Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 349/105


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 19 december 2013

om erkännande av Georgien enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG vad gäller systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk

[delgivet med nr C(2013) 9224]

(Text av betydelse för EES)

(2013/794/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (1), särskilt artikel 19.3 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2008/106/EG får medlemsstaterna besluta om att genom intyg erkänna sjöfolks vederbörliga certifikat utfärdade av ett tredjeland, om landet har erkänts av kommissionen. Sådana tredjeländer måste uppfylla samtliga krav i Internationella sjöfartsorganisationens konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning från 1978 (STCW-konventionen), som reviderades 1995.

(2)

Genom kommissionens beslut 2010/705/EU (2) drogs det erkännande som hade beviljats Georgien i enlighet med artikel 18.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/25/EG (3) tillbaka med avseende på systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk. Bedömningen av efterlevnaden och utvärderingen av den information som de georgiska myndigheterna hade lämnat visade att Georgien inte helt uppfyllde de ifrågavarande kraven i STCW-konventionen.

(3)

Genom en skrivelse av den 10 september 2012 begärde Cypern att Georgien skulle återfå erkännandet. Till följd av denna begäran har kommissionen bedömt Georgiens system för utbildning och certifiering för att kontrollera om landet uppfyller alla krav i STCW-konventionen och om lämpliga åtgärder har vidtagits för att förhindra bedrägerier med certifikat. Bedömningen baserades på resultaten av en inspektion som genomfördes i oktober 2012 av experter från Europeiska sjösäkerhetsbyrån och på de korrigerande åtgärder som Georgien informerat om.

(4)

I synnerhet uppmanades de georgiska myndigheterna, efter en inspektion och genom en skrivelse av den 6 februari 2013, att överlämna en frivillig plan för korrigerande åtgärder för de brister som uppdagats och att vidta avhjälpande åtgärder.

(5)

De största bristerna var att det saknades lagbestämmelser och administrativa krav för att ge bestämmelserna i STCW-konventionen full verkan, t.ex. avsaknaden av bestämmelser om de georgiska myndigheternas övervakning av de ackrediterade utländska sjöfartsutbildningsinstitutionerna och -programmen. Dessutom hade de inspekterade sjöfartsutbildningsinstitutionerna inte genomfört vissa bestämmelser, t.ex. sådana som avser användningen av simulatorer. Slutligen hade de inspekterade institutionerna inte någon specifik utrustning tillgänglig för utbildning i och bedömning av vissa färdigheter.

(6)

Genom skrivelser av den 15 maj 2013 och den 20 juli 2013 informerade Georgien kommissionen om att åtgärder vidtagits för att avhjälpa de fastställda bristerna. De georgiska myndigheterna angav särskilt att de nationella bestämmelserna har anpassats till konventionen och att sjöfartsutbildningsinstitutionerna hade införlivat de berörda bestämmelserna på ett korrekt sätt. Slutligen överlämnades även bevis för att den utbildningsutrustning som tidigare hade saknats nu hade köpts in och installerats.

(7)

En återstående brist avser vissa av utbildningsanläggningarna vid Batumi Navigation Teaching University. Särskilt det elektriska laboratoriet och den livbåt som finns tillgänglig för utbildning i livbåt verkar behöva moderniseras. Georgien har därför uppmanats att vidta ytterligare korrigerande åtgärder i detta avseende. Dessa brister motiverar dock inte att man ifrågasätter Georgiens övergripande efterlevnad av STCW-konventionens krav när det gäller utbildning och certifiering av sjöfolk.

(8)

Resultatet av bedömningen visar att Georgien uppfyller bestämmelserna i STCW-konventionen och har vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra bedrägerier med certifikat.

(9)

Kommissionen har lämnat en rapport med inspektionsresultaten till medlemsstaterna.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 19 i direktiv 2008/106/EG erkänns Georgien när det gäller systemen för utbildning och certifiering av sjöfolk.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2013.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  EUT L 306, 23.11.2010, s. 78.

(3)  EGT L 136, 18.5.2001, s. 17.