Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/68


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 7 december 2011

om erkännande av Bangladesh enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG vad gäller systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk

[delgivet med nr K(2011) 8999]

(Text av betydelse för EES)

(2011/822/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (1), särskilt artikel 19.3 första stycket,

med beaktande av begäran som Cypern lämnade in den 26 juli 2007, Italien den 24 december 2007 och Belgien den 25 juni 2008, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2008/106/EG får medlemsstaterna besluta om att genom intyg erkänna sjöfolks vederbörliga certifikat utfärdade av ett tredjeland, om landet har erkänts av kommissionen. Detta tredjeland måste uppfylla samtliga krav i Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) konvention av år 1978 angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (nedan kallad STCW-konventionen) (2), som reviderades 1995.

(2)

I skrivelser av den 26 juli 2007 från Cypern, den 24 december 2007 från Italien och den 25 juni 2008 från Belgien lämnades begäranden in om erkännande av Bangladesh. Till följd av dessa begäranden har kommissionen bedömt Bangladesh system för utbildning och certifiering av sjöfolk för att kontrollera om landet uppfyller alla bestämmelser i STCW-konventionen och har vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra bedrägerier med certifikat. Bedömningen baserades på resultaten av en inspektion som genomfördes i februari 2008 av experter från Europeiska sjösäkerhetsbyrån. Vid inspektionen konstaterades vissa bristfälligheter i fråga om systemen för utbildning och certifiering.

(3)

Kommissionen lämnade en rapport om bedömningsresultaten till medlemsstaterna.

(4)

I skrivelser av den 26 mars 2009, 9 december 2009 och 28 september 2010 begärde kommissionen att Bangladesh skulle styrka att de påtalade bristerna hade rättats till.

(5)

Genom skrivelser av den 29 mars 2009, 21 maj 2009, 12 juli 2009, 4 januari 2010, 27 februari 2011 and 14 mars 2011 lämnade Bangladesh de begärda uppgifterna och bevisen för att man genomfört lämpliga och tillräckliga korrigerande åtgärder för att avhjälpa de flesta av de bristfälligheter som konstaterats vid bedömningen av efterlevnaden.

(6)

De kvarvarande bristfälligheterna rör dels avsaknad av viss utbildningsutrustning vid den huvudsakliga sjöfartsutbildningsinstitutionen i Bangladesh, dels utbildning för förberedande kurser avseende avsnitt A-II/1 i STCW-koden. Landet har därför uppmanats att vidta ytterligare korrigerande åtgärder i detta avseende. Dessa bristfälligheter motiverar dock inte att man ifrågasätter landets övergripande efterlevnad av STCW-konventionen när det gäller utbildning och certifiering av sjöfolk.

(7)

Resultatet av bedömningen av efterlevnaden och utvärderingen av de uppgifter som lämnats av Bangladesh visar att landet uppfyller alla bestämmelser i STCW-konventionen och har vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra bedrägerier med certifikat.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 19 i direktiv 2008/106/EG ska Bangladesh system för utbildning och certifiering av sjöfolk erkännas.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2011.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Antagen av Internationella sjöfartsorganisationen.