Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

1999/311/EG: Rådets beslut av den 29 april 1999 om antagande av den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000–2006)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 120 , 08/05/1999 s. 0030 - 0036RÅDETS BESLUT

av den 29 april 1999

om antagande av den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000-2006)

(1999/311/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(4), och

av följande skäl:

(1) Vid Europeiska rådets möte i Strasbourg den 8 och 9 december 1989 gavs rådet i uppdrag att på grundval av ett förslag från kommissionen vidta åtgärder för att länderna i Central- och Östeuropa skulle kunna delta i program för allmän eller yrkesinriktad utbildning vilka liknar de befintliga gemenskapsprogrammen.

(2) Rådet antog den 18 december 1989 förordning (EEG) nr 3906/89(5) om ekonomiskt stöd till Ungern och Polen (Phare-programmet), i vilken det föreskrivs att stöd skall beviljas inom utbildningsområdet för att stödja den ekonomiska och sociala reformprocessen i de central- och östeuropeiska länderna. Den 25 juni 1996 antog rådet förordning (Euratom, EG) nr 1279/96(6) om bistånd till ekonomiska reformer och ekonomisk återuppbyggnad till de nya oberoende staterna och Mongoliet (Tacis-programmet).

(3) Genom beslut 93/246/EEG(7) av den 29 april 1993 antog rådet den andra fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus II) för en fyraårsperiod från och med den 1 juli 1994. Det beslutet ändrades genom beslut 96/663/EG(8) den 21 november 1996 för att utsträcka programmets varaktighet till sex år (1994-2000).

(4) Länderna i Central- och Östeuropa, de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen samt Mongoliet, som medverkar i Phare- och Tacis-programmen, betraktar den högre utbildningen och yrkesutbildningen som centrala områdena för den ekonomiska och sociala reformprocessen.

(5) Samarbetet inom högre utbildning stärker och fördjupar de band som sammanlänkar Europas olika folk, framhäver de gemensamma kulturella värderingarna, främjar givande åsiktsutbyten och underlättar multinationell verksamhet inom vetenskap, kultur, konst och på det sociala och ekonomiska området.

(6) Eftersom Tempus-programmet nyligen har införts i de icke-associerade länderna i Central- och Östeuropa, i de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen samt i Mongoliet, som har större behov och vars områden är avsevärt större, motiverar detta helt en fortsättning av de åtgärder som har inletts.

(7) Tempus-programmet kan utföra ett effektivt bidrag till reformen av systemen för högre utbildning, inbegripet förbättring av mänskliga resurser och yrkeskvalifikationer som är anpassade till ekonomiska reformer och det finns inget annat instrument för att uppnå detta mål.

(8) Tempus-programmet kan med hjälp av universitet och universitetspersonal även effektivt bidra till att utveckla organisationen av den offentliga förvaltningen och utbildningen i de stödberättigade länderna.

(9) Tempus-programmet kan bidra till att återupprätta samarbetet - som avbröts genom de händelser som ägt rum under den senaste tiden - mellan de regioner som gränsar till gemenskapen, och detta samarbete utgör en fredsbevarande och stabiliserande faktor i Europa.

(10) De associerade länder som befinner sig i fasen inför anslutningen och som har medverkat i Tempus I och Tempus II bör för närvarande tack vare de förvärvade erfarenheterna kunna bedriva ett gott samarbete tillsammans med medlemsstaterna för att bistå de stödberättigade länder som senare har fått tillgång till programmet när det gäller att omstrukturera sina system för högre utbildning.

(11) I artikel 11 i rådets beslut 93/246/EEG föreskrivs att kommissionen skall utvärdera genomförandet av Tempus-programmet och före den 30 april 1998 lämna ett förslag om förlängning eller anpassning av programmet för tiden från och med den 1 juli år 2000.

(12) De behöriga myndigheterna i de central- och östeuropeiska länderna, i de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen samt i Mongoliet, deltagarna i programmet, de strukturer som ansvarar för verksamheten i de stödberättigade länderna och i Europeiska gemenskapen samt de experter och kvalificerade företrädare som avspeglar den europeiska universitetsvärldens uppfattningar, delar de slutsatser i utvärderingsrapporten som påvisar Tempus-programmets möjligheter att i de stödberättigade länderna ge ett effektivt bidrag till diversifieringen av utbildningsutbudet och till samarbetet mellan universiteten, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för en utveckling av det vetenskapliga, kulturella och ekonomiska och sociala samarbetet.

