Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

4.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1175/2014

av den 30 oktober 2014

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över vuxnas deltagande i livslångt lärande, samt om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 823/2010

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 av den 23 april 2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 452/2008 fastställs en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik över utbildning och livslångt lärande.

(2)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 823/2010 (2) infördes åtgärder för att genomföra enskilda statistikåtgärder för framställning av statistik över vuxnas deltagande i livslångt lärande enligt område 2 i förordning (EG) nr 452/2008.

(3)

När europeisk statistik över vuxnas deltagande i livslångt lärande framställs och sprids bör såväl nationella som unionens statistikmyndigheter ta hänsyn till principerna i riktlinjerna för europeisk statistik, som antogs av kommittén för det europeiska statistiksystemet i september 2011.

(4)

Datainsamlingen om vuxnas deltagande i livslångt lärande behöver anpassas regelbundet efter förändringar och ny utveckling inom livslångt lärande för att tillgodose nya informationsbehov.

(5)

Kommissionen bör utarbeta metodriktlinjer för hur undersökningen ska genomföras, så att undersökningsresultaten harmoniseras i högsta möjliga grad mellan olika länder.

(6)

Kommissionens förordning (EU) nr 823/2010 bör därför upphöra att gälla.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Datainsamlingen för den andra undersökningen av vuxnas deltagande och icke-deltagande i livslångt lärande (nedan kallad den andra vuxenutbildningsundersökningen) ska äga rum mellan den 1 juli 2016 och den 31 mars 2017. Den referensperiod för vilken uppgifterna om deltagande i verksamhet inom livslångt lärande samlas in ska vara de tolv månader som föregår intervjun.

Artikel 2

Den åldersgrupp som ska omfattas av undersökningen är 25–64 år. Uppgifter om åldersgrupperna 18–24 och 65–69 år är frivilliga.

Artikel 3

Variablerna för de ämnen som omfattas av den andra vuxenutbildningsundersökningen enligt område 2 i bilagan till förordning (EG) nr 452/2008 och deras indelning fastställs i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 4

Urvals- och precisionskraven för att uppfylla de krav på uppgiftskällor och urvalsstorlek som anges för område 2 i bilagan till förordning (EG) nr 452/2008 ska vara de som anges i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska översända en standardiserad kvalitetsrapport om den andra vuxenutbildningsundersökningen till kommissionen (Eurostat). Kvalitetsrapporten ska vara uppställd enligt det europeiska statistiksystemets standardiserade struktur för kvalitetsrapporter, och särskilt ta hänsyn till kvalitetskriterierna i artikel 4.1 d i förordning (EG) nr 452/2008 och de ytterligare krav som anges i bilaga III till denna förordning.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna ska översända ”rena” mikrodatafiler avseende den andra vuxenutbildningsundersökningen till kommissionen (Eurostat) inom sex månader efter den nationella datainsamlingsperiodens utgång.

2.   Medlemsstaterna ska översända den standardiserade kvalitetsrapporten om den andra vuxenutbildningsundersökningen till kommissionen (Eurostat) inom tre månader efter det att mikrodatafilerna överlämnats.

Artikel 7

De krav som fastställs i den här förordningen är minimikrav. Medlemsstaterna får fastställa ytterligare nationella krav för den andra vuxenutbildningsundersökningen under förutsättning att kvalitetskraven i den här förordningen är uppfyllda.

Artikel 8

Kommissionens förordning (EU) nr 823/2010 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 227.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 823/2010 av den 17 september 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över vuxnas deltagande i livslångt lärande (EUT L 246, 18.9.2010, s. 33).


BILAGA I

Variabler

Kommentar till tabellen:

Alla variabler ska lämnas in. De data och metadata som avses i artikel 6 ska ställas till Eurostats förfogande genom den centrala dataportalen för inrapportering av uppgifter. Koderna och kodförteckningarna i nedanstående tabell är endast vägledande. Definitioner av datastrukturen och överföringsformat tillhandahålls av kommissionen (Eurostat).

1.   Bakgrundsinformation om den enskilda personen

Variabelnamn

Kod

Beskrivning

Filter

COUNTRY

BOSÄTTNINGSLAND

Alla

2 siffror

Baserat på ISO:s förteckning över länder

REGION

BOSÄTTNINGSREGION

Alla

2 siffror

Nuts-kod på 2-siffrig nivå

DEG_URB

URBANISERINGSGRAD I DET OMRÅDE DÄR HUSHÅLLET HAR SIN BOSTAD

Alla

1

Tätbefolkat område

2

Medeltätt befolkat område

3

Glesbefolkat område

REFYEAR

ÅR FÖR INTERVJUN

Alla

4 siffror

REFMONTH

MÅNAD FÖR INTERVJUN

Alla

1–12

RESPID

UPPGIFTSLÄMNARENS IDENTIFIKATION

Alla

numerisk

Identifieringskod för varje post

RESPWEIGHT

VIKTNINGSFAKTOR FÖR INDIVIDER

Alla

numerisk

Viktningsfaktor för individer (med 3 decimaler åtskilda med en punkt)

NFEACTWEIGHT

VIKTNINGSFAKTOR FÖR ICKE-FORMELLA AKTIVITETER

NFENUM ≥ 1

numerisk

Viktningsfaktor för de icke-formella aktiviteter som valts i NFERAND1 och NFERAND2 (med 3 decimaler åtskilda med en punkt)

0

NFENUM = 0

INTMETHOD

ANVÄND DATAINSAMLINGSMETOD

Alla

10

Post, icke-elektronisk version

11

Post, elektronisk version

20

Personlig intervju, icke-elektronisk version

21

Personlig intervju, elektronisk version

30

Telefon, icke-elektronisk version

31

Telefon, elektronisk version

40

Internet

50

Blandad metod för datainsamling (t.ex. post och personlig intervju)

(HHNBPERS)

ANTAL PERSONER I SAMMA HUSHÅLL (INKLUSIVE UPPGIFTSLÄMNAREN)

