Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1031/2000/EG av den 13 april 2000 om att inrätta gemenskapens åtgärdsprogram "Ungdom"Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 117 , 18/05/2000 s. 0001 - 0010Europaparlamentets och rådets beslut nr 1031/2000/EG

av den 13 april 2000

om att inrätta gemenskapens åtgärdsprogram "Ungdom"

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 149 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget(4), mot bakgrund av det gemensamma utkast, som godkändes den 9 mars 2000 av förlikningskommittén, och

av följande skäl:

(1) Enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall gemenskapens verksamhet bland annat bidra till utbildning av god kvalitet. Denna målsättning betonades uttryckligen genom det den 2 oktober 1997 undertecknade Amsterdamfördraget, i vilket anges att gemenskapen också skall främja utvecklingen av högsta möjliga kunskapsnivå för sina folk genom en bred tillgång till utbildning och kontinuerlig fortbildning.

(2) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 818/95/EG av den 14 mars 1995 om tredje fasen av Ungdom för Europa-programmet(5) inrättades ett åtgärdsprogram för samarbete i ungdomsfrågor. Det är lämpligt att bygga vidare på erfarenheterna från detta program för att vidareutveckla och förstärka samarbetet och gemenskapsåtgärderna på området.

(3) Europeiska rådets extra möte om sysselsättning, som hölls i Luxemburg den 20 och 21 november 1997, antog en samordnad strategi för sysselsättningen enligt vilken livslångt lärande spelar en grundläggande roll för genomförandet av riktlinjerna i rådets resolution av den 15 december 1997(6) om medlemsstaternas sysselsättningspolitik för att förbättra anställbarheten, anpassningsförmågan och företagarandan och för att stärka jämställdhetspolitiken.

(4) I sitt meddelande "För ett kunskapens Europa" drog kommissionen upp riktlinjer för att skapa ett öppet och dynamiskt europeiskt utbildningsområde som gör det möjligt att uppnå det mål som utgörs av livslångt lärande.

(5) I vitboken "Lära och lära ut - på väg mot kunskapssamhället" anger kommissionen att kunskapssamhällets framväxt innebär att förvärv av nya kunskaper uppmuntras och att man i detta syfte närhelst det är möjligt måste stimulera lusten att lära. I kommissionens grönbok "Grundutbildning, vidareutbildning, forskning - Hinder för rörlighet över gränserna" framhålls den fördel som rörligheten innebär för människor och för Europeiska unionens konkurrenskraft.

(6) Det är lämpligt att främja ett aktivt medborgarskap och att stärka banden mellan de insatser som vidtas inom ramen för detta program samt att intensifiera kampen för respekten för de mänskliga rättigheterna och mot alla former av utslagning, innefattande rasism och främlingsfientlighet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att undanröja diskriminering och främja lika möjligheter för kvinnor och män.

(7) Åtgärderna i detta program bör nå ungdomar i allmänhet, inte bara de invigda och/eller ungdomar som hör till ungdomsorganisationer. Kommissionen och medlemsstaterna bör därför åta sig att sörja för ett lämpligt informationsflöde och lämplig spridning beträffande dessa åtgärder.

(8) Detta beslut skapar en gemenskapsram som är avsedd att bidra till utvecklingen av volontärtjänster över nationsgränserna. Medlemsstaterna bör sträva efter att vidta lämpliga åtgärder i syfte att avveckla juridiska och administrativa hinder för att ytterligare förbättra ungdomars tillträde till programmet och underlätta erkännandet av det specifika i ungdomars volontärtjänst.

(9) Framför allt ungdomsutbyten bidrar till ömsesidigt förtroende, stärkt demokrati, tolerans, vilja till samarbete och solidaritet mellan unga människor. Dessa utbyten är därför av avgörande betydelse för unionens sammanhållning och vidareutveckling.

(10) Ungdomars deltagande i den verksamhet som bedrivs inom volontärtjänsten är ett slags icke-formell utbildning som leder till att ytterligare kunskaper förvärvas och vars kvalitet i hög grad torde vara beroende av lämpliga förberedelser, bland annat språkliga och kulturella sådana. Deltagandet bidrar också till att bestämma deras inriktning för framtiden, vidga deras vyer, gynna utvecklingen av deras sociala färdigheter och av ett aktivt medborgarskap samt till en ur ekonomisk, social och kulturell synvinkel väl avvägd integrering i samhället, vilket inbegriper förberedelse för arbetslivet. Deltagandet bidrar dessutom till att främja medvetenhet om ett genuint europeiskt medborgarskap.

(11) Europaparlamentet uttalade i sin resolution av den 14 maj 1998 om information och kommunikationspolitik i Europeiska unionen(7) att urvalet av projekt, såvitt avser stöd och åtgärdsprogram, bör vara mer öppet samt att skälen för urvalet bör vara tydligare för dem som lägger fram projekt.

(12) Kommissionen och medlemsstaterna bör försöka åstadkomma komplementaritet mellan den verksamhet som bedrivs inom den europeiska volontärtjänsten och motsvarande ordningar på nationell nivå.

