnen på samtliga medlemmar i gruppen av organisatörer i registret.

5. Utan att det påverkar det ansvar som företrädaren för gruppen av organisatörer har som registeransvariga i den mening som avses i artikel 82.2 i förordning (EU) 2016/679 ska medlemmarna i en grupp av organisatörer vara solidariskt ansvariga i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning för skada som under det att ett initiativ organiseras orsakas av olagliga handlingar som begås uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

6. Utan att det påverkar påföljderna enligt artikel 84 i förordning (EU) 2016/679 ska medlemsstaterna säkerställa att medlemmarna i en grupp av organisatörer blir föremål för effektiva, proportionella och avskräckande påföljder vid överträdelse av denna förordning, särskilt för

a) oriktiga uppgifter,

b) användning av uppgifter i bedrägligt syfte.

7. Om en rättslig enhet har inrättats i enlighet med en medlemsstats nationella lagstiftning, särskilt för att administrera ett visst initiativ, ska denna rättsliga enhet betraktas som en grupp av organisatörer eller dess medlemmar, i förekommande fall, vid tillämpningen av punkterna 5 och 6, artikel 6.2 och 6.4–6.7, artiklarna 7–18 samt bilagorna II–VII, under förutsättning att den medlem i gruppen av organisatörer som utsetts till dess företrädare får i uppdrag att företräda den rättsliga enheten.

Artikel 6

Registrering

1. Stödförklaringar för ett initiativ får samlas in först efter det att initiativet har registrerats hos kommissionen.

2. Gruppen av organisatörer ska lämna in ansökan om registrering till kommissionen via registret.

När ansökan lämnas in ska gruppen av organisatörer också

a) överlämna den information som avses i bilaga II på ett av unionens officiella språk,

b) om den består av fler än sju ledamöter ange de sju ledamöter som ska beaktas för de ändamål som avses i artikel 5.1 och 5.2,

c) i förekommande fall ange att en rättslig enhet har inrättats i enlighet med artikel 5.7.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 5 och 6 ska kommissionen fatta beslut om en sådan ansökan inom två månader från inlämningen.

3. Kommissionen ska registrera initiativet i följande fall:

a) Gruppen av organisatörer har lämnat tillräckliga bevis om att den uppfyller de krav som anges i artikel 5.1 och 5.2 och har utsett kontaktpersoner i enlighet med artikel 5.3 första stycket.

b) I den situation som avses i artikel 5.7 har den rättsliga enheten inrättats särskilt för att administrera initiativet, och den medlem i gruppen av organisatörer som utsetts som dess företrädare har fått i uppdrag att företräda den rättsliga enheten.

c) Inga delar av initiativet faller uppenbart utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

d) Initiativet är inte uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande.

e) Initiativet strider inte uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. 

Om ett eller flera av de krav som anges i leden a–e inte är uppfyllda, ska kommissionen neka att registrera initiativet, utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4 och 5.

4. Om den anser att de krav som fastställs i punkt 3 a, 3 b, 3 d och 3 e är uppfyllda, men att kravet i punkt 3 c inte är uppfyllt, ska kommissionen inom en månad efter det att ansökan lämnats in underrätta gruppen av organisatörer om dess bedömning och skälen till denna.

I detta fall får gruppen av organisatörer antingen ändra initiativet så att hänsyn tas till kommissionens bedömning för att säkerställa att initiativet uppfyller det krav som fastställs i punkt 3 c eller behålla eller dra tillbaka det ursprungliga initiativet. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om sitt val inom en månad efter det att den mottagit kommissionens bedömning och motivera det och ska, i förekommande fall, göra ändringar i den information som avses i bilaga II för att ersätta det ursprungliga initiativet.

Om kommissionen tar emot informationen från organisatörerna gäller följande:

a) Den ska registrera initiativet, om det uppfyller de krav som avses i punkt 3 c.

b) Den ska registrera initiativet delvis om en väsentlig del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

c) Den ska i annat fall neka att registrera initiativet.

 

Kommissionen ska besluta om anmälan inom en månad efter mottagandet av informationen och, i förekommande fall, det ändrade initiativet från den grupp av organisatörer som avses i andra stycket.

5. Ett initiativ som har registrerats ska offentliggöras i registret.

Om kommissionen delvis registrerar ett initiativ gäller följande:

a) Den ska offentliggöra information om registreringens omfattning när det gäller initiativet i registret.

b) Gruppen av organisatörer ska säkerställa att eventuella undertecknare underrättas om registreringens omfattning när det gäller initiativet och om det faktum att stödförklaringar samlas in endast i förhållande till registreringens omfattning.

6. Kommissionen ska registrera ett initiativ med ett enda registreringsnummer och underrätta gruppen av organisatörer om detta.

7. Om kommissionen nekar att registrera eller endast delvis registrerar ett initiativ i enlighet med punkt 4, ska den informera gruppen av organisatörer om skälen till detta beslut och om all rättslig och utomrättslig prövning som står till dess förfogande.

8. Kommissionen ska informera Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om registreringen av ett initiativ.

Artikel 7

Tillbakadragande av ett initiativ

När som helst innan gruppen av organisatörer lämnar in initiativet till kommissionen i enlighet med artikel 13, får den dra tillbaka ett initiativ som har registrerats i enlighet med artikel 6. Ett sådant tillbakadragande ska offentliggöras i registret.

Artikel 8

Insamlingsperiod

1. Alla stödförklaringar ska samlas in inom en tidsperiod som inte överskrider tolv månader från och med det datum som gruppen av organisatörer valt (nedan kallad insamlingsperioden), utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum får inte vara senare än tre månader efter registreringen av initiativet i enlighet med artikel 6.

Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om det valda datumet senast tio arbetsdagar före det datumet. 

Om en grupp av organisatörer vill avsluta insamlingen av stödförklaringar före utgången av perioden på tolv månader efter början av insamlingsperioden, ska den underrätta kommissionen om det datum då insamlingsperioden ska upphöra.

2. Kommissionen ska ange början och slutet av insamlingsperioden i registret.

3. Kommissionen eller gruppen av organisatörer ska, i förekommande fall, stänga driften av det centrala systemet för insamling via internet i enlighet med artikel 10 eller av ett enskilt system för insamling via internet i enlighet med artikel 11 det datum då insamlingsperioden löper ut.