Alla

HHNBPERS_tot

0–98

Antal personer i hushållet totalt

HHNBPERS_0_13

0–98

0–13 år

HHNBPERS_14_24

0–98

14–24 år

HHNBPERS_25plus

0–98

25 år och äldre

-1

Uppgift saknas

HHTYPE

TYP AV HUSHÅLL

Alla

10

Enpersonshushåll

21

Ensamförälder med barn under 25 år

22

Par utan barn under 25 år

23

Par med barn under 25 år

24

Par eller ensamförälder med barn under 25 år och andra personer i hushållet

30

Övriga

-1

Uppgift saknas

HHINCOME

HUSHÅLLETS EKVIVALERADE NETTOMÅNADSINKOMST

Alla

1

Lägre än första kvintilen

2

Mellan första och andra kvintilen

3

Mellan andra och tredje kvintilen

4

Mellan tredje och fjärde kvintilen

5

Över fjärde kvintilen

-1

Uppgift saknas

SEX

KÖN

Alla

1

Man

2

Kvinna

FÖDELSEÅR OCH FÖDELSEMÅNAD

BIRTHYEAR

4 siffror

Födelseåret anges med fyra siffror

Alla

BIRTHMONTH

1–12

Födelsemånad anges med två siffror

Alla

CITIZEN

MEDBORGARSKAP

Alla

0

Samma som bosättningsland

2 siffror

Baserat på ISO:s förteckning över länder

-1

Uppgift saknas

BIRTHPLACE

FÖDELSELAND

Alla

0

Född i detta land

2 siffror

Baserat på ISO:s förteckning över länder

-1

Uppgift saknas

RESTIME

VISTELSELÄNGD I DETTA LAND

BIRTHPLACE ≠ 0

1

Har vistats i detta land i ett år eller mindre

2–10

Antal år för den som har vistats i detta land i 2–10 år

11

Har vistats i detta land i mer än 10 år

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (BIRTHPLACE = 0)

MARSTADEFACTO

CIVILSTÅND (samboförhållande)

Alla

1

Person som lever i ett samboförhållande

2

Person som inte lever i ett samboförhållande

-1

Uppgift saknas

HATLEVEL

UTBILDNINGSNIVÅ (högsta utbildningsnivå enligt Isced 2011 som fullföljts med godkänt resultat, kodningen baseras på de Isced-kartläggningar som ska lämnas in till Eurostat)

Alla

000

Ingen formell utbildning eller under Isced 1

100

Isced 1

200

Isced 2 (inkl. Isced 3-program som är kortare än två år)

302

Isced 3-program som är två år eller längre och utgör en del av flera på varandra följande program (dvs. som endast ger tillträde till nästföljande Isced 3-program)

303

Isced 3-program som är två år eller längre, endast avslutade program eller program som ger tillträde till Isced 4

304

Isced 3 som ger tillträde till Isced 5, 6 eller 7

300

Isced 3-program som är två år eller längre, utan eventuell åtskillnad mellan huruvida de ger tillträde till andra Isced-nivåer

400

Isced 4

500

Isced 5

600

Isced 6

700

Isced 7

800

Isced 8

-1

Uppgift saknas

HATFIELD

INRIKTNING PÅ UTBILDNING PÅ DEN HÖGSTA NIVÅ SOM FULLFÖLJTS MED GODKÄNT RESULTAT

HATLEVEL = 300–800

0000–9998

Nivå 1 i klassificeringen av utbildningens inriktning

eller

frivilligt

eller underavdelningar i klassificeringen av utbildningens inriktning

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (HATLEVEL ≠ 300–800)

HATYEAR

ÅR DÅ DEN HÖGSTA UTBILDNINGSNIVÅN FULLFÖLJDES MED GODKÄNT RESULTAT

HATLEVEL ≠ 000, -1

4 siffror

De fyra siffrorna för det år då den högsta utbildningsnivån fullföljdes med godkänt resultat

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (HATLEVEL = 000, -1)

HATVOC

TYP AV UTBILDNING PÅ DEN HÖGSTA NIVÅ SOM FULLFÖLJTS MED GODKÄNT RESULTAT

HATLEVEL = 300–400 och (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

1

Allmän utbildning

2

Yrkesutbildning

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (HATLEVEL ≠ 300–400 eller [REFYEAR – HATYEAR] > 20)

DROPEDUC

FORMELL UTBILDNING SOM INTE FULLFÖLJTS (programmet på den högsta nivån ifall flera program avbrutits)

HATLEVEL ≠ 000, -1 och (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

1

Ja

2

Nej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (HATLEVEL = 000, -1 eller [REFYEAR – HATYEAR] > 20)

DROPEDUCLEVEL

NIVÅ PÅ DEN EJ FULLFÖLJDA FORMELLA UTBILDNINGEN

DROPEDUC = 1

100

Isced 1

200

Isced 2 (inkl. Isced 3-program som är kortare än två år)

302

Isced 3-program som är två år eller längre och utgör en del av flera på varandra följande program (dvs. som endast ger tillträde till nästföljande Isced 3-program)

303

Isced 3-program som är två år eller längre, endast avslutade program eller program som ger tillträde till Isced 4

304

Isced 3 som ger tillträde till Isced 5, 6 eller 7

300

Isced 3-program som är två år eller längre, utan eventuell åtskillnad mellan huruvida de ger tillträde till andra Isced-nivåer

400

Isced 4

500

Isced 5

600

Isced 6

700

Isced 7

800

Isced 8

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (DROPEDUC ≠ 1)

DROPEDUCVOC

TYP AV FORMELL UTBILDNING SOM INTE FULLFÖLJTS

DROPEDUCLEVEL = 300–400 och (REFYEAR – HATYEAR) ≤ 20

1

Allmän utbildning

2

Yrkesutbildning

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (DROPEDUCLEVEL ≠ 300–400 eller [REFYEAR – HATYEAR] > 20)

MAINSTAT

HUVUDSAKLIG AKTUELL ARBETSMARKNADSSTATUS

Alla

Har vid tiden för intervjun ett arbete eller ett obetalt arbete inom familjeföretag eller jordbruksföretag, även lärlingstid eller betald praktik etc.:

11

Heltid

12

Deltid

20

Arbetslös

31

Studier, vidareutbildning, obetald praktik

32

Pensionär, förtidspensionär eller har lagt ned sin rörelse

33

Person med permanent funktionsnedsättning

34

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

35

Utför arbete i hemmet

36

Annan person som ej tillhör arbetskraften

-1

Uppgift saknas

EMP12M

SYSSELSÄTTNING UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA

MAINSTAT = 20–36

Har någon gång under de senaste tolv månaderna haft ett arbete eller ett obetalt arbete inom familjeföretag eller jordbruksföretag, även lärlingstid eller betald praktik etc.:

1

Ja

2

Nej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (MAINSTAT = 11, 12)

JOBSTAT

YRKESSTÄLLNING

MAINSTAT = 11, 12

11

Egenföretagare med anställda

12

Egenföretagare utan anställda

21

Fast anställd eller tillsvidareanställd

22

Visstidsanställd

30

Familjemedarbetare

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (MAINSTAT ≠ 11, 12)

JOBISCO

YRKE

MAINSTAT = 11, 12

2 siffror

ISCO-08, tvåsiffrig kod

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (MAINSTAT ≠ 11, 12)

LOCNACE

ARBETSSTÄLLETS NÄRINGSGREN

MAINSTAT = 11, 12

2 siffror

Nace rev. 2-kod på tvåsiffrig nivå

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (MAINSTAT ≠ 11, 12)

LOCSIZEFIRM

ANTAL PERSONER SOM ARBETAR PÅ ARBETSSTÄLLET

JOBSTAT = 11, 21, 22, 30

1

1–9 personer

2

10–19 personer

3

20–49 personer

4

50–249 personer

5

250 personer eller fler

7

Vet ej, men minst 10 personer

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)