(13) Det bör finnas möjligheter att genomföra samordnad verksamhet mellan Tempus III-programmet och övriga gemenskapsprogram eller gemenskapsinsatser inom allmän eller yrkesinriktad utbildning, varigenom man också uppmuntrar till samverkan och ger gemenskapens insatser ett högre mervärde.

(14) I fördraget föreskrivs inga andra befogenheter för antagandet av detta beslut än de som anges i artikel 235. Förutsättningarna för att tillämpa denna artikel är därmed uppfyllda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Giltighetstid för Tempus III

Den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (nedan kallat Tempus III) antas härmed för en period om sex år från och med den 1 juli 2000.

Artikel 2

Stödberättigade länder

Tempus III skall gälla de icke-associerade länder i Central- och Östeuropa som är berättigade till ekonomiskt stöd enligt förordning (EEG) nr 3906/89 (Phare-programmet)(9), samt de nya oberoende stater och Mongoliet som avses i förordning (Euratom, EEG) nr 1279/96 (Tacis-programmet), under förutsättning att dessa stödprogram förlängs till att omfatta ovan nämnda period. Dessa länder betecknas här nedan stödberättigade länder.

På grundval av en bedömning av varje lands specifika situation skall kommissionen i enlighet med de förfaranden som fastställs i nämnda förordningar komma överens med de stödberättigade länder som berörs om huruvida de skall medverka i Tempus III samt den allmänna räckvidden och arten av deras medverkan inom ramen för den nationella planeringen av gemenskapens stöd till de sociala och ekonomiska reformerna.

Artikel 3

De associerade ländernas deltagande

Även de associerade länderna i Central- och Östeuropa får ansluta sig till verksamhet enligt Tempus III så att de kan dela med sig till sina grannländer av vad de uppnått genom Tempus-programmet och för att utveckla det regionala samarbetet och samarbetet över gränserna. Med hänsyn till respektive finansiella regler och bestämmelser bör samarbete mellan Tempus- och Erasmus-projekt uppmuntras.

Artikel 4

Definitioner

I Tempus III avses med

a) universitet: alla typer av postgymnasiala utbildnings- och yrkesutbildningsanstalter som inom ramen för högre utbildning och yrkesutbildning ger kvalifikationer eller utbildningsbevis på den nivån, oavsett vad dessa utbildningsanstalter kallas.

b) näringsliv och företag: alla typer av ekonomisk verksamhet oavsett i vilken juridisk form den bedrivs, oberoende ekonomiska organisationer, industri- och handelskammare och/eller deras motsvarigheter, yrkessammanslutningar samt utbildningsorgan i ovan nämnda institutioner och organisationer.

c) institution: lokala och offentliga myndigheter samt arbetsmarknadens parters och deras utbildningsorgan.

Varje medlemsstat eller stödberättigat land får fastställa vilka typer av utbildningsanstalter enligt definitionen i a som får medverka i Tempus III.

Artikel 5

Mål

Målet för Tempus III är att, i enlighet med riktlinjerna och de allmänna målen i Phare- och Tacis-programmen för ekonomiska och sociala reformer, främja utvecklingen av de högre utbildningssystemen i de stödberättigade länderna genom ett så väl avvägt samarbete som möjligt med partner från alla medlemsstater i gemenskapen.

Tempus III skall närmare bestämt underlätta en anpassning av högre utbildning till nya socioekonomiska och kulturella krav i de stödberättigade länderna genom att behandla

a) frågor om utveckling och omarbetning av kursplaner inom de områden som prioriteras,

b) reformering av strukturer och inrättningar för högre utbildning samt deras förvaltning,

c) utveckling av den utbildning som leder till kvalifikationer för att motverka bristen på den högre kompetens som behövs i samband med den ekonomiska reformen, särskilt genom att förbättra och öka kontakterna med näringslivet,

d) den högre utbildningens och yrkesutbildningens bidrag till medborgaranda och stärkande av demokratin.