Artikel 9

Förfarande för insamling av stödförklaringar

1. Stödförklaringar får undertecknas elektroniskt eller på papper.

2. Endast de formulär som överensstämmer med förlagorna i bilaga III får användas för att samla in stödförklaringar.

Gruppen av organisatörer ska fylla i formulären i enlighet med bilaga III innan insamlingen av stödförklaringar påbörjas. Informationen i formulären ska motsvara informationen i registret.

Om gruppen av organisatörer väljer att samla in stödförklaringar via internet med hjälp av det centrala system för insamling som avses i artikel 10, ska kommissionen ansvara för att tillhandahålla lämpliga formulär i enlighet med bilaga III.

När ett initiativ har registrerats delvis i enlighet med artikel 6.4 ska formulären i bilaga III samt det centrala systemet för insamling via internet och ett enskilt system för insamling via internet, i förekommande fall, återspegla registreringens omfattning när det gäller initiativet. 

Stödförklaringsformulären får anpassas för insamlingen via internet.

Om medborgarna stöder ett initiativ via internet genom det centrala system för insamling som avses i artikel 10 med hjälp av ett anmält medel för elektronisk identifiering i den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014 i enlighet med artikel 10.4, ska inte bilaga III tillämpas. Unionsmedborgarna ska ange sin nationalitet och medlemsstaterna ska godta en minimiuppsättning uppgifter om en fysisk person i enlighet med kommissionens genomförandeförordning  (EU) 2015/1501 .

3. En person som skriver under en stödförklaring ska endast behöva tillhandahålla de personuppgifter som anges i bilaga III.

4. Medlemsstaterna ska före den 1 juli 2019 underrätta kommissionen om de vill ingå i del A eller B i bilaga III. De medlemsstater som vill ingå i del B i bilaga III ska ange för vilken typ av nummer på en personlig id-handling som undertecknarna ska tillhandahålla de fyra sista tecknen.

Senast den 1 januari 2020 ska kommissionen offentliggöra formulären i bilaga III i registret.

Medlemsstaterna får be kommissionen om att ingå i den andra delen av bilaga III, del A eller B. De ska underrätta kommissionen minst sex månader före det datum från och med vilket de nya formulären ska tillämpas.

5. Gruppen av organisatörer ska ansvara för insamlingen av stödförklaringarna från undertecknare på papper.

6. En person får underteckna en stödförklaring för ett visst initiativ endast en gång.

7. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om antalet insamlade stödförklaringar i varje medlemsstat minst varannan månad under insamlingsperioden och om det slutliga antalet inom tre månader efter slutet av insamlingsperioden för offentliggörande i registret.

Om det nödvändiga antalet stödförklaringar inte har uppnåtts eller om gruppen av organisatörer inte svarat inom tre månader efter slutet av insamlingsperioden, ska kommissionen avsluta initiativet och offentliggöra ett meddelande om detta i registret.

Artikel 10

System för insamling via internet

1. När det gäller insamling av stödförklaringar via internet ska kommissionen senast den 1 januari 2020 inrätta och driva ett centralt system för insamling via internet i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/46 av den 10 januari 2017.

Kostnaderna för att inrätta och driva det centrala systemet för insamling via internet ska belasta EU:s allmänna budget. Användningen av det centrala systemet för insamling via internet ska vara kostnadsfri.

Det centrala systemet för insamling via internet ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

De uppgifter som erhålls genom det centrala systemet för insamling via internet ska lagras i de servrar som kommissionen ställt till förfogande för detta ändamål.

Det centrala systemet för insamling via internet ska göra det möjligt att lägga in de stödförklaringar som samlats in på papper.

2. Kommissionen ska för varje initiativ säkerställa att stödförklaringarna får samlas in genom det centrala systemet för insamling via internet under den insamlingsperiod som fastställts i enlighet med artikel 8.

3. Inom en månad efter registreringen av ett initiativ, och senast tio arbetsdagar före insamlingsperiodens början, ska gruppen av organisatörer underrätta kommissionen om man vill använda det centrala systemet för insamling via internet och om den vill lägga in de stödförklaringar som samlats in på papper.

Om en grupp av organisatörer vill lägga in de stödförklaringar som samlats in på papper, ska den lägga in alla stödförklaringar som samlats in på papper senast två månader efter utgången av insamlingsperioden och underrätta kommissionen om detta.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa följande:

a) Medborgare får stödja initiativen via internet genom stödförklaringar med hjälp av ett anmält medel för elektronisk identifiering eller elektronisk signatur i den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden.

b) Kommissionens e-IDAS-knutpunkt som utvecklats inom ramen för förordning  (EU) nr 910/2014  och kommissionens genomförandeförordning  (EU) 2015/1501 erkänns.

Artikel 11

Enskilt system för insamling via internet

1. Om en grupp av organisatörer inte använder det centrala systemet för insamling via internet, kan den samla in stödförklaringar via internet i flera eller alla medlemsstater genom ett annat system för insamling (nedan kallat enskilt system för insamling via internet).

De uppgifter som samlas in genom det enskilda systemet för insamling via internet ska lagras på en medlemsstats territorium.

2. Gruppen av organisatörer ska säkerställa att det enskilda systemet för insamling via internet uppfyller kraven i punkt 4 och artikel 17.3 under insamlingsperioden.

3. Efter registreringen av initiativet och före insamlingsperiodens början och utan att det påverkar de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt kapitel VI i förordning (EU) 2016/679, ska gruppen av organisatörer begära att den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de insamlade uppgifterna lagras genom det enskilda systemet för insamling via internet intygar att systemet uppfyller kraven i punkt 4.

Om ett enskilt system för insamling via internet uppfyller dessa krav, ska den behöriga myndigheten inom en månad utfärda ett intyg för detta i enlighet med förlagan i bilaga IV. Gruppen av organisatörer ska kopiera detta intyg eller dessa intyg som är offentligt tillgängliga på den webbplats som används för det enskilda systemet för insamling via internet.

Medlemsstaterna ska erkänna de intyg som utfärdas av de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater.

4. Individuella system för insamling via internet ska ha lämpliga säkerhetsfunktioner och tekniska lösningar för att under hela insamlingsperioden säkerställa följande:

a) Endast fysiska personer får underteckna en stödförklaring.

b) Den information som ges i initiativet motsvarar den offentliggjorda informationen i registret.

c) Uppgifter samlas in från undertecknare i enlighet med bilaga III.

d) Uppgifter från undertecknare samlas in och lagras på ett säkert sätt.