JOBTIME

ÅR DÅ PERSONEN BÖRJADE ARBETA I SIN NUVARANDE HUVUDSYSSELSÄTTNING

MAINSTAT = 11, 12

4 siffror

Årtalet anges med fyra siffror

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (MAINSTAT ≠ 11, 12)

HÖGSTA NIVÅ FÖR FÖRÄLDRARNAS (VÅRDNADSHAVARENS) UTBILDNING SOM FULLFÖLJTS MED GODKÄNT RESULTAT

HATFATHER

FAR (MANLIG VÅRDNADSHAVARE)

Alla

1

Högst grundskoleutbildning

2

Gymnasieutbildning

3

Högre utbildning

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (far okänd)

HATMOTHER

MOR (KVINNLIG VÅRDNADSHAVARE)

Alla

1

Högst grundskoleutbildning

2

Gymnasieutbildning

3

Högre utbildning

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (mor okänd)

FÖRÄLDRARNAS FÖDELSELAND

BIRTHFATHER

FADERNS FÖDELSELAND

Alla

0

Född i detta land

2 siffror

Baserat på ISO:s förteckning över länder

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (far okänd)

BIRTHMOTHER

MODERNS FÖDELSELAND

Alla

0

Född i detta land

2 siffror

Baserat på ISO:s förteckning över länder

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (mor okänd)

2.   Tillgång till information om utbildningsmöjligheter och vägledning

Variabelnamn

Kod

Beskrivning

Filter

SEEKINFO

SÖKT INFORMATION OM UTBILDNINGSMÖJLIGHETER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA (formell och icke-formell utbildning)

Alla

1

Ja

2

Nej

-1

Uppgift saknas

GUIDEINST

FÅTT INFORMATION ELLER RÅD/HJÄLP OM UTBILDNINGSMÖJLIGHETER FRÅN INSTITUTIONER/ORGANISATIONER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA

Alla

-1

Uppgift saknas

Förteckning över poster (flera svar tillåtna):

GUIDEINST_1

Ja, jag har fått kostnadsfri information eller rådgivning/hjälp om utbildningsmöjligheter från institutioner/organisationer

GUIDEINST_2

Ja, jag har betalt för information eller rådgivning/hjälp om utbildningsmöjligheter från institutioner/organisationer

GUIDEINST_3

Nej, jag har inte fått någon information eller rådgivning/hjälp om utbildningsmöjligheter från institutioner/organisationer

Varje variabel för GUIDEINST_x ska kodas: 1 – vald, 2 – inte vald, -1 – ingen uppgift

GUIDESOURCE

KÄLLA FÖR ERHÅLLEN KOSTNADSFRI INFORMATION ELLER RÅDGIVNING/HJÄLP OM UTBILDNINGSMÖJLIGHETER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA

GUIDEINST_1 = 1

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (GUIDEINST_1 ≠ 1)

Förteckning över poster (flera svar tillåtna):

GUIDESOURCE_1

Från utbildningsinstitution (skola, högskola, universitet, yrkesutbildningscentrum, vuxenutbildningsinstitution, valideringscentrum)

GUIDESOURCE_2

Från arbetsförmedling

GUIDESOURCE_3

Från arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer

GUIDESOURCE_4

Från fackföreningar eller företagsnämnd

GUIDESOURCE_5

Från andra institutioner/organisationer som ger kostnadsfri information eller rådgivning/hjälp om utbildningsmöjligheter (som inte nämnts tidigare)

Varje variabel för GUIDESOURCE_x ska kodas: 1 – vald, 2 – inte vald, -2 – inte tillämplig (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 – ingen uppgift

GUIDETYPE

TYP AV ERHÅLLEN KOSTNADSFRI INFORMATION ELLER RÅDGIVNING/HJÄLP OM UTBILDNINGSMÖJLIGHETER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA

GUIDEINST_1 = 1

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (GUIDEINST_1 ≠ 1)

Förteckning över poster (flera svar tillåtna):

GUIDETYPE_1

Information eller rådgivning/hjälp om utbildningsmöjligheter

GUIDETYPE_2

Bedömning av färdigheter och kompetens genom tester, kompetenskartläggning eller intervjuer

GUIDETYPE_3

Information eller rådgivning/hjälp om förfaranden för validering/erkännande av färdigheter, kompetens eller tidigare utbildning

GUIDETYPE_4

Annan slags information eller rådgivning/hjälp

Varje variabel för GUIDETYPE_x ska kodas: 1 – vald, 2 – inte vald, -2 – inte tillämplig (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 – ingen uppgift

GUIDEMODE

SÄTT PÅ VILKET KOSTNADSFRI INFORMATION ELLER RÅDGIVNING/HJÄLP OM UTBILDNINGSMÖJLIGHETER ERHÅLLITS DE SENASTE TOLV MÅNADERNA

GUIDEINST_1 = 1

0

Ingen av nedanstående poster

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (GUIDEINST_1 ≠ 1)

Förteckning över poster (flera svar tillåtna):

GUIDEMODE_1

Personlig kontakt

GUIDEMODE_2

Kontakt med en person via internet, telefon, e-post eller andra medier

GUIDEMODE_3

Information eller rådgivning/hjälp erhållen genom kontakt med en datorbaserad tillämpning (inklusive onlineverktyg för självutvärdering)

GUIDEMODE_4

Ingen kontakt, endast information från relevant material (böcker, affischer, webbplatser, broschyrer, tv-program osv.)

Varje variabel för GUIDEMODE_x ska kodas: 1 – vald, 2 – inte vald, -2 – inte tillämplig (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 – ingen uppgift

3.   Deltagande i formell utbildning och yrkesutbildning

Variabelnamn

Kod

Beskrivning

Filter

FED

DELTAGANDE I FORMELL UTBILDNING UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA

Alla

1

Ja

2

Nej

FEDNUM

ANTAL FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETER SOM UPPGIFTSLÄMNAREN DELTAGIT I UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA

Alla

0

Inga (FED = 2)

1–99

Antal aktiviteter

FEDLEVEL

NIVÅ FÖR DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDNUM ≥ 1

100

Isced 1

200

Isced 2 (inkl. Isced 3-program som är kortare än två år)

302

Isced 3-program som är två år eller längre och utgör en del av flera på varandra följande program (dvs. som endast ger tillträde till nästföljande Isced 3-program)

303

Isced 3-program som är två år eller längre, endast avslutade program eller program som ger tillträde till Isced 4

304

Isced 3 som ger tillträde till Isced 5, 6 eller 7

300

Isced 3-program som är två år eller längre, utan eventuell åtskillnad mellan huruvida de ger tillträde till andra Isced-nivåer

400

Isced 4

500

Isced 5

600

Isced 6

700

Isced 7

800

Isced 8

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDFIELD

INRIKTNING PÅ DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDNUM ≥ 1 och FEDLEVEL = 300–800

