Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2002/601/EG: Rådets beslut av den 27 juni 2002 om ändring av beslut 1999/311/EG om antagande av den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000–2006)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 195 , 24/07/2002 s. 0034 - 0037Rådets beslut

av den 27 juni 2002

om ändring av beslut 1999/311/EG om antagande av den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000-2006)

(2002/601/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1) Den 23 juli 1996 antog rådet förordning (EG) nr 1488/96 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet(4).

(2) Medelhavsregionen utgör ett prioriterat område för gemenskapen, och den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen hos partnerna i Medelhavsområdet är en tilltagande utmaning.

(3) Det är viktigt att fortsätta och intensifiera det samarbete som har inletts inom partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet, vilket inrättades genom Barcelonaförklaringen av den 27 november 1995.

(4) I Barcelonaförklaringen erkänns att de traditionella kulturerna och civilisationerna i hela Medelhavsregionen samt dialogen mellan dessa kulturer och utbyten på mänsklig, vetenskaplig och teknisk nivå är väsentliga för att närma folken vid Medelhavet till varandra och för att främja ömsesidig förståelse och förbättra deras uppfattning om varandra. I förklaringen betonas även betydelsen av mänskliga resurser, både inom allmän och yrkesinriktad utbildning, särskilt för unga människor, och inom kultur. I förklaringen erkänns också att det civila samhället kan lämna ett väsentligt bidrag till utvecklingen av partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet och att det är en avgörande faktor för större förståelse och närhet mellan folken.

(5) Högskolesamarbete inom partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet är ett oumbärligt instrument för att uppnå de centrala målen i Barcelonaförklaringen och särskilt för att utveckla mänskliga resurser, främja förståelse mellan kulturer och närma folken i Europa-Medelhavsregionen till varandra samt utveckla fria och blomstrande civila samhällen.

(6) Den 29 april 1999 antog rådet genom beslut 1999/311/EG den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (Tempus III) (2000-2006)(5).

(7) Tempus III-programmet har visat sig vara ett effektivt instrument för strukturellt samarbete och utveckling inom högskoleutbildningen, inbegripet bättre mänskliga resurser och yrkesfärdigheter. Via universiteten och deras personal kan programmet också bidra effektivt till utvecklingen av offentlig förvaltning och utbildningsstrukturer i de stödberättigade länderna.

(8) En utvidgning av den geografiska räckvidden för Tempus III-programmet till att omfatta de tredje länder och territorier i Medelhavsområdet som anges i förordning (EG) 1488/96 skulle göra det möjligt att bygga vidare på de starka sidor i programmet som redan bevisats, att uppnå skalfördelar och att främja regionalt samarbete inom det större område som utgörs av Europa-Medelhavsregionen.

(9) Det vore lämpligt att förlänga Tempus III-programmets löptid med sex månader till och med den 31 december 2006 utan anpassning av de finansiella anslagen, eftersom den perioden motsvarar budgetplanen och de andra stora gemenskapsprogrammen inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

(10) De åtgärder som krävs för att genomföra Tempus III-programmet bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(11) Beslut 1999/311/EG bör därför ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Beslut 1999/311/EG ändras på följande sätt:

1. Artiklarna 1 och 2 skall ersättas med följande: "Artikel 1

Giltighetstid för Tempus III

Den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning (nedan kallat Tempus III) antas härmed för tiden från och med den 1 juli 2000 till och med den 31 december 2006.

Artikel 2

Stödberättigade länder

1. Tempus III berör de länder som är stödmottagare enligt rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien(7) samt de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen och Mongoliet som avses i rådets förordning (EG, Euratom) nr 99/2000 av den 29 december 1999 om bistånd till partnerstaterna i Östeuropa och Centralasien(8) samt tredje länder och territorier i Medelhavsområdet enligt förteckningen i rådets förordning (EG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet(9). Dessa länder och territorier betecknas här nedan som stödberättigade länder.