5. Kommissionen ska senast den 1 januari 2020 anta tekniska specifikationer för genomförandet av punkt 4 i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.

Kommissionen får rådfråga Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) vid utarbetandet av de tekniska specifikationer som avses i det första stycket.

6. När stödförklaringar samlas in genom individuella system för insamling via internet, får insamlingsperioden inledas först när det intyg som avses i punkt 3 har utfärdats för vart och ett av dessa system.

Artikel 12

Medlemsstaternas kontroll och intygande av stödförklaringar

1. Varje medlemsstat (nedan kallad den ansvariga medlemsstaten) ska kontrollera och intyga att de stödförklaringar som undertecknas av medborgarna följer bestämmelserna i denna förordning.

2. Inom tre månader från insamlingsperiodens slut, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3, ska gruppen av organisatörer lämna in de stödförklaringar som samlats in via internet eller på papper till de behöriga myndigheter som avses i artikel 19.2 i den ansvariga medlemsstaten.

Gruppen av organisatörer ska lämna in stödförklaringarna till de behöriga myndigheterna först när det minimiantal undertecknare som fastställs i artikel 3 har uppnåtts för initiativet.

Stödförklaringar ska lämnas in till varje behörig myndighet i den ansvariga medlemsstaten endast en gång och formuläret i bilaga V ska användas.

De stödförklaringar som samlats in via internet ska lämnas in enligt ett elektroniskt schema som kommissionen offentliggjort.

De stödförklaringar som samlats in på papper och de som samlats in genom ett enskilt system för insamling via internet ska lämnas in separat.

3. Kommissionen ska till den behöriga myndigheten i den ansvariga medlemsstaten lämna in både de stödförklaringar som samlats in genom det centrala systemet för insamling via internet och de som samlats in på papper och lagts in i enlighet med artikel 10.3 andra stycket.

Om en grupp av organisatörer har samlat in stödförklaringar genom ett enskilt system för insamling via internet, får den begära att kommissionen lämnar in dessa stödförklaringar till den behöriga myndigheten i den ansvariga medlemsstaten.

Kommissionen ska lämna in stödförklaringarna i enlighet med punkt 2 andra, tredje och fjärde stycket och använda EU:s fildelningstjänst som avses i artikel 4.5.

4. De behöriga myndigheterna ska inom tre månader räknat från mottagandet av stödförklaringarna kontrollera dessa utifrån ändamålsenliga kontroller som får grundas på slumpvisa stickprov i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

Om stödförklaringar som samlas in via internet och på papper lämnas in separat, ska denna tidsfrist börja löpa när den behöriga myndigheten har mottagit alla stödförklaringar.

Vid kontrollen av de stödförklaringar som samlats in på papper ska inte äktheten av underskrifterna behöva bestyrkas.

5. Den behöriga myndigheten ska på grundval av utförda kontroller intyga det giltiga antalet stödförklaringar för den berörda medlemsstaten. Detta intyg ska tillhandahållas kostnadsfritt till gruppen av organisatörer med användning av förlagan i bilaga VI.

I intyget ska antalet giltiga stödförklaringar som samlats in på papper och via internet specificeras, inbegripet de som samlats in på papper och lagts in i enlighet med artikel 10.3 andra stycket.

Artikel 13

Inlämning till kommissionen

Inom tre månader efter det att den erhållit det senaste intyget enligt artikel 12.5 ska gruppen av organisatörer överlämna initiativet till kommissionen.

Gruppen av organisatörer ska fylla i och lämna in formuläret i bilaga VII tillsammans med kopior, på papper eller elektroniskt, av de intyg som avses i artikel 12.5.

Kommissionen ska offentliggöra formuläret i bilaga VII i registret.

Artikel 14

Offentliggörande och offentlig utfrågning

1. Om kommissionen tar emot ett giltigt initiativ där stödförklaringarna har samlats in och godkänts i enlighet med artiklarna 8–12, ska den utan dröjsmål offentliggöra ett meddelande om detta i registret och överlämna initiativet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

2. Inom tre månader efter inlämningen av initiativet, ska gruppen av organisatörer ges tillfälle att lägga fram initiativet vid en offentlig utfrågning.

Kommissionen och Europaparlamentet ska tillsammans anordna den offentliga utfrågningen i Europaparlamentet. Företrädare för de andra institutionerna och unionens rådgivande organ samt berörda parter ska ges möjlighet att delta i utfrågningen.

Kommissionen och Europaparlamentet ska säkerställa en balanserad representation mellan berörda allmänna och privata intressen.

3. Kommissionen ska vid utfrågningen vara företrädd på lämplig nivå.

Artikel 15

Kommissionens granskning

1. Inom en månad efter inlämningen av initiativet ska kommissionen ta emot gruppen av organisatörer på lämplig nivå för att i detalj låta dem förklara det ämne som tas upp i initiativet.

2. Inom fem månader efter offentliggörandet av initiativet i enlighet med artikel 14.1 och efter den offentliga utfrågning som avses i artikel 14.2 ska kommissionen i ett meddelande redogöra för sina juridiska och politiska slutsatser när det gäller initiativet, de åtgärder som den avser att vidta och, i förekommande fall, skälen för att vidta eller inte vidta åtgärder.

Meddelandet ska delges gruppen av organisatörer, Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén och ska offentliggöras.

3. Kommissionen och gruppen av organisatörer får meddela undertecknarna om svaret på initiativet i enlighet med artikel 17.2 och 17.3.

KAPITEL III

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 16

Insyn

Gruppen av organisatörer ska för offentliggörande i registret och, i förekommande fall, på sin kampanjwebbplats, tillhandahålla information om de stöd- och finansieringskällor för initiativet som överstiger 500 euro per sponsor.

Denna information ska uppdateras åtminstone varannan månad under perioden från datumet för registreringen till det datum då initiativet lämnades in till kommissionen i enlighet med artikel 13.

Artikel 17

Kommunikation

1. Kommissionen ska öka allmänhetens medvetenhet om medborgarinitiativet genom kommunikationsverksamhet och informationskampanjer och på så sätt bidra till att främja medborgarnas aktiva deltagande i unionens politiska liv.