0000–9998

Nivå 1 i klassificeringen av utbildningens inriktning

eller

frivilligt

eller underavdelningar i klassificeringen av utbildningens inriktning

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0 eller FEDLEVEL ≠ 300–800)

FEDVOC

UTBILDNINGSTYP FÖR DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDLEVEL= 300–400

1

Allmän utbildning

2

Yrkesutbildning

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDLEVEL ≠ 300–400)

FEDSTARTYEAR

ÅR DÅ DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN PÅBÖRJADES

FEDNUM ≥ 1

4 siffror

År då den senaste formella utbildningsaktiviteten påbörjades

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDSTARTMONTH

MÅNAD DÅ DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN PÅBÖRJADES

FEDNUM ≥ 1

1–12

Månad då den senaste formella utbildningsaktiviteten påbörjades

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDCOMP

FULLFÖLJANDE AV DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDNUM ≥ 1

1

Nej, jag hoppade av innan utbildningen var slut

2

Nej, utbildningen pågår fortfarande

3

Ja, jag fullföljde utbildningen

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDDIST

SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITET ANORDNADES I FORM AV DISTANSSTUDIER

FEDNUM ≥ 1

1

Ja

2

Nej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDDISTOL

DISTANSSTUDIER I FORM AV EN ONLINEKURS

FEDDIST = 1

1

Ja

2

Nej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDDIST ≠ 1)

FEDOERA

ANVÄNDNING AV UTBILDNINGSRESURSER ONLINE FÖR DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDNUM ≥ 1

1

Mycket ofta

2

Ofta

3

Ibland

4

Aldrig

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDOERB

KONTAKT MED ANDRA (T.EX. LÄRARE, STUDENTER) GENOM UTBILDNINGSWEBBPLATSER/-PORTALER FÖR DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDNUM ≥ 1

1

Ja

2

Nej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDREASON

SKÄL TILL DELTAGANDE I DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDNUM ≥ 1

0

Ingen av nedanstående poster

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

Förteckning över poster (flera svar tillåtna):

FEDREASON_01a

För att bättre kunna göra mitt jobb

FEDREASON_01b

För att förbättra mina karriärmöjligheter

FEDREASON_02

För att minska risken att förlora arbetet

FEDREASON_03

För att öka möjligheterna att få ett arbete, eller byta arbete/yrke

FEDREASON_04

För att starta eget företag

FEDREASON_05

Var tvungen att delta

FEDREASON_06

För att få nyttiga kunskaper/färdigheter för det dagliga livet

FEDREASON_07

För att öka kunskaperna/färdigheterna i ett ämne som intresserar mig

FEDREASON_08

För att få ett utbildningsbevis

FEDREASON_09

För att träffa nya människor/för nöjes skull

Varje variabel för FEDREASON_x ska kodas: 1 – vald, 2 – inte vald, -2 – inte tillämplig (FEDNUM = 0), -1 – ingen uppgift

FEDWORKTIME

SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN UNDER BETALD ARBETSTID (INKLUSIVE BETALD SEMESTER ELLER ÅTERHÄMTNING)

FEDNUM ≥ 1

1

Endast under betald arbetstid

2

Till största delen under betald arbetstid

3

Till största delen utanför arbetstid

4

Endast utanför arbetstid

5

Inget arbete under den tiden

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDNBHOURS

TOTALT ANTAL UNDERVISNINGSTIMMAR FÖR DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDNUM ≥ 1

1–9999

Antal undervisningstimmar

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDPAID

BETALNING FÖR UNDERVISNING, REGISTRERING, EXAMENSAVGIFTER, KOSTNADER FÖR BÖCKER ELLER TEKNISKA STUDIEHJÄLPMEDEL FÖR DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDNUM ≥ 1

1

Betalade allt själv

2

Betalade delvis själv och delvis betalade någon annan

3

Allt betalades av någon annan

4

Kostnadsfri aktivitet

5

Vet ej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDPAIDBY

DELVIS ELLER FULLSTÄNDIG BETALNING FÖR UNDERVISNING, REGISTRERING, EXAMENSAVGIFTER, KOSTNADER FÖR BÖCKER ELLER TEKNISKA STUDIEHJÄLPMEDEL FÖR DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN AV:

FEDNUM ≥ 1 och FEDPAID = 2 eller 3

0

Ingen av nedanstående poster

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0 eller [FEDPAID ≠ 2 och FEDPAID ≠ 3])

Förteckning över poster (flera svar tillåtna):

FEDPAIDBY_1

Arbetsgivare eller potentiell arbetsgivare

FEDPAIDBY_2

Den offentliga arbetsförmedlingen

FEDPAIDBY_3

Andra offentliga institutioner

FEDPAIDBY_4

En hushållsmedlem eller släkting

Varje variabel för FEDPAIDBY_x ska kodas: 1 – vald, 2 – inte vald, -2 – inte tillämplig (FEDNUM = 0 eller [FEDPAID ≠ 2 och FEDPAID ≠ 3]), -1 – ingen uppgift

FEDUSEA

NUVARANDE ANVÄNDNING AV DE FÄRDIGHETER ELLER KUNSKAPER SOM FÖRVÄRVATS VID DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDNUM ≥ 1

1

Stor

2

Ganska stor

3

Mycket liten

4

Ingen alls

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDUSEB

FÖRVÄNTAD ANVÄNDNING AV DE FÄRDIGHETER ELLER KUNSKAPER SOM FÖRVÄRVATS VID DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDNUM ≥ 1

1

Stor

2

Ganska stor

3

Mycket liten

4

Ingen alls

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

FEDOUTCOME

RESULTAT AV DE NYA FÄRDIGHETER ELLER KUNSKAPER SOM FÖRVÄRVATS VID DEN SENASTE FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETEN

FEDNUM ≥ 1

0

Ingen av nedanstående poster

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (FEDNUM = 0)

Förteckning över poster (flera svar tillåtna):

FEDOUTCOME_1

Fått ett (nytt) arbete

FEDOUTCOME_3

Högre lön

FEDOUTCOME_2

Befordran i arbetet

FEDOUTCOME_4

Nya arbetsuppgifter

FEDOUTCOME_5

Bättre arbetsprestationer

FEDOUTCOME_6

Personliga orsaker (träffa andra människor, friska upp kunskaperna i allmänna ämnen osv.)

