Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

30.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 28/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 81/2013

av den 29 januari 2013

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011 vad gäller mikrodatafiler för översändande av uppgifter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 av den 6 juli 2011 om europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv 95/57/EG (1), särskilt artikel 9.2 och 9.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens strävan att bibehålla den europeiska statistikens ändamålsenlighet genom att anpassa den till utvecklingen på utbildningsområdet är det av yttersta vikt att ett uppdaterat klassificeringssystem införs.

(2)

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) har reviderat den version av den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced) som hittills använts (Isced 1997) för att se till att den överensstämmer med utvecklingen av politiken och strukturerna inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

(3)

Behovet av internationellt jämförbar utbildningsstatistik gör att medlemsstaterna och EU:s institutioner måste använda en utbildningsklassificering som är förenlig med den reviderade internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced 2011), som antogs vid Unescos 36:e generalkonferens i november 2011.

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011 (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 192, 22.7.2011, s. 17.

(2)  EUT L 276, 21.10.2011, s. 13.


BILAGA

I bilaga III till tillämpningsförordning (EU) nr 1051/2011 ska beskrivningen i kolumn 80 (Utbildningsnivå) ersättas med följande:

Kolumn

Identifieringskod

Beskrivning

Filter/anmärkningar

”80

Uppnådd utbildningsnivå

Frivillig variabel, om den inte översänds: kod = ej ifylld”

1

Högst högstadium (Isced 2011, nivå 0–2)

2

Gymnasium och eftergymnasial utbildning (utom högre utbildning) (Isced 2011, nivå 3 och 4)

3

Högre utbildning (Isced 2011, nivå 5–8)