I samband med förverkligandet av målen i Tempus III skall kommissionen se till att gemenskapens övergripande politik när det gäller lika möjligheter för kvinnor och män följs. Kommissionen skall också se till att ingen grupp av medborgare utesluts eller missgynnas.

Artikel 6

Dialog med de stödberättigade länderna

Kommissionen skall komma överens med de behöriga myndigheterna i varje stödberättigat land om närmare prioriteringar och mål när det gäller den roll Tempus III-programmet skall spela i den nationella strategin för ekonomiska och sociala reformer, på grundval av programmets mål och bestämmelserna i bilagan, och särskilt i överensstämmelse med

a) i) Phare-programmets allmänna mål,

ii) Tacis-programmets allmänna mål, med särskild hänsyn till programmets sektoriella aspekter,

b) varje stödberättigat lands politik när det gäller ekonomiska och sociala reformer och utbildningsreformer,

c) behovet av att göra en lämplig avvägning mellan de prioriterade områden som valts ut och de resurser som avsätts till Tempus III.

Artikel 7

Kommitté

1. Kommissionen skall genomföra Tempus III-programmet i enlighet med bestämmelserna i bilagan på grundval av närmare riktlinjer som antas varje år med hänsyn till de detaljerade mål och prioriteringar som den har kommit överens om med de behöriga myndigheterna i varje stödberättigat land enligt artikel 6.

2. När kommissionen fullgör denna uppgift skall den biträdas av en kommitté som skall bestå av två företrädare utsedda av varje medlemsstat och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommitténs ledamöter får biträdas av experter och rådgivare.

Kommittén skall särskilt biträda kommissionen vid genomförandet av planen med hänsyn till de mål som anges i artikel 5 och skall samordna sitt arbete med arbetet i andra programkommittéer som inrättats inom utbildningsområdet (Sokrates) och yrkesutbildningsområdet (Leonardo).

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder beträffande

a) de allmänna riktlinjerna för Tempus III,

b) urvalsförfarandena och de allmänna riktlinjerna för det ekonomiska stödet från gemenskapen (belopp, varaktighet och stödmottagare),

c) frågor som rör övergripande avväganden inom Tempus-programmet, inklusive fördelningen mellan de olika insatserna,

d) närmare prioriteringar och mål som man skall komma överens om med de behöriga myndigheterna i varje stödberättigat land,

e) bestämmelser om övervakning och utvärdering av Tempus III.

4. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet.

I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en månad.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

5. Kommissionen får även samråda med kommittén i alla andra frågor som rör genomförandet av Tempus III, inklusive årsrapporten.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 8

Samarbete med de behöriga institutionerna

1. Kommissionen skall samarbeta med de organ i varje stödberättigat land som har utsetts och inrättats för att samordna de förbindelser och strukturer som är nödvändiga för att genomföra Tempus III, inklusive fördelningen av de medel som öronmärkts av de stödberättigade länderna själva.

2. Vid genomförandet av Tempus III skall kommissionen även ha ett nära samarbete med de behöriga strukturer på nationell nivå som utses av medlemsstaterna. Kommissionen skall när det är möjligt ta vederbörlig hänsyn till de bilaterala åtgärder som i detta sammanhang har vidtagits av medlemsstaterna.

Artikel 9

Sambandet med övriga gemenskapsinsatser

I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 7.3 i detta beslut och i förekommande fall enligt det förfarande som fastställs i artikel 9 i förordning (EEG) nr 3906/89 och artikel 8 i förordning (Euratom, EG) nr 1279/96 samt inom de gränser som fastställs i det årliga budgetbeslutet skall kommissionen se till att samstämmighet råder mellan Tempus III och övriga åtgärder på gemenskapsnivå, och om nödvändigt, att Tempus III kompletterar de åtgärder på gemenskapsnivå som vidtas såväl i gemenskapen som i samband med det bistånd som ges till de stödberättigade länderna, med särskild hänsyn till Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens verksamhet.

Artikel 10

Samordning med de insatser som görs i tredje land

1. Kommissionen skall se till att det sker en lämplig samordning med de insatser som görs inom samma område som Tempus III av länder som inte är medlemmar i gemenskapen(10) eller av universiteten och näringslivet i dessa länder, inklusive eventuell medverkan i Tempus III-projekt.

