Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

9.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 317/2013

av den 8 april 2013

om ändring av bilagorna till förordningarna (EG) nr 1983/2003, (EG) nr 1738/2005, (EG) nr 698/2006, (EG) nr 377/2008 och (EU) nr 823/2010 vad gäller den internationella standarden för utbildningsklassificering

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–SILC) (1), särskilt artikel 15,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader (2), särskilt artikel 11,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (3), särskilt artikel 4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 av den 23 april 2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande (4), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens strävan att bibehålla den europeiska statistikens ändamålsenlighet genom att anpassa den till utvecklingen på utbildningsområdet är det av yttersta vikt att ett uppdaterat klassificeringssystem införs.

(2)

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) har reviderat den version av den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced) som hittills använts (Isced 1997) för att se till att den överensstämmer med utvecklingen av politiken och strukturerna inom allmän och yrkesinriktad utbildning.

(3)

För att få internationellt jämförbar utbildningsstatistik måste medlemsstaterna och EU:s institutioner använda en utbildningsklassificering som är förenlig med den reviderade internationella standarden för utbildningsklassificering (nedan kallad Isced 2011), som antogs vid Unescos 36:e generalkonferens i november 2011.

(4)

I och med att den internationella standarden för utbildningsklassificering reviderats är det nödvändigt att ändra diverse hänvisningar till Isced, Isced 97 och Isced 1997 och ett antal relevanta rättsakter.

(5)

Följande förordningar måste därför ändras i enlighet med detta: kommissionens förordning (EG) nr 1983/2003 av den 7 november 2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–SILC) när det gäller förteckningen över primära målvariabler (5), kommissionens förordning (EG) nr 1738/2005 av den 21 oktober 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1916/2000 avseende definition och rapportering av information om lönernas struktur och fördelning (6), kommissionens förordning (EG) nr 698/2006 av den 5 maj 2006 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 530/1999 med avseende på kvalitetsutvärdering av strukturstatistiken över arbetskraftskostnader och löner (7), kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 av den 25 april 2008 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen avseende den kodning som ska användas vid överföring av data från och med 2009, användning av delmängder vid insamling av uppgifter om strukturella variabler och fastställande av referenskvartal (8) samt kommissionens förordning (EU) nr 823/2010 av den 17 september 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över vuxnas deltagande i livslångt lärande (9).

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 1983/2003

Fotnot nr 19 i bilagan till förordning (EG) nr 1983/2003 ska ersättas med följande:

”Isced 2011: Internationell standard för utbildningsklassificering 2011.”

Artikel 2

Ändring av förordning (EG) nr 1738/2005

Förordning (EG) nr 1738/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

”Isced 97” ska genomgående ersättas med ”Isced 2011” i bilagorna.

2.

Variabel 2.5 i bilaga I ska ersättas med följande:

Uppnådd utbildningsnivå (Isced 2011)

3.

Variabel 2.5 i bilaga II ska ersättas med följande:

Uppnådd utbildningsnivå (Isced 2011)

Denna variabel avser den högsta avslutade utbildningsnivå enligt Isced 2011 (International Standard Classification of Education) som den anställde har genomgått. Uttrycket ”avslutad utbildning” innebär att utbildningsbevis eller diplom erhållits, förutsatt att sådana delas ut. Om utbildningsbevis eller diplom inte delas ut, innebär ”avslutad utbildning” att personen deltagit i hela utbildningen.

De grupper av koder som ska användas anges i tillämpningsföreskrifterna för undersökningen av inkomststruktur.”

Artikel 3

Ändring av förordning (EG) nr 698/2006

Förordning (EG) nr 698/2006 ska ändras på följande sätt:

I avsnitt 2.1 led 2 i bilagan ska hänvisningen till ”Utbildningsnivå (ISCED 0–6)” ersättas med ”Uppnådd utbildningsnivå (Isced 2011 nivåerna 0–8)”.

Artikel 4

Ändring av förordning (EG) nr 377/2008

Förordning (EG) nr 377/2008 ska ändras på följande sätt:

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 5

Ändring av förordning (EU) nr 823/2010

Förordning (EU) nr 823/2010 ska ändras på följande sätt:

Bilagorna I och II ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med det referensår som inleds den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 april 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 165, 3.7.2003, s. 1.