FEDOUTCOME_7

Inga resultat hittills

Varje variabel för FEDOUTCOME_x ska kodas: 1 – vald, 2 – inte vald, -2 – inte tillämplig (FEDNUM = 0), -1 – ingen uppgift

4.   Deltagande i icke-formell utbildning och yrkesutbildning

Variabelnamn

Kod

Beskrivning

Filter

(NFE)

DELTAGANDE I NÅGON AV FÖLJANDE AKTIVITETER I SYFTE ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPER ELLER FÄRDIGHETER PÅ ETT OMRÅDE (ÄVEN HOBBYER) UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA

Alla

NFECOURSE

a)

KURSER

Alla

1

Ja

2

Nej

NFEWORKSHOP

b)

WORKSHOPPAR OCH SEMINARIER

Alla

1

Ja

2

Nej

NFEGUIDEDJT

c)

HANDLEDD UTBILDNING PÅ ARBETSPLATSEN

Alla

1

Ja

2

Nej

NFELESSON

d)

PRIVATLEKTIONER

Alla

1

Ja

2

Nej

NFENUM

ANTAL ICKE-FORMELLA UTBILDNINGSAKTIVITETER UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA

Alla

0

Inga (NFECOURSE = 2 och NFEWORKSHOP = 2 och NFEGUIDEDJT = 2 och NFELESSON = 2)

1–99

Antal aktiviteter

IDENTIFIERING AV AKTIVITETER (UPP TILL 7)

(NFEACT01)

01 – Identifiering av den första aktiviteten

NFEACT01_TYPE

TYP AV AKTIVITET

NFENUM ≥ 1

1

Kurser

2

Workshoppar och seminarier

3

Handledd utbildning på arbetsplatsen

4

Privatlektioner

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFENUM = 0)

NFEACT01_PURP

AKTIVITETENS SYFTE

NFENUM ≥ 1

1

Huvudsakligen arbetsrelaterat

2

Huvudsakligen personliga/ej arbetsrelaterade skäl

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFENUM = 0)

NFEACT01_WORKTIME

UTBILDNINGSAKTIVITETEN VAR HELT OCH HÅLLET ELLER HUVUDSAKLIGEN FÖRLAGD TILL BETALD ARBETSTID (INKLUSIVE BETALD SEMESTER ELLER ÅTERHÄMTNING)

NFENUM ≥ 1

1

Ja

2

Nej (inklusive inget arbete under den tiden)

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFENUM = 0)

NFEACT01_PAIDBY

UTBILDNINGSAKTIVITETEN BETALADES HELT ELLER DELVIS AV ARBETSGIVAREN

NFENUM ≥ 1

1

Ja

2

Nej (inklusive inget arbete under den tiden)

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFENUM = 0)

(NFEACT02)

02 – Identifiering av den andra aktiviteten

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT02_PURP

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT02_WORKTIME

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT02_PAIDBY

Kodas som (NFEACT01)

(NFEACT03)

03 – Identifiering av den tredje aktiviteten

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT03_PURP

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT03_WORKTIME

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT03_PAIDBY

Kodas som (NFEACT01)

(NFEACT04)

04 – Identifiering av den fjärde aktiviteten

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT04_PURP

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT04_WORKTIME

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT04_PAIDBY

Kodas som (NFEACT01)

(NFEACT05)

05 – Identifiering av den femte aktiviteten

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT05_PURP

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT05_WORKTIME

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT05_PAIDBY

Kodas som (NFEACT01)

(NFEACT06)

06 – Identifiering av den sjätte aktiviteten

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT06_PURP

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT06_WORKTIME

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT06_PAIDBY

Kodas som (NFEACT01)

(NFEACT07)

07 – Identifiering av den sjunde aktiviteten

NFENUM ≥ 7

NFEACT07_TYPE

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT07_PURP

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT07_WORKTIME

Kodas som (NFEACT01)

NFEACT07_PAIDBY

Kodas som (NFEACT01)

NFERAND1

KOD FÖR DEN FÖRSTA SLUMPMÄSSIGT VALDA AKTIVITETEN

NFENUM ≥ 1

01–07

Identifieringskod för den första slumpmässigt valda aktiviteten (samma aktivitetskoder som för variablerna NFEACTxx)

-2

Inte tillämpligt (NFENUM = 0)

NFERAND1_TYPE

Såsom redovisas i NFEACT01_TYPE till NFEACT07_TYPE för den första slumpmässigt valda aktiviteten

NFEFIELD1

DEN FÖRSTA AKTIVITETENS INRIKTNING

NFERAND1 ≠ -2

0000–9998

Nivå 1 i klassificeringen av utbildningens inriktning

eller

frivilligt

eller underavdelningar i klassificeringen av utbildningens inriktning

-2

Inte tillämpligt (NFERAND1 = -2)

NFEDIST1

DEN FÖRSTA AKTIVITETEN ANORDNADES I FORM AV DISTANSSTUDIER

NFENUM ≥ 1

1

Ja

2

Nej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFENUM = 0)

NFEDISTOL1

DISTANSSTUDIER FÖR DEN FÖRSTA AKTIVITETEN I FORM AV EN ONLINEKURS

NFEDIST1 = 1

1

Ja

2

Nej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFEDIST1 ≠ 1)

NFEOERA1

ANVÄNDNING AV UTBILDNINGSRESURSER ONLINE FÖR DEN FÖRSTA AKTIVITETEN

NFENUM ≥ 1

1

Ja

2

Nej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFENUM = 0)

NFEOERB1

KONTAKT MED ANDRA (T.EX. LÄRARE, STUDENTER) GENOM UTBILDNINGSWEBBPLATSER/-PORTALER FÖR DEN FÖRSTA AKTIVITETEN

NFENUM ≥ 1

1

Ja

2

Nej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFENUM = 0)

NFEREASON1

SKÄL TILL DELTAGANDE I DEN FÖRSTA AKTIVITETEN

NFERAND1 ≠ -2

0

Ingen av nedanstående poster

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFERAND1 = -2)

Förteckning över poster (flera svar tillåtna):

NFEREASON1_01a

För att bättre kunna göra mitt jobb

Arbetsrelaterad aktivitet

NFEREASON1_01b

För att förbättra mina karriärmöjligheter

Arbetsrelaterad aktivitet

NFEREASON1_02

För att minska risken att förlora arbetet

Arbetsrelaterad aktivitet

NFEREASON1_03

För att öka möjligheterna att få ett arbete, eller byta arbete/yrke

Arbetsrelaterad aktivitet

NFEREASON1_04

För att starta eget företag

Arbetsrelaterad aktivitet

NFEREASON1_13

På grund av organisatoriska och/eller tekniska förändringar i arbetet

Arbetsrelaterad aktivitet

NFEREASON1_11

Krav från arbetsgivaren eller lagstiftning

NFEREASON1_06

För att få nyttiga kunskaper/färdigheter för det dagliga livet

NFEREASON1_07

För att öka kunskaperna/färdigheterna i ett ämne som intresserar mig

NFEREASON1_08

För att få ett utbildningsbevis

NFEREASON1_09

För att träffa nya människor/för nöjes skull

NFEREASON1_10

Av hälsoskäl

NFEREASON1_12

För att bättre kunna utföra ideellt arbete

Varje variabel för NFEREASON1_x ska kodas: 1 – vald, 2 – inte vald, -2 – inte tillämplig (NFERAND1 = -2), -1 – ingen uppgift