2. På grundval av en bedömning av varje lands specifika situation skall kommissionen i enlighet med de förfaranden som avses i förordningarna enligt punkt 1 komma överens med de stödberättigade länder som berörs om huruvida de skall medverka i Tempus III samt den allmänna räckvidden och arten av deras medverkan. Villkoren i artikel 10.1 skall gälla de stödberättigade länder som inte deltar i Tempus III."

2. Artiklarna 5, 6 och 7 skall ersättas med följande: "Artikel 5

Mål

1. Målet för Tempus III är att, i enlighet med riktlinjerna och de allmänna målen i de förordningar som avses i artikel 2.1, och som komplement till de program och sektorsvisa insatser som bygger på dem, främja utvecklingen av de högre utbildningssystemen i de stödberättigade länderna genom ett så väl avvägt samarbete som möjligt med partner från alla medlemsstater.

2. Tempus III skall närmare bestämt

a) främja förståelse och närmande mellan kulturer samt utveckla fria och blomstrande civila samhällen,

b) underlätta anpassning och utveckling av högre utbildning så att den bättre möter nya socio-ekonomiska och kulturella krav i de stödberättigade länderna genom att behandla frågor som gäller

i) utveckling och omarbetning av kursplaner inom de områden som prioriteras,

ii) reform och utveckling av strukturer och utbildningsanstalter inom högre utbildning samt deras förvaltning,

iii) utveckling av den utbildning som leder till sådana kvalifikationer som kan motverka bristen på de högre färdigheter som behövs i samband med ekonomisk reform och utveckling, särskilt genom att förbättra och öka kontakterna med näringslivet,

iv) högskole- och yrkesutbildningens bidrag till medborgaranda och stärkande av demokratin.

3. I samband med förverkligandet av målen i Tempus III skall kommissionen se till att gemenskapens övergripande politik när det gäller lika möjligheter för kvinnor och män följs. Kommissionen skall också se till att ingen grupp av medborgare utesluts eller missgynnas.

Artikel 6

Dialog med de stödberättigade länderna

Kommissionen skall i samförstånd med de behöriga myndigheterna i varje stödberättigat land fastställa närmare prioriteringar och mål när det gäller den roll Tempus III-programmet skall spela, på grundval av programmets mål och bestämmelserna i bilagan, och särskilt i överensstämmelse med

a) de allmänna målen i de förordningar som avses i artikel 2.1,

b) politiken vad gäller ekonomi, sociala frågor och utbildning i varje stödberättigat land,

c) behovet av att göra en lämplig avvägning mellan de prioriterade områden som valts ut och de resurser som avsätts till Tempus III.

Artikel 7

Kommitté

1. Kommissionen skall genomföra Tempus III i enlighet med bestämmelserna i bilagan på grundval av närmare riktlinjer som antas varje år med hänsyn till de detaljerade mål och prioriteringar som den har kommit överens om med de behöriga myndigheterna i varje stödberättigat land enligt artikel 6.

2. Den kommitté som avses i punkterna 4 och 5 skall särskilt biträda kommissionen vid genomförandet av planen med hänsyn till de mål som anges i artikel 5 och skall samordna sitt arbete med arbetet i andra programkommittéer som inrättats inom utbildningsområdet (Sokrates) och yrkesutbildningsområdet (Leonardo).

3. De åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut på de områden som anges nedan skall antas i enlighet med förfarandet i punkt 4:

a) De allmänna riktlinjerna för Tempus III.

b) Urvalsförfarandena och de allmänna riktlinjerna för det ekonomiska stödet från gemenskapen (belopp, varaktighet och stödmottagare).

c) Frågor som rör övergripande avväganden inom Tempus III, inklusive fördelningen mellan de olika insatserna.

d) Närmare prioriteringar och mål som man skall komma överens om med de behöriga myndigheterna i varje stödberättigat land.

e) Bestämmelser om övervakning och utvärdering av Tempus III.

4. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

5. Kommissionen får även samråda med kommittén i alla andra frågor som rör genomförandet av Tempus III, inklusive årsrapporten.

I detta fall skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas."

