Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Resolution (1909:29 s. 1) angående fastställande av grundstadgar för handelshögskolan i Stockholm

Utfärdad den 27 maj 1909.

Grundstadgar för handelshögskolan i Stockholm.

1 §

Handelshögskolan i Stockholm har till ändamål att genom vetenskaplig undervisning och forskning befrämja affärsverksamhetens höjande inom landet.

2 §

Högsta vården och styrelsen af handelshögskolan utöfvas af dess direktion, som jämväl själf eller genom ombud för högskolans talan utom i det särskilda fall, hvarom i § 24 sägs.

Närmaste ledningen af studiearbetet vid högskolan tillkommer högskolans rektor och lärarråd.

3 §

Handelshögskolans direktion består af fem ledamöter, nämligen:

en ordförande, förordnad af Kungl. Maj:t för den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes,

tre ledamöter, som utses af handelshögskoleföreningens styrelse för en tid af tre år och af hvilka en afgår hvarje år, samt

handelshögskolans rektor.

Direktionen utser inom sig för ett år i sänder dels vice ordförande samt dels en af sina ledamöter att som högskolans inspektor särskildt följa högskolans arbeten med sin uppmärksamhet. Till ingendera befattningen kan högskolans rektor väljas.

4 §

Direktionen sammanträder så ofta ärendena det fordra. Äro både ordföranden och vice ordföranden hindrade att bevista sammanträde, väljes ordförande för tillfället. För att direktionen må kunna fatta beslut, skola, där ej särskildt annorlunda stadgas, minst tre ledamöter vara tillstädes.

Vid val, som ej afser tillsättning af lärarämbete eller annan tjänst vid högskolan eller förordnande att föreslå sådan, sker omröstning med slutna sedlar, och lotten skiljer emellan dem, som fått lika antal röster. I öfrigt verkställes omröstning öppet, och blifver den mening gällande, hvarom de flesta ledamöterna förena sig. Äro rösterna på hvardera sidan lika, gäller den mening, som biträdes af ordföranden.

Vid direktionens sammanträde föres protokoll, hvars riktighet granskas senast vid nästa sammankomst.

5 §

Lärarrådet består af högskolans rektor, de lärare, som innehafva professorsbefattning och äro i utöfning af sin tjänst, samt de, som på förordnande förestå sådan befattning eller leda själfständig och med examination förenad undervisning. När fråga är om förordnande eller förslag till lärarbefattningar eller om sådant ärende, som i § 12 nämnes, äga blott rektor och tjänstgörande ordinarie innehafvare af professorsbefattning deltaga i lärarrådets öfverläggningar och beslut.

Vid omröstning gäller hvad i § 4 säges.

På lärarrådet ankommer:

att vaka öfver undervisningens tillbörliga gång samt öfver ordningen vid högskolan,

att hos högskolans direktion göra de andraganden, som lärarrådet anser befordra högskolans bästa, samt

att afgifva yttranden angående lärarbefattningars tillsättande och lärarförordnanden samt i öfrigt de utlåtanden, som af direktionen infordras.

Lärarrådets åligganden i öfrigt bestämmas i den ordningsstadga för högskolan, hvarom nedan förmäles.

6 §

Rektor vid högskolan utses af direktionen för en tid af fem år, efter hvilken tids utgång uppdraget kan förnyas. Direktionens förordnande skall hvarje gång underställas Kungl. Maj:ts stadfästelse. Skulle denna förvägras, upptager direktionen saken till ny behandling.

7 §

Rektor är ordförande i lärarrådet. Honom åligger att ägna noggrann tillsyn åt allt, som rörer högskolan. Särskildt tillkommer rektor:

att tillse, att undervisningen vederbörligen handhafves, att ordning upprätthålles bland lärjungarna, att institutioner och öfrig egendom väl vårdas, att anslag användas för sina rätta ändamål samt att lärare och tjänstemän i allo uppfylla sina åligganden;

att befordra lärarrådets beslut till verkställighet; och

att utföra de uppdrag, direktionen kan anförtro honom.