2. Om undertecknaren ger sitt samtycke får en grupp av organisatörer eller kommissionen samla in hans eller hennes e-postadress för kommunikations- och informationsverksamhet avseende det berörda initiativet.

Eventuella undertecknare ska underrättas om att deras rätt att stödja ett initiativ inte är avhängigt av om de ger sitt samtycke till insamling av deras e-postadress.

3. E-postadresser får inte samlas in som en del av stödförklaringsformulären. De får dock samlas in samtidigt som stödförklaringarna under förutsättning att de behandlas separat.

Artikel 18

Skydd av personuppgifter

1. Företrädaren för gruppen av organisatörer ska vara den registeransvarige i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679. Om den rättsliga enhet som avses i artikel 5.7 inrättas, ska denna enhet vara den registeransvarige.

2. De personuppgifter som lämnas i stödförklaringarna ska samlas in för de transaktioner som krävs för säker insamling och lagring i enlighet med artiklarna 9–11 för inlämning till medlemsstaterna, kontroll och intygande i enlighet med artikel 12 samt för nödvändiga kvalitetskontroller och statistiska analyser.

3. Gruppen av organisatörer och kommissionen ska, i förekommande fall, förstöra alla stödförklaringar som har undertecknats för ett initiativ och eventuella kopior av dessa senast en månad efter det att initiativet lämnades in till kommissionen i enlighet med artikel 13, eller inom 21 månader efter insamlingsperiodens början, beroende på vilken dag som infaller först. Om ett initiativ dras tillbaka efter insamlingsperiodens början, ska stödförklaringarna och eventuella kopior av dessa förstöras senast en månad efter tillbakadragandet.

4. Den behöriga myndigheten ska förstöra alla stödförklaringar och kopior av dessa senast tre månader efter utfärdandet av det intyg som avses i artikel 12.5.

5. Stödförklaringar för ett visst initiativ och kopior av dessa får bevaras längre än de tidsfrister som anges i punkterna 3 och 4 om det är nödvändigt i samband med rättsliga eller administrativa förfaranden som rör det berörda initiativet. De ska förstöras senast en månad efter det datum förfarandena avslutats genom ett slutgiltigt beslut.

6. Kommissionen och gruppen av organisatör ska förstöra registren över de e-postadresser som samlats in i enlighet med artikel 17.2, i förekommande fall, senast en månad efter tillbakadragandet av ett initiativ eller 12 månader efter slutet av insamlingsperioden eller inlämningen av medborgarinitiativet till kommissionen. Om kommissionen i ett meddelande anger vilka åtgärder den tänker vidta i enlighet med artikel 15.2, ska registren över e-postadresserna förstöras senast tre år efter offentliggörandet av meddelandet.

7. Utan att det påverkar deras rättigheter enligt förordning (EG) nr 45/2001 ska medlemmarna i en grupp av organisatörer ha rätt att begära att deras personuppgifter tas bort från registret efter två år räknat från datumet för registreringen av det aktuella initiativet.

Artikel 19

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna

1. Vid tillämpningen av artikel 11 ska varje medlemsstat utse en eller flera behöriga myndigheter som ansvarar för utfärdandet av det intyg som avses i artikel 11.3.

2. Vid tillämpningen av artikel 12 ska varje medlemsstat utse en behörig myndighet som ansvarar för att samordna kontrollen av stödförklaringar och för att utfärda de intyg som avses i artikel 12.5.

3. Senast den 1 januari 2020 ska medlemsstaterna meddela kommissionen namn och adress till de myndigheter som utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2. De ska informera kommissionen om alla uppdateringar av denna information.

Kommissionen ska göra namn och adress till de myndigheter som utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2 tillgängliga i registret.

Artikel 20

Överlämnande av nationella bestämmelser

1. Varje medlemsstat ska senast den 1 januari 2020 underrätta kommissionen om de särskilda bestämmelser som den antar för att genomföra denna förordning.

2. Kommissionen ska göra bestämmelserna offentligt tillgängliga i registret på det språk som medlemsstaterna använder för kommunikation i enlighet med punkt 1.

KAPITEL IV

DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 21

Kommittéförfarande

1. Vid genomförandet av artikel 11.5 ska kommissionen biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 22

Delegerade befogenheter

Kommissionen ges befogenhet att, genom delegerade rättsakter i enlighet med artikel 23, anta ändringar av bilagorna till denna förordning inom ramen för de relevanta bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 23

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 22 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [den dag då den grundläggande lagstiftningsakten träder i kraft eller ett annat datum som fastställs av medlagstiftarna].

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 22 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 22 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader] från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 24

Översyn

Kommissionen ska regelbundet se över hur medborgarinitiativet fungerar och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur denna förordning tillämpas senast fem år från och med dagen för dess ikraftträdande och vart femte år därefter. Rapporten ska offentliggöras.

Artikel 25

Upphävande

Förordning (EU) nr 211/2011 ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2020.

Hänvisningar till förordning (EU) nr 211/2011 ska betraktas som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 26

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Artiklarna 9.4, 10, 11.5 och 19–24 ska dock gälla från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar    På rådets vägnar

Talman    Ordförande

Finansieringsöversikt för rättsakt

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

1.2.Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

1.3.Typ av förslag eller initiativ

1.4.Mål

1.5.Motivering till förslaget eller initiativet

1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

1.7.Planerad metod för genomförandet

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

3.2.2.Beräknad inverkan på driftsanslagen

3.2.3.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

3.2.5.Bidrag från tredje part

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet

1.2.Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 32  

Avdelning 18: Migration och inrikes frågor

Avdelning 25: Kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning

Avdelning 26: Kommissionens administration

Avdelning 33: Rättsliga frågor och konsumentfrågor

1.3.Typ av förslag eller initiativ

 Ny åtgärd 

 Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 33  

Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden 

 Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny 

1.4.Mål

1.4.1.Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

Det europeiska medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget (artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen, artikel 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och har genomförts genom förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet som trädde i kraft i april 2012.

Det är ett instrument som syftar till att främja medborgarnas engagemang i Europeiska unionens demokratiska liv genom att ge dem möjlighet att direkt uppmana kommissionen att lägga fram förslag till unionsrättsakter för att tillämpa fördragen.

