Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1934/2000/EG av den 17 juli 2000 om inrättande av Europeiska språkåret 2001Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 232 , 14/09/2000 s. 0001 - 0005Europaparlamentets och rådets beslut nr 1934/2000/EG

av den 17 juli 2000

om inrättande av Europeiska språkåret 2001

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 149 och 150 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) I ingressen till fördraget anges det att medlemsstaterna är "fast beslutna att främja utvecklingen av högsta möjliga kunskapsnivå för sina folk genom en bred tillgång till utbildning och kontinuerlig fortbildning".

(2) I artikel 18 i fördraget fastställs att varje medborgare i Europeiska unionen skall ha rätt "att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier". Förmågan att använda främmande språk är väsentlig för att i praktiken till fullo kunna utöva denna rätt.

(3) I enlighet med artikel 151 i fördraget skall gemenskapen bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för deras nationella och regionala mångfald samt också beakta de kulturella aspekterna då den handlar enligt andra bestämmelser i fördraget. Bland dessa aspekter har de som berör språken stor betydelse.

(4) Alla europeiska språk har i sin muntliga eller skriftliga utformning samma kulturella värde och dignitet och utgör en del av den europeiska kulturen och civilisationen.

(5) Språkfrågorna utgör en utmaning i arbetet med uppbyggnaden av Europa och därför kan erfarenheterna från Europeiska språkåret ge viktig kunskap om hur man skall genomföra åtgärder för att främja kulturell och språklig mångfald.

(6) I artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen fastställs att unionen skall respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(7) Tillgång till det omfattande litterära kulturarvet på originalspråken skulle bidra till utvecklingen av ömsesidig förståelse och ge ett konkret innehåll åt begreppet unionsmedborgarskap.

(8) Det är viktigt att lära sig språk eftersom det stärker medvetandet om kulturell mångfald och bidrar till att motverka främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och intolerans.

(9) Förutom fördelar på det mänskliga, kulturella och politiska planet ger språkinlärning också stora ekonomiska möjligheter.

(10) Att behärska sitt modersmål och att ha kunskaper i de klassiska språken, framför allt latin och grekiska, kan underlätta inlärningen av andra språk.

(11) Det är viktigt att göra ansvariga inom såväl den offentliga som den privata sektorn medvetna om betydelsen av att på ett lätt sätt kunna tillgå språkundervisning.

(12) I rådets slutsatser av den 12 juni 1995 om språklig mångfald och pluralism inom Europeiska unionen betonas det att den språkliga mångfalden bör bevaras, att flerspråkigheten i unionen bör främjas och att alla unionens språk skall behandlas med samma respekt, mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen. I Europaparlamentets och rådets beslut nr 2493/95/EG(5) av den 23 oktober 1995 om att utnämna 1996 till "Europeiska året för livslångt lärande" betonas vikten av livslångt lärande i utvecklingen av kunskaper, däribland språkkunskaper, under hela livet.

(13) I kommissionens vitbok från 1995, "Grundutbildning, vidareutbildning, forskning: Lära och lära ut: på väg mot kunskapssamhället", fastställs som fjärde mål kunskaper för alla i tre gemenskapsspråk. I kommissionens grönbok från 1996, "Grundutbildning, vidareutbildning, forskning: hinder mot rörligheten över gränserna", anges att "inlärningen av minst två gemenskapsspråk har blivit en nödvändig förutsättning för att medborgarna i unionen skall kunna utnyttja de yrkesmässiga och personliga möjligheter som öppnas för dem genom den inre marknaden".

(14) I rådets resolution av den 31 mars 1995 om ökad kvalitet och mångfald i inlärningen och undervisning av språk inom Europeiska unionens utbildningssystem(6) anges att eleverna som regel under sin obligatoriska skolgång bör ha möjlighet att lära sig två av Europeiska unionens språk utöver sitt eller sina modersmål under en sammanhängande period av minst två år, om möjligt längre, för varje språk.

(15) Åtgärderna i Lingua-programmet, som antogs genom rådets beslut 89/489/EEG(7), förstärktes och införlivades delvis som övergripande åtgärder i Sokrates-programmet, som antogs genom beslut nr 819/95/EG(8). Dessa åtgärder har främjat förbättrade kunskaper i unionens språk och på så sätt bidragit till större förståelse och solidaritet mellan unionens folk. Europaparlamentet och rådet föreslår i sitt beslut nr 253/2000/EG(9) att dessa åtgärder skall utvecklas ytterligare och förstärkas under Sokrates-programmets andra etapp.