(13) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG om utbildning och rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om yrkesutbildning inrättades åtgärdsprogram för gemenskapen för utbildnings- respektive yrkesutbildningsområdena. Tillsammans med ungdomsprogramet bidrar dessa till ett kunskapens Europa.

(14) Samarbetspolitiken på ungdomsområdet bidrar till att främja informell utbildning och därigenom ett livslångt lärande. Denna politik behöver vidareutvecklas.

(15) Ungdomars integrering i arbetslivet utgör en väsentlig del av deras integrering i samhället. Detta innebär att det är nödvändigt att erkänna och dra nytta av de färdigheter och kvalifikationer, som de har förvärvat inom ramen för sin icke-formella utbildning.

(16) För att öka gemenskapsåtgärdernas mervärde är det nödvändigt att kommissionen tillsammans med medlemsstaterna på alla nivåer säkerställer överensstämmelse och komplementaritet mellan de åtgärder som genomförs inom ramen för detta beslut samt annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder.

(17) Det är viktigt att kommittén för ungdomsprogrammet på grundval av bestämmelser som skall antas samråder med de kommittéer som ansvarar för genomförandet av gemenskapens yrkesutbildnings- och utbildningsprogram (Leonardo da Vinci och Sokrates). Det är viktigt att kommittén för ungdomsprogrammet regelbundet informeras om gemenskapsinitiativ som tas inom utbildnings-, yrkesutbildnings- och ungdomsområdet.

(18) Europeiska rådet betonade vid sina möten i Essen (den 9-10 december 1994) och i Cannes (den 26-27 juni 1995) behovet av nya insatser för att öka integreringen av Europas ungdom i samhället och i arbetslivet. I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Florens (den 21-22 juni 1996) betonades vikten av att underlätta ungdomars inträde i arbetslivet. Europeiska rådet i Amsterdam (den 15-17 juni 1997) uttalade sitt stöd för ideell verksamhet. Europaparlamentet och rådet har fattat beslut nr 1686/98/EG av den 20 juli 1998 om att inrätta gemenskapens handlingsprogram "Europeisk volontärtjänst för ungdomar"(8).

(19) Verksamheten inom den europeiska volontärtjänsten ersätter inte medlemsstaternas militärtjänst eller alternativa vapenfria tjänst eller den obligatoriska samhällstjänst, som finns i flera medlemsstater, och bör inte få innebära att potentiellt eller befintligt avlönat arbete begränsas eller ersätts.

(20) Det är myndigheterna i medlemsstaterna som beviljar uppehållstillstånd och, i förekommande fall, viseringar, och begreppet lagligen bosatt person definieras enligt nationell rätt.

(21) Europaparlamentet antog den 2 juli 1998 en resolution om att främja frivilligorganisationers och stiftelsers roll i Europa(9). Frivilligsektorn bör också spela en viktig roll för att göra det möjligt för alla unga människor, särskilt för dem som har de största svårigheterna, att delta i dessa program.

(22) Kommissionen och medlemsstaterna skall se till att gynna samarbete med icke-statliga organisationer, som är verksamma på ungdomsområdet och på det sociala området samt på områdena för miljö, kultur och idrott och i kampen mot olika slag av utslagning.

(23) I Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) föreskrivs ett utökat samarbete på utbildnings-, yrkesutbildnings- och ungdomsområdet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de stater i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som deltar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, å andra sidan. I EES-avtalet fastställs förfaranden för deltagande i gemenskapsprogrammen på utbildnings-, yrkesutbildnings- och ungdomsområdet av de Eftastater som deltar i EES.

(24) Åtgärder bör vidtas för att programmet skall stå öppet för deltagande av de associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med villkoren i Europaavtalen, tilläggsprotokollen till dessa avtal och respektive associeringsråds beslut, av Cypern på grundval av tilläggsanslag i enlighet med förfaranden, som skall överenskommas med det landet, och av Malta och Turkiet på grundval av tilläggsanslag i enlighet med fördragets bestämmelser.

(25) Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta med att övervaka och fortlöpande utvärdera detta program för att möjliggöra anpassningar, i synnerhet av prioriteringarna för åtgärdernas genomförande.

(26) I enlighet med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen, såsom de kommer till uttryck i artikel 5 i fördraget, kan målen för den planerade åtgärden avseende utveckling och förstärkning av samarbetspolitiken i ungdomsfrågor, inbegripet den europeiska volontärtjänsten och ungdomsutbytet inom gemenskapen och med tredje land, inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, eftersom ungdomsfrågorna är så komplexa och olikartade. Målen kan därför till följd av gemenskapsåtgärdernas och gemenskapsinsatsernas gränsöverskridande karaktär bättre uppnås på gemenskapsnivå. Detta beslut går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(27) I detta beslut fastställs för hela den tid som programmet pågår en finansieringsram, som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(10).

(28) De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(11).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av programmet

1. Genom detta beslut inrättas gemenskapens åtgärdsprogram Ungdom (nedan kallat programmet) som behandlar politiken för samarbete i ungdomsfrågor, bland annat den europeiska volontärtjänsten och ungdomsutbytet inom gemenskapen och med tredje land.

