Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Resolution (1829:49 s. 279) angående stadfästelse å en, af prosten Siwertsons aflidna syster gjord, donation till stipendii-fond wid Kongelfs skola

Denna resolution upphör enligt F (2015:252) att gälla vid utgången av juni 2015.

Utfärdad: 1829-09-04

Kongl. Maj:ts nådiga resolution uppå contracts-prostens öfwer Elfsyssels södra contract, kyrkoherden i Thorsby pastorat af Götheborgs stift och ledamoten af Kongl. Maj:ts Wasa-orden, Gustaf Lorentz Siwertsons underdånigst gjorda ansökning om nådig stadfästelse å en, utaf hans aflidna ogifta syster, Brigitta Christina Siwertson, den 25 Januari 1817, till stipendii-fond för studerande wid Kongelfs stads trivial-skola, upprättad testamentarisk disposition af all sin efterlemnade egendom, som, wid hennes den 21 Juli 1827 timade död, enligt förrättad bouppteckning, utgjorde en summa af 6,144 r:dr 34 sk. 6 rst. banko, hwarifrån likwäl några mindre summor, komme att till andra legater afgå, jemlikt sednare till berörde disposition gjorde tillägg. Öfwer hwilken underdåniga ansökning Kongl. Maj:ts befallningshafwande i Götheborgs och Bohus län med underdånigt utlåtande inkommit; hwarefter till Kongl. Maj:t särskilt blifwit ingifwet ett embetsbetyg af magistraten i Kongelf, enligt hwilket det finnes bestyrkt, att i fråga warande testamentariska disposition, efter att hafwa blifwit till rådhus-rätten den 17 December 1827 ingifwen, sedermera 3:ne gånger warit, uti Post- och Inrikes-tidningen, med wederbörande communicerad, utan att något klander deremot blifwit anmäldt, helst den aflidna icke haft andra eller närmare anförwandter, än bemälte prost, hennes enda broder, hwilken testamentet godkänt. Gifwen Stockholms Slott den 4 September 1829.

Kongl Maj:t har i nåder låtit Sig föredragas berörde, till förmån för studerande wid Kongelfs stads trivial-skola upprättade testamentariska förordnande, ord för ord så lydande:

I Guds namn!

Såsom en swag tacksamhets-gärd för all den oförtjenta nåd Herren behagat wisa mig under min framfarna lefnad, har jag, i samråd med min käre broder, contracts-prosten öfwer Elfsyssels södra contract, kyrkoherden öfwer Torsby, Harestads och Lycke församlingar samt ledamoten af Kongl. Wasa-orden, Gustaf L. Siwertson, om min egendom efter min död på följande sätt welat förordna:

§ 1. Sedan jag åtnjutit en anständig och christlig begrafning, och min efterlemnade egendom blifwit förwandlad i penningar, utlånas dessa mot högsta lagliga ränta och inteckning, helst uti ograwerad landtegendom med jord, eller ock ograweradt och brandförsäkradt stenhus i stad, och räntan deraf anwändes endast till stipendier åt ynglingar, hwilka njuta underwisning i Kongelfs trivial-skola, och äro födda i den delen af Bohus län, som, efter nu warande ecclesiastika fördelning, utgör Elfsyssels södra contract, samt dem som kunna legitimera sig wara afkomlingar af mine framlidne kära föräldrar, deras syskon eller syskonbarn.

§ 2. Så länge låntagaren wid hwarje års slut inbetalar uppburna räntan och står sjelf wanliga intecknings-kostnaden, må han framför någon annan fritt få njuta lånet, så länge han det åstundar, och så framt man ej, enligt min synnerligare önskan, kan få genom köp insätta desse penningar i större eller mindre hemmansdel eller landtegendom med jord, och derföre erhålla såsom arrende eller skatt så mycken spanmål, som, efter markegångs-pris swarar emot lagliga räntan i penningar.

§ 3. Om någon af mine i första § omnämnde slägtingars barn gå i Kongelfs skola, och der njuta undervisning, så skola de alltid wara sjelfskrifne stipendiater, ehwar de ock äro födde, men om af dem flere äro i skolan än stipendierne äro till antalet, skola de hafwa företrädet, som wisa mesta skicklighet och flit.