NFENBHOURS1

TOTALT ANTAL UNDERVISNINGSTIMMAR FÖR DEN FÖRSTA AKTIVITETEN

NFERAND1 ≠ -2

1–9999

Antal undervisningstimmar

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFERAND1 = -2)

NFEPROVIDER1

DEN FÖRSTA AKTIVITETENS ANORDNARE

NFERAND1 ≠ -2

1

Formell utbildningsinstitution

2

Icke-formell utbildningsinstitution

3

Kommersiell institution där utbildning inte är huvudaktiviteten (t.ex. utrustningsleverantörer)

4

Arbetsgivare

5

Arbetsgivarorganisationer, handelskammare

6

Fackföreningar

7

Organisationer utan vinstsyfte, t.ex. kulturföreningar, politiska partier

8

Enskilda personer (t.ex. studenter som ger privatlektioner)

9

Icke-kommersiella institutioner där utbildning inte är huvudaktiviteten (t.ex. bibliotek, museer, ministerier)

10

Övriga

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFERAND1 = -2)

NFECERT1

UTBILDNINGSBEVIS SOM ERHÅLLS EFTER DEN FÖRSTA AKTIVITETEN

NFERAND1 ≠ -2

1

Ja, krävs av arbetsgivaren eller en yrkesorganisation eller enligt lag

2

Ja, krävs inte av arbetsgivaren eller en yrkesorganisation eller enligt lag

3

Nej (närvarointyg)

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFERAND1 = -2)

NFEPAID1

BETALNING FÖR UNDERVISNING, REGISTRERING, EXAMENSAVGIFTER, KOSTNADER FÖR BÖCKER ELLER TEKNISKA STUDIEHJÄLPMEDEL

NFERAND1 ≠ -2

1

Betalade allt själv

2

Betalade delvis själv och delvis betalade någon annan

3

Allt betalades av någon annan

4

Kostnadsfri aktivitet

5

Vet ej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFERAND1 = -2)

NFEPAIDBY1

DELVIS ELLER FULLSTÄNDIG BETALNING FÖR UNDERVISNING, REGISTRERING, EXAMENSAVGIFTER, KOSTNADER FÖR BÖCKER ELLER TEKNISKA STUDIEHJÄLPMEDEL FÖR DEN FÖRSTA AKTIVITETEN

NFERAND1 ≠ -2 och NFEPAID1 = 2 eller 3

0

Ingen av nedanstående poster

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFERAND1 = -2 eller [NFEPAID1 ≠ 2 eller 3])

Förteckning över poster (flera svar tillåtna):

NFEPAIDBY1_1

Arbetsgivare eller potentiell arbetsgivare

NFEPAIDBY1_2

Den offentliga arbetsförmedlingen

NFEPAIDBY1_3

Andra offentliga institutioner

NFEPAIDBY1_4

En hushållsmedlem eller släkting

Varje variabel för NFEPAIDBY1_x ska kodas: 1 – vald, 2 – inte vald, -2 – inte tillämplig (NFFERAND1 = -2 eller [NFEPAID1 ≠ 2 eller 3]), -1 – ingen uppgift

NFEPAIDVAL1

KOSTNADER SOM BETALATS PERSONLIGEN ELLER AV EN HUSHÅLLSMEDLEM ELLER SLÄKTING FÖR UNDERVISNING, REGISTRERING, EXAMENSAVGIFTER, BÖCKER OCH/ELLER TEKNISKA STUDIEHJÄLPMEDEL FÖR DEN FÖRSTA AKTIVITETEN

NFEPAID1 = 1 eller NFEPAID1 = 2 eller (NFEPAID1 = 3 och NFEPAIDBY1_4 = 1)

I euro

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFEPAID1 ≠ 1 och NFEPAID1 ≠ 2 och [NFEPAID1 = 3 och NFEPAIDBY1_4 ≠ 1])

NFEUSEA1

NUVARANDE ANVÄNDNING AV DE FÄRDIGHETER ELLER KUNSKAPER SOM FÖRVÄRVATS VID DEN FÖRSTA AKTIVITETEN

NFERAND1 ≠ -2

1

Stor

2

Ganska stor

3

Mycket liten

4

Ingen alls

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFERAND1 = -2)

NFEUSEB1

FÖRVÄNTAD ANVÄNDNING AV DE FÄRDIGHETER ELLER KUNSKAPER SOM FÖRVÄRVATS VID DEN FÖRSTA AKTIVITETEN

NFERAND1 ≠ -2

1

Stor

2

Ganska stor

3

Mycket liten

4

Ingen alls

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFERAND1 = -2)

NFEOUTCOME1

RESULTAT AV DE NYA FÄRDIGHETER ELLER KUNSKAPER SOM FÖRVÄRVATS VID DEN FÖRSTA AKTIVITETEN

NFERAND1 ≠ -2

0

Ingen av nedanstående poster

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (NFERAND1 = -2)

Förteckning över poster (flera svar tillåtna):

NFEOUTCOME1_1

Fått ett (nytt) arbete

NFEOUTCOME1_3

Högre lön

NFEOUTCOME1_2

Befordran i arbetet

NFEOUTCOME1_4

Nya arbetsuppgifter

NFEOUTCOME1_5

Bättre arbetsprestationer

NFEOUTCOME1_6

Personliga orsaker (träffa andra människor, friska upp kunskaperna i allmänna ämnen osv.)

NFEOUTCOME1_7

Inga resultat hittills

Varje variabel för NFEOUTCOME1_x ska kodas: 1 – vald, 2 – inte vald, -2 – inte tillämplig (NFERAND1 = -2), -1 – ingen uppgift

NFERAND2

KOD FÖR DEN ANDRA SLUMPMÄSSIGT VALDA AKTIVITETEN

Samma variabler och koder som för NFERAND1

5.   Svårigheter att delta i formell och icke-formell utbildning

Variabelnamn

Kod

Beskrivning

Filter

DIFFICULTY

SVÅRIGHETER ATT DELTA (ELLER DELTA MER) I FORMELL ELLER ICKE-FORMELL UTBILDNING UNDER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA

Alla

1

Har deltagit i formell eller icke-formell utbildning men ville inte delta mer

2

Har deltagit i formell eller icke-formell utbildning och ville delta mer

3

Har inte deltagit i formell eller icke-formell utbildning och ville inte delta

4

Har inte deltagit i formell eller icke-formell utbildning men ville delta

-1

Uppgift saknas

NEED

INGET BEHOV AV (YTTERLIGARE) UTBILDNING

DIFFICULTY = 1 eller 3

1

Ja

2

Nej

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (DIFFICULTY ≠ 1 eller 3)

DIFFTYPE

TYP AV SVÅRIGHETER

(DIFFICULTY = 2 eller 4) eller NEED = 2

0

Ingen av nedanstående poster

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt ([DIFFICULTY ≠ 2 eller 4] och NEED ≠ 2)