2. Programmet skall genomföras under tiden från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2006.

3. Programmet skall bidra till att främja ett kunskapens Europa genom att utveckla ett europeiskt samarbetsområde inom ungdomspolitiken på grundval av informell utbildning och praktik. Programmet skall främja livslångt lärande och förvärv av kunskaper, färdigheter och kvalifikationer, som kan befordra aktivt medborgarskap och anställbarhet.

4. Programmet skall stödja och komplettera de insatser som görs av och inom medlemsstaterna, samtidigt som deras kulturella och språkliga mångfald skall respekteras fullt ut.

Artikel 2

Programmets mål

1. För att ungdomar skall kunna skaffa sig kunskaper, färdigheter och kvalifikationer som kan ligga till grund för deras framtida utveckling och på ett ansvarsfullt sätt utöva sitt medborgarskap, så att de blir aktiva deltagare i samhällslivet, och med beaktande av vikten av att främja lika möjligheter, har det här programmet följande mål:

a) Att främja ungdomars aktiva bidrag till uppbyggnaden av Europa genom deras deltagande i gränsöverskridande utbyten inom gemenskapen eller med tredje land för att främja en bättre förståelse för Europas kulturella mångfald samt dess grundläggande gemensamma värderingar, för att på så sätt bidra till kampen mot rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.

b) Att stärka deras solidaritetskänsla genom att ungdomar i större omfattning deltar i gränsöverskridande allmännyttig verksamhet inom gemenskapen eller i tredje land, särskilt i de länder som har ingått samarbetsavtal med gemenskapen.

c) Att uppmuntra ungdomars initiativförmåga, företagsamhet och kreativitet så att de kan spela en aktiv roll i samhällslivet och samtidigt öka medvetenheten om värdet av en icke-formell europeisk utbildningserfarenhet.

d) Att stärka samarbetet i ungdomsfrågor genom att främja utbyte av god praxis, utbildning av personer som arbetar med ungdomar/ungdomsledare och utformning av nyskapande åtgärder på gemenskapsnivå.

2. Detta program skall också bidra till att målen inom andra relevanta områden av gemenskapspolitiken uppnås.

Artikel 3

Gemenskapsåtgärder

1. Målen för detta program enligt artikel 2 skall uppnås med hjälp av följande åtgärder, vilkas faktiska innehåll och tillämpningsförfaranden beskrivs i bilagan till detta beslut:

- Ungdom för Europa

- Europeisk volontärtjänst

- Ungdomsinitiativ

- Gemensamma åtgärder

- Stödåtgärder

2. Åtgärderna skall genomföras med följande slags insatser, vilka när det är lämpligt kan kombineras:

a) Stöd till ungdomars rörlighet över gränserna.

b) Stöd till användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom ungdomsområdet.

c) Stöd till utveckling av nätverk för samarbete på europeisk nivå, vilket möjliggör ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och god praxis.

d) Stöd till transnationella projekt som främjar unionsmedborgarskapet och ungdomars engagemang i unionens utveckling.

e) Främjande av språkkunskaper och förståelse för olika kulturer.

f) Stöd till pilotprojekt som bygger på gränsöverskridande partnerskap i syfte att stimulera till förnyelse och kvalitet på ungdomsområdet.

g) Utarbetande på europeisk nivå av metoder för analys och uppföljning av ungdomspolitiken och dennas utveckling (t.ex. databaser, nyckelpersoner, ömsesidig kännedom om "system") samt för spridning av god praxis.

Artikel 4

Tillträde till programmet

1. Målgruppen för detta program är ungdomar - i princip i åldern 15 till 25 år - samt personer som deltar i ungdomsarbete, vilka är lagligen bosatta i en medlemsstat. Åldersgränserna kan justeras något när de särskilda omständigheterna för vissa projekt gör detta motiverat.

Inom ramen för åtgärderna 1.2, 2.2 och 5 i bilagan kan målgruppen för programmet också vara ungdomar - i princip i åldern 15 till 25 år - och personer som deltar i ungdomsarbete, vilka är bosatta i tredje land, utan att medlemsstaternas behörighet åsidosätts.

2. Det är synnerligen viktigt att se till att alla ungdomar får tillgång till detta programs verksamheter utan att diskrimineras.

3. Kommissionen och medlemsstaterna skall se till att särskilda ansträngningar görs för att stödja de ungdomar som av kulturella, sociala, fysiska, psykiska, ekonomiska eller geografiska skäl har svårt att delta i relevanta åtgärdsprogram på gemenskapsnivå eller på nationell, regional eller lokal nivå samt för att stödja små lokala grupper. Kommissionen skall därför beakta de svårigheter som dessa målgrupper konfronteras med och på så sätt bidra till att bekämpa utslagningen.

4. Medlemsstaterna skall sträva efter att vidta lämpliga åtgärder så att programdeltagarna kan få tillgång till hälsovård i enlighet med bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen. Ursprungsmedlemsstaten skall sträva efter att vidta lämpliga åtgärder så att de som deltar i Europeisk volontärtjänst behåller sitt sociala skydd.