(16) Inom Leonardo da Vinci-programmet, som inrättades genom beslut 94/819/EG(10), har man på grundval av resultaten från Lingua-programmet gett stöd till sådan verksamhet som syftar till att utveckla språkfärdigheter som en del av yrkesinriktad utbildning. Detta stöd kommer att utvecklas ytterligare och förstärkas under Leonardo da Vinci-programmets andra etapp, som inrättades genom rådets beslut 1999/382/EG(11).

(17) Kultur 2000-programmet, som antogs genom beslut nr 508/2000/EG(12), bidrar också till att förbättra ömsesidiga kunskaper om de europeiska folkens kulturverk, framför allt genom att framhålla värdet av kulturell mångfald och flerspråkighet.

(18) Ett flerårigt program för att främja gemenskapens språkliga mångfald i informationssamhället antogs genom rådets beslut 96/664/EG(13).

(19) I den rapport från högnivågruppen för fri rörlighet för personer som lades fram för kommissionen den 18 mars 1997 anses det att "mångfalden av europeiska språk [är] ... en rikedom som man måste värna om", och man föreslår åtgärder för att främja språkutbildning och språkanvändning i gemenskapen.

(20) I enlighet med subsidiaritetsprincipen som fastställs i artikel 5 i fördraget kan inte målen för den föreslagna åtgärden i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna, bland annat därför att det behövs en sammanhållen informationskampanj som omfattar hela gemenskapen för att undvika dubbelarbete samt skapa stordriftsfördelar. Dessa mål kan bättre uppnås av gemenskapen, på grund av den gränsöverskridande dimensionen i gemenskapens insatser och åtgärder. Detta beslut går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(21) Det är emellertid också viktigt att skapa nära samarbete och samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna för att stödja åtgärder på EU-nivå med småskaliga åtgärder på lokal, regional och nationell nivå som kan vara bättre anpassade till vissa målgruppers behov och till vissa särskilda situationer och härigenom stärka den kulturella mångfalden.

(22) Det är viktigt att utveckla ett adekvat samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europarådet, för att se till att de insatser som genomförs på gemenskapsnivå och de insatser som genomförs av Europarådet är konsekventa. Sådant samarbete nämns uttryckligen i artikel 149 i fördraget.

(23) Det är viktigt att ta hänsyn till att Europeiska språkåret kommer att äga rum samtidigt som EU planerar för utvidgningen av unionen.

(24) Genom detta beslut fastställs för hela den tid som programmet pågår en finansieringsram som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet i enlighet med punkt 33 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 6 maj 1999(14).

(25) I den gemensamma förklaring som avgavs den 4 maj 1999 av Europaparlamentet, rådet och kommissionen(15) anges de praktiska bestämmelserna för genomförandet av medbeslutandeförfarandet enligt artikel 251 i fördraget.

(26) De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(16).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av Europeiska språkåret

1. År 2001 skall utses till "Europeiska språkåret".

2. Under Europeiska språkåret kommer det att spridas information och vidtas åtgärder för att främja språk, i syfte att uppmuntra alla personer som är bosatta i medlemsstaterna att lära sig språk. Dessa åtgärder kommer att omfatta de officiella gemenskapsspråken samt iriska, luxemburgska och andra språk som enligt medlemsstaterna skall omfattas av detta beslut.

Artikel 2

Mål

Målen för Europeiska språkåret skall vara följande:

a) Att öka medvetenheten om rikedomen i den språkliga och kulturella mångfalden inom Europeiska unionen, och om de samhälleliga och kulturella värden denna rikedom representerar, samtidigt som principen om att alla språk har lika stort kulturellt värde och samma dignitet beaktas.

b) Att uppmuntra flerspråkighet.

c) Att göra så många som möjligt uppmärksamma på fördelarna med kunskaper i flera olika språk, som en central faktor för individens personliga och yrkesmässiga utveckling (inbegripet för möjligheterna att få en första anställning), för interkulturell förståelse, för full användning av de rättigheter som medborgarskapet i unionen för med sig och för att förbättra de ekonomiska och sociala möjligheterna för företag och samhället som helhet. Målgruppen skall bland annat omfatta skolbarn, studenter, föräldrar, arbetstagare, arbetssökande, personer som talar vissa språk, invånare i gränstrakter och randområden, kulturorgan, missgynnade socialgrupper och invandrare m.fl.

d) Att uppmuntra alla som är bosatta i medlemsstaterna, oavsett ålder, bakgrund, social situation eller tidigare utbildning och utbildningsresultat, till att under hela livet och, i förekommande fall, redan från förskola och lågstadium lära sig språk och därmed förknippade färdigheter som rör användningen av språk för speciella, framför allt yrkesmässiga, ändamål.

e) Att samla in och sprida information om språkundervisning och språkinlärning samt om färdigheter, metoder (särskilt nyskapande sådana), och redskap, inbegripet sådana som har utarbetats inom andra gemenskapsåtgärder och -initiativ, vilka kan vara till hjälp i denna undervisning och inlärning och/eller underlättar kommunikation mellan användare av olika språk.

