Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 11 december 2008 – kommissionen mot Belgien

(mål C‑239/08)

”Fördragsbrott – Direktiv 2006/100/EG – Fri rörlighet för personer – Anpassning av vissa direktiv med anledning av Rumäniens och Bulgariens anslutning till Europeiska unionen – Underlåtenhet att införliva direktivet inom föreskriven frist”

1.                     Talan om fördragsbrott – Domstolens prövning av huruvida talan är välgrundad – Situation som ska beaktas – Situationen vid utgången av den frist som har angetts i det motiverade yttrandet (Artikel 226 EG) (se punkt 9)

2.                     Fri rörlighet för personer – Anpassning av sekundärrätten med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning – Direktiv 2006/100 (Artikel 226 EG; rådets direktiv 2006/100, artikel 2) (se punkterna 8–11)

Saken

Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom föreskriven frist vidta nödvändiga åtgärder för att följa rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning (EUT L 363, s. 141)

Domslut

1)         Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2 i rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning genom att inte inom föreskriven frist anta nödvändiga lagar och andra bestämmelser för att följa direktivet.

2)         Konungariket Belgien ska ersätta rättegångskostnaderna.