Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1987:915) om avskiljande av studerande från högskoleutbildning

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1993:809.

Denna förordning har enligt F (2007:989) upphört att gälla den 1 januari 2008.

Utfärdad den 15 oktober 1987.

Förutsättningar för avskiljande

1 §

En student i högskoleutbildning får avskiljas från utbildning inom universitet eller högskola under de villkor som anges i 4 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434).

Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd. Nämnden tar upp sådana frågor endast efter skriftlig anmälan från rektor för ett universitet eller en högskola eller den som rektor har utsett.

SFS 1993:809

Verkan av ett avskiljande

2 §

Ett beslut om avskiljande skall alltid innebära att studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.

Om inte Avskiljandenämnden förordnar annat, skall ett beslut om avskiljande också innebära att studenten tills vidare inte får antas till annan utbildning av samma slag.

Ett beslut om avskiljande kan även innehålla förordnande att studenten tills vidare inte får antas till någon annan högskoleutbildning.

SFS 1993:809

3 §

Ett beslut om avskiljande eller ett förordnande att studenten inte får antas till annan högskoleutbildning skall, på skriftlig begäran av den som beslutet avser, omprövas sedan två år förflutit från det beslutet meddelades.

Vid en sådan omprövning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om avskiljande.

SFS 2004:290

Upphävande av avskiljande

4 §

När ett beslut om avskiljande upphävs får studenten utan särskild ansökan återuppta utbildningen och tillgodoräkna sig den tidigare fullgjorda utbildningen.

SFS 1993:809

Högskolans avskiljandenämnd

5 §

Högskolans avskiljandenämnd består av en ordförande och fyra andra ledamöter. De utses av regeringen för högst tre år.

Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Av de övriga ledamöterna skall en vara psykiatriskt sakkunnig, två ha särskild insikt i förhållandena inom universitet och högskolor och en företräda allmänna intressen.

För varje ledamot skall finnas ett tillräckligt antal ersättare, som skall utses av regeringen för samma tid som ledamoten. Vad som sägs i andra stycket om behörighetsvillkor för en ledamot skall gälla även ledamotens ersättare. Ersättare inträder vid förhinder för den ordinarie ledamoten.

SFS 1993:809

Ärendenas handläggning m.m.

6 §

Nämnden är beslutför när ordförande och tre andra ledamöter är närvarande.

Kallelse till sammanträde med nämnden sker i den ordning ordföranden bestämmer. Om det finns mer än en ersättare för ordförande, skall ordföranden förordna i vilken ordning de skall inträda.

Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innefattar slutligt avgörande i sak. Beslut som avses i 13 § andra stycket och 14 § får dock ordföranden fatta ensam endast om förhållandena är sådana att besluten inte kan anstå till nästa sammanträde med nämnden.

Beslut som har fattats av ordföranden skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

7 §

Mot ledamot och ersättare skall gälla samma jäv som i fråga om domare.

8 §

Vid omröstning i nämnden gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i brottmål med endast lagfarna ledamöter. Ordföranden säger dock sin mening först.

8 a §

Det lärosäte som avses i 1 § andra stycket skall vara studentens motpart hos nämnden.

SFS 1996:556

9 §

Har en fråga om avskiljande anmälts till nämnden skall studenten få del av anmälningen och få tillfälle att yttra sig över den.

SFS 1993:809

10 §

Nämnden skall tillse att ärendena blir tillräckligt utredda.

Om studenten önskar lämna uppgifter muntligen inför nämnden bör han beredas tillfälle till det.

SFS 1993:809

11 §

Den som på nämndens begäran har inställt sig till muntlig förhandling, får tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle samt ersättning för mistad inkomst eller annan ekonomisk förlust, om nämnden finner att han skäligen bör ersättas. Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott finns i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

12 §

Ordföranden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågan om utlämnande av allmänna handlingar och frågan om överklagande av nämndens beslut har kommit in i rätt tid.

Ordföranden får besluta att den som är särskilt förordnad som föredragande får vidta sådana åtgärder i ordförandens ställe.

13 §

Om det finns grundad anledning anta att en student bör avskiljas från högskoleutbildning får nämnden vid behov anmoda studenten att låta undersöka sig av den läkare som anvisas honom.

Har nämnden anmodat studenten att läkarundersöka sig, får nämnden besluta att studenten skall avskiljas från utbildningen i avvaktan på att ärendet slutligt kan avgöras.

SFS 1993:809

14 §

Om nämnden finner att det finns särskilda skäl, får den, även i annat fall än som avses i 13 §, förordna att studenten skall avskiljas från utbildningen i avvaktan på att ärendet slutligt kan avgöras.

SFS 1993:809

15 §

Om studenten inte har inställt sig till läkarundersökning inom ett år från anmodan därom, skall nämnden pröva frågan om avskiljande på det material nämnden har tillgängligt.

SFS 1993:809

16 §

Bestämmelserna i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas även på beslut enligt 13 § andra stycket och 14 §.

17 §

Ärendena avgörs efter föredragning av särskilt utsedd föredragande.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärende.

Övriga bestämmelser

18 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än slutliga beslut om avskiljande eller förordnanden att studenten inte får antas till annan högskoleutbildning samt beslut om interimistiskt avskiljande enligt 13 eller 14 § får inte överklagas.

Det lärosäte som avses i 1 § andra stycket skall vara studentens motpart hos domstolen.

SFS 2004:290

19 §

Nämndens beslut skall gälla omedelbart, om inte nämnden bestämmer något annat.

20 §

Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322).

För den personal som utför arbete åt nämnden har nämndens ordförande det ansvar som anges i 8 § verksförordningen.

Följande föreskrifter i verksförordningen skall tillämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31  § om myndighetens beslut.

SFS 1996:556

21 §

De läroanstalter och antagningsmyndigheter som berörs av ett beslut om avskiljande eller ett beslut om upphävande av avskiljande samt Centrala studiestödsnämnden skall genast underrättas om beslutet.

SFS 2001:258

22 §

Ärenden föredras inför nämnden eller dess ordförande av personal vid Högskoleverket.

Högskoleverket utser, efter samråd med avskiljandenämndens ordförande, befattningshavare för sådana uppgifter.

SFS 1995:941

23 §

Nämnden sammanträder i Stockholm. Om det finns särskilda skäl, får nämnden dock sammanträda på annan ort för behandling av ett visst eller vissa ärenden.

24 §

Nämnden har sitt kansli hos Högskoleverket. Verket sköter med sin personal nämndens kansligöromål i enlighet med vad nämndens ordförande begär.

SFS 1995:941

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:915

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1988.

SFS 1992:731

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1993:809

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1995:941

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:556

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

2. I fråga om ärenden om avskiljande som har anmälts till nämnden före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1998:1102

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2001:258

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2004:290

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.