Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 790/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdetEuropeiska unionens officiella tidning nr L 138 , 30/04/2004 s. 0024 - 0030Europaparlamentets och rådets beslut nr 790/2004/EG

av den 21 april 2004

om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 149.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [1],

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget [2], och

av följande skäl:

(1) Genom fördraget införs ett unionsmedborgarskap och där föreskrivs det att målen för gemenskapens insatser på utbildnings-, yrkesutbildnings och ungdomsområdet bland annat skall vara att främja utvecklingen av ungdoms- och ungdomsledarutbyte.

(2) I Laekenförklaringen, som är fogad till slutsatserna från Europeiska rådet den 14-15 december 2001, framhålls det att en av de grundläggande utmaningarna för Europeiska unionen är frågan om hur man kan föra medborgarna, i första hand ungdomen, närmare det europeiska projektet och de europeiska institutionerna. Internationella icke-statliga ungdomsorganisationer ger ungdomar möjligheten att bli aktiva medborgare samt att utveckla ansvarskänsla, att ge uttryck för sina åsikter och värderingar och att utbyta synpunkter över de nationella gränserna. Dessa organisationer bidrar på detta sätt till att föra de unga medborgarna närmare Europa.

(3) Kommissionen anser i vitboken "Nya insatser för Europas ungdom", som lades fram den 21 november 2001, att ungdomars medverkan bör uppmuntras, särskilt genom att man stärker de organisationer genom vilka ungdomar kan göra sig hörda. Kommissionen anser vidare att information är nödvändig för utveckling av ett aktivt medborgarskap. De internationella och europeiska ungdomsorganisationernas viktiga roll när det gäller att ge ungdomar möjligheten att varaktigt ta del i det demokratiska livet i Europa betonas även av Europaparlamentet i dess resolution [3] om vitboken.

(4) I vitboken om styrelseformerna i EU [4] kräver kommissionen en allmän anda av öppenhet och samråd med företrädare för det civila samhället samt att dessa deltar i utformningen av EU:s politik. Kommissionen erkänner de icke-statliga organisationernas betydelse för att framföra medborgarnas önskemål.

(5) I resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 27 juni 2002, om ramar för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet [5] godkänns de prioriterade temaområden som föreslås i vitboken om Europas ungdom, särskilt de prioriteringar som gäller deltagande och information, för att bland annat främja ungdomars deltagande i utövandet av ett aktivt medborgarskap, samtidigt som det föreslås mekanismer för tillämpning av den öppna samordningsmetoden genom samråd med ungdomar på nationell nivå enligt specifika metoder och med Europeiskt ungdomsforum på europeisk nivå.

(6) Europeiska ungdomsforumet företräder ungdomar gentemot Europeiska unionen och andra internationella organisationer. Forumets verksamhet är nödvändig för att samordna och förmedla icke-statliga ungdomsorganisationers synpunkter till de europeiska institutionerna och ungdomspolitisk information till icke-statliga ungdomsorganisationer om europeiska frågor som är av intresse för dem. Internationella icke-statliga ungdomsorganisationer tillhandahåller icke-formella och informella utbildnings-, fortbildnings- och informationsmöjligheter för ungdomar. De utgör nätverk som företräder ideella organisationer i medlemsstaterna eller i andra europeiska länder.

(7) Genom budgetposterna A-3 0 2 3 och A-3 0 2 9 i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 och föregående budgetår stöds Europeiskt ungdomsforum och internationella icke-statliga ungdomsorganisationer.

(8) I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [6], nedan kallad "budgetförordningen", fastställs att dessa stödinsatser måste förses med en grundrättsakt.

(9) I samband med antagandet av budgetförordningen åtog sig Europaparlamentet, rådet och kommissionen att se till att denna grundrättsakt kan träda i kraft från och med budgetåret 2004.

(10) Programmet bör geografiskt utsträckas till att omfatta de anslutande staterna och för vissa åtgärder eventuellt alla europeiska länder, med hänsyn till vikten av att stärka banden mellan den utvidgade unionen och dess grannländer på den europeiska kontinenten.