Artikel 5

Genomförande av programmet och samarbete med medlemsstaterna

1. Kommissionen skall ansvara för genomförandet av gemenskapsåtgärderna i detta program i enlighet med bilagan.

2. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna vidta de åtgärder som beskrivs i bilagan (åtgärd 5), för att på bästa sätt ta till vara resultaten av de åtgärder som har genomförts genom gemenskapssamarbete på ungdomsområdet.

3. Kommissionen och medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att utveckla de strukturer som har inrättats på gemenskapsnivå och nationell nivå för att uppnå målen för detta program, för att på ett användarvänligt sätt underlätta tillträde till programmet för ungdomar och andra parter på lokal nivå, för att utvärdera och övervaka de åtgärder som skall vidtas i enlighet med programmet och för att på ett öppet sätt genomföra samråd och urval.

Kommissionen och medlemsstaterna skall se till att åtgärder vidtas för att underlätta ungdomars tillgång till gränsöverskridande rörlighet med hjälp av åtgärder som utformas på ett sätt som är lämpligt för att informera ungdomarna och göra dem medvetna om detta. Kommissionen och medlemsstaterna skall se till att på ett lämpligt sätt informera om och ge offentlighet åt de åtgärder som stöds av programmet.

4. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att programmet genomförs effektivt; de skall även i möjligaste mån sträva efter att besluta om sådana åtgärder som de anser nödvändiga och önskvärda för att undanröja alla rättsliga och administrativa hinder för tillträde till programmet.

5. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna säkerställa övergången mellan de åtgärder som har genomförts inom ramen för tidigare gemenskapsprogram på ungdomsområdet (Ungdom för Europa III och Europeisk volontärtjänst) och de åtgärder som skall genomföras enligt det här programmet.

Artikel 6

Gemensamma åtgärder

Som ett led i arbetet med att bygga upp ett kunskapens Europa får insatserna i detta program, i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 8, genomföras som gemensamma åtgärder tillsammans med liknande gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder på ungdoms-, utbildnings- och yrkesutbildningsområdet.

Artikel 7

Genomförandeåtgärder

1. De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut och som rör de frågor som anges nedan skall antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 8.2:

a) Ordningen för genomförandet av programmet, inbegripet den årliga arbetsplanen för genomförande av åtgärderna i programmet.

b) De olika åtgärdernas relativa tyngd i programmet.

c) De kriterier som skall tillämpas för den preliminära fördelningen av medel mellan medlemsstaterna när det gäller de åtgärder som skall skötas decentraliserat.

d) Ordningen för genomförande av de gemensamma åtgärderna.

e) Ordningen för utvärdering av programmet.

f) Ordningen för intyg rörande unga volontärers medverkan.

2. De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut och som rör alla övriga frågor skall antas i enlighet med det rådgivande förfarandet som avses i artikel 8.3.

Artikel 8

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt, skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. När det hänvisas till denna punkt, skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 9

Finansiering

1. Finansieringsramen för genomförandet av detta program bestäms härmed till 520 miljoner euro för den period som anges i artikel 1.

2. De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 10

Överensstämmelse och komplementaritet

1. Kommissionen skall, i samarbete med medlemsstaterna och utan att det påverkar något programs individuella karaktär och särdrag, säkerställa övergripande överensstämmelse och komplementaritet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder. Särskild uppmärksamhet skall ägnas främjandet av jämställdhet och lika möjligheter för kvinnor och män.

2. Kommissionen skall, i samarbete med medlemsstaterna, säkerställa överensstämmelse mellan genomförandet av detta program och annan gemenskapsverksamhet som avser ungdomar, särskilt i fråga om kultur och den audiovisuella sektorn, den inre marknadens fullbordande, informationssamhället, miljö, konsumentskydd, små och medelstora företag, socialpolitik, sysselsättning och folkhälsa.

3. Kommissionen och medlemsstaterna skall se till att åtgärderna i detta program tar hänsyn till de riktlinjer för sysselsättning som antas av rådet som en del av en samordnad sysselsättningsstrategi.

4. Kommissionen skall säkerställa ett effektivt samband mellan detta program och program och åtgärder som genomförs på ungdomsområdet inom ramen för gemenskapens yttre förbindelser.

Artikel 11

Deltagande av Efta/EES-länderna, de associerade länderna i Central- och Östeuropa samt Cypern, Malta och Turkiet

Detta program skall vara öppet för deltagande av

- Efta/EES-länderna i enlighet med villkoren i EES-avtalet,

- de associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med villkoren i Europaavtalen, tilläggsprotokollen till dessa avtal och respektive associeringsråds beslut,

- Cypern på grundval av tilläggsanslag i enlighet med förfaranden som skall överenskommas med detta land,

- Malta och Turkiet, på grundval av tilläggsanslag i enlighet med fördragets bestämmelser.