(2)  EGT L 63, 12.3.1999, s. 10.

(3)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3.

(4)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 227.

(5)  EUT L 298, 17.11.2003, s. 34.

(6)  EUT L 279, 22.10.2005, s. 32.

(7)  EUT L 121, 6.5.2006, s. 30.

(8)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 57.

(9)  EUT L 246, 18.9.2010, s. 33.


BILAGA I

Ändring av förordning (EG) nr 377/2008

1.

I bilaga III ska anvisningarna om kodningen av variablerna ”HATLEVEL”, ”HATFIELD” och ”HATYEAR” ersättas med följande:

Benämning

Kolumn

Frekvens

Kod

Beskrivning

Filter/Anmärkningar

”HATLEVEL

197/199

KVARTALSVIS

Uppnådd utbildningsnivå  (1)

alla som är 15 år eller äldre

000

Ingen formell utbildning eller under Isced 1

100

Isced 1

200

Isced 2 (inkl. Isced 3-program som är kortare än två år)

302

Isced 3-program som är två år eller längre och utgör en del av flera på varandra följande program (dvs. som endast ger tillträde till nästföljande Isced 3-program)

303

Isced 3-program som är två år eller längre, endast avslutade program eller program som ger tillträde till Isced 4

304

Isced 3 som ger tillträde till Isced 5, 6 eller 7

300

Isced 3-program som är två år eller längre, utan eventuell åtskillnad mellan huruvida de ger tillträde till andra Isced-nivåer

400

Isced 4

500

Isced 5

600

Isced 6

700

Isced 7

800

Isced 8

999

Inte tillämpligt (barn under 15 år)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HATYEAR

200/203

ÅRSVIS

År då denna utbildningsnivå fullföljdes med godkänt resultat

HATLEVEL = 100–800

De fyra siffrorna för det år då den högsta utbildningsnivån fullföljdes med godkänt resultat

9999

Inte tillämpligt (HATLEVEL ≠ 100–800)

ej ifyllt

Uppgift saknas

HATVOC

204

KVARTALSVIS

Typ av utbildning på denna nivå

HATLEVEL = 300–400 och

1

Allmän

(15 ≤AGE ≤ 34 eller

2

Yrkesinriktad

(AGE > 34 och REFYEAR – HATYEAR ≤ 15))

9

Inte tillämpligt (HATLEVEL ≠ 300–400 eller (AGE > 34 och REFYEAR – HATYEAR > 15))

ej ifyllt

Uppgift saknas

HATFIELD

205/208

ÅRSVIS

Inriktning på denna nivå

HATLEVEL = 300–800 och

0000–9998

Nivå 1 i klassificeringen av utbildningens inriktning  (2)

(15 ≤AGE ≤ 34 eller

9999

Inte tillämpligt (HATLEVEL ≠ 300–800 eller (AGE > 34 och REFYEAR – HATYEAR > 15))

(AGE > 34 och REFYEAR – HATYEAR ≤ 15))

ej ifyllt

Uppgift saknas

2.

I bilaga III ska variabeln ”EDUCFILD” och anvisningarna om kodningen av variabeln ”EDUCLEVL” ersättas med följande:

Benämning

Kolumn

Frekvens

Kod

Beskrivning

Filter/Anmärkningar

”EDUCLEVL

209

KVARTALSVIS

Nivå på denna utbildning  (3)

EDUCSTAT = 1 eller 3

1

Isced 1

2

Isced 2

3

Isced 3

4

Isced 4

5

Isced 5

6

Isced 6

7

Isced 7

8

Isced 8

9

Inte tillämpligt (EDUCSTAT ≠ 1 eller 3)

ej ifyllt

Uppgift saknas

EDUCVOC

210

KVARTALSVIS

Typ av utbildning

EDUCLEVL = 3–4

1

Allmän

2

Yrkesinriktad

9

Inte tillämpligt (EDUCLEVL ≠ 3–4)

ej ifyllt

Uppgift saknas


(1)  Högsta utbildningsnivå enligt Isced 2011 som fullföljts med godkänt resultat, kodningen baseras på de Isced-kartläggningar som ska lämnas in till Eurostat.

(2)  Eller underavdelningar i klassificeringen av utbildningens inriktning.”

