Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

95/523/EG: Rådets beslut av den 27 november 1995 om ingående av avtal om samarbete inom högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen och CanadaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 13/12/1995 s. 0018 - 0018RÅDETS BESLUT av den 27 november 1995 om ingående av avtal om samarbete inom högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen och Canada (95/523/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 126 och 127 jämförda med artikel 228.2 första meningen och 228.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

med beaktande av följande:

Genom sitt beslut av den 21 november 1994 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram avtal om samarbete på området för högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen, Canada och USA.

Gemenskapen och Canada förväntar sig att dra ömsesidiga fördelar av ett sådant samarbete, vilket för gemenskapens del måste utgöra ett komplement till de bilaterala programmen mellan medlemsstaterna och Canada och tillhandahålla ett europeiskt mervärde.

Avtalet om upprättande av ett samarbetsprogram på området för högre utbildning och yrkesutbildning mellan Europeiska gemenskapen och Canada bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Canada om upprättande av ett samarbetsprogram på området för högre utbildning och yrkesutbildning godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Avtalets text bifogas detta beslut.

Artikel 2

Den finansiella referens för att uppfylla gemenskapens ekonomiska förpliktelser som nämns i artikel 7 i avtalet skall uppgå till 3,24 miljoner ecu för den femårsperiod om vilken stadgas i artikel 11.2 i detta.

De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för det finansiella perspektivet.

Artikel 3

Europeiska gemenskapens delegation vid den gemensamma kommitté som avses i artikel 5 i avtalet skall bestå av en representant för kommissionen biträdd av en representant för varje medlemsstat.

Artikel 4

Rådets ordförande befullmäktigas att utse den eller de personer som bemyndigas att i Europeiska unionens namn underteckna avtalet och att lämna de meddelanden som anges i artikel 11 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 1995.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

(1) EGT nr C 287, 30.10.1995.