Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1970:340) om skolskjutsning

Omtryckt i SFS 1975:880

1 §

Med skolskjutsning avses i denna förordning skjuts till eller från skolan av elever i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola. Skjutsen ska vara särskilt ordnad för ändamålet av det allmänna och inte vara av tillfällig natur.
Med icke yrkesmässig skolskjutsning avses skjuts som inte är yrkesmässig trafik eller taxitrafik. SFS 2017:1117

2 §

Skolskjutsning ska när det gäller tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses.
I varje kommun ska den eller de nämnder som enligt 2 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Nämnden bestämmer efter att ha inhämtat synpunkter från den kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor, Polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg och de platser där på- eller avstigning bör ske.
Nämnden ansvarar för att eleverna undervisas om vad de ska göra för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning. SFS 2014:1246

3 §

4 §

5 §

När ett fordon används för skolskjutsning skall det vara försett med en skylt eller liknande som visar fordonets användning. Vid skolskjutsning skall dörrar på vänster sida av fordonet inte kunna öppnas av passagerare. Andra dörrar skall vara så konstruerade att de inte kan öppnas ofrivilligt av passagerare.
I undantagsfall får fordon som inte uppfyller kraven i första stycket användas för skolskjutsning.
Sittplatserna i en personbil eller lätt lastbil som används för skolskjutsning skall vara utrustade med bilbälte. SFS 1996:291

6 §

7 §

Om ett fordon används för skolskjutsning uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid mot 5 § eller en föreskrift som har meddelats i anslutning till denna förordning för tillämpningen av 5 § döms föraren och den som bedrivit skolskjutsningen till böter. I fråga om ansvar för den som bedrivit skolskjutsningen gäller de grunder som anges i 14 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276).
Det som föreskrivits i 5 kap. 3 § yrkestrafikförordningen (2012:237) och 6 kap. 3 § taxitrafikförordningen (2012:238) ska tillämpas i de fall som avses i första stycket. SFS 2012:239

8 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen. Därvid får föreskrivas att en sådan utmärkningsanordning som avses i 5 § ska vara av en typ som godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna förordning, när det är nödvändigt av särskilda skäl. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. SFS 2010:1580

9 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. SFS 2018:933

SFS 1970:340

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1971.

SFS 1975:880

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser författningsrubriken, 1, 3 och 7 §§, den 1 januari 1976, och i övrigt den 1 september 1976. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller omnämnande av kungörelsen (1970:340) om skolskjutsning skall hänvisningen eller omnämnandet i stället avse förordningen med samma namn.

SFS 1988:68

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.
Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som Trafiksäkerhetsverket bestämmer personbilar med sittplatser utan bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till detta.

SFS 1992:1291

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

SFS 1996:291

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.
Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som Vägverket bestämmer lätt lastbil med sittplatser utan bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till detta.

SFS 1998:784

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 1998:1277

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.
Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som Vägverket bestämmer lätt lastbil med sittplatser utan bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till detta.

SFS 2005:950

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2008:1117

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2010:1580

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2011:527

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

SFS 2012:239

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

SFS 2014:1246

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2017:1117

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Förordningen ska tillämpas från och med höstterminen 2018.

SFS 2018:933

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.