(3)  Kodningen baseras på de Isced-kartläggningar som ska lämnas in till Eurostat.”


BILAGA II

Ändring av förordning (EU) nr 823/2010

1.

I bilaga I ska anvisningarna om kodningen av variablerna ”HATLEVEL”, ”HATFIELD”, ”HATYEAR”, ”HATVOC”, ”HATOTHER”, ”HATOTHER_LEVEL”, ”HATOTHER_VOC”, ”HATOTHER_FIELD”, ”HATCOMP” och ”HATCOMPHIGH” ersättas med följande:

Variabelnamn och status

Kod

Beskrivning

Filter

HATLEVEL

UPPNÅDD UTBILDNINGSNIVÅ

(Högsta utbildningsnivå enligt Isced 2011 som fullföljts med godkänt resultat, kodningen baseras på de Isced-kartläggningar som ska lämnas in till Eurostat)

Alla

000

Ingen formell utbildning eller under Isced 1

100

Isced 1

200

Isced 2 (inkl. Isced 3-program som är kortare än två år)

302

Isced 3-program som är två år eller längre och utgör en del av flera på varandra följande program (dvs. som endast ger tillträde till nästföljande Isced 3-program)

303

Isced 3-program som är två år eller längre, endast avslutade program eller program som ger tillträde till Isced 4

304

Isced 3 som ger tillträde till Isced 5, 6 eller 7

300

Isced 3-program som är två år eller längre, utan eventuell åtskillnad mellan huruvida de ger tillträde till andra Isced-nivåer

400

Isced 4

500

Isced 5

600

Isced 6

700

Isced 7

800

Isced 8

- 1

Uppgift saknas

HATFIELD

INRIKTNING PÅ DEN HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅ SOM FULLFÖLJTS MED GODKÄNT RESULTAT

HATLEVEL = 300–800

0000–9998

Nivå 1 i klassificeringen av utbildningens inriktning (1)

(1) eller underavdelningar i klassificeringen av utbildningens inriktning, närmare uppgifter finns i den handbok för vuxenutbildningsundersökningar som avses i artikel 6

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (HATLEVEL ≠ 300–800)

HATYEAR

ÅR DÅ DEN HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅN FULLFÖLJDES MED GODKÄNT RESULTAT

HATLEVEL ≠ 000, -1

4 siffror

De fyra siffrorna för det år då den högsta utbildningsnivån fullföljdes med godkänt resultat

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (HATLEVEL = 000, -1)

HATVOC

TYP AV UTBILDNING PÅ DEN HÖGSTA NIVÅ SOM FULLFÖLJTS MED GODKÄNT RESULTAT

HATLEVEL = 300–400 och (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

1

Allmän utbildning

2

Yrkesutbildning

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (HATLEVEL ≠ 300–400 eller (REFYEAR – HATYEAR) > 20

HATOTHER

(frivilligt)

ANNAN FORMELL UTBILDNING SOM FULLFÖLJTS MED GODKÄNT RESULTAT MEN MED ANNAN INRIKTNING ÄN ”HATLEVEL”

HATLEVEL = 300–800 och (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

1

Ja

2

Nej

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (HATLEVEL ≠ 300–800 eller (REFYEAR – HATYEAR) > 20

HATOTHER_LEVEL

(frivilligt)

Det formella utbildningsprogrammets nivå

HATOTHER = 1

300–800

Kodas som HATLEVEL

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (HATOTHER ≠ 1)

HATOTHER_VOC

(frivilligt)

Typ av formellt utbildningsprogram

HATOTHER = 1 och HATOTHER_LEVEL = 300–400

1–2

Kodas som HATVOC

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (HATOTHER ≠ 1 eller HATOTHER_LEVEL ≠ 300–400)

HATOTHER_FIELD

(frivilligt)

Det formella utbildningsprogrammets inriktning

HATOTHER = 1 och HATOTHER_LEVEL = 300–800

0000–9998

Kodas som HATFIELD

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (HATOTHER ≠ 1 eller HATOTHER_LEVEL ≠ 300–800)

HATCOMP

(frivilligt)

FÖRFARANDE FÖR ERKÄNNANDE AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER GENOMFÖRS

Alla

1

Ja, intyg utfärdat

2

Ja, förfarande pågår

3

Nej

- 1

Uppgift saknas

HATCOMPHIGH

(frivilligt)

ERKÄNNANDE AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER GER TILLTRÄDE TILL ett formellt utbildningsprogram på högre nivå än den som nämns i ”HATLEVEL”

HATCOMP = 1,2 och HATLEVEL ≠ 000, -1

1

Ja

2

Nej

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (HATCOMP ≠ 1,2 eller HATLEVEL = 000, -1)

2.