Artikel 3

Insatsernas innehåll

De insatser som är avsedda att uppfylla målen i artikel 2 kan särskilt omfatta

- användning av en gemensam logotyp och gemensamma slogan i samverkan med Europarådet i enlighet med artikel 10,

- en informationskampanj i hela gemenskapen,

- anordnande av möten, tävlingar, priser och annan verksamhet.

Dessa insatser beskrivs närmare i bilagan.

Artikel 4

Genomförande av beslutet och samarbete med medlemsstaterna

1. Kommissionen skall se till att de gemenskapsåtgärder som omfattas av detta beslut genomförs.

2. Varje medlemsstat skall utse ett eller flera lämpliga organ, som skall ha ansvaret för deltagandet i Europeiska språkåret, samordningen och genomförandet på nationell nivå av de insatser som föreskrivs i detta beslut, däribland genom att medverka i det urvalsförfarande som beskrivs i artikel 7.

Artikel 5

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 6

Finansiella bestämmelser

1. De insatser som beskrivs i avsnitt A i del I i bilagan kan finansieras ur Europeiska unionens allmänna budget med upp till 100 %.

2. De insatser som beskrivs i avsnitt B i del I i bilagan kan delfinansieras ur Europeiska unionens allmänna budget med upp till högst 50 % av den totala kostnaden.

Artikel 7

Ansöknings- och urvalsförfarande

1. Ansökningar om delfinansiering av insatser ur Europeiska unionens allmänna budget enligt artikel 6.2 skall lämnas till kommissionen via det eller de organ som avses i artikel 4.2. Ansökningarna skall innehålla information som gör det möjligt att på grundval av objektiva kriterier bedöma de slutliga resultaten. Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till den utvärdering som görs av de berörda organen.

2. Beslut om finansiering och delfinansiering av insatser enligt artikel 6 skall fattas av kommissionen i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 5.2. Kommissionen skall säkerställa en balanserad fördelning mellan medlemsstaterna, i förekommande fall mellan de olika språk som avses i artikel 1, och mellan de olika relevanta verksamhetsområdena.

3. Kommissionen skall (främst via sina nationella och regionala kontaktpunkter) och i samarbete med de organ som avses i artikel 4.2 säkerställa att anbudsinfordringarna offentliggörs i tillräckligt god tid och att de får så stor spridning som möjligt.

Artikel 8

Överensstämmelse

Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna se till att

- de insatser som föreskrivs i detta beslut och andra gemenskapsinsatser och -initiativ stämmer överens, särskilt inom området för allmän och yrkesinriktad utbildning, samt inom kulturområdet,

- komplementariteten är optimal mellan Europeiska språkåret och andra befintliga initiativ och resurser på gemenskapsnivå samt nationell och regional nivå, där sådana kan bidra till att målen för Europeiska språkåret uppnås.

Artikel 9

Budget

1. Finansieringsramen för genomförandet av detta program under perioden 1 januari-31 december 2001 skall vara 8 miljoner euro.

2. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom budgetplanens ramar.

Artikel 10

Internationellt samarbete

Inom ramen för Europeiska språkåret och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 5.2 får kommissionen samarbeta med lämpliga internationella organisationer. Ett nära samarbete och en nära samordning skall särskilt upprättas med Europarådet och gemensamma initiativ skall genomföras tillsammans med detta för att stärka banden mellan Europas folk.

Artikel 11

Övervakning och utvärdering

Kommissionen skall senast den 31 december 2002 till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna en detaljerad rapport med objektiva fakta om genomförandet, resultatet och den övergripande utvärderingen av alla de insatser som föreskrivs i detta beslut.

Artikel 12

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

J. Glavany

Ordförande

(1) EGT C 56 E, 29.2.2000, s. 62.

(2) EGT C 51, 23.2.2000, s. 53.

(3) Yttrandet avgivet den 17 februari 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) Europaparlamentets yttrande av den 13 april 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 8 juni 2000.

(5) EGT L 256, 26.10.1995, s. 45.

(6) EGT C 207, 12.8.1995, s. 1.

(7) EGT L 239, 16.8.1989, s. 24.

(8) EGT L 87, 20.4.1995, s. 10. Beslutet senast ändrat genom beslut nr 576/98/EG (EGT L 77, 14.3.1998, s. 1).

(9) EGT L 28, 3.2.2000, s. 1.