3. Artiklarna 9 och 10 skall ersättas med följande: "Artikel 9

Sambandet med övriga gemenskapsinsatser

I enlighet med det förfarande som avses i artikel 7.4 i detta beslut och i förekommande fall enligt det förfarande som avses i artikel 10 i förordning (EG) nr 2666/2000, i artikel 13 i förordning (EG, Euratom) nr 99/2000 och i artikel 11 i förordning (EG) nr 1488/96, skall kommissionen, inom de gränser som fastställs i det årliga budgetbeslutet, se till att samstämmighet råder mellan Tempus III och övriga åtgärder på gemenskapsnivå och, om nödvändigt, att Tempus III kompletterar de åtgärder på gemenskapsnivå som vidtas såväl i gemenskapen som i samband med det bistånd som ges till de stödberättigade länderna, med särskild hänsyn till Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens verksamhet.

Artikel 10

Samordning med de insatser som görs i tredje land

1. Kommissionen skall se till att det sker en lämplig samordning med de insatser som görs inom samma område som Tempus III av tredje länder(10) eller av universiteten och näringslivet i dessa länder, inklusive eventuell medverkan i Tempus III-projekt.

2. Denna medverkan kan ske i olika former, inbegripet en eller flera av följande:

a) Medverkan i Tempus III-projekt på grundval av samfinansiering.

b) Utnyttjande av de möjligheter som Tempus III erbjuder att styra den utbytesverksamhet som finansieras bilateralt.

c) Samordning mellan Tempus III och de nationella initiativ som har samma mål men som finansieras och administreras separat.

d) Ömsesidigt utbyte av information om alla relevanta initiativ på detta område."

4. I artikel 12 skall andra stycket ersättas med följande: "Kommissionen skall senast den 30 juni 2004 lägga fram en interimsrapport om resultaten av utvärderingen tillsammans med eventuella förslag om att förlänga eller anpassa Tempus III-programmet för den period som inleds den 1 januari 2007."

5. I bilagan skall texten under Individuella stipendier ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 27 juni 2002.

På rådets vägnar

M. Arias Cañete

Ordförande

(1) EGT C 151 E, 25.6.2002, s. 118.

(2) Yttrande avgivet den 14 maj 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 149, 21.6.2002, s. 36.

(4) EGT L 189, 30.7.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2698/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 1).

(5) EGT L 120, 8.5.1999, s. 30. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 2666/2000 (EGT L 306, 7.12.2000, s. 1).

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2415/2001 (EGT L 327, 12.12.2001, s. 3).

(8) EGT L 12, 18.1.2000, s. 1.

(9) EGT L 189, 30.7.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2698/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 1).

(10) Dessa länder är medlemmarna av G 24 utom gemenskapens medlemsstater, Republiken Cypern och Malta samt de associerade länderna i Central- och Östeuropa, och medverkan gäller projekt med de icke-associerade länder i Central- och Östeuropa som är stödberättigade enligt Phareprogrammet samt andra länder som gemenskapen senare kan besluta att ta med.

BILAGA

"Individuella stipendier

Förutom det stöd som ges till de gemensamma europeiska projekten och de strukturella och/eller kompletterande åtgärderna kommer Europeiska gemenskapen även att stödja beviljande av individuella stipendier för lärare, forskare, utbildare, administrativ personal vid universiteten, högre tjänstemän vid ministerier, utbildningsplanerare och övriga experter inom utbildningsområdet från stödberättigade länder eller från gemenskapen, för besök som syftar till att främja kvaliteten, utvecklingen och omstruktureringen av den högre utbildningen och yrkesutbildningen i de stödberättigade länderna.

Dessa besök kan bland annat omfatta följande områden:

- Utarbetande av kursplaner och undervisningsmaterial.

- Personalutveckling, bland annat genom vidareutbildning och praktik i näringslivet.

- Tjänsteuppdrag för undervisning, forskning, och yrkesutbildning.

- Verksamhet för att stödja utvecklingen av högre utbildning.

- Medverkan i europeiska organisationers, särskilt universitetsorganisationers, verksamhet."