(11) Eventuell icke-gemenskapsfinansiering från statliga medel bör följa bestämmelserna i artiklarna 87 och 88 i fördraget.

(12) I detta beslut fastställs det, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet [7].

(13) När stöd beviljas på grundval av detta beslut, bör det ske med strikt iakttagande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Programmets mål och verksamhet

1. Genom detta beslut upprättas ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet (nedan kallat "programmet").

2. Det allmänna målet för detta program skall vara att stödja dessa organs verksamhet. Denna verksamhet utgörs av det löpande arbetsprogrammet för organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse på ungdomsområdet eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område. Verksamheten skall särskilt bidra eller kunna bidra till att unga medborgare deltar aktivt i det offentliga livet och i samhället, och till att utveckla och genomföra samarbetet på ungdomsområdet i bredare bemärkelse inom gemenskapen. Samarbetet med Europeiskt ungdomsforum bidrar till detta allmänna mål genom att forumet fungerar som företrädare och samordnare för icke-statliga ungdomsorganisationer och förmedlar ungdomsinformation till de europeiska institutionerna.

3. Programmet skall inledas den 1 januari 2004 och avslutas den 31 december 2006.

Artikel 2

Tillträde till programmet

För att kunna beviljas administrationsbidrag måste ett organ uppfylla kraven i bilagan och uppfylla följande kriterier:

a) Dess verksamhet skall följa principerna för gemenskapens verksamhet på det ungdomspolitiska området samt beakta de prioriteringar som anges i bilagan.

b) Det skall vara juridiskt etablerat sedan minst ett år tillbaka.

c) Det måste bedriva sin verksamhet på europeisk nivå, ensamt eller tillsammans med andra samordnade sammanslutningar, och dess struktur och verksamhet skall potentiellt kunna nå ut till hela unionen eller omfatta minst åtta av de länder som avses i artikel 3, inklusive medlemsstaterna.

Artikel 3

Deltagande av tredje länder

1. Insatser inom ramen för detta program får öppnas för deltagande av organ som är etablerade i följande länder:

a) De anslutande stater som undertecknade anslutningsfördraget den 16 april 2003.

b) EES-/Eftaländerna, i enlighet med villkoren i EES-avtalet.

c) Rumänien och Bulgarien, för vilka villkoren för deras deltagande skall fastställas i enlighet med Europaavtalen med tillhörande tilläggsprotokoll och besluten av respektive associeringsråd.

d) Turkiet, för vilket villkoren för deltagande skall fastställas i enlighet med ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet av den 26 februari 2002 om fastställande av de allmänna principerna för Republiken Turkiets deltagande i gemenskapens program [8].

2. Deltagande i detta program får även vara öppen för organ som är etablerade i de länder på Balkan som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen för länderna i sydöstra Europa [9], och för vissa länder i Oberoende staters samvälde i enlighet med villkor och förfaranden som skall fastställas tillsammans med dessa länder [10].

Artikel 4

Urval av bidragsmottagare

Programmet omfattar två typer av bidragsmottagare:

a) Grupp 1: administrationsbidrag skall beviljas direkt till de bidragsmottagare som avses i punkt 2.1 i bilagan.

b) Grupp 2: administrationsbidrag skall i enlighet med de allmänna kriterier som anges i bilagan beviljas för löpande verksamhet för organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse på ungdomsområdet genom inbjudan att lämna projektförslag.

Artikel 5

Beviljande av bidrag

Bidrag till de olika insatserna i programmet skall beviljas i enlighet med bestämmelserna i motsvarande del av bilagan.

Artikel 6

Finansiella bestämmelser

1. Finansieringsramen för genomförandet av programmet under den period som avses i artikel 1.3 skall vara 13 miljoner euro.

2. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 7

Genomförande

Kommissionen skall vara ansvarig för genomförandet av detta program och regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om detta i enlighet med bestämmelserna i bilagan.