2. Denna medverkan kan ske i olika former, inbegripet en eller flera av följande former:

- Medverkan i Tempus III-projekt på grundval av samfinansiering.

- Utnyttjande av de möjligheter som Tempus III erbjuder att styra den utbytesverksamhet som finansieras bilateralt.

- Samordning mellan Tempus III och de nationella initiativ som har samma mål men som finansieras och administreras separat.

- Ömsesidigt utbyte av information om alla relevanta initiativ på detta område.

Artikel 11

Årsrapport

Kommissionen skall överlämna en årsrapport om Tempus III-programmets verksamhet till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Denna rapport skall också vidarebefordras till de stödberättigade länderna för kännedom.

Artikel 12

Övervakning och utvärdering - rapporter

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 7.3 skall kommissionen utarbeta bestämmelser för regelbunden övervakning och extern utvärdering av den erfarenhet som förvärvats i samband med Tempus III, med vederbörlig hänsyn till de särskilda mål som avses i artikel 5 och de nationella mål som fastställs enligt artikel 6.

Kommissionen skall senast den 30 april 2004 lägga fram en interimsrapport om resultaten av utvärderingen tillsammans med eventuella förslag om att förlänga eller anpassa Tempus-programmet för den period som inleds den 1 juli 2006.

Kommissionen skall lägga fram en slutrapport senast den 30 juni 2009.

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1999.

På rådets vägnar

W. MÜLLER

Ordförande

(1) EGT C 270, 29.8.1998, s. 9, och EGT C 87, 29.3.1999, s. 102.

(2) EGT C 98, 9.4.1999.

(3) EGT C 40, 15.2.1999, s. 23.

(4) EGT C 51, 22.2.1999, s. 86.

(5) EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 753/96 (EGT L 103, 26.4.1996, s. 5).

(6) EGT L 165, 4.7.1996, s. 1.

(7) EGT L 112, 6.5.1993, s. 34.

(8) EGT L 306, 28.11.1996, s. 36.

(9) För närvarande Albanien, Bosnien och Hercegovina och F.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(10) Dessa länder är medlemmarna av G 24 utom gemenskapens medlemsstater, Republiken Cypern och Malta samt de associerade länderna i Central- och Östeuropa, och medverkan gäller projekt med de icke-associerade länder i Central- och Östeuropa som är stödberättigade enligt Phare-programmet.

BILAGA

Gemensamma europeiska projekt

1. Europeiska gemenskapen skall ge stöd till gemensamma europeiska projekt med en löptid på högst tre år.

Ett gemensamt europeiskt projekt skall omfatta minst ett universitet i ett stödberättigat land, ett universitet i en medlemsstat och en partnerskapsinrättning (universitet, företag eller institution i enlighet med definitionen i artikel 4) i en annan medlemsstat.

2. Stöd till gemensamma europeiska projekt får beviljas för verksamhet enligt de berörda inrättningarnas specifika behov och enligt de fastställda prioriteringarna, inbegripet följande:

i) Gemensamma utbildnings- och yrkesutbildningsinsatser som särskilt syftar till utveckling och uppdatering av kursplaner, förbättring av universitetens möjligheter att erbjuda fortbildning och omskolning, utarbetande av korta intensivkurser samt utarbetande av system för distansundervisning, däribland i informations- och kommunikationsteknik.

ii) Åtgärder för att reformera och utveckla den högre utbildningen och dess kapacitet, särskilt genom att omstrukturera administration av de högre utbildningsinrättningarna och utbildningssystemen, genom att modernisera den befintliga infrastrukturen, förvärva den utrustning som krävs för att genomföra ett gemensamt europeiskt projekt och, i förekommande fall, ge de ansvariga myndigheterna tekniskt och ekonomiskt bistånd.

iii) Främjande av samarbete mellan universiteten, näringslivet och de institutioner som definieras i artikel 4 genom gemensamma europeiska projekt.

iv) Utveckling av utbytesverksamheten för lärare, administrativ personal vid universiteten och studenter inom ramen för gemensamma europeiska projekt enligt följande:

a) Stipendier skall beviljas lärare och administrativ personal vid universiteten eller utbildare vid företag i medlemsstaterna för tjänsteuppdrag som avser undervisning eller utbildning och som varar upp till ett år i de stödberättigade länderna och vice versa.

