Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Europaparlamentets och Rådets beslut nr 576/98/EG av den 23 februari 1998 om ändring av beslut nr 819/95/EG om fastställande av gemenskapens åtgärdsprogram SokratesEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 077 , 14/03/1998 s. 0001 - 0002EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 576/98/EG av den 23 februari 1998 om ändring av beslut nr 819/95/EG om fastställande av gemenskapens åtgärdsprogram Sokrates

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 126 och 127 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med förfarandet i artikel 189b i fördraget (4), mot bakgrund av det gemensamma utkast som den 14 januari 1998 godkändes av förlikningskommittén, och

med beaktande av följande:

(1) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 819/95/EG av den 14 mars 1995 (5) fastställs gemenskapens åtgärdsprogram Sokrates.

(2) I artikel 7 i detta beslut fastställs en finansieringsram för genomförandet av programmet för perioden 1 januari 1995 till 31 december 1999.

(3) I Europaparlamentets, rådets, och kommissionens gemensamma förklaring (6) om beslut nr 819/95/EG föreskrivs att Europaparlamentet och rådet två år efter programstarten kommer att utvärdera de resultat som uppnåtts genom programmet. Kommissionen kommer sålunda att till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport åtföljd av förslag som kommissionen anser lämpliga, inbegripet sådana som avser den finansieringsram som lagstiftaren fastställt i enlighet med den gemensamma förklaringen av den 6 mars 1995 (7). Europaparlamentet och rådet kommer att besluta om dessa förslag snarast möjligt.

(4) Europaparlamentet önskade se en ökning av programmets anslag i sin resolution om kommissionens vitbok om utbildning "Lära och lära ut. På väg mot kunskapssamhället" liksom i sin resolution om kommissionens grönbok "Grundutbildning - Vidareutbildning - Forskning. Hinder för rörlighet över gränserna". I sin resolution om riktlinjerna för budgetförfarandet 1998 prioriterade Europaparlamentet främjandet av ungdoms- och utbildningsprogram.

(5) I den rapport som kommissionen lämnat in i enlighet med den gemensamma förklaringen ovan beskrivs de enastående resultat som uppnåtts genom programmet under de två första åren efter det att programmet antagits.

(6) Programmet har mottagits synnerligen väl i utbildningsvärlden och det är nödvändigt att bevara den takt med vilken framstegen görs så att målen kan nås.

(7) Efterfrågan på bidrag överstiger redan tillgängliga medel och fortsätter att öka.

(8) Programmets effekt skulle påverkas både om andelen projekt som får stöd skulle minskas och om det årliga stödbelopp som beviljas skulle understiga en kritisk gräns, vilket huvudsakligen skulle drabba dem som kommer från mindre gynnade miljöer. Det är alltså nödvändigt att vaka över att en kritisk massa av finansiering bevaras.

(9) Det är nödvändigt att säkerställa fortsatt stöd för projekt under deras utvecklingsfas, samtidigt som en tillräcklig ram för att finansiera nya projekt och nya verksamheter så att programmets möjlighet till nyskapande bevaras.

(10) Utan att det påverkar de förfaranden som skall fullgöras för Maltas deltagande planeras det att de associerade länderna i Central- och Östeuropa samt Cypern kan delta i programmet från och med år 1998. Deras ekonomiska bidrag skulle kunna förutsätta ett lämpligt bidrag från gemenskapen för att garantera ömsesidig rörlighet i överensstämmelse med gemenskapens politiska mål.

(11) Det är nödvändigt att anpassa programmets finansieringsram för att dess förmåga att förverkliga de mål som beskrivs i beslutet om fastställande skall bevaras.

(12) Tilläggsfinansieringen ingår i den totala ramen under kategori 3 i budgetplanen samt inom ramarna för tillgängliga anslag under de två budgetår som berörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7.1 i beslut nr 819/95/EG ändras på följande sätt:

"1. Finansieringsramen för genomförande av detta program för den period som avses i artikel 1 skall vara 920 miljoner ecu."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 februari 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

R. COOK

Ordförande

(1) EGT C 113, 11.4.1997, s. 14, och EGT C 262, 28.8.1997, s. 3.

(2) Yttrandet avgivet den 28 maj 1997 (EGT C 287, 22.9.1997, s. 23).

(3) Yttrandet avgivet den 18 september 1997 (EGT C 379, 15.12.1997, s. 17).

(4) Europaparlamentets yttrande av den 12 juni 1997 (EGT C 200, 30.6.1997, s. 136), rådets gemensamma ståndpunkt av den 22 september 1997 (EGT C 315, 16.10.1997, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 1997 (ännu ej offentliggjort i EGT). Europaparlamentets beslut av den 29 januari 1998 och rådets beslut av den 12 februari 1998.

(5) EGT L 87, 20.4.1995, s. 10.

(6) EGT L 132, 16.6.1995, s. 18.

(7) Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 om införande av finansiella bestämmelser i rättsakterna (EGT C 102, 4.4.1996, s. 4).