Artikel 12

Internationellt samarbete

Kommissionen skall, enligt detta program och i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 7, förstärka sitt samarbete med tredje land och behöriga internationella organisationer, i synnerhet Europarådet.

Artikel 13

Övervakning och utvärdering

1. Kommissionen skall regelbundet övervaka detta program i samarbete med medlemsstaterna.

Denna övervakning skall även omfatta de rapporter som avses i punkt 3 och särskilda verksamheter.

2. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna regelbundet utvärdera detta program. Denna utvärdering är avsedd att öka effektiviteten hos de åtgärder som genomförs, med beaktande av de mål som avses i artikel 2 i det här beslutet och säkerställa att jämlik tillgång till programmet i enlighet med artikel 4.2 och 4.3 tillförsäkras.

Utvärderingen skall också avse komplementariteten mellan åtgärderna enligt detta program och åtgärder som genomförs i enlighet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder.

Resultaten av gemenskapsåtgärderna skall regelbundet utvärderas externt i enlighet med kriterier som fastställs med användning av det förfarande som avses i artikel 8.2.

3. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 2004 och den 30 juni 2007 till kommissionen överlämna rapporter om genomförandet respektive resultatet av detta program.

4. Kommissionen skall till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna följande:

- Vid anslutningen av nya medlemsstater, en rapport om de ekonomiska konsekvenserna som anslutningarna har för programmet, vid behov, åtföljd av finansieringsförslag som behandlar de ekonomiska konsekvenser som dessa anslutningar har för programmet, i enlighet med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet och slutsatserna från Europeiska rådet i Berlin i mars 1999. Europaparlamentet och rådet kommer att fatta beslut om sådana förslag så snart som möjligt.

- Senast den 30 juni 2005, en interimsrapport för att utvärdera de kvalitativa respektive kvantitativa aspekterna på genomförandet av detta program.

- Senast den 31 december 2007, en slutrapport om genomförandet av detta program.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 13 april 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

A. Vara

Ordförande

(1) EGT C 311, 10.10.1998, s. 6.

(2) EGT C 410, 30.12.1998, s. 11.

(3) EGT C 51, 22.2.1999, s. 77.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 5 november 1998 (EGT C 359, 23.11.1998, s. 75), rådets gemensamma ståndpunkt av den 28 juni 1999 (EGT C 210, 22.7.1999, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 28 oktober 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 10 april 2000 och Europaparlamentets beslut av den 12 april 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) EGT L 87, 20.4.1995, s. 1.

(6) EGT C 30, 28.1.1998, s. 1.

(7) EGT C 167, 1.6.1998, s. 230.

(8) EGT L 214, 31.7.1998, s. 1.

(9) EGT C 226, 20.7.1998, s. 66.

(10) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(11) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA

Den finansiering som beviljas enligt detta program skall ske under iakttagande av principerna om medfinansiering och additionalitet. I enlighet med artikel 4.3 i beslutet skall ansträngningar göras för att underlätta tillträde till programmet för ungdomar med svårigheter av kulturell, social, fysisk, psykisk, ekonomisk eller geografisk art och för små lokala grupper. Den kommitté som avses i artikel 8 i detta beslut skall besluta om den närmare utformningen av dessa ansträngningar. Gemenskapsfinansieringen skall fördelas på ett sådant sätt att hänsyn tas till behovet av att se till att det finns en balans mellan de åtgärder för rörlighet som vidtas och till att ungdomar i varje medlemsstat har lika stora möjligheter att delta, vilket innebär att artikel 4.3 skall beaktas.

Initiativ som syftar till att uppmuntra tolerans och godtagande av olikheter skall, liksom åtgärder för att bekämpa alla slag av utslagning, ges särskild uppmuntran och stimulans. Gemenskapen kommer att vara positiv till verksamheter som ger en framskjuten plats åt kultur och idrott i samband med informell utbildning för ungdomar.

Målen i detta program skall uppnås med hjälp av följande fem kategorier av åtgärder som grundar sig på de insatser som anges i artikel 3 i beslutet:

- Ungdom för Europa.

- Europeisk volontärtjänst.

- Ungdomsinitiativ.

- Gemensamma åtgärder.

- Stödåtgärder.

ÅTGÄRD 1 - UNGDOM FÖR EUROPA

Åtgärd 1.1: Ungdomsutbyte inom gemenskapen

Gemenskapen skall stödja verksamhet för ungdomars rörlighet, förutsatt att den ifrågavarande verksamheten pågår under minst en vecka, utgår från gemensamma projekt inom gemenskapen och omfattar grupper av ungdomar som i princip är mellan 15 och 25 år och som är lagligen bosatta i en medlemsstat. Åldersgränserna kan justeras något när de särskilda omständigheterna för vissa projekt gör detta motiverat.

Denna verksamhet, som grundar sig på gränsöverskridande partnerskap mellan grupper av aktivt deltagande ungdomar, skall utformas så att de får möjlighet att upptäcka och bli medvetna om andra sociala och kulturella sammanhang och så att de uppmuntras att delta i eller själva starta annan verksamhet på europeisk nivå. Särskild uppmärksamhet skall ägnas ungdomar som för första gången deltar i någon europeisk verksamhet samt småskaliga eller lokala grupper utan erfarenhet på europeisk nivå.