§ 4. Då antingen ingen af de i 1 § omnämnde slägtingars barn finnas gå i Kongelfs skola, eller ock icke så många deraf som stipendii-rummen äro till antalet, utdelas hälften af de såmedelst odisponerade stipendier till dem i rectors-class, som helt och hållit uppoffra sig till studier och beredas till emottagande på gymnasium samt derutinnan wisa mesta flit och skicklighet, och andra hälften till dem, som i så kallad räkne-klass ådagalägga mesta flit och skicklighet uti guda-läran, skrifwa, räkna, geographi, historien, geometrien och de lefwande språken, och hwilka alla skola wara födde i Elfsyssels södra contract.

§ 5. Ingen får åtnjuta desse stipendier, som ej åtminstone ett år warit inskrifwen och oförsumligen begagnat underwisningen i ofwannämnde skola.

§ 6. Hwarje stipendiat får wärdet i penningar af tre tunnor strid och ren kornsäd, efter det pris, som ortens sista markegångs-taxa stipulerar.

§ 7. Stipendii-utdelningen sker wid den midsommar-tiden tillbörligt warande examen anniversarium, då, med tjenligt uppmuntranstal, inspector-scholae utdelar i curatorernes, lärarnes och skolbarnens närwaro till hwarje stipendiat, oafkortadt, den förste penning med den siste. Derefter uppläses från predikstolen i den församling der stipendiaten är hemma, ”att den eller de ynglingar N.N. och N.N. för utmärkt skicklighet och flit, uti Kongelfs trivial-skola, blifwit belönte med stipendium, hwilket till föräldras och anhöriges fägnad, samt andra till uppmuntran, således tillkännagifwes.”

§ 8. Hwad som öfwerblifwer jemna tunn-talet af tre tunnor stridt korn i penningar till hwar och en stipendiat, skall utdelas efter curatorernes beslut, till dem i tredje och fjerde §§ nämnde stipendiater, som tillika wisa mesta skicklighet uti vocal-musik och gymnastiska öfningar.

§ 9. Skolans lärare skola uppge förslag, för hwarje klass, till stipendii-delningen, och, wid hwar och en af de föreslagne, kort och tydligt anmärka orsakerne till dess företräde, framför de andre scholares samt för hwilka saker och ting candidaterne äro mest hugfallne. Wid examen granskas detta förslag af curatorerne, som äga att det samma derefter gilla eller efter omständigheterne förändra.

§ 10. Rector och collega eller den som curatorerne dertill kallar, skola, mot skäligt arfwode, i Mars månad hwarje år, uppgöra räkenskaperne och hafwa indrifwit räntorne för förflutna året, samt inlägga beloppet deraf uti en kassa med 3:ne lås, hwartill inspector scholae alltid skall hafwa en nyckel, rector en, och den som curatorerne dertill befullmäktigar, den tredje. Arfwodet härföre samt kostnad för räkenskapsböcker, skrifmaterialier och kassa-kista, får sammanlagt icke öfwerstiga sex (6) procent af hela förflutna årets räntor, innan stipendii-summan är uträknad.

§ 11. Den yngling, som en gång blifwit ansedd förtjent till stipendium, må högst fem år uti hwarje klass bibehålla denna förmån, med kraftigaste förbehåll, att han wid hwarje års examen synbart finnes hafwa ökat sine kunskaper, och hwilket af det wid hwarje års examen hållna protocoll bör utforskas. Desse protocoll hållas af rector eller collega eller den inspector scholae dertill förordnar, samt efter hwarje examens slut underskrifwas, så wäl af desse herrar, som af de närwarande curatorerne, och förwaras för framtiden bland skolans handlingar.

§ 12. Curatorer och executorer af detta mitt förordnande blifwer, utom inspector scholae, contracts-prosten eller den kyrkoherde inom Elfsyssels södra contract, som han i sitt ställe förordnar, en bofast och wäl ansedd man, af annat stånd från landet, inom detta Elfsyssels södra contract, som contracts-prosten anmodar, borgmästaren och en af stadens äldste i Kongelfs stad, som desse sistnämnde sins emellan utwälja, och som äfwen är bofast och wäl ansedd man. Desse curatorer answara en för alla och alla för en, att icke allenast fonden af min disponerade egendom säkert blifwer oförryckt, utan ock att räntorne, på ofwan anförde sätt blifwa rättligen anwände.