Förteckning över poster (flera svar tillåtna):

DIFFTYPE_01

Svårighet 01 – Förutsättningar

DIFFTYPE_02

Svårighet 02 – Kostnad

DIFFTYPE_03

Svårighet 03 – Bristande stöd från arbetsgivaren eller från myndigheterna

DIFFTYPE_04

Svårighet 04 – Schema

DIFFTYPE_05

Svårighet 05 – Avstånd

DIFFTYPE_06

Svårighet 06 – Ingen tillgång till dator eller internet

DIFFTYPE_07

Svårighet 07 – Familjeansvar

DIFFTYPE_08a

Svårighet 08a – Hälsa

DIFFTYPE_08b

Svårighet 08b – Ålder

DIFFTYPE_09

Svårighet 09 – Övriga privata skäl

DIFFTYPE_10

Svårighet 10 – Ingen lämplig utbildningsaktivitet

DIFFTYPE_12

Svårighet 12 – Tidigare negativa utbildningserfarenheter

Varje variabel för DIFFTYPE_xx ska kodas: 1 – vald, 2 – inte vald, -2 – inte tillämplig (DIFFICULTY ≠ 2 eller 4), -1 – ingen uppgift

DIFFMAIN

FRÄMSTA SVÅRIGHETEN

(DIFFICULTY = 2 eller 4) eller NEED = 2

3 siffror

Svårighetens kod från 01 till 12 (svårighetens koder samma som för variabeln DIFFTYPE)

-2

Inte tillämpligt ([DIFFICULTY ≠ 2 eller 4] och NEED ≠ 2)

-1

Uppgift saknas

6.   Deltagande i informellt lärande

Variabelnamn

Kod

Beskrivning

Filter

(INF)

DELTAGANDE I FÖLJANDE ANDRA AKTIVITETER DE SENASTE TOLV MÅNADERNA (AVSIKTLIGT LÄRANDE FÖR ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPER ELLER FÄRDIGHETER PÅ ARBETET ELLER PÅ FRITIDEN)

Alla

INFFAMILY

LÄRA AV EN FAMILJEMEDLEM, VÄN ELLER ARBETSKAMRAT

1

Ja

2

Nej

INFMATERIAL

LÄRA MED HJÄLP AV TRYCKT MATERIAL (BÖCKER, FACKTIDSKRIFTER OSV.)

1

Ja

2

Nej

INFCOMPUTER

LÄRA MED HJÄLP AV DATORER (MED ELLER UTAN INTERNETANSLUTNING)

1

Ja

2

Nej

INFMEDIA

LÄRA GENOM TV/RADIO/VIDEO

1

Ja

2

Nej

INFMUSEUM

LÄRA GENOM GUIDADE RUNDTURER PÅ MUSEER, HISTORISKA PLATSER, I NATUROMRÅDEN ELLER INDUSTRIOMRÅDEN

1

Ja

2

Nej

INFLIBRARIES

LÄRA GENOM ATT BESÖKA LÄRCENTER (INKLUSIVE BIBLIOTEK)

1

Ja

2

Nej

7.   Språk

Variabelnamn

Kod

Beskrivning

Filter

LANGMOTHER

MODERSMÅL (ETT ELLER FLERA)

Alla

Koder enligt ISO:s förteckning över länder

2 siffror

Förstaspråk

2 siffror

Andraspråk (00 om inget finns)

LANGUSED

ANDRA SPRÅK ÄN MODERSMÅL

Alla

0–99

Antal andra språk

-1

Uppgift saknas

LANGUSED_1

2 siffror

1 – Kod för första språk eller 00 (inget)

LANGUSED_2

2 siffror

2 – Kod för andra språk eller 00 (inget)

LANGUSED_3

2 siffror

3 – Kod för tredje språk eller 00 (inget)

LANGUSED_4

2 siffror

4 – Kod för fjärde språk eller 00 (inget)

LANGUSED_5

2 siffror

5 – Kod för femte språk eller 00 (inget)

LANGUSED_6

2 siffror

6 – Kod för sjätte språk eller 00 (inget)

LANGUSED_7

2 siffror

7 – Kod för sjunde språk eller 00 (inget)

Varje variabel för LANGUSED_x ska kodas på grundval av ISO:s förteckning över länder

LANGBEST1

BÄSTA SPRÅK (UNDANTAGET MODERSMÅL)

LANGUSED ≠ 0, -1

Baserat på ISO:s förteckning över länder

2 siffror

Bästa språk (2-siffrig kod)

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (LANGUSED = 0, -1)

LANGLEVEL1

KUNSKAPER I BÄSTA SPRÅKET (UNDANTAGET MODERSMÅL)

LANGBEST1 ≠ -1, -2

0

Kan bara förstå och använda några ord och fraser

1

Kan förstå och använda de vanligaste vardagliga uttrycken. Använder språket när det gäller välkända saker och situationer

2

Kan förstå det väsentliga i tydligt tal och skriva enkla texter. Kan beskriva erfarenheter och händelser och kommunicera relativt flytande

3

Kan förstå ett brett urval av krävande texter och använda språket flexibelt. Behärskar språket nästan helt

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (LANGBEST1 = -1, -2)

LANGBEST2

NÄST BÄSTA SPRÅK (UNDANTAGET MODERSMÅL)

LANGUSED ≠ 0, 1, -1

Baserat på ISO:s förteckning över länder

2 siffror

Näst bästa språk (2-siffrig kod)

-1

Uppgift saknas

-2

Inte tillämpligt (LANGUSED = 0, 1, -1)

LANGLEVEL2

KUNSKAPER I NÄST BÄSTA SPRÅKET (UNDANTAGET MODERSMÅL)

LANGBEST2 ≠ -1, -2

Kodas som LANGLEVEL1


BILAGA II

Urvals- och precisionskrav

1.

Uppgifterna för den andra vuxenutbildningsundersökningen ska grundas på nationellt representativa sannolikhetsurval.

Viktningsfaktorerna bör beräknas med hänsyn särskilt till urvalssannolikheten och tillgängliga externa data om den undersökta populationens fördelning på kön, åldersgrupper (25–34, 35–54, 55–64), utbildning (högst grundskola [Isced-nivå 1 eller lägre, Isced 2 och Isced 3-program som är kortare än två år], gymnasium [Isced-nivåer 3 och 4], högre utbildning [nivåerna 5–8]), sysselsättning (i arbete eller arbetslös), region (Nuts II-nivå), om dessa externa data anses vara tillräckligt tillförlitliga på nationell nivå.

2.

Storleken på urvalet till den andra vuxenutbildningsundersökningen ska enligt bilagan till förordning (EG) nr 452/2008 fastställas enligt precisionskrav som inte får ställa krav på större faktiska nationella urval än 5 000 individer, beräknat utifrån antagandet att det rör sig om ett obundet slumpmässigt urval.