Översynen av förordningen efter de första fem tillämpningsåren, vilket sker genom att man ersätter den nuvarande förordningen med en ny, är en del av Europeiska kommissionens åtagande att ge EU ökad demokratisk legitimitet genom ökat engagemang och deltagande från medborgarnas sida, vilket ingår i Juncker-kommissionens politiska riktlinjer, närmare bestämt prioritering nr 10 – En union i demokratisk förändring.

Genom det nya förslaget försöker man få det europeiska medborgarinitiativet att fungera bättre genom att ta itu med de brister som konstaterats vid tillämpningen, varvid de främsta politiska målen är att i) göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörerna och för dem som stöder initiativet och ii) få det europeiska medborgarinitiativet att utveckla sin fulla potentialen när det gäller dels att främja debatten och medborgarnas deltagande på europeisk nivå, dels att föra EU närmare medborgarna.

Det hänvisas vidare till genomförandet av instrumentet det europeiska medborgarinitiativet i kommissionens generalsekretariats strategiska plan 2016–2020, inom det specifika målet C.2: Ett mer demokratiskt och ansvarigt EU som öppnar upp beslutsfattandet och stärker sin dialog med medborgare, berörda parter och nationella parlament.

1.4.2.Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Specifikt mål nr

Mål nr 1: Att effektivt hantera administrationen vid tillämpningen av det europeiska medborgarinitiativet och ge stöd till organisatörerna.

Mål nr 2: Att erbjuda organisatörerna tekniskt stöd och sköta kopplade it-projekt.

Mål nr 3: Att tillhandahålla ett centralt system för insamling via internet av stödförklaringar och sköta medborgarinitiativets register.

Mål nr 4: Att erbjuda organisatörerna tekniskt och organisatoriskt stöd via en samarbetsplattform via internet för det europeiska medborgarinitiativet, som kommer att drivas i samarbete med en extern partner.

Mål nr 5: Att lyfta fram medborgarinitiativet med hjälp av kommunikations- och informationsverktyg.

Mål nr 6: Att översätta initiativen.

Mål nr 7: Att anordna de möten med organisatörerna som kommissionen kallar till såsom del av arbetet med att gå igenom och bedöma framgångsrika initiativ.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

Mål nr 1 faller inom området för avdelning 25: Kommissionens politiska samordning och juridiska rådgivning.

Mål nr 2 faller inom området för kapitel 26.03: Tjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare.

Mål nr 3 och 4 faller inom området för kapitel 18.04: Främja europeiskt medborgarskap, och kapitel 26.03: Tjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare.

Mål nr 5, 6 och 7 faller inom området för kapitel 18.04: Främja europeiskt medborgarskap.

1.4.3.Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

1 Att öka antalet ansökningar om registrering

2 Att öka antalet initiativ som registreras av kommissionen

3 Att säkerställa hela 12 månaders insamling via internet för alla initiativ

4 Att öka det genomsnittliga antalet stödförklaringar som samlas in per initiativ

5 Att öka antalet initiativ som uppnår det nödvändiga antalet stödförklaringar

6 Att öka antalet initiativ som blir föremål för uppföljning från kommissionen

7 Att öka medborgarnas medvetenhet om instrumentet

1.4.4.Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

Indikator 1: Antal ansökningar som kommissionen får in

Basvärde 1: 13 ansökningar per år i genomsnitt sedan 2012

Indikator 2: Andel registrerade initiativ    

Basvärde 2: I genomsnitt 70 % av ansökningarna på 5 år

Indikator 3a: Antal initiativ som använder det centrala systemet för insamling via internet

Basvärde 3a: 70 % av initiativen använder kommissionens programvara och servrar

Indikator 3b: Datum för intyg på ett system för insamling via internet jämfört med startdatum för insamling

Basvärde 3b: I genomsnitt cirka en månad efter registreringsdatumet för system på kommissionens servrar

Indikator 4: Antal insamlade stödförklaringar per initiativ i slutet av den 12 månader långa insamlingsperioden

Basvärde 4: Kommissionen har ingen exakt siffra, utom för de tre framgångrika initiativen

Indikator 5: Antal framgångsrika initiativ

Basvärde 5: Tre initiativ på fem år

Indikator 6: Öka antalet initiativ som blir föremål för uppföljning från kommissionen

Basvärde 6: Två initiativ på fem år

Indikator 7a: Resultat av enkäter om hur väl EU-medborgarna känner till sina rättigheter (Eurobarometer)

Basvärde 7a: Enligt Flash Eurobarometer 430 från oktober 2015 svarade två tredjedelar (66 %) av de tillfrågade jakande på frågan om EU-medborgare har rätt att delta i ett medborgarinitiativ.

Indikator 7b: Antal medborgare som får information via e-post om instrumentet/om framgångsrika initiativ

Basvärde 7b: Ej tillämpligt

Indikator 7c: Antal deltagare på samarbetsplattformen via internet

Basvärde 7c: Ej tillämpligt

1.5.Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1.Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Genomförande av bestämmelserna i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt gällande medborgarinitiativet.

1.5.2.Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå

Initiativet omfattas av unionens exklusiva behörighet i enlighet med artikel 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig.

Europeiska medborgarinitiativet har till sin natur en EU-dimension eftersom det gäller processen för utarbetande av förslag till en unionsrättsakt.

1.5.3.Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

Instrumentet för det europeiska medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget och omsattes i praktiken genom förordning 211/2011 av den 1 april 2012.

Detta förslag ersätter den förordningen.

Erfarenheterna av de första fem tillämpningsåren visar tydligt att kommissionen måste ge organisatörerna mycket mer konkret tekniskt, organisatoriskt och juridiskt stöd så att de kan driva sina initiativ effektivt.

Det har därför bedömts nödvändigt att förse organisatörerna med ett färdigt centralt system för insamling av stödförklaringar via internet, vilket planeras enligt förslaget.

Andra it-verktyg till stöd för medborgarinitiativet omfattar registret/webbplatsen (som redan finns och kommer att integreras med det centrala systemet för insamling via internet) och samarbetsplattformen via internet (i detta skede tillhandahållen via ett pilotprojekt hos Europaparlamentet), vilka båda planeras enligt förslaget.

Det bedömdes emellertid också att kommunikations- och informationsinsatserna behövde stärkas för att öka medborgardeltagandet. En ny bestämmelse om kommunikation ingår i förslaget.