§ 13. Om min ofwannämnde broder lefwer efter mig, och han skulle finna någon ting af detta mitt förordnande behöfwa ändras eller upplysas, må han sådant göra, och warder det då ansedt såsom af mig beslutadt, med det förbehåll likwäl, att ingenting förändras uti hufwudsaken, hwarigenom minskning i föreslagne stipendier till föreskrifne ynglingar kan ske. Äfwensom om min broder eller hans hustru lefwa efter mig, böra de under deras lifstid, få till godo njuta räntan af hela fonden, om det af dem åstundas, dock ställes hela fonden i ofwannämnde curatorers händer, som ock af räntorne afdraga hwad i 10 § är omtaladt, till rector eller collega eller den som uppgör räkenskaperne och indrifwer räntorne.

§ 14. Om en eller flere af de i första § uppräknade slägtingars fullmyndige afkomlingar wilja wara närwarande wid årliga stipendii-delningen, eller wid andra tillfällen wilja se räkenskaperne, böra de dertill äga fritt tillträde, äfwensom att om detta mitt förordnande icke till alla delar efterkommes, må de äga rätt att i laga ordning sådant åtala.

§ 15. Om skolan har eller framdeles får sig tillslagen någon fond till stipendier från annor hand, må sådant icke inblandas uti hwad jag härmedelst gifwit, utan bör mine gifne medel enskilt redogöras och wårdas.

§ 16. De ett tusende r:dr r:gs, som jag nu öfwerlemnar curatorerne contant, behagade desse herrar mot ofwanskrifna säkerhet utlåna, samt, tills widare, lägga årliga upplöpande räntan till capitalet, hwilket slutligen anwändes i likhet med hwad jag om min egendom här förut disponerat, och förbehåller mig endast härwid, att om oförutsedde händelser skulle sätta mig deraf i behof, eller jag det åstundar, få uppbära årliga räntan under min lifstid, med afdrag enligt 10 §.

§ 17. Skulle det hopp förfela, att ynglingar ej skulle få, uti Kongelfs trivial-skola, njuta sådan litterair underwisning, att de härifrån kunna, fullt underbyggde, demitteras till gymnasium, förbehåller jag mig, att sjelf eller genom min oftanämnde broder få annorlunda förordna om min egendom eller denna disposition annullera.

§ 18. Stiftets högstwördade biskop, så wäl som dess herrar efterträdare, underlåta wäl icke, att genom tillsättandet af förswarlige och nitiske lärare befordra denna skolas lustre, samt i allt hwad på dem ankomma kan, gynna den goda och wälmenande afsigt, som jag med denna min disposition åsyftat, och hwarom jag på det ödmjukaste anhåller. Härtill hörer, att skolan hädanefter erhåller hwad den alltid förr haft, sin egen rector och collega, och dymedelst blifwer litterair. Då Elfsyssels södra contract består af 22,796 inwånare, tyckes det wara billigt, att staten håller en rector och en collega i Kongelfs trivial-skola, som ligger midt uti detta contract, wäl wetandes, att denna skol-inrättning icke war stiftad för Kongelfs stad ensamt, utan ock för landet deromkring. Till yttermera wisso har jag detta allt med mitt egenhändiga namns och sigills undersättande bekräftat, som skedde i Kongelf den 25 Januari 1817.

Emot denna min kära systers, Brigitta Christina Siwertsons wackra och christliga disposition, har jag så mycket mindre någon ting att erinra, som den till alla delar öfwerensstämmer med min egen böjelse, att se min födelsestads skola winna all möjlig uppkomst. För att ytterligare ådagalägga uppriktigheten af denna min försäkran, gifwer jag under samma förbehåll, som min syster här förut gjort, en boksamling till Kongelfs skola, bestående till större delen af historiska, ekonomiska och statistiska böcker, för att dels fritt inom skolhuset gagnas, dels mot lindriga wilkor, till boksamlingens förökning, utlånas, endast inom Elfsyssels södra contract; och will jag då framdeles särskilt föreskrifwa wården, redowisningen och utlånings-wilkoren.

Sedan min älskade syster Brigitta Christina Siwertsson stilla aflidit den 21 sistlidne Juli, så och med den rätt som 17 § af hennes här förut stående disposition af den 25 Januari 1817 mig tillerkänner, och under hennes sista stunder yttrats wara hennes önskan, blifwer följande tillagt.