Rektor äger, då skäl därtill förekomma, erinra såväl lärare och tjänstemän som ock de studerande om noggrant uppfyllande af deras plikter emot högskolan. I svårare fall göre han anmälan hos direktionen beträffande lärare och tjänstemän samt hos lärarrådet hvad angår de studerande.

8 §

Direktionen bestämmer på lärarrådets förslag eller efter dess hörande, hvilka befattningar skola finnas vid högskolan.

9 §

Befattningar vid högskolan tillsättas af direktionen, hvilken jämväl meddelar förordnande att dem förstå.

Professorsbefattning äger direktionen tillsätta med fast anställning. Andra befattningar må ej tillsättas annorlunda än genom förordnande tills vidare eller på viss tid.

Vid besättande af lärarplats har direktionen att i första rummet fästa afseende vid den för befattningen ådagalagda skickligheten. Såsom lärare vid högskolan kan icke blott svensk utan äfven utländsk man eller kvinna anställas.

10 §

Skall professorsbefattning tillsättas och yppar sig tillfälle att vinna någon för platsen företrädesvis skicklig person, äger direktionen, efter lärarrådets hörande, besluta att utan ansökan kalla denne till befattningen. Lärarrådet må ock kunna hos direktionen väcka förslag om sådan kallelse. Beslut härom kan icke fattas af direktionen, därest ej minst fyra af dess medlemmar äro därom ense.

Har direktionen beslutit kalla någon till professorsbefattning, underställes beslutet Kungl. Maj:ts pröfning och stadfästelse, skolande för sådant ändamål samtliga handlingar i ärendet öfverlämnas till Kungl. Maj:t. Godkänner Kungl. Maj:t ej kallelsen, upptages ärendet till ny behandling.

11 §

När kallelse till ledig professorsbefattning ej äger rum, kungör direktionen ledigheten i allmänna tidningarna minst tre gånger med tillkännagifvande, att ansökningar må ingifvas till direktionen före klockan tolf å trettionde dagen efter den dag, då kungörelsen första gången var i tidningarna införd.

Sedan ansökningarna inkommit, öfverlämnas de till lärarrådet, som genom offentligt anslag bestämmer en tid af högst tre månader, inom hvilken det står sökande öppet att styrka sin skicklighet, dock att, om proftiden härigenom skulle komma att utlöpa under ferier eller före den trettionde dagen af därpå följande lästermin, tiden skall utsträckas till nämnda dag. Lärarrådet utser ock sakkunniga personer, minst tre, högst fem, att afgifva yttrande i ärendet.

Sökande skall vid högskolan aflägga föreläsningsprof, där ej direktionen efter lärarrådets hörande frikallar honom därifrån.

När utsatt proftid lupit till ända och de utsedda sakkunniga yttrat sig, skall lärarrådet, så snart ske kan, företaga ärendet till behandling och till direktionen afgifva utlåtande såväl öfver de prof, som de sökande aflagt, som äfven öfver de sökandes skicklighet till befattningen och den ordning, hvari lärarrådet anser dem förtjäna att ifrågakomma.

Finner direktionen efter tagen kännedom af lärarrådets yttrande sådant nödigt, må äfven direktionen infordra utlåtande från sakkunniga.

Sedan ärendet blifvit sålunda beredt, nämner direktionen den af de sökande, hvilken direktionen finner till befattningen skickligast. Beslutet underställes Kungl. Maj:ts pröfning och stadfästelse, för hvilket ändamål samtliga handlingar i ärendet öfverlämnas till Kungl. Maj:t. Stadfäster Kungl. Maj:t ej utnämningen, upptages ärendet till ny behandling.

Skulle ingen af de sökande anses fullt lämplig eller har icke någon sökande anmält sig, utsätter direktionen ny ansökningstid eller beslutar, att med tillsättningen skall tills vidare anstå.

