Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

95/279/EG: Kommissionens beslut av den 12 juli 1995 om fastställande av vissa bestämmelser för genomförandet av rådets beslut 93/588/EEG om antagande av ett gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning av tjänstemän inom indirekt beskattningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 172 , 22/07/1995 s. 0024 - 0027KOMMISSIONENS BESLUT av den 12 juli 1995 om fastställande av vissa bestämmelser för genomförandet av rådets beslut 93/588/EEG om antagande av ett gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning av tjänstemän inom indirekt beskattning (95/279/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 93/588/EEG av den 29 oktober 1993 om antagande av ett gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning av tjänstemän inom indirekt beskattning Mattheus-Tax (1), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 4 c i det beslutet ombeds kommissionen att upprätta gemensamma utbildningsprogram för tjänstemän inom indirekt beskattning.

Dessa program är väsentliga för att målen för Mattheus-Tax-programmet skall kunna uppnås och särskilt när det gäller att sörja för bättre tillämpning av gemenskapsrätten.

Dessa program är nödvändiga på grund av olikheter i den undervisning som tjänstemän inom indirekt beskattning får vid skolor i medlemsländerna.

De utgör ett lämpligt sätt att förse tjänstemän med jämförbar utbildning inom hela gemenskapen.

Det är angeläget att prioritera utarbetandet av ett gemensamt program för tjänstemän som genomgår sin grundutbildning. Detta program måste täcka hela skalan av skatteangelägenheter.

En ansenlig del av programmet måste ägnas åt studium av gemenskapens institutioner och deras ursprung, eftersom tjänstemän inom indirekt beskattning i växande omfattning måste ta hänsyn till dessa aspekter.

Vissa internationella konventioner utgör en viktig källa för gemenskapsrätten. Det är därför viktigt att tjänstemän inom direkt beskattning är medvetna om bestämmelserna i dessa konventioner och om deras inverkan på gemenskapsrätten.

Detta gemensamma program kommer att utgöra ett enhetligt förhållningssätt till indirekt beskattning i gemenskapen och kommer att hjälpa tjänstemän inom indirekt beskattning att fortare bli medvetna om den tilltagande gemenskapsdimensionen av sitt arbete.

Det åtgärdsprogram som föreskrivs i detta beslut är förenligt med Mattheus-Tax-kommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed upprättas vid utbildningsanstalter i medlemsstaterna ett gemensamt program för yrkesutbildning av tjänstemän inom indirekt beskattning, hädanefter kallat det "gemensamma programmet", vars innehåll anges i bilagan.

Artikel 2

Vid tillämpning av detta direktiv skall

1. "skola" betyda varje inrättning vid vilken tjänstemän inom indirekt beskattning genomgår utbildning i form av yrkesutbildning,

2. "tjänstemän som genomgår sin grundutbildning" betyda tjänstemän som nyss börjat inom yrkesområdet eller utnämnts till en ny befattning och även tjänstemän som arbetat högst fem år inom en skatteförvaltning.

Artikel 3

Det gemensamma programmet skall rikta sig till tjänstemän inom indirekt beskattning som måste tillämpa gemenskapsrätten, oavsett arbetsplatsens belägenhet.

Artikel 4

1. Det gemensamma programmet skall vända sig till alla tjänstemän som genomgår sin grundutbildning.

2. När det är fråga om tjänstemän som har fullgjort sin grundutbildning skall de nationella förvaltningarna, där så är lämpligt, sprida innehållet i det gemensamma programmet vid seminarier för vidareutbildning.

Artikel 5

Genomförandet av det gemensamma programmet skall spridas över en tid som motsvarar tiden för grundutbildningen inom var och en av de nationella förvaltningarna för indirekt beskattning. När det är fråga om skatteförvaltningar som för närvarande inte ger någon grundutbildning får denna tid inte vara längre än tre år.

Artikel 6

Varje medlemsstat skall meddela kommissionen sina bestämmelser och förfaranden för att genomföra det gemensamma programmet.

Artikel 7

Genomförandet av det gemensamma programmet får inte utesluta genomförande av nationella tilläggsprogram på skolorna.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall tillämpa det gemensamma programmet från och med 1 juni 1995.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 1995.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 280, 13.11.1993, s. 27.