1:o. Af hennes qwarlåtenskap gifwes, såsom en oförändrad fond för framtiden, twå hundrade R:dr B:co, hwaraf räntan utdelas årligen på den aflidnas födelsedag, den 4 Augusti, till fattiga enkor i Kongelfs stad, som hafwa största antal underåriga barn, och icke genom liderlighet eller lättja ådragit sig fattigdom. Fonden emottages af stadens älste, som answara en för alla och alla för en, för dess framtida bestånd och räntans utdelning, i samråd med församlingens pastor.

2:o. Till Thorsby kyrka, uti hwars kyrkogård min kära systers lik är, uti inmurad graf, nedsatt, aftages äfwen och gifwes en silfwer winkanna, att nyttjas wid Herrans H. Nattward, i likhet och storlek med den som min kära syster gifwit till Kongelfs stads kyrka.

3:o. Min salig systers gångkläder, som wid bouppteckningen äro antagne till ett hundrade sextio sex r:dr 32 sk. banko, få icke säljas, utan af mig utdelas till hennes slägtingar och särskilte wänner, och hwilket äfwen redan är werkställdt.

4:o. Wid andra § tillägges, att med min salig systers bifall har jag redan föranstaltat om och inköpt frälse-räntor och actier, som skola ersättas af hennes bo.

5:o. Wid tolfte § anhåller jag att det må tilläggas:att så länge jag lefwer, jag alltid förbehåller mig rätt att deltaga i curatelen.

6:o. Wid sextonde § anmärkes att desse penningar äro ökade till mer än dubbelt, och af mig uppgifne till boupptecknings- protocollet d. 7 Augusti sistlidne, samt redan anwände till frälse-räntors inköp.

7:o. Wid sjuttonde § får jag förklara:att jag i alla delar gillar dispositionens werkställighet, och will den alldeles icke annullera, utan önskar af hela mitt hjerta, att den måtte snart blifwa satt i utöfning, och det goda syftemålet winnas i Guds ära och medmenniskors upplysning.

8:o. Såsom ett ytterligare tillägg önskar jag ock:att hwarje år må wäljas trenne revisorer inom contractet, som på lämplig tid kunna revidera förflutna årets räkenskaper. Desse revisorer wäljas wid tillysta sockenstämmor i följande ordning:1:sta året:Thorsby, Lycke och Marstrand. 2:dra året:Solberga, Jörlanda och Spekeröd. 3:dje året: Holta, Norum och Hjertum. 4:de året:Westerlanda, Karreby och Romelanda. 5:te året:Ytterby, Kongelf och Röbo. 6:te året:Säfwe, Backa och Björlanda. 7:de året:Thorslanda, Öckerö och Harestad. Då det allmännas wäl åsyftas, förmodar jag att hwarje församling icke underlåter att wälja till revisorer män, som äro kände för ära, redlighet och nit, samt äga någon litterär kunskap.

9:o. På denna disposition, med sina tillägg, önskar jag ock må i underdånighet sökas Konungens allernådigste stadfästelse.

År 1827, den 17 December är förestående förordnande ingifwet till rådhus-rätten i Kongelf och i protocollet intaget; och bör det, på herr contracts-prosten och ordens ledamoten Siwertsons försorg, communiceras med den aflidnas öfrige närmaste arfwingar, hwilka äga, att inom natt och år derefter klander häremot anställa, i händelse af befogenhet.

Och will Kongl. Maj:t. med förklarande af dess höga wälbehag, i anledning af ofwanintagne, utaf prosten Siwertsons framlidna syster, till studiers uppmuntran, och gagnliga kunskapers spridande, gjorde donation, de för densammas wård och förwaltning upprättade föreskrifter härmed i nåder hafwa gillat och fastställt.

1 §

Sedan jag åtnjutit en anständig och kristlig begrafning, och min efterlemnade egendom blifwit förwandlad i penningar, utlånas dessa mot högsta lagliga ränta och inteckning, helst uti ograwerad landtegendom med jord, eller och ograweradt och brandförsäkradt stenhus i stad, och räntan deraf anwändes endast till stipendier åt ynglingar, hwilka njuta underwisning i Kongelfs trivial-skola, och, äro födde i den delen av Bohus län, som, efter nu warande ecclesiastika fördelning, utgör Elfsysslets södra contract, samt dem som kunna legitimera sig wara afkomlingar af mine framlidne kära föräldrar, deras syskon eller syskonbarn.