För att åstadkomma en bättre balans mellan bilaterala och multilaterala verksamheter kommer gemenskapsstödet stegvis att inriktas på multilaterala verksamheter för gruppers rörlighet. Bilateral rörlighet för grupper kommer att finansieras om detta är motiverat med avseende på målgrupper eller en särskild pedagogisk inriktning.

Inom denna åtgärd kan finansiering ges till verksamhet som syftar till att stärka ungdomars aktiva deltagande i projekt för gruppers rörlighet, särskilt för verksamhet som syftar till att förbereda de ifrågavarande ungdomarna språkligt och interkulturellt.

Åtgärd 1.2: Ungdomsutbyte med tredje land

Gemenskapen skall stödja verksamhet för ungdomars rörlighet, förutsatt att verksamheten pågår under minst en vecka, utgår från gemensamma projekt och omfattar grupper av ungdomar som i princip är mellan 15 och 25 år och som är lagligen bosatta i en medlemsstat eller i ett tredje land. Åtminstone två medlemsstater skall vara delaktiga i denna verksamhet för rörlighet.

Denna verksamhet, som grundar sig på gränsöverskridande partnerskap mellan grupper av aktivt deltagande ungdomar, skall utformas så att de får möjlighet att upptäcka och bli medvetna om andra sociala och kulturella sammanhang och så att de uppmuntras att delta i eller själva starta annan verksamhet på europeisk nivå. Dessa projekt skall dessutom göra det möjligt för parter i tredje land att få erfarenhet av detta slags verksamhet på området informell utbildning och bidra till att ungdomars arbete och sammanslutningar utvecklas i dessa länder.

Finansiering kan ges till verksamhet som syftar till att stärka ungdomars aktiva deltagande i projekt för gruppers rörlighet, särskilt verksamhet som syftar till att förbereda ungdomarna språkligt och interkulturellt inför avresan.

ÅTGÄRD 2 - EUROPEISK VOLONTÄRTJÄNST

I detta program avses med ung volontär en person som i princip är mellan 18 och 25 år gammal och som är lagligen bosatt i en medlemsstat.

De unga volontärerna skall, i egenskap av aktiva medborgare, utföra en konkret, solidarisk verksamhet i syfte att förvärva social förmåga och sociala färdigheter och på så sätt lägga grunden för sin framtida utveckling och samtidigt lämna ett bidrag till samhället. De skall i detta syfte i en annan medlemsstat än den där de är bosatta, eller i tredje land, under en begränsad tid (högst tolv månader) delta i en ideell, oavlönad verksamhet som är av betydelse för samhället och faller inom ramen för ett av medlemsstaten och gemenskapen erkänt projekt, i enlighet med de mål för detta program som anges i artikel 2. Verksamheten får framförallt inte medföra att arbetstillfällen ersätts. De unga volontärerna skall få kost och logi samt handledning. De unga volontärerna skall även omfattas av sjukförsäkring och andra relevanta försäkringar. De unga volontärerna skall få ersättning/fickpengar.

Volontärtjänsten bygger på partnerskap och delat ansvar mellan den unga volontären, den utsändande organisationen och den mottagande organisationen.

I enlighet med bestämmelserna för den programkommitté som avses i artikel 8 skall kommissionen utfärda ett intyg om att de unga volontärerna deltagit i volontärtjänsten och om de erfarenheter och färdigheter som de har tillägnat sig under perioden i fråga.

Åtgärd 2.1: Europeisk volontärtjänst inom gemenskapen

Gemenskapen kommer att stödja gränsöverskridande projekt (av begränsad längd, i princip mellan tre veckor och ett år) som gör det möjligt för ungdomar att aktivt och individuellt delta i verksamheter som är avsedda att bidra till att fylla olika behov i samhället på en rad olika områden (sociala och sociokulturella frågor, miljö, kultur osv.) och som samtidigt utgör en informell utbildningserfarenhet för att tillgodogöra sig sociala och kulturella färdigheter. Syftet med dessa projekt är att ungdomar skall komma i kontakt med andra kulturer och andra språk och få erfarenhet av nya idéer och projekt i ett multikulturellt civilt samhälle.

Gemenskapen kan stödja projekt, särskilt med språkligt eller interkulturellt innehåll, som syftar till att förbereda de unga volontärerna inför avresan och underlätta deras sociala integrering både medan verksamheterna pågår och efter det att den europeiska volontärtjänsten har avslutats. Särskild vikt skall läggas vid pedagogiskt stöd och mentorverksamhet.

Åtgärd 2.2: Europeisk volontärtjänst i samarbete med tredje land

Gemenskapen kommer att stödja gränsöverskridande projekt med tredje land (av begränsad längd, i princip mellan tre veckor och ett år) som gör det möjligt för ungdomar att aktivt och individuellt delta i verksamheter som är avsedda att bidra till att fylla olika behov i samhället på en rad olika områden (sociala och sociokulturella frågor, miljö, kultur osv.) och som samtidigt utgör en informell utbildningserfarenhet för att tillgodogöra sig sociala och kulturella färdigheter. Syftet med dessa projekt är att ungdomar skall komma i kontakt med andra kulturer och andra språk och få erfarenhet av nya idéer och projekt i ett mångkulturellt civilt samhälle.