Artikel 8

Uppföljning och utvärdering

Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2007 överlämna en rapport om förverkligandet av målen i detta program. Denna rapport skall bland annat bygga på en extern utvärderingsrapport, som skall vara tillgänglig senast i slutet av 2006, och innehålla åtminstone en granskning av programmets allmänna relevans och samstämmighet, effektiviteten i genomförandet (förberedelser, urval och genomförande av insatserna) samt de olika insatsernas kollektiva och individuella effektivitet när det gäller att förverkliga målen i artikel 1 och i bilagan.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 21 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

[1] EUT C 10, 14.1.2004, s. 18.

[2] Europaparlamentets yttrande av den 6 november 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 22 december 2003 (EUT C 72 E, 23.3.2004, s. 10) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 mars 2004 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets beslut av den 30 mars 2004.

[3] EUT C 180 E, 31.7.2003, s. 145.

[4] EGT C 287, 12.10.2001, s. 1.

[5] EGT C 168, 13.7.2002, s. 2.

[6] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[7] EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

[8] EGT L 61, 2.3.2002, s. 29.

[9] f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien, Serbien och Montenegro, Bosnien och Hercegovina samt Kroatien.

[10] Vitryssland, Moldavien, Ryska federationen, Ukraina.

--------------------------------------------------

BILAGA

1. VERKSAMHET SOM STÖDS

Det allmänna målet enligt artikel 1 är att förstärka och effektivisera gemenskapens insatser på ungdomsområdet genom att stödja organ som verkar på detta område.

Den verksamhet som bedrivs av ungdomsorganisationer och som sannolikt kan bidra till att förstärka och effektivisera gemenskapens insatser är bland annat följande:

- Företrädande av ungdomars åsikter och intressen i hela deras mångfald på EU-nivå.

- Ungdomsutbyte och volontärtjänst.

- Informellt och icke-formellt lärande samt arbetsprogram.

- Främjande av interkulturellt lärande och interkulturell förståelse.

- Debatt om europeiska frågor och EU-politik eller ungdomspolitik.

- Informationsspridning om EU-insatser.

- Insatser som främjar unga medborgares medverkan och initiativ.

Europeiskt ungdomsforums verksamhet omfattar bland annat följande:

- Företrädande av ungdomar gentemot Europeiska unionen.

- Samordning av medlemmarnas ståndpunkter gentemot Europeiska unionen.

- Förmedling av ungdomsinformation till EU-institutionerna.

- Förmedling av information från Europeiska unionen till nationella ungdomsråd och till icke-statliga organisationer.

- Åtgärder för att främja och bereda väg för ungdomars medverkan i det demokratiska livet.

- Bidrag till arbetet inom de nya ramar för samarbetet på ungdomsområdet som har fastställts på EU-nivå.

- Insatser som bidrar till en utveckling av ungdomspolitiken, ungdomsarbete och utbildningsmöjligheter och till förmedling av information om ungdomar samt till strukturer för representation av ungdomar i hela Europa.

- Debatt och diskussion om ungdomar i Europa och andra delar av världen och om Europeiska unionens insatser för ungdomar.

2. GENOMFÖRANDE AV DEN VERKSAMHET SOM STÖDS

Den verksamhet som genomförs av de organ som kan beviljas gemenskapsbidrag inom ramen för programmet faller under ett av följande områden:

Område 1: Stöd till Europeiskt ungdomsforum

Inom detta område kan bidrag beviljas för att stödja löpande verksamhet vid Europeiskt ungdomsforum, ett organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse och vars medlemmar är nationella ungdomsråd och internationella icke-statliga ungdomsorganisationer, enligt följande principer:

- Europeiskt ungdomsforums oberoende när det gäller urval av sina medlemmar så att bredast möjliga representation av olika typer av ungdomsorganisationer säkerställs.

- Europeiskt ungdomsforums oberoende när det gäller den närmare utformningen av sin verksamhet i överensstämmelse med punkt 1.2.

- En så omfattande medverkan i verksamheten vid Europeiskt ungdomsforum som möjligt av ungdomsorganisationer som inte är medlemmar och ungdomar som inte tillhör någon organisation.