2 §

Så länge låntagaren wid hwarje års slut inbetalar uppburna räntan och står tjelf wanliga intecknings-kostnaden, må han framför någon annan fritt få njuta lånet, så länge han det åstundar, och så framt man ej, enligt min synnerligare önskan, kan så genom köp insätta desse penningar i större eller mindre hemmansdel eller landtegendom med jord, och derföre erhålla såsom arrende eller skatt så mycket spanmål, som, efter markegångs-pris swarar emot lagliga räntan i penningar.

3 §

Om någon af mine i första § omnämnde slägtingars barn gå i Kongelfs skola, och der njuta underwisning, så skola de alltid wara sjelfskrifne stipendiater, ehwar de ock äro födde, men om af dem flere äro i skolan än stipendierne äro till antalet, skola de hafwa företrädet, som wisa mesta skicklighet och flit.

4 §

Då antingen ingen af de i 1 § omnämnde slägtingars barn finnas gå i Kongelfs skola, eller och icke så många deraf som stipendii-rummen äro till antalet, utdelas hälften af de såmedelst odisponerade stipendier till dem i rectors-class, som helt och hållit uppoffra sig till studier och beredas till emottagande på gymnasium samt derutinnan wisa mesta flit och skicklighet, och andra hälften till dem, som i så kallad räkne-klass ådagalägga mesta flit och skicklighet uti guda-läran, skrifwa, räkna, geographi, historien, geometrien och de lefwande språken, och hwilka alla skola wara födde i Elfsysslets södra contract.

5 §

Ingen får åtnjuta desse stipendier, som ej åtminstone ett år warit inskrifwen och oförsumligen begagnat underwisningen i ofwannämnde skola.

6 §

Hwarje stipendiat får wärdet i penningar af tre tunnor strid och ren kornsäd, efter det pris, som ortens sista markegångs-tara stipulerar.

7 §

Stipendii-utdelningen sker wid den midsommar-tiden tillbörligt warande examen anniversarium, då, med tjenligt uppmuntranstal, inspectorscholae utdelar i curatorernes, lärarnes och skolbarnens närwaro till hwarje stipendiat, oafkortadt, den förste penning med den siste. Derefter uppläses från predikstolen i den församling der stipendiaten är hemma, "att den eller de ynglingar N. N. och N. N. För utmärkt skicklighet och flit, uti Kongelfs trivial-skola, blifwit belönte med stipendium, hwilket till föräldras och anhöriges fägnad, samt andra till uppmuntran, således tillkännagifwes."

8 §

Hwad som öfwerblifwer jemna tunn-talet af tre tunnor stridt korn i penningar till hwar och en stipendiat, skall utdelas efter curatorernes beslut, till dem i tredje och fjerde §§ nämnde stipendiater, som tillika wisa mesta skicklighet uti vocal-musik och gymnastiska öfningar.

9 §

Skolans lärare skola uppge förslag, för hwarje klass, till stipendii-delningen, och, wid hwar och en af de föreslagne, kort och tydligt anmärka orsakerne till dess företräde, framför de andre scholares samt för hwilka saker och ting candidaterne äro mest hugfallne. Wid examen granskas detta förslag af curatorerne, som äga att det samma derefter gilla eller efter omständigheterne förändra.

10 §

Rector och collega eller den som curatorerne dertill kallar, skola, mot skäligt arfwode, i Mars månad hwarje år, uppgöra räkenskaperne och hafwa indrifwit räntorne för förflutna året, samt inlägga beloppet deraf uti en kassa med 3:ne lås, hwartill inspector scholae alltid skall hafwa en nyckel, rector en, och den som curatorerne dertill befullmäktigar, den tredje. Arfwodet härföre samt kostnad för räkenskapsböcker, skrifmaterialier och kassa-kista, får sammanlagt icke öfwerstiga sex (6) procent af hela förflutna årets räntor, innan stipendii-summan är uträknad.