12 §

Skulle professor vid utöfningen af sin befattning så brista i nit eller skicklighet, att fråga uppstår att skilja honom från befattningen för alltid eller på viss tid, eller skulle han eljest göra sig skyldig till förseelse, som må till sådan påföljd föranleda, låte direktionen skriftligen gifva honom del af hvad som anmärkes mot honom samt lämna honom trettio dagars rådrum att yttra sig däröfver. Sedan förklaringstiden utlupit, öfverlämnas handlingarna, vare sig infordrad förklaring inkommit eller ej, till lärarrådet, som har att till direktionen skyndsamt afgifva utlåtande i ärendet.

Efter att hafva mottagit detta utlåtande afgör direktionen frågan, därvid direktionen äger för alltid eller för viss tid af högst ett år skilja läraren från hans befattning och därmed åtföljande förmåner, därest minst fyra ledamöter äro ense om beslutet. Direktionens beslut äger dock ej giltighet, förrän det blifvit af Kungl. Maj:t fastställdt; skolande för sådant ändamål samtliga handlingar i ärendet öfverlämnas till Kungl. Maj:t.

13 §

Förordnande att förestå professorsbefattning, förordnande till docent-, lektors- och bibliotekariebefattningar samt uppdrag att vid högskolan gifva tillfälliga kurser meddelas af direktionen på lärarrådets förslag eller efter dess hörande.

14 §

Tjänstledighet må, då skäl därtill förekomma, beviljas:

åt högskolans rektor för åtta dagar af direktionens ordförande eller i dennes frånvaro af vice ordföranden samt för längre tid af direktionen;

samt åt högskolans lärare och tjänstemän för åtta dagar af rektor, för högst trettio dagar af direktionens ordförande eller i dennes frånvaro af vice ordföranden samt för längre tid af direktionen.

I händelse af behof förordnas vikarie i samband med beviljande af tjänstledighet.

15 §

Rektor och professorer vid handelshögskolan skola, då de uppnått 65 års ålder och minst 25 år varit anställda såsom lärare vid högskola, hvaraf minst de 20 sista vid handelshögskolan, afgå från sin befattning mot åtnjutande för sin återstående lefnad af en årlig pension, motsvarande den del af aflöningsförmånerna vid afskedstagandet, som utgör lön. Lärare må, om direktionen honom därom anmodar, i tjänsten kvarstå under högst fem år efter nämnda tidpunkt.

Om pensionsrätt vid tidigare afgång samt om skyldighet att lämna bidrag till pensioneringen stadgas i högskolans särskilda pensionsreglemente.

16 §

Läsåret vid högskolan börjar i oktober månad och pågår, med två veckors uppehåll vid julen, under sammanlagdt 35 veckor. Tidpunkten för dess början och afslutning bestämmes af högskolans direktion.

17 §

För hvarje läsår uppgöres, på sätt i ordningsstadgan närmare angifves, en fullständig undervisningsplan. Rörande omfånget af lärare tillkommande undervisningsskyldighet föreskrifves i nämnda stadga.

18 §

Rätt att inträda som lärjunge vid högskolan tillkommer välfrejdad man eller kvinna, som antingen:

a) aflagt studentexamen, eller

b) är eller varit som lärjunge inskrifven vid annan högskola eller erhållit godkändt afgångsbetyg från Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, eller

c) erhållit godkändt afgångsbetyg från under statens kontroll stående högre handelsläroverk, eller

d) med godkändt afgångsbetyg utgått från tekniskt elementarläroverk.

Äfven den, som icke uppfyllt någon af dessa inträdesfordringar, kan vinna inträde vid högskolan, därest lärarrådet efter pröfning, på sätt i ordningsstadgan närmare angifves, finner den sökande äga nödiga förutsättningar att med gagn följa den meddelade undervisningen.

19 §

Högskolan bereder de lärjungar, hvilka sådant önska, tillfälle att, på sätt i ordningsstadgan närmare föreskrifves, undergå examen, hvarjämte lärjunge äger att utan examens afläggande efter särskild pröfning erhålla vitsord öfver sina kunskaper uti ett eller flera af de ämnen, i hvilka han vid högskolan njutit undervisning.

20 §

Lärjunge skall ställa sig till noggrann efterlefnad allt, hvad i de för högskolan gällande påbud finnes bestämdt eller af vederbörande myndighet särskildt föreskrifves.