- Aktivt bidrag från Europeiskt ungdomsforum till det ungdomspolitiska arbetet på europeisk nivå, bland annat genom att lämna synpunkter till EU-institutionerna när de samråder med det civila samhället och genom att förklara EU-institutionernas ståndpunkter för sina medlemmar.

- Geografisk täckning som inkluderar medlemmar från de länder som anges i artikel 3.

Inom område 1 kan Europeiskt ungdomsforum beviljas bidrag både till administrationskostnader och till kostnader som är nödvändiga för att genomföra forumets verksamhet.

Bidraget till Europeiskt ungdomsforum skall inte täcka alla dess bidragsberättigande kostnader under det kalenderår för vilket det beviljas. Minst 20 % av forumets budget måste samfinansieras från källor utanför gemenskapen. Denna samfinansiering kan helt eller delvis ske i form av naturaförmåner, förutsatt att värdet av detta bidrag varken överstiger de faktiska kostnader som styrks med handlingar i bokföringen eller de gängse kostnaderna på den berörda marknaden.

I enlighet med artikel 113.2 i budgetförordningen undantas de bidrag för administrationskostnader som beviljas Europeiskt ungdomsforum från principen om en successiv nedtrappning av bidragen, eftersom forumet verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse.

Med hänsyn till behovet av att garantera Europeiskt ungdomsforums löpande verksamhet skall programmets resurser fördelas enligt följande riktlinje: resurserna till område 1 skall inte vara lägre än 2 miljoner euro.

Bidrag får beviljas Europeiska ungdomsforumet när en tillbörlig arbetsplan och budget lämnats in. Bidrag får beviljas för ett år i taget i inom ramen för ett ramavtal om partnerskap med kommissionen.

Område 2: Stöd till löpande verksamhet i organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse på ungdomsområdet eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område.

Inom detta område kan bidrag beviljas till ovannämnda organs drifts- och administrationskostnader. Följande organ avses:

a) Ideella organ som enbart bedriver ungdomsverksamhet eller organ med ett vidare verksamhetsområde, vilkas verksamhet delvis enbart vänder sig till ungdomar. I båda fallen måste ungdomar medverka i handläggningen av den verksamhet som riktas till dem.

b) Europeiska nätverk som företräder ideella organ som bedriver ungdomsverksamhet och där ungdomar deltar i verksamheten.

Ett årligt administrationsbidrag kan beviljas för att stödja genomförandet av det löpande arbetsprogrammet för sådana organ.

Inom område 2 grundas administrationsbidraget endast på de kostnader som är nödvändiga för att bidragsmottagarna skall kunna genomföra sin normala verksamhet på ett tillfredsställande sätt, t.ex. personalkostnader, allmänna omkostnader (hyra, lokalkostnader, utrustning, kontorsmaterial, telekommunikation, portokostnader osv.), kostnader för interna möten samt kostnader för publikationer, information och utskick.

Inom område 2 skall administrationsbidraget inte täcka alla bidragsberättigande kostnader under det kalenderår för vilket det beviljas. Inom detta område måste minst 20 % av de berörda organens budget samfinansieras från källor utanför gemenskapen. Samfinansieringsgraden anges varje år i inbjudan att lämna projektförslag. Denna samfinansiering kan helt eller delvis ske i form av naturaförmåner, förutsatt att värdet av detta bidrag varken överstiger de faktiska kostnader som styrks med handlingar i bokföringen eller de gängse kostnaderna på den berörda marknaden.

I enlighet med artikel 113.2 i budgetförordningen skall de bidrag för administrationskostnader som beviljas på detta sätt trappas ned successivt om de förnyas. Denna nedtrappning gäller från och med det tredje året och motsvarar 2,5 % per år. För att följa denna regel, som gäller utan att det påverkar tillämpningen av den regel för samfinansiering som anges ovan, skall den procentuella andel av EU-samfinansieringen för bidrag som beviljas under ett bestämt budgetår vara minst 2,5 procentenheter lägre än EU-samfinansieringen för det beviljade bidraget under föregående år.