Med anledning av den arbetsbelastning som tillämpningen av den nuvarande förordningen om medborgarinitiativet har inneburit, har personalresurser avsatta till uppgiften ökat kraftigt under de senaste fem åren. Antalet kommer inte att ändras med den nya förordningen.

1.5.4.Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

It-projekt som stöder genomförandet av medborgarinitiativet, särskilt insamlingen av stödförklaringar via internet, stöttades tidigare genom ISA-programmet och stöds nu genom ISA2-programmet.

Dessa projekt bidrar till förbättrad driftskompatibilitet mellan offentliga förvaltningar och med deras medborgare samt företag över gränserna.

1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

◻ Förslag eller initiativ som pågår under en begränsad tid

   Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ.

   Det påverkar resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ.

☑ Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid

Efter en inledande period 1.1.2019–31.12.2019

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.Planerad metod för genomförandet 34  

Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

inom dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer

   via genomförandeorgan

Delad förvaltning med medlemsstaterna

Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet delegeras till

tredjeländer eller organ som de har utsett

internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

EIB och Europeiska investeringsfonden

organ som avses i artiklarna 208 och 209 i budgetförordningen

offentligrättsliga organ

privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

Anmärkning 1:

Observera i jämförande syfte följande budgetanslag, som tillfaller den nuvarande förordningen om medborgarinitiativet:

2017:

- 0,840 miljoner euro under budgetrubriken för medborgarinitiativet (18 04 01 02),

- 0,561 miljoner euro under budgetrubriken för ISA2-programmet (26 03 01 00),

- 0,500 miljoner euro inom ramen för Pilotprojekt – Ny teknik och informations- och kommunikationsverktyg för att genomföra och förenkla det europeiska medborgarinitiativet (25 01 77 04).

2018 (dessa budgetanslag är inte bekräftade vid tidpunkten för antagandet av lagförslaget):

- 0,740 miljoner euro under budgetrubriken för medborgarinitiativet (18 04 01 02),

- 0,560 miljoner euro under budgetrubriken för ISA2-programmet (26 03 01 00),

Anmärkning 2:

Observera att datum för antagandet och ikraftträdandet av den nya förordningen kan i detta skede inte anges med bestämdhet. Uppgiften om den inledande perioden kan därför behöva anpassas.

Anmärkning 3:

Observera att förberedelserna för att inrätta det centrala systemet för insamling av stödförklaringar via internet som avses i specifikt mål 3 ska starta redan 2018 med hjälp av anslag till den nuvarande förordningen om medborgarinitiativet i budgetförslaget för 2018.

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder:

Övervakning och rapportering sköts av kommissionens tjänstemän inom ramen för de befintliga regler som styr Generalsekretariatets och GD Informationstekniks verksamhet.

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.2.1.Risker som identifierats

Bristen på kommunikations- och informationsverksamhet kan leda till ett lägre deltagande, vilket leder till ett lägre antal registrerade och framgångsrika initiativ (se förväntningarna i punkt 1.4.3).

Bristen på effektivt tekniskt och organisatoriskt stöd för organisatörerna kan leda till ett lägre antal framgångsrika initiativ (se förväntningarna i punkt 1.4.3).

2.2.2.Uppgifter om det interna kontrollsystemet

Verksamheten omfattas av de befintliga systemen för intern kontroll vid Generalsekretariatet och GD Informationsteknik.

2.2.3.Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller – bedömning av förväntad risk för fel

Detta initiativ kommer sannolikt inte att ha någon effekt på det uppskattade totala riskbeloppet eller på kontrollkostnadsindikatorn. Såsom nämns i Generalsekretariatets årliga verksamhetsrapport för 2016 är det uppskattade totala riskbeloppet i Generalsekretariatet 0 euro och indikatorn för kontrollkostnaderna (kostnader för kontroll/betalningar) är 1,74 %.

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

Ej tillämpligt

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

·Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av

anslag

Bidrag

Nummer 1A

Rubrik: Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Diff. 35

från Efta-länder 36

från kandidat-länder 37 .

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

26 03 01 00

Diff.

JA

JA

NEJ

JA 

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av

anslag

Bidrag

Nummer: 3

Rubrik: Säkerhet och medborgarskap

Diff./Icke-diff 38 .

från Efta-länder 39

från kandidat-länder 40 .

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

18 04 01 02

Diff.

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

33 02 01

Diff.

JA

JA

JA

NEJ

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av

anslag

Bidrag

Nummer: 5

Rubrik: Administrativa utgifter

Diff./Icke-diff 41 .

från Efta-länder 42

från kandidat-länder 43 .

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

25 01 01 01 01

25 01 02 11 01

25 01 02 11 02

26 01 01 01 01

Icke-diff.

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Nya budgetrubriker som föreslås

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ av

anslag

Bidrag

Nummer

[…][Rubrik………………………………………]

Diff./Icke-diff.

från Efta-länder

från kandidat-länder

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

[…][XX.YY.YY.YY]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna

[Dessa uppgifter ska anges på databladet för budgetuppgifter av administrativ natur (andra dokumentet i bilagan till denna finansieringsöversikt), vilket ska laddas upp i CISNet som underlag för samråden mellan kommissionens avdelningar.]

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga

budgetramen

Nummer: 1A

Rubrik: Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

GD: Informationsteknik

År

2019

År

2020

 Driftsanslag

Budgetrubrik (nr): 26 03 01 00

Åtaganden

(1)

0,620

0,110

Betalningar

(2)

0,310

0,420

Budgetrubrik (nr)

Åtaganden

(1a)

Betalningar

(2a)

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program 44  

Budgetrubrik (nr)

(3)

TOTALA anslag

för GD Informationsteknik

Åtaganden

=1+1a +3

0,620

0,110

Betalningar

=2 + 2a +3

0,310

0,420

TOTALA driftsanslag

Åtaganden

(4)

0,620

0,110

Betalningar

(5)

0,310

0,420

 TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program

(6)

TOTALA anslag

för RUBRIK 1A

i den fleråriga budgetramen

Åtaganden

=4+ 6

0,620

0,110

Betalningar

=5+ 6

0,310

0,420

Rubrik i den fleråriga

budgetramen

Nummer 3

Rubrik: Säkerhet och medborgarskap

GD: Generalsekretariatet

År

2019

År

2020

 Driftsanslag

Budgetrubrik (nr): 18 04 01 02

Åtaganden

(1)