Stöd kan ges till åtgärder som lägger eller befäster den nödvändiga grunden för att utveckla den europeiska volontärtjänstens gränsöverskridande projekt med tredje land.

Gemenskapen kan stödja projekt, särskilt med språkligt eller interkulturellt innehåll, som syftar till att förbereda de unga volontärerna inför avresan och underlätta deras sociala integrering både medan verksamheterna pågår och efter det att den europeiska volontärtjänsten har avslutats. Särskild vikt skall läggas vid pedagogiskt stöd och mentorverksamhet.

ÅTGÄRD 3 - UNGDOMSINITIATIV

För att främja ungdomars initiativförmåga och kreativitet skall gemenskapen stödja projekt där ungdomar aktivt och direkt deltar i nyskapande och kreativa projekt och i projekt som inriktar sig på ungdomars sociala engagemang på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Dessa projekt kommer att ge ungdomarna möjlighet att utveckla sin företagsamhet och att förverkliga egna idéer avseende verksamhet inom vilken de spelar en central roll.

Gemenskapen skall stödja initiativ som syftar till att hjälpa unga volontärer att på bästa sätt använda sig av den erfarenhet som de har förvärvat under sin volontärtjänstgöring och till att uppmuntra deras aktiva integrering i samhället. De initiativ som tas av ungdomarna sedan de har avslutat sin europeiska volontärtjänstgöring kommer att ge dem möjlighet att påbörja och driva verksamhet av social, kulturell, sociokulturell och ekonomisk art och/eller att inrikta sig på sin personliga utveckling. Dessa initiativ skall i första hand vända sig till de ungdomar som är i störst behov av dem.

Stödet till ungdomsinitiativ skall syfta till att uppmuntra till en utvidgning av dessa projekt till att omfatta liknande initiativ i andra medlemsstater för att stärka den gränsöverskridande karaktären och i avsevärd omfattning öka erfarenhetsutbytet och samarbetet mellan ungdomar. Stödet kan innebära att möten organiseras mellan ungdomar som arbetar för initiativ på europeisk nivå. Ekonomiskt stöd kan beviljas för ett effektivt inrättande av fasta och gränsöverskridande partnerskap mellan sådana projekt.

ÅTGÄRD 4 - GEMENSAMMA ÅTGÄRDER

Eftersom ett flexibelt och kreativt synsätt är en förutsättning för samarbete mellan sektorerna, kan de åtgärder som avses i artikel 6 i detta beslut erhålla gemenskapsstöd för verksamhet som skall bedrivas tillsammans med andra gemenskapsinitiativ som rör kunskapens Europa, särskilt gemenskapsprogram på utbildningsområdet.

Kommissionen kommer att ha som mål att i samarbete med medlemsstaterna utforma ett gemensamt system för information, observation och spridning när det gäller god praxis på områdena kunskap och livslångt lärande tillsammans med gemensamma åtgärder i fråga om multimediematerial för utbildningssyften. Dessa projekt skall omfatta en rad insatser från ett antal olika sektorer, bland annat ungdomssektorn. Deras finansiering kan kompletteras med stöd från ett antal olika gemenskapsprogram och kan genomföras med hjälp av framställningar om gemensamma projekt.

Lämpliga åtgärder kan vidtas för att främja kontakt och samverkan på regional och lokal nivå mellan dem som deltar i detta program och i utbildningsprogram. I detta sammanhang kan stöd ges till verksamheter som syftar till att öka medvetenheten om vilka möjligheter gemenskapen erbjuder ungdomar.

ÅTGÄRD 5 - STÖDINSATSER

Åtgärd 5.1: Utbildning och samarbete för aktörer inom ungdomspolitiken

Finansiering skall ges till följande:

1. Verksamhet avsedd att ge fortbildning för personer som deltar i ungdomsarbete - särskilt instruktörer i den europeiska volontärtjänsten, personer som arbetar med ungdomar/ungdomsledare, ledare för europeiska projekt och rådgivare för ungdomsinitiativen - vilka är engagerade i sådana insatser som direkt berör ungdomar och som avses i åtgärderna 1, 2 och 3 i detta program. Syftet är att se till att dessa insatser har tillräckligt hög kvalitet. Särskild uppmärksamhet skall ägnas verksamhet med inriktning på att uppmuntra deltagande av de ungdomar som har svårast att delta i gemenskapsåtgärderna.

2. Verksamhet avsedd att utveckla europeiska moduler som svarar mot kraven för gränsöverskridande samarbete.

3. Verksamhet - såsom studiebesök, genomförbarhetsstudier, seminarier och praktikperioder - som särskilt är inriktade på utbyte av erfarenheter och god praxis i fråga om gemensamma åtgärder eller frågor av gemensamt intresse eller som är avsedda att underlätta och främja inrättande av hållbara gränsöverskridande partnerskap och/eller multilaterala nätverk för dem som är verksamma på ungdomsområdet.