BILAGA

GEMENSAMT UTBILDNINGSPROGRAM FÖR TJÄNSTEMÄN INOM INDIREKT BESKATTNING I MEDLEMSSTATERNA VILKA GENOMGÅR GRUNDUTBILDNING

Inledande anmärkning

Undervisningen enligt det nedan angivna programmet är inte avsedd att vara fullständig.

Målsättningen är att ge tjänstemän inom indirekt beskattning i medlemsstaterna en enhetlig utbildning på grundnivå, vilket är betydelsefullt för en korrekt uppfattning av arbetsuppgifterna och för utförandet av arbetet

I. De Europeiska gemenskaperna

- Juridiska fundament: Parisfördraget (EKSG) och Romfördraget (Euratom, EG) ändrade genom enhetsakten och Fördraget om Europeiska unionen.

- Gemenskapsinstitutionerna och deras funktioner

- Europaparlamentet

- rådet

- kommissionen

- domstolen och förstainstansrätten

- revisionsrätten.

- Europeiska rådet (artikel D i Fördraget om Europeiska unionen).

- Övervakande och rådgivande organ:

- regionkommittén

- ekonomiska och sociala kommittén.

- Gemenskapens egna medel:

- tullar

- jordbruksavgifter

- MOMS - egna medel

- Extra medel som baseras på summan av medlemsländernas bruttonationalprodukt

II. Gemenskapens pelare

- Tullunionen.

- Den gemensamma marknaden:

- fri rörlighet för varor

- fri rörlighet för personer

- fri rörlighet för kapital

- fri rörlighet för tjänster.

- Gemensam politik, särskilt:

- gemensam handelspolitik

- gemensam jordbrukspolitik

- gemensam fiskepolitik

- gemensam transportpolitik

III. Gemenskapsrättens källor

- Källor inom gemenskapen

- fördragen

- sekundärrätten

- domstolens rättspraxis.

- Internationell rätt:

- internationella konventioner som Europeiska gemenskapen är fördragsslutande part till och avtal som slutits av gemenskapen

- avtal som slutits av medlemsstaterna.

IV. Gemenskapsrätt i indirekta beskattningsärenden

1. Den juridiska ramen: fördraget, direktiv och förordningar, nationell anpassning.

2. Punktskatter (1)

a. Definition av och historik bakom harmoniseringen av punktskatter.

b. Allmänna bestämmelser:

- omfattning

- skattskyldighetens inträde

- redovisningsskyldighetens inträde

- berörda varor, suspensionsordningen, skatteupplag, upplagshavare, varumottagare (registrerad och oregistrerad), skatterepresentant/godkänd representant.

c. Transport av varor under suspension:

- skyldighet att ställa garanti

- ledsagardokument och ansvarsövertagande

- varor som förvärvats av privatpersoner

- distansförsäljning

- transport genom EFTA-länder

- oegentligheter och överträdelser

- återbetalning och undantag.

d. Beskattningsområde och skattesatser för punktskattepliktiga varor:

- tobaksvaror

- mineraloljor

- alkohol och alkoholhaltiga drycker.

3. Mervärdeskatt (2)

a. Historik och kännetecknande egenskaper för mervärdeskatt.

b. Allmänna principer för mervärdeskatt:

- omfattning

- omsättningsland

- beskattningsbara personer

- beskattningsbara transaktioner

- skattskyldighet och skattskyldighetens inträde

- beskattningsbart belopp

- skattesatser

- undantag från skatteplikt

- avdragsrätt/återbetalningsrätt

- deklarationsskyldiga personer

- deklarationsskyldiga personers förpliktelser

- särskilda ordningar.

c. Tillämpning av principerna för:

- interna transaktioner

- transaktioner mellan medlemsstater

- transaktioner med tredjeland.

4. Administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas skatteförvaltningar:

a. Direktivet om ömsesidigt bistånd 77/799/EEG.

b. Förordningen om administrativt samarbete (EEG) nr 218/92.

c. Direktivet om ömsesidigt bistånd för indrivning 76/308/EEG.

(1) I medlemsstater som har skilda administrativa strukturer inom områdena för mervärdeskatt och punktskatter skall utbildningen i det senare vara frivillig för "mervärdeskatteförvaltningen".

(2) I medlemsstater där det tillämpas skilda administrativa strukturer inom områdena för punktskatter och mervärdeskatt skall utbildning i det senare vara frivillig för punktskatteförvaltningen.