I bilaga I ska anvisningarna om kodningen av variablerna ”DROPHIGH”, ”DROPLEVEL” och ”DROPVOC” ersättas med följande:

Variabelnamn och status

Kod

Beskrivning

Filter

DROPHIGH

FORMELL utbildning på högre nivå än den som nämns i ”HATLEVEL” men som AVBRUTITS och INTE FULLFÖLJTS

HATLEVEL ≠ 000, -1 och (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

1

Ja

2

Nej

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (HATLEVEL = 000, -1 eller (REFYEAR – HATYEAR) > 20)

DROPLEVEL

Nivå (enligt Isced 2011) på den FORMELLA utbildning som inte fullföljts

DROPHIGH = 1

200

Isced 2 (inkl. Isced 3-program som är kortare än två år)

302

Isced 3-program som är två år eller längre och utgör en del av flera på varandra följande program (dvs. som endast ger tillträde till nästföljande Isced 3-program)

303

Isced 3-program som är två år eller längre, endast avslutade program eller program som ger tillträde till Isced 4

304

Isced 3 som ger tillträde till Isced 5, 6 eller 7

300

Isced 3-program som är två år eller längre, utan eventuell åtskillnad mellan huruvida de ger tillträde till andra Isced-nivåer

400

Isced 4

500

Isced 5

600

Isced 6

700

Isced 7

800

Isced 8

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (DROPHIGH ≠ 1)

DROPVOC

(frivilligt)

Typ av ej fullföljd FORMELL utbildning

DROPLEVEL = 300–400 och (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

1

Allmän utbildning

2

Yrkesutbildning

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (DROPLEVEL ≠ 300–400 eller (REFYEAR – HATYEAR) > 20

3.

I bilaga I ska anvisningarna om kodningen av variablerna ”FEDLEVEL”, ”FEDFIELD” och ”FEDVOC” ersättas med följande:

Variabelnamn och status

Kod

Beskrivning

Filter

FEDLEVEL

Nivå (enligt Isced 2011) på den senaste FORMELLA utbildningen

FEDNUM ≥ 1

100

Isced 1

200

Isced 2 (inkl. Isced 3-program som är kortare än två år)

302

Isced 3-program som är två år eller längre och utgör en del av flera på varandra följande program (dvs. som endast ger tillträde till nästföljande Isced 3-program)

303

Isced 3-program som är två år eller längre, endast avslutade program eller program som ger tillträde till Isced 4

304

Isced 3 som ger tillträde till Isced 5, 6 eller 7

300

Isced 3-program som är två år eller längre, utan eventuell åtskillnad mellan huruvida de ger tillträde till andra Isced-nivåer

400

Isced 4

500

Isced 5

600

Isced 6

700

Isced 7

800

Isced 8

- 2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDFIELD

Inriktning på den senaste FORMELLA utbildningen

FEDNUM ≥ 1 och FEDLEVEL = 300–800

0000–9998

Nivå 1 i klassificeringen av utbildningens inriktning (1)

(1) eller underavdelningar i klassificeringen av utbildningens inriktning, närmare uppgifter finns i den handbok för vuxenutbildningsundersökningar som avses i artikel 6

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0 eller FEDLEVEL ≠ 300–800)

FEDVOC

Utbildningstyp för den senaste FORMELLA utbildningen

FEDLEVEL = 300–400

1

Allmän utbildning

2

Yrkesutbildning

- 1

Uppgift saknas

- 2

Inte tillämpligt (FEDLEVEL ≠ 300–400)

4.

I punkt 3 i bilaga II (Urvals- och precisionskrav) ska indikatorn ”Högutbildade (ISCED-nivå 5–6) personers deltagande (i procent) i icke-formell utbildning” ersättas med ”Högutbildade (Isced-nivå 5–8) personers deltagande (i procent) i icke-formell utbildning”.