Angående lärjunges skyldighet att erlägga afgifter till högskolan så ock om befrielse från sådana afgifter bestämmes i ordningsstadgan.

21 §

Om lärjunge bryter mot gällande föreskrifter, gör sig känd för osedligt och förargelseväckande lefverne, visar försumlighet i studier eller ohörsamhet mot förmän och lärare eller begår annan dylik förseelse, äger rektor att kalla honom inför sig och, därest saken det kräfver, gifva honom allvarlig föreställning och varning. Befinnes förseelsen vara af svårare beskaffenhet, hänskjutes ärendet till lärarrådet, som äger att tilldela lärjungen föreställning och varning eller skilja honom från högskolan på en eller flera terminer eller för alltid äfvensom ådöma honom förlust af stipendium vid högskolan. Har lärarrådet dömt till skiljande från högskolan, äger lärjungen rätt att anföra besvär hos direktionen inom fjorton dagar efter den dag, då beslutet delgafs honom.

22 §

Till de föreläsningar, som hållas vid högskolan, skola i mån af utrymme äfven andra än de vid högskolan inskrifna lärjungar äga tillträde. I ordningsstadgan bestämmes, om och till hvilka belopp afgifter härför skola erläggas.

23 §

De tillgångar, som för högskolans räkning förvärfvats, stå liksom de till högskolans verksamhet beviljade anslag under vård af handelshögskoleföreningen i Stockholm.

24 §

Direktionens ekonomiska förvaltning granskas årligen af tre revisorer, utsedda en af Kungl. Maj:t och två af handelshögskoleföreningen å dess ordinarie sammanträde. Högskolans räkenskaper afslutas årligen den 30 juni. Senast den 15 nästföljande september skall direktionen till revisorerna aflämna berättelse öfver sin förvaltning och högskolans verksamhet under nästföregående arbetsåret, åtföljd af de hos direktionen förda protokollen och högskolans räkenskaper för samma år.

Finna revisorerna anledning till anmärkning, meddela de denna till direktionen, som däröfver afgifver yttrande. Anse revisorerna det anmärkta förhållandet vara nöjaktigt förklaradt, förfaller anmärkningen; i annat fall äga revisorerna upptaga den i sin berättelse. Denna berättelse, i hvilken revisorerna skola bestämdt till- eller afstyrka ansvarsfrihet för direktionen, öfverlämnas af dem senast den 15 påföljande oktober till handelshögskoleföreningens styrelse, hvarefter föreningen afgör, huruvida ansvarsfrihet skall meddelas eller ej. Vägras ansvarsfrihet, äger handelshögskoleföreningens styrelse att på högskolans vägnar låta föra den talan och vidtaga de öfriga åtgärder, som däraf må föranledas. Anställes ej talan vid vederbörlig domstol inom natt och år från det direktionens berättelse jämte protokoll och räkenskaper till revisorerna aflämnats, anses ansvarsfrihet vara meddelad.

Huru med revisionen af handelshögskoleföreningens medelförvaltning skall förfaras, därom föreskrifves i de af Kungl. Maj:t för handelshögskoleföreningen stadfästa stadgar.

25 §

Föreskrifter för högskolan utöfver hvad grundstadgarna innehålla meddelas i särskild ordningsstadga. Denna antages och utfärdas af direktionen, sedan lärarrådet blifvit hördt. Ej må föreskrifter för högskolan meddelas, som strider emot grundstadgarna.

26 §

Finner direktionen till följd af gjord framställning eller eljest, att ändring i dessa grundstadgar bör ske, äger direktionen, sedan lärarrådet blifvit hördt, uppgöra förslag därtill. Är detta gilladt af minst fyra ledamöter, utgör det direktionens förslag och skall, sedan handelshögskoleföreningens yttrande inhämtats, underställas Kungl. Maj:ts pröfning och stadfästelse.

I behandling af ändringsförslag rörande grundstadgarna skola samtliga direktionens ledamöter deltaga.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1909:29

(Utkom 18 juni 1909.)