1 085

1,385

Betalningar

(2)

0,814

1,310

Budgetrubrik (nr)

Åtaganden

(1a)

Betalningar

(2a)

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program 45  

Budgetrubrik (nr)

(3)

TOTALA anslag

för GD Generalsekretariatet

Åtaganden

=1+1a +3

1,085

1,385

Betalningar

=2+2a

+3

0,814

1,310

GD: Rättsliga frågor och konsumentfrågor

År

2019

År

2020

 Driftsanslag

Budgetrubrik (nr): 33 02 01

Åtaganden

(1)

0,345

0,645

Betalningar

(2)

0,259

0,570

Budgetrubrik (nr)

Åtaganden

(1a)

Betalningar

(2a)

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program 46  

Budgetrubrik (nr)

(3)

TOTALA anslag

för GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor

Åtaganden

=1+1a +3

0,345

0,645

Betalningar

=2+2a

+3

0,259

0,570

TOTALA driftsanslag

Åtaganden

(4)

1 430

2,030

Betalningar

(5)

1,073

1,880

 TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program

(6)

TOTALA anslag

för RUBRIK 3

i den fleråriga budgetramen

Åtaganden

=4+ 6

1,430

2,030

Betalningar

=5+ 6

1,073

1,880

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet:

•TOTALA driftsanslag

Åtaganden

(4)

2,050

2,140

Betalningar

(5)

1,383

2,300

 TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program

(6)

TOTALA anslag

för RUBRIKERNA 1–4

i den fleråriga budgetramen

(referensbelopp)

Åtaganden

=4+ 6

2,050

2,140

Betalningar

=5+ 6

1,383

2,300

Rubrik i den fleråriga

budgetramen

5

Administrativa utgifter

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År

2019

År

2020

GD: Generalsekretariatet

 Personalresurser

0,828

0,828

 Övriga administrativa utgifter

0,070

0,070

TOTALT GD: Generalsekretariatet

Anslag

0,898

0,898

GD: Informationsteknik

 Personalresurser

0,173

0,173

 Övriga administrativa utgifter

TOTALT GD: Informationsteknik

Anslag

0,173

0,173

TOTALA anslag

för RUBRIK 5

i den fleråriga budgetramen
 

(summa åtaganden = summa betalningar)

1,071

1,071

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År

2019

År

2020

TOTALA anslag

för RUBRIKERNA 1–5

i den fleråriga budgetramen
 

Åtaganden

1,25 heltider (FTE)

1,25 heltider (FTE)

Betalningar

1,25 heltider (FTE)

1,25 heltider (FTE)

3.2.2.Beräknad inverkan på driftsanslagen

   Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteckning

År

2019

År

2020

RESULTAT

Typ 47

Genomsnittliga kostnader

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

SPECIFIKT MÅL 3

Centralt insamlingssystem och register för medborgarinitiativet

Utveckling, underhåll och support, infrastruktur

Programvara, infrastruktur, tjänster

1 095

1

0,950

1

1,240

Delsumma för specifikt mål nr 3

1

0,950

1

1,240

SPECIFIKT MÅL 4

Samarbetsplattform via internet för medborgarinitiativet

Utveckling, underhåll och support, drift av plattformen, infrastruktur

Programvara, infrastruktur, tjänster

0,400

1

0,400

1

0,400

Delsumma för specifikt mål nr 4

1

0,400

1

0,400

SPECIFIKT MÅL 5

Åtgärder för kommunikation och ökad medvetenhet

Tjänster

0,400

1

0,500

1

0,300

Delsumma för specifikt mål nr 5

1

0,500

1

0,300

SPECIFIKT MÅL 6

Översättningar av registrerade initiativ

Tjänster

0,050

100

0,050

100

0,050

Delsumma för specifikt mål nr 6

100

0,050

100

0,050

SPECIFIKT MÅL 7

Anordnande av möten med initiativets organisatörer

Direkt avtal, tjänster

0,150

5

0,150

5

0,150

Delsumma för specifikt mål nr 7

5

0,150

5

0,150

TOTALA KOSTNADER

2,050

2,140

Motivering till begäran om anslag:

Mål nr 3: Att tillhandahålla ett centralt system för insamling via internet av stödförklaringar och sköta medborgarinitiativets register:

Det planeras uttryckligen ett centralt insamlingssystem via internet i det nya förslaget. Systemet ska inrättas och drivas av kommissionen (artikel 10).

Det fanns inte i den första förordningen om medborgarinitiativet, där det endast angavs att kommissionen skulle ha ansvar för att utveckla och underhålla en internetbaserad programvara för insamling.

Det internetbaserade registret fanns med redan i den första förordningen, men kommer enligt den nya förordningen att underhållas (artikel 4.3).

Anslagen för utveckling och underhåll av programvaran för internetbaserad insamling och registrering uppgick 2017 till 685 000 euro och hämtades delvis från ISA²-programmets budgetpost 26 03 01 00 (främst till den internetbaserade insamlingsprogramvaran) och delvis från kommissionens budgetpost 18 04 01 02.

De beräknade beloppen för genomförandet av det nya förslaget när det gäller detta mål framgår av kommissionens studie från 2017 av den internetbaserade insamlingsprocessen.

Mål nr 4: Att erbjuda organisatörerna tekniskt och organisatoriskt stöd via en samarbetsplattform via internet för det europeiska medborgarinitiativet, som kommer att drivas i samarbete med en extern partner:

I artikel 4.2 i förslaget presenteras den planerade samarbetsplattformen via internet som ett permanent verktyg för att stödja tillämpningen av medborgarinitiativet. Plattformen fanns inte med i den första förordningen om medborgarinitiativet.

Enligt den nya förordningen kommer plattformen att kräva fortlöpande finansiering. Den föreslagna årliga budgeten är 400 000 euro per år, vilket bör räcka till att driva plattformen i samarbete med en extern partner samt it-utveckling, underhåll, support och infrastruktur.

Mål nr 5: Att lyfta fram medborgarinitiativet med hjälp av kommunikations- och informationsverktyg:

I den nya artikeln 17 i den föreslagna förordningen tillkommer en skyldighet för Europeiska kommissionen att bedriva kommunikationsverksamhet för att göra allmänheten bättre medveten om att det europeiska medborgarinitiativet finns.

