Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 253/2013

av den 15 januari 2013

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 vad gäller anpassningar efter översynen av den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced) i fråga om de variabler och fördelningar som ska översändas

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 av den 6 juli 2011 om europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv 95/57/EG (1), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens strävan att bibehålla den europeiska statistikens ändamålsenlighet genom att anpassa den till utvecklingen på utbildningsområdet är det av yttersta vikt att ett uppdaterat klassificeringssystem införs.

(2)

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) har reviderat den version av den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced) som hittills använts (Isced 1997) för att se till att den överensstämmer med utvecklingen av politiken och strukturerna inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

(3)

Bilaga II till förordning (EU) nr 692/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 692/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt 1 ska ändras på följande sätt:

a)

I del A i kolumnen Sociodemografiska fördelningar ska ”3. [frivilligt] Utbildningsnivå” ersättas med ”3. [frivilligt] Uppnådd utbildningsnivå”.

b)

I del B i kolumnen Sociodemografiska fördelningar ska ”3. [frivilligt] Utbildningsnivå” ersättas med ”3. [frivilligt] Uppnådd utbildningsnivå”.

c)

I del C ska i punkt 3 ”Utbildningsnivå: förskola och låg-, mellan och högstadium (Isced 0, 1 eller 2), gymnasium och eftergymnasial utbildning utom högre utbildning (Isced 3 eller 4), högre utbildning (Isced 5 eller 6)” ersättas med ”Uppnådd utbildningsnivå: högst högstadieutbildning, gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning (utom högre utbildning), högre utbildning”.

2.

I avsnitt 2 ska del A ändras på följande sätt:

a)

I kolumnen Variabler ska rad 23. ”[frivilligt] Besökarens profil: utbildningsnivå” ersättas med ”[frivilligt] Besökarens profil: uppnådd utbildningsnivå”.

b)

I kolumnen Kategorier som ska översändas ska i rad 23 ”a) Förskola och låg-, mellan- och högstadium (Isced 0, 1 eller 2)”, ”b) Gymnasium och eftergymnasial utbildning (Isced 3 eller 4)”, och ”c) Högre utbildning (Isced 5 eller 6)” ersättas med följande:

”a)

Högst grundskoleutbildning

b)

Gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning (utom högre utbildning)

c)

Högre utbildning”

3.

Avsnitt 3 ska ändras på följande sätt:

a)

I del A i kolumnen Sociodemografiska fördelningar ska ”3. Utbildningsnivå” ersättas med ”3. Uppnådd utbildningsnivå”.

b)

I del B i kolumnen Sociodemografiska fördelningar ska ”3. Utbildningsnivå” ersättas med ”3. Uppnådd utbildningsnivå”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 192, 22.7.2011, s. 17.