b) Stipendier skall beviljas lärare och administrativ personal vid universiteten i de stödberättigade länderna för att genomgå fort- och vidareutbildning i Europeiska gemenskapen.

c) Stipendier skall stå till förfogande för studenter upp till och med doktorandnivå, och vara avsedda för såväl studenter i de stödberättigade länderna vilka fullgör en studieperiod i Europeiska gemenskapen som för studenter i Europeiska gemenskapen som fullgör en studieperiod i de stödberättigade länderna. Dessa stipendier skall normalt beviljas för en period på mellan tre månader och ett år.

d) Stipendier skall stå till förfogande för studenter som medverkar i gemensamma europeiska projekt vars specifika syfte är att främja rörligheten; man skall prioritera studenter som medverkar i projekt där studieperioden utomlands godkänns som fullgjorda akademiska studier av hemuniversitet.

e) Stöd skall ges till praktisk utbildning eller praktik i näringslivet för lärare, utbildare, studenter och akademiker i de stödberättigade länderna för en period på mellan en månad och ett år efter avslutad utbildning men före den första anställningen, för att göra det möjligt för dem att genomgå en praktisk utbildning i företag i gemenskapen och vice versa.

v) Verksamhet som bidrar till framgångsrikt genomförande av gemensamma europeiska projekt med två eller fler medverkande stödberättigade länder.

Strukturella och/eller kompletterande åtgärder

Ekonomiskt stöd skall beviljas för vissa strukturella och/eller kompletterande åtgärder (särskilt tekniskt bistånd, seminarier, studier, publikationer och informationsverksamhet) som är avsedda att stödja målen i programmet, särskilt genom att bidra till utvecklingen och omstruktureringen av de högre utbildningssystemen i de stödberättigade länderna. Inom ramen för strukturåtgärderna skall ekonomiskt bistånd beviljas för att hjälpa de stödberättigade länderna med bl.a. följande:

- Att utveckla och stärka kapaciteten för strategisk planering och institutionell utveckling inom de högre utbildningsanstalterna på universitets- eller fakultetsnivå.

- Att fastställa en utvecklingsplan för universiteten i syfte att hjälpa dem att bygga upp internationella förbindelser.

- Att stödja utbredningen av varaktiga samarbetsinsatser som är inriktade på Tempus-programmets mål.

- Att utarbeta en nationell strategi i ett bestämt stödberättigat land för att utveckla en särskild aspekt av den högre utbildningen.

Individuella stipendier

Förutom det stöd som ges till de gemensamma europeiska projekten och de strukturella och/eller kompletterande åtgärderna kommer Europeiska gemenskapen även att stödja beviljande av individuella stipendier för lärare, utbildare, administrativ personal vid universiteten, högre tjänstemän vid ministerier, utbildningsplanerare och övriga experter inom utbildningsområdet från stödberättigade länder eller från gemenskapen, för besök som syftar till att främja kvaliteten, utvecklingen och omstruktureringen av den högre utbildningen och yrkesutbildningen i de stödberättigade länderna.

Dessa besök kan bland annat omfatta följande områden:

- Utveckling av kursplaner och undervisningsmaterial.

- Personalutveckling, bland annat genom vidareutbildning och praktik i näringslivet.

- Tjänsteuppdrag för undervisning och yrkesutbildning.

- Verksamhet för att stödja utvecklingen av den högre utbildningen.

- Medverkan i europeiska organisationers, särskilt universitetsorganisationers, verksamhet.

Stödinsatser

1. Kommissionen kommer att få det tekniska bistånd som behövs för att stödja de insatser som görs i enlighet med detta beslut samt för att övervaka programmets genomförande.

2. Stöd kommer att ges till en lämplig extern utvärdering av Tempus III. Stöd kommer även att ges till spridning i samband med de gemensamma europeiska projekten, de strukturella och/eller kompletterande åtgärderna samt individuell rörlighet, och till spridning av framgångsrika resultat av specifika projekt i de tidigare skedena av Tempus-programmet.