Den absoluta felmarginalen för den indikator som nämns i punkt 3 får inte överskrida den tröskel som anges i samma punkt, såvida det inte gör att det krävs ett faktiskt nationellt urval på över 5 000 individer. I det sistnämnda fallet ska storleken på det faktiska nationella urval som krävs vara 5 000 individer.

3.

Den andra vuxenutbildningsundersökningen bör utformas så att skattningen av den absoluta felmarginalen inte överstiger 1,4 procentenheter för det skattade deltagandet i icke-formell utbildning för hela referenspopulationen på 25–64 år.

Detta krav sänks så att tröskeln är 1,7 procentenheter för länder med en population av 25–64-åringar på mellan en miljon och tre och en halv miljoner.

Detta krav sänks så att tröskeln är 2,0 procentenheter för länder med en population av 25–64-åringar på mindre än en miljon.

4.

Den absoluta felmarginal som nämns i punkt 3 är den halva längden av det 95-procentiga konfidensintervallet.

Storleken på det faktiska nationella urvalet bör justeras för designeffekter och förväntade objektsbortfall i syfte att fastställa urvalets verkliga storlek på planeringsstadiet.

Dessa krav avser ett urval av befolkningen i åldrarna 25–64 år. Vid mer omfattande nationella urval bör skattningar för befolkningen i åldrarna 25–64 år uppfylla precisionskraven ovan.


BILAGA III

Kvalitetskrav och kvalitetsrapport

En standardiserad kvalitetsrapport ska lämnas in, och den ska vara uppställd enligt det europeiska statistiksystemets standardiserade struktur för kvalitetsrapporter. Särskild vikt ska läggas vid relevans, tillförlitlighet, aktualitet och punktlighet, tillgänglighet och tydlighet, jämförbarhet och samstämmighet i enlighet med artikel 4.1 d i förordning (EG) nr 452/2008.

Medlemsstaterna ska lämna in en standardiserad kvalitetsrapport i enlighet med artikel 6 i den här förordningen. De ska då använda de överföringsformat som kommissionen (Eurostat) tillhandahåller. En kopia av det nationella frågeformuläret ska medfölja rapporten.

De standardiserade kvalitetskriterierna ska tillämpas enligt följande:

1.   RELEVANS

Hur undersökningen genomförts och i vilken utsträckning statistiken uppfyller nuvarande och potentiella användares behov.

Beskrivning och klassificering av användarna.

Varje användargrupps respektive behov.

Om och i vilken utsträckning dessa behov uppfyllts.

2.   TILLFÖRLITLIGHET/NOGGRANNHET

2.1   Urvalsfel

Beskrivning av urvalsdesign och det faktiska urvalet.

Beskrivning av hur de slutliga viktningsfaktorerna har beräknats inklusive bortfallsmodell och hjälpvariabler som använts.

Variationskoefficienter av skattningarna enligt urvalsstratum för de indikatorer av intresse som förtecknas i bilaga II punkt 3.

Mjukvara för beräkning av varians.

Beskrivning av hjälpvariabler eller uppgifter som använts.

En bortfallsanalys med beskrivning av bias i urvalet och resultaten.

2.2   Icke-urvalsfel

2.2.1   Täckningsfel

Beskrivning av det register som använts för urvalet och dess kvalitet över lag.

Information som registret innehåller och uppdateringsfrekvens.

Fel som beror på skillnader mellan urvalsramen och målpopulationen och delpopulationer (övertäckning, undertäckning, felklassificeringar).

Metoder som använts för att erhålla denna information.

Anmärkningar om behandling av felklassificeringar.

2.2.2   Mätfel

Bedömning av fel som förekommit i samband med datainsamlingen på grund av t.ex. följande:

Utformningen av frågeformuläret (resultat av förhandstest eller laboratoriemetoder, utfrågningsstrategier).

Rapporterande enhet/uppgiftslämnare (uppgiftslämnarnas reaktioner).

Verktyg för datainsamling och användningen av administrativa register (överensstämmelse mellan registeruppgifterna och undersökningens utformning, t.ex. referensperiod, tillgången till enskilda data).

Datainsamlingsmetoder.

2.2.3   Bearbetningsfel

Beskrivning av dataredigeringsprocessen:

Vilka bearbetningssystem och redskap som har använts.

Fel som beror på kodning, redigering, viktning, uppställning i tabellform etc.

Kvalitetskontroller på makro- och mikronivå.

Uppdelningar av korrigeringar och misslyckade redigeringar i saknade värden, fel och anomalier.

2.2.4   Bortfallsfel

Beskrivning av åtgärder som vidtagits för att kontakta uppgiftslämnare igen:

Svarsfrekvens per objekt och fråga.

Bedömning av objektsbortfall och partiellt bortfall.

Fullständig redogörelse för imputeringsförfaranden, bland annat vilka metoder som använts för imputering och/eller omviktning.

Anmärkningar om metodik och resultat av bortfallsanalys eller andra metoder för bedömning av effekterna av bortfall.

3.   AKTUALITET OCH PUNKTLIGHET

Tabell över datum då projektets olika stadier inleddes och slutfördes, såsom datainsamling, påminnelser och uppföljning, kontroll och redigering av data, ytterligare validering och imputering, bortfallsundersökning (i förekommande fall), skattningar samt dataöverföring till Eurostat och spridning av nationella resultat.

4.   TILLGÄNGLIGHET OCH TYDLIGHET

Villkor för tillgång till uppgifter.

Plan för spridning av resultaten.

En kopia av alla handlingar om metoder med anknytning till den statistik som tagits fram.

5.   JÄMFÖRBARHET

Länderna ska i förekommande och väsentliga fall kommentera följande punkter:

Avvikelser från det europeiska frågeformuläret och definitioner.

Om undersökningen var knuten till en annan nationell undersökning.

I vilken utsträckning undersökningen gjordes med hjälp av befintliga data i register.

En beskrivning av hur kraven i den här förordningen har uppfyllts så att uppgifternas jämförbarhet kan bedömas.

6.   SAMSTÄMMIGHET

Jämförelser med statistik över samma företeelse eller fråga i andra undersökningar eller källor.

Beskrivning av hur kraven i den här förordningen har uppfyllts så att uppgifternas geografiska jämförbarhet kan bedömas.

7.   KOSTNAD OCH BELASTNING

Analys av belastning och nytta på nationell nivå med beaktande av bl.a. följande faktorer:

Genomsnittlig tid för att besvara frågeformuläret.

Problematiska frågor eller moduler från undersökningen.

Problem med klassificeringen och definitionen av utbildningsaktiviteter, andra klassificeringsproblem.

Variabler som varit till störst/minst nytta vid insamlingen av data om vuxnas deltagande i livslångt lärande.

Skattad eller verklig användarnöjdhet på nationell nivå.

Belastning för uppgiftslämnare.

Insatser som gjorts för att minska belastningen.