(10) Rådets beslut 94/819/EG av den 6 december 1994 om upprättande av ett åtgärdsprogram för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik för Europeiska gemenskapen (EGT L 340, 29.12.1994, s. 8).

(11) EGT L 146, 11.6.1999, s. 33.

(12) EGT L 63, 10.3.2000, s. 1.

(13) EGT L 306, 28.11.1996, s. 40.

(14) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(15) EGT C 148, 28.5.1999, s. 1.

(16) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA

I. Beskrivning av de insatser som avses i artikel 3 i detta beslut

A. Insatser som kan finansieras med upp till 100 % ur Europeiska unionens allmänna budget (De vägledande anslagen för dessa insatser skulle kunna uppgå till 40 % av den totala budgeten, en procentsats som kommissionen kan anpassa i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5.2)

1. Möten och evenemang:

a) Anordnande av möten på gemenskapsnivå och evenemang för att upplysa om den språkliga mångfalden, bland annat ceremonier för att inviga och avsluta Europeiska språkåret.

b) Anordnande av en eller flera presentationer av Europeiska språkåret i varje medlemsstat, som är avsedda att nå ut till ett stort antal människor med olika social bakgrund.

2. Informations- och reklamkampanjer, inbegripet

a) framtagning av en logotyp och slogan för Europeiska språkåret, vilka skall användas inom ramen för all verksamhet i samband med detta,

b) en gemenskapsomfattande informationskampanj, som bland annat skall inbegripa inrättandet av en interaktiv webbsida samt spridning av information om projekten (inklusive de projekt som nämns under punkt C),

c) framställning av informationsmaterial som skall användas i hela gemenskapen och som skall vara tillgängliga även för mindre gynnade personer, om villkoren för framgångsrik språkinlärning och om effektiva metoder för språkundervisning och språkinlärning,

d) anordnande av europeiska tävlingar, i vilka man uppmärksammar vad man uppnått och erfarit inom de teman som ingår i Europeiska språkåret.

3. Andra insatser:

Gemenskapsomfattande enkäter och undersökningar som bland annat har till syfte att

- närmare fastställa situationen i Europa vad gäller språk (däribland för teckenspråken och de klassiska språken), språkens användning (även inom vetenskap och forskning vid universiteten) samt språkundervisning och språkinlärning och tillägnandet av därmed förknippade färdigheter; alla de språk som avses i artikel 1 skulle i den utsträckning det är möjligt kunna beröras,

- närmare fastställa förväntningarna hos de olika målgrupperna (även i tvåspråkiga områden) vad gäller språkinlärning och hur gemenskapen skulle kunna uppfylla dessa förväntningar,

- genomföra utvärderingar av Europeiska språkårets effektivitet och inverkan genom att undersöka de bästa metoderna på området språkundervisning och språkutbildning och sprida resultaten härav i medlemsstaterna.

B. Insatser som kan delfinansieras ur Europeiska unionens allmänna budget (De vägledande anslagen för dessa insatser skulle kunna uppgå till 60 % av den totala budgeten, en procentsats som kommissionen kan anpassa i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5.2)

Insatser på lokal, regional, nationell eller gränsöverskridande nivå kan finansieras ur Europeiska unionens allmänna budget till högst 50 % av kostnaderna, beroende på förslagens art och innehåll. Förslagen kan bl.a. gälla följande:

1. Evenemang kring teman som har att göra med målen för Europeiska språkåret.

2. Informationsinsatser och insatser för att sprida exempel på god praxis, utöver dem som beskrivs i avsnitt A.

3. Anordnande av priser och tävlingar.

4. Enkäter och undersökningar utöver dem som nämns avsnitt A.

5. Andra insatser för att främja språkundervisning och språkinlärning, under förutsättning att dessa insatser inte skulle kunna få finansiering inom befintliga gemenskapsprogram och -initiativ.

C. Insatser som inte kan få finansiellt stöd ur Europeiska unionens allmänna budget

Gemenskapen kommer att ge moraliskt stöd, inbegripet skriftligt tillstånd att använda logotypen och annat material som är förknippat med Europeiska språkåret, till initiativ som tas av offentliga eller privata organisationer, när dessa organisationer kan övertyga kommissionen om att initiativen är eller kommer att vara igång under 2001 och i väsentlig utsträckning förmodas kunna bidra till ett eller flera av målen för Europeiska språkåret.

II. Tekniskt stöd

Vid genomförandet av insatserna får kommissionen anlita organisationer för tekniskt stöd, vilket kan finansieras ur den övergripande finansieringsramen för programmet. Kommissionen får anlita sakkunniga på samma villkor. Kommissionen skall samråda med den kommitté som avses i artikel 5 om de ekonomiska effekterna av detta stöd.