Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1986:912) med särskilda föreskrifter om timunderlag första kalenderhalvåret 1987 för viss utbildning i gymnasieskolan

Utfärdad den 20 november 1986.

1 §

Denna förordning gäller sådana studievägar i kommunernas och landstingskommunernas gymnasieskolor som omfattar minst två terminer och i vilka undervisningen i en årskurs startar under vårterminen 1987 och fortsätter höstterminen samma år.

2 §

För utbildning som avses i denna förordning gäller inte förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag (avstämningsförordningen).

3 §

För undervisningen under tiden 1 januari den 30 juni 1987 får tas i anspråk det antal timmar som följer av gällande bestämmelser om timunderlag utan tillämpning av avstämningsförordningen. Sålunda ianspråktagna timmar får ligga till grund för statsbidraget för undervisningen för samma tid.

4 §

Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som kan behövas om timunderlaget och statsbidraget för undervisningen för tiden den 1 januari den 30 juni 1987.

5 §

Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om timunderlaget och statsbidraget för undervisningen för tiden den 1 juli den 31 december 1987.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1986:912

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1987.