De organ som beviljas administrationsbidrag inom område 2 skall väljas ut på grundval av inbjudningar att lämna projektförslag.

Ramavtal om partnerskap får ingås för programmets löptid med de organ som väljs ut på detta sätt. De specifika bidrag som grundas på dessa ramavtal skall beviljas enligt de förfaranden som anges i dessa avtal.

Ramavtalen skall emellertid inte hindra årliga inbjudningar att lämna projektförslag till ytterligare bidragsmottagare.

Övergångsbestämmelser

För bidrag som beviljas under 2004 kan perioden för stödberättigande kostnader inledas den 1 januari 2004, förutsatt att det rör sig om kostnader som inte uppkommit före det datum då ansökan om bidrag lämnades in eller det datum då bidragsmottagarens budgetår börjar.

Under 2004 kan de bidragsmottagare vars budgetår börjar före den 1 mars beviljas undantag från regeln att bidragsavtal skall undertecknas inom de fyra första månaderna av bidragsmottagarens budgetår, i enlighet med artikel 112.2 i budgetförordningen. I ett sådant fall skall bidragsavtalet undertecknas senast den 30 juni 2004.

3. KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV BIDRAGSANSÖKNINGAR

Bidragsansökningarna skall bedömas med ledning av följande:

- Anpassning till programmets mål.

- Den planerade verksamhetens kvalitet.

- Den multiplikatoreffekt som verksamheten kan få på ungdomar.

- Verksamhetens geografiska omfattning.

- Ungdomarnas medverkan i de berörda organens strukturer.

Kommissionen skall ge de sökande tillfälle att rätta till formella fel inom en bestämd tidsperiod efter det att ansökan lämnats in.

4. INSYN

Alla organ som beviljas bidrag inom något område av detta program skall på en framträdande plats, till exempel på en webbplats eller i en årsrapport, ange att de erhållit medel ur Europeiska unionens budget.

5. PROGRAMFÖRVALTNING

Efter en analys av kostnadseffektiviteten får kommissionen besluta att delegera hela eller delar av programförvaltningen till ett genomförandeorgan i enlighet med artikel 55 i budgetförordningen. Kommissionen får även anlita experter och utnyttja annat tekniskt och administrativt stöd som inte innebär någon myndighetsutövning genom att lägga ut uppgifter på entreprenad inom ramen för enstaka avtal om tjänster. Kommissionen får även finansiera undersökningar och organisera expertmöten, för att underlätta genomförandet av programmet, samt genomföra sådana kampanjer för information, publikation och spridning som är direkt knutna till förverkligandet av programmets mål.

6. KONTROLLER OCH REVISION

Den som har fått bidrag för administrationskostnader skall kunna förse kommissionen med alla verifikationer för utgifter som uppkommit under det år bidraget beviljats, inklusive de granskade räkenskaperna, under fem år efter den sista utbetalningen. Bidragsmottagaren skall vid behov se till att de verifikationer som finns hos samarbetsparter eller medlemmar ställs till kommissionens förfogande.

Kommissionen får via sin egen personal eller något annat behörigt organ den utsett utföra en revision av hur bidraget använts. Revision får utföras under hela avtalets löptid samt under fem år efter dagen för utbetalning av den sista bidragsdelen. Revisionen kan eventuellt leda till att kommissionen beslutar om att kräva tillbaka medel.

Kommissionens personal och extern personal med fullmakt från kommissionen skall ges lämplig tillgång till mottagarens lokaler och till alla upplysningar, även i elektronisk form, som behövs för att utföra revisionen.

Revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) skall ha samma rättigheter som kommissionen, särskilt när det gäller tillträde till lokaler och handlingar.

För att skydda Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter får kommissionen även utföra kontroller och inspektioner på plats avseende detta program i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 [1]. Vid behov skall utredningar utföras av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 [2].

Om ingen förordning anges i denna grundrättsakt skall budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser tillämpas.

[1] EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

[2] EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

--------------------------------------------------