Kommunikationsverksamheten under 2017 finansieras genom budgetpost 18 04 01 02 för medborgarinitiativet, som har totala anslag på 840 000 euro. I budgetförslaget för 2018 planeras 740 000 euro för budgetpost 18 04 01 02 för det europeiska medborgarinitiativet.

De föreslagna årliga anslagen för detta ändamål uppgår till 500 000 euro år 2019 och därefter 300 000 euro per år.

Mål nr 6: Att översätta de registrerade initiativen:

I förslaget till den nya förordningen om medborgarinitiativet föreslås översättning av initiativen till alla EU:s officiella språk (artikel 4.4) efter att de registrerats av kommissionen, vilket inte ingår i den nuvarande förordningen.

Budgeten på 50 000 euro bör göra det möjligt att översätta upp till 100 registrerade initiativ per år.

Mål nr 7: Att anordna de möten med organisatörerna som kommissionen kallar till såsom del av arbetet med att gå igenom och bedöma framgångsrika initiativ:

Dessa anslag ska främst användas för att ersätta resekostnader för organisatörerna när de kallas till ett möte med kommissionen såsom del av arbetet med att gå igenom ett framgångsrikt initiativ. Övriga eventuella kostnader avser möjligen tillkommande behov av logistik och materiel. 

3.2.3.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.1.Sammanfattning

   Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

2019

2020

RUBRIK 5

i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

1,001

1,001

Övriga administrativa utgifter

0,070

0,070

Delsumma RUBRIK 5

i den fleråriga budgetramen

1,071

1,071

För belopp utanför RUBRIK 5 48

i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

Andra utgifter

av administrativ natur

Delsumma

För belopp utanför RUBRIK 5

i den fleråriga budgetramen

TOTALT

1,071

1,071

Personalbehov och andra administrativa kostnader ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, och/eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

3.2.3.2.Beräknat personalbehov

   Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

   Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

2019

2020

 Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

25 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)

4 heltider AD+

2 heltider AST

4 heltider AD+

2 heltider AST

26 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)

0,25 heltider AD+

1.heltid AST 

0,25 heltider AD+

1.heltid AST

XX 01 01 02 (vid delegationer)

XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)

 Extern personal (heltidsekvivalenter): 49

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)

XX 01 04 yy  50

– vid huvudkontoret

– vid delegationer

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med direkta forskningsåtgärder)

Annan budgetrubrik (ange vilken)

TOTALT

4,25 heltider AD+

3 heltider AST

4,25 heltider AD+

3 heltider AST

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Mål nr 1: Att effektivt hantera administrationen vid tillämpningen av det europeiska medborgarinitiativet och ge stöd till organisatörerna.

Mål nr 2: Att erbjuda organisatörerna tekniskt stöd och sköta kopplade it-projekt.

Extern personal

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

   Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

   Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

[…]

   Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras.

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

[…]

3.2.5.Bidrag från tredje part

Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet

Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

År

N

År

N+1

År

N+2

År

N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Totalt

Ange vilken extern organisation eller annan källa som bidrar till finansieringen 

TOTALA anslag som tillförs genom samfinansiering3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

   Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

   Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

   Påverkan på egna medel

   Påverkan på ”diverse inkomster”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:

Belopp som förts in för det innevarande budgetåret

Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna 51

År

N

År

N+1

År

N+2

År

N+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Artikel ….

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål.

[…]

Ange med vilken metod inverkan på inkomsterna har beräknats.

[…]

(1)

   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65/1, 11.3.2011).

(2)

   Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011 av den 17 november 2011 om tekniska specifikationer för system för insamling via internet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (EUT L 301/3, 18.11.2011).

(3)

   Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet, COM(2015) 145 final.

(4)

   Europaparlamentets resolution av den 28 oktober 2015 om det europeiska medborgarinitiativet (P8_TA(2015)0382).

(5)

   Jean-Claude Juncker, En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring (politiska riktlinjer för nästa Europeiska kommission).

(6) Artiklarna 20.2 b och 22 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 39 och 40 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
(7)

   Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Bättre lagstiftning för bättre resultat – en EU-agenda, COM(2015) 215 final.

(8)

   Rapport om EU-medborgarskapet 2017: Att stärka medborgarnas rättigheter i en union i demokratisk förändring.

(9)

   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett program ”Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020” (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62). Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–202 (EUT L 115, 17.4.2014).

(10) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016-2020: Snabbare digital omvandling av förvaltningar, COM(2016) 179 final.
(11) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (den allmänna dataskyddsförordningen), (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(12) [Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1)].
(13) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).
(14) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020: Snabbare digital omvandling av förvaltningar, COM(2016) 179 final.
(15) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En strategi för en inre digital marknad COM(2015) 192 final.
(16) Detta inbegriper särskilt följande: två av Europaparlamentets studier, ”European Citizens’ Initiative – First lessons of implementation” och ”Implementation of the European Citizens’ Initiative”, ombudsmannens undersökning på eget initiativ om det europeiska medborgarinitiativet, sammanfattningarna från informationsdagarna ”ECI Days” i april 2015 och den 20 april 2016, Regionkommitténs yttrande i oktober 2015, Europaparlamentets resolution i oktober 2015, Refit-plattformens yttrande i juni 2016, och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande i juli 2016.
(17) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/regulation-review  
(18) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework
(19) https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-european-citizen-initiative_en
(20) EUT C […], […], s. […].
(21) EUT C […], […], s. […].
(22) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).
(23) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011 av den 17 november 2011 om tekniska specifikationer för system för insamling via internet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (EUT L 301, 18.11.2011, s. 3).
(24) COM(2015) 145 final.
(25) 2014/2257(INI).
(26) Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem (EUT L 6, 11.1.2017, s. 40).
(27) Förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).
(28) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(29) [Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1)].
(30) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 182/2011 av den 16 februari 2011om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13):
(31) EUT C […], […], s. […].
(32) Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB.
(33) I den mening som avses i artikel 54.2 a eller b i budgetförordningen.
(34) Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(35) Differentierade respektive icke-differentierade anslag.
(36) Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(37) Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(38) Differentierade respektive icke-differentierade anslag.
(39) Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(40) Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(41) Differentierade respektive icke-differentierade anslag.
(42) Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(43) Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(44) Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(45) Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(46) Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(47) Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).
(48) Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(49) [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen.]
(50) Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(51) När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.