11 §

Den yngling, som en gång blifwit ansedd förtjent till stipendium, må högst fem år uti hwarje klass bibehålla denna förmån, med kraftigaste förbehåll, att han wid hwarje års examen synbart finnes hafwa ökat sine kunskaper, och hwilket af det wid hwarje års examen hållna protocoll bör utforskas. Desse protocoll hållas af rector eller collega eller den inspector scholae dertill förordnar, samt efter hwarje examens slut underskrifwas, så wäl af desse herrar, som af de närwarande curatorerna, och förwaras för framtiden bland skolans handlingar.

12 §

Curatorer och executorer af detta mitt förordnande blifwer, utom inspector scholae, contractsprosten eller den kyrkoherde inom Ellsysslets södra contract, som han i sitt ställe förordnar, en bofast och wäl ansedd man, af annat stånd från landet, inom detta Elfsysslets södra contract, som contracts-prosten anmodar, borgmästaren och en av stadens äldste i Kongelfs stad, som desse sistnämnde sins emellan utwälja, och som äfwen är bofast och wäl ansedd man. Desse curatorer answara en för alla och alla för en, att icke allenast fonden af min disponerade egendom säkert blifwer oförrykt, utan ock att räntorne, på ofwan anförde sätt blifwa rättligen anwände.

13 §

Om min ofwannämnde broder lefwer efter mig, och han skulle finna någon ting af detta mitt förordnande behöfwa ändras eller upplysas, må han sådant göra, och warder det då ansedt såsom af mig beslutadt, med det förbehåll likwäl, att ingenting förändras uti hufwudsaken, hwarigenom minskning i föreslagne stipendier till föreskrifne ynglingar kan ske. Äfwensom om min broder eller hans hustru lefwa efter mig, böra de under deras lifstid, få till godo njuta räntan af hela fonden, om det af dem åstundas, dock ställes hela fonden i ofwannämnde curatorers händer, som ock af räntorne afdraga hwad i 10 § är omtaladt, till rector eller collega eller den som uppgör räkenskaperne och indrifwer räntorne.

14 §

Om en eller flere af de i första § uppräknade slägtingars fullmyndige afkomlingar wilja wara närwarande wid årliga stipendii-delningen, eller wid andra tillfällen wilja se räkenskaperne, böra de dertill äga fritt tillträde, äfwensom att om detta mitt förordnande icke till alla delar efterkommes, må de äga rätt att i laga ordning sådant åtala.

15 §

Om skolan har eller framdeles får sig tillslagen någon fond till stipendier från annor hand, må sådant icke inblandas uti hwad jag härmedelst hifwit, utan bör mine gifne medel enskilt redogöras och wårdas.

16 §

De ett tusende r:dr r:gs, som jag nu öfwerlemnar curatorerne contant, behagade desse herrar mot ofwanskrifna säkerhet utlåna, samt, tills widare, lägga årliga upplöpande räntan till capitalet, hwilket slutligen anwändes i likhet med hwad jag om min egendom här förut disponerat, och förbehåller mig endast härwid, att om oförutsedde händelser skulle sätta mig deraf i behof, eller jag det åstundar, få uppbära årliga räntan under min lifstid, (med afdrag enligt 10 §.

17 §

Skulle det hopp förfela, att ynglingar ej skulle få, uti Kongelfs trivial-skola, njuta sådan litterair underwisning, att de härifrån kunna, fullt underbyggde, demitteras till gymnasium, förbehåller jag mig, att sjelf eller genom min oftanämnde broder få annorlunda förordna om min egendom eller denna disposition annullera.

18 §

Stiftets högstwördade biskop, så wäl som dess herrar efterträdare, underlåta wäl icke, att genom tillsättandet af förswarlige och nitiske lärare befordra denna skolas lustre, samt i allt hwad på dem ankomma kan, gynna den goda och wälmenande afsigt, som jag med denna min disposition åsyftat, och hwarom jag på det ödmjukaste anhåller. Härtill hörer, att skolan hädanefter erhåller hwad den alltid förr haft, sin egen rector och collega, och dymedelst blifwer litterair. Då Elfsysslets södra contract består af 22,796 inwånare, tyckes det wara billigt, att staten håller en rector och en collega i Kongelfs trivial-skola, som ligger midt uti detta contract, wäl wetandes, att denna skol-inrättning icke war stiftad för Kongelfs stad ensamt, utan ock för landet deromkring. Till yttermera wisso har jag detta allt med mitt egenhändiga namns och sigills undersättande bekräftat, som skedde i Kongelf den 25 Januari 1817.