4. Experimentell verksamhet som utgör grund för förnyelse och berikande av ungdomspolitiken genom användning av nya metoder och nya samarbetsformer samt genom samarbete mellan deltagare med olika bakgrund.

5. Gemenskapsstöd kan även ges till konferenser och seminarier för att främja samarbete och utbyta god praxis på ungdomsområdet samt till andra åtgärder för att främja och sprida resultat av projekt och verksamhet som får stöd inom ramen för gemenskapsåtgärder för ungdom.

Verksamheter som hänger samman med dessa åtgärder kan pågå enbart inom gemenskapen eller tillsammans med tredje land. Särskild uppmärksamhet skall ägnas dem som arbetar med ungdomar på regional och lokal nivå och som saknar eller har föga erfarenhet av eller möjlighet att knyta kontakter på europeisk nivå samt verksamhet där ungdomar spelar en central roll.

Åtgärd 5.2: Information till och forskning om ungdomar

1. I enlighet med programmets mål och särskilt för att förbättra alla ungdomars möjlighet att delta samt för att öka deras initiativförmåga och aktiva deltagande i samhällslivet kommer kommissionen att uppmuntra dem som är verksamma på ungdomsområdet till att delta i informationen till ungdomar på europeisk nivå samt främja samarbete mellan de informations- och kommunikationssystem för ungdomar som har byggts upp i medlemsstaterna och på gemenskapsnivå. I detta sammanhang skall ett breddat samarbete särskilt betonas så att det omfattar utbildningsområdet samt dialogen mellan och med ungdomar.

2. Därför skall stöd ges till initiativ som rör följande:

- Förvärv av de erfarenheter och kunskaper som behövs för att genomföra projekt för information till ungdomar baserade på gränsöverskridande samarbete och projekt som ger information och, i synnerhet, råd till ungdomar.

- Samarbetsprojekt med inriktning på att sprida information, öka ungdomars medvetenhet om de områden som programmet omfattar och på att ge ungdomar tillgång till den information som behövs för att uppnå programmets mål.

- Införande, som en del av de gränsöverskridande samarbetsprojekten, av mekanismer som möjliggör en dialog mellan och med ungdomar, särskilt genom att använda ungdomsorienterade medier och ny teknik.

3. När det gäller ungdomsrelaterade studier med anknytning till programmålen kommer kommissionen att stödja studier som bland annat avser effekterna av de åtgärder som vidtas för ungdomar och, i synnerhet, av åtgärder för att främja samarbete inom detta område. Sådana studier skall undersöka vilka effekter andra former av politik har på ungdomars värld, och avsikten med dem skall vara att ge en klarare och mera heltäckande bild av ungdomars behov och de villkor som de lever under.

Bland dessa studier skall sådana prioriteras som handlar om hur livet har gestaltat sig för mindre gynnade ungdomar eller ungdomar i samhällets marginaler. Studierna skall i synnerhet undersöka vilka faktorer det är som har gynnat eller förhindrat ungdomarna att finna sin plats i samhället och skall påvisa vad sektorn för den icke-formella utbildningen har bidragit med, liksom vad den tredje sektorn överlag har bidragit med. Likaså skall prioritet ges åt jämförande studier inriktade på åtgärder avsedda att uppmuntra initiativ, där det också skall utrönas vilken inverkan dessa åtgärder har haft på den lokala utvecklingen, särskilt genom att skapa olika former av verksamhet (sysselsättningsskapande, skapande av kulturella eller sociala projekt osv.). Denna forskning kan bedrivas i form av fallstudier, och de mest relevanta av dessa skall offentliggöras.

Åtgärd 5.3: Information om och synlighet hos åtgärderna

Kommissionen skall vidta nödvändiga åtgärder för att bland annat samla in uppgifter om åtgärder för ungdomar från en stor mängd informationskällor, utnyttja fördelarna med EU:s ungdomsprojekt och synliggöra de åtgärder som på gemenskapsnivå har vidtagits till förmån för ungdomar genom att utveckla lämpliga medel för en dialog med ungdomarna, inbegripet Internet.

Åtgärd 5.4: Stödinsatser

1. Nationella programkontor

Gemenskapsstöd kan ges för att stödja verksamhet inom de strukturer som medlemsstaterna bygger upp i enlighet med artikel 5 i beslutet.

2. Tekniskt stöd till och hjälp med verksamheten

När programmet genomförs kan kommissionen anlita organisationer för tekniskt stöd, vilket kan finansieras inom programmets finansieringsram. Den kan, på samma villkor, anlita experter. Dessutom kommer kommissionen att kunna genomföra utvärderingar, anordna seminarier, symposier och andra expertmöten som kan förväntas underlätta programmets genomförande och tillämpning av artikel 12 i beslutet. Vidare kan kommissionen vidta åtgärder